Witte katoenen en linnen goederen drogen het zon. 24S. Woensdag 17 October 19X8 166" Jaargang Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel, Abonnementsprijs per kwar- iUai: op de buitenwegen om Middelburg, en foor de andere gemeenten p. post f 2,50; voor Middelburg en agentschap Vlis- «ingen I 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. Hj§el. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: »an I7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij li aangegeven dat zij in deze rubriek moeien geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden oggeho'men, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn heeren moeten dus maar een» voor het front komen. Bestreden werd door spr de opvat ting dat wij ons voor de handjhaving onzer zelfstandigheid niet meer behoeven in te spannen indien wij moeten voldoen aan de eischen van andere mogendhleden. Daardoor beschermen wij niet ónze, maar hün belangen. Het is een illusie, daar van een preventieve werking te verwach ten. Wat in den wereldoorlog door En geland is gedaan, leert wel anders Vergrooten wij, zonder oorlogsweer macht, de kans, dat Jndië van ons zal worden gescheiden1' Spr kan het niet in zien Belangstelling in Indié van den kant der groote mogendheden bestaat reeds 'en zal niet verminderen door deze vloot Als het „vjodje papier" der groote mogendheden ons, niet beschermt, dan zal onze weermacht het ook niet doen. Men bepale zich tot éen vaartuig' dat bij neutraïiteitsschending waarschuwt en bij weigering vuur geeft. Gaat het dan naar den kelder, dan gaal slechts -één vaartuig naar den kelder en niet hon- derdc tnmatroZen. Hoe kan men zich voor stellen dat men met deze vloot een bui- tenlandsche mogendheid kan beletten een stapelplaats van olie te plunderen0 Zeker kan Indië zonder vloot in den oorlog komen, maai* met het vlootplari' is dè kans even groot En als dan hét KAMEROVERZICHT. i Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag, Twee sprekers, Hugenholtz en Mar' chant, hebben gisteren de heele zitting |ge- viuld üset redevoeringen over de Vloot wet En nog staan 16 sjprekers voor die wet ingeschreven' De héér Hugenholtz, den marine- specialiteit van de S. D.'A. P., heeft zich' roornjamelijk beijverd om aan te looiien, dat het nu voorgestelde toch niets J>e- teekent als hel er op aankomt. En de grondslag van zijn be toog] wa,Sj, dat ner gens de ontwikkeling der techniek zulke reusachtige proporties aanneemt als op maritiem geoied. Men bouwt thans zelK reeds reusachtige duikbooleu, „dtiik-krai sers'' Bovendien mhaJct zich meer en meeh de overtuiging meesier van de mastsa ,dat de toekomstoorlog zal worden gevoerd niet op of in het water, doch jn de lucht en mei giftige gissen. Sprekers bezwaar is dus( dat dé regeeving thans een strijd wijze gaat vastleggen, die in de toekomlst geheel waardeloos zal zijn., We Hoopten dus weer op zijn Hollandsch aloliter de feiten' aan. Spa- wijst op Frankrijk, dat sjlceds meer gelden voor vliegtiülgten uitgeeftj Onze regeering, ziende blind, vtraaigl gel den aan voor kleine, onbeteekeaide duilc- ljootjes. Voorts trachtte 'hij de beteekenis le verkleinen van het advies van den Jn- dischen Volksraad vóór het Vlootwet- plan; en prikkelde hij de Katholieke Ka merleden waarvan hij als bekend aan nam dat zij niet sympaliek ^taan tegen over militaire uitgaven. Als de kalholieke Kamterfractie geheel vrij staal, zal 'rij' liaax stem niet geven aan de wet. Maar wellicht staat zij onder de dictatuur van de an dere deelen der coalilie, die nog niet 1/3 in deze Kamer vormen. De Katholieken staan echter gewoonlijk op nu|dhterder standpunt Zij -.taan thans tustehen twee heete vuren liet vuur v'an de. coalitie van de publieke opinie De heer Mar chant heeft een kri tiek geleverd in den geest van die Van dew heer Dress el lim s, maar nog eenige ar- ge-mlentesi erbij. Ook hij onderscheidde twee DolijViSy De een is de ernsjige financier idie de waarheid wil, al is hij er 'wal ruw en op pervlakkig op gaan inhakken,- de ander is de man, die gedemoraliseerd is zoodra hij op malitair terrein komt het is de ïrumo- reele werking van das Militar. Colijn I, onderscheidt zich gunstig van zijn voor ganger, dat hij niet overhevelt van buiten gewoon naar gewoon; Colijn IT zegt het tekort tot 1923 is gedekt j ik heb iri een verborgen hoekje nog 127i/s millioen ge vonden' Waarom' is 'daarvan niet gerept in de Millioeuénnola! Om daarmede nii voor den dag te komen, dat is niet mooi. Ernstig drong de spreker aan op na dere inlichtingen over de financiën van Tndiè. Dat de Minister van Koloniën bij al de Jcritielc daarop rustig blijft zitten, en deze zaak overlaat aan zijn grooten broer van Financiën, noemde slptv. sTerlc Met de Grondwet in de hand kan van de mi nisters van koloniën en van marine ge- ëischt worden, dat zij l>5j de behandeling van dit wetsontwerp ide Kamer zullen te woord staan. Het kabinet laat echter den minister van rinanciën optreden in drio a vier kwaliteiten. Dit schept wanver houdingen iu liet kabinet e.n leidt tot ont aarding van het parlementaire stelsel. Als hel oini de verdediging van Indië /nat, hebben wij te maken met den minister van Koloniën en ïnet niemaim anders. Do recht is verkracht en de oorlog is afge- ~waren voor den minister aanleiding ge- loopen, dan beslissen de grx>te mogend- Vreest 6611 nauwkeurig onderzoek t® daen heden wat met Indië moet gebeuren. Dat instellen. Het resultaat daarvan had zijne is nu eenmaal het noodlot dér kleinen. exceUentfe ernstig doen overwegen >f te- Spr ziet in dit wetsontwerp geen bevei- V» enkelen der bij het geval betrokke- liging. Verwezenlijking van dit plan noemt ue11 nacler zou kunnen worden opgtelre- spr. zelfbedrog. den. Ten slotte had de minister (gemeend. Ten' slotte maakte de heer Marchantde zaak verder te moeten laten rusten nog eenige opmerkingen van politieleen f omdat eventueele maatregelen uiterst EEN RARE HISTORIE VAN MELK BUSSEN In het verslag der Alg Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over 1322 komt o,a. de volgende mededee- ling woor Ten behoeve van de mc Ik'voofrzii 'Hing' waren op het eind»» 1917 en in de jaren 1918 en 1919 ruim 65000 melkbusision en 759) vaten aangekocht, waarvoor pbn f 1.550.000 was uitgegeven Het ^rok de aandacht van de Kamer, dat van de (melkbussen 25 000 stuks eerst waren aangekocht na 1 Mei L919, op welkten datum de regperingsbe moeing met de melkvoorziening wa.s je staakt Uit hel antwoord van den minister van landbouw, nijverheid en handel bleek dal hel ook de aandacht van den mi nister liad getrokken, dat op een oogen- blik, waarop verder ingrijpen va'n de re- I veering in het heiahg der jnfelkvoorzie- ning niet voor de hand had gelegen, niolg een belangrijke hoeveelheid melkbus sen aangeschaft wa&geworden Mei Rijks kanloor voor mielk en zuivelproduc ten R.M.Z had op grond va'n de vroe ger medegedeelde oyei*wegmgën dó .aan schaffing der bussen noodig geoordeeld; doch zoowel de bestede prijzen als hot feit, dal de Levering grootendeels utn Itn l'rima was opgedragen geworden, I moeilijk zouden zijn door te voeren, ook u'al wijl intusschen geen dézer j>ersonen Een oppositie, die er op gebrand zou! al wijl intusschen geen dezer pers. zijn, op dit oiogenblik de regeering over ,ïneer in 's rijks dienst was. te nemen, zou stapelgek zijn Het is erf Aan den minister van financiën naar dan ook niet lom te cloen, aan de regteerj wiens departement de afwikkeling van ring het regeeren onmogelijk te makten, de nog loopende crisiszaken inmiddels Doch gemaakte fouten zullen moeten f'waren overgebracht gaf de Kamer te worden hersteld. Het optreden van den bennen dat het haar onverklaarbaar voor heer Colijn heeft zijn sympathieke zijde, kwam, dat de minister van X. en H doch het kenmerkt ziöli door drie fou- zich bij schrijven van 1 Juni .1919 ha'd ten, n.I. het verwijzen van de Werhloozen vereenigd 'bij hef voorstel van het R Af naar de armenzorg, de intrekking van] Z. van 25 April 1919, tot het doen aanma- artikel 40 en de Vlootwet. Door deze drie ken van 25000 melkbussen en daarmede fouten heeft de- regeering tegen zich inzijn sanctie had gehecht aan een uilgaaf bet harnas gejaagd groote groepen, wier! van meer dan een halt' millioen gelden, medewerking noodzakelijk is voor de sa- nadat door hem in de memorie van toe- neering van ons staatsbestel. Die drie lichting bij het ontwerp van wet lol aan- fouten moeten dan ook worden hersteld. Een crisis, door verwerping van dit wets ontwerp, zou de bedorven atmosfeer zui veren. Zoo men dan al geen Kamerontbin ding aandurft, dan kan het kabinet aan blijven, Geschiedt dit niet en wordt liet wetsontwerp aangenomen, dan zal hot parlementaire stelsel een geweldigen knak crijgen. BINNENLAND. BE RIJKSMIDDELEN IN SEPT. J923 De opbrengst der Rijksmiddelen (boofd- m en opcenten) over de maand Sopt. 1923 bedroeg f36.337.78, tegen 1' 39180.051 over de maand Sept. 1922. Het een twaalfde gedeelte der raming hetj»eheele jaar bedraagt f33.787.916 laten hier onder volgen de op brengst over de eerste negen maanden van 1923, vergeleken met die over de eerste negen maanden van 1922. 13.623.197 13.815.287 79.695 590 14845.359 6585.137 30.945 263 1.436 083 37.138 036 999.523 3.653 083" 7.636.211 12.372.398 64.288 12.847.373 13.602.334 35 869.531 25.629.287 670.520 819 2.511653 1.530 946 462.870 238 634 2.060 832 475.625 vulling en verhooging van het XdC hoofd stuk der StaalsbegTooting voor 1919 welk wetsontwerp bij Koninklijke bood" schap van 25 Mei le voren was ingezon den was medegedeeld, dat „de voor ziening mei melk en haar producten na 1 Mei dezes jaars geen offers meer van de schatkist" zou vergen Het college had zich niet kunnen ont trekken aan den indruk, dat er voor het voorstel fcot aankoop van voormelde melk bussen feitelijk geen andere aanleiding was geweest dan hetgeen daarvoor in de vergadering der commissie van advies voor zni velaangel egenheden van 8 Mei 1919 door een der leden als tweede mo tief was aangevoerd, n.I, dat de te Am sterdam gevestigde firma steun moest ont vangen, moest worden afgeholpen van duur materiaal voor 10.000 a 12000 bus sen en bovendien in de gelegenheid inocsj worden gesteld tegen matigen prijs nog 300Ö"ü 1000 bussen bij te leveren Alleen indien men dit aannam, kon worden verklaard, dat de leveling van dp bevoorrechte firma met uitzondering van de 4000 bussen, welke boven de 15012 onderhands gegunde, ingevolge aan- niet naar 13667.545 11 159 202 97 737.180 besteding' waren geleverd 11.545.363 f behooren waren gecontroleerd, dat zelfs 11.057*660 niet was aangegaan of wel nieuw mate- 30.7-43.329 riaal was. geleverd dat geen winstbepa- 1.869.429 [ling was gemaakt en dat 7646 bussen wa- 44.436 750 ren geaccepteerd van 20, 30 en 50 li- 1,083.080 ter, d.i. van incourante maat, die voor 3 405 457 de melkvoorziening niet bruikbaar wa- 7 128 698 ren en later bij verkoop minder zouden :3 710 346 opbrengen. Dit alles had klaarblijkelijk 54 223 niet ter zake gedaan. Het was er slechts 12.797 787 om gegaan de bevoorrechte firma te sleu- 14.485.504 jnen door haar van haar duren voorraad 31.432.506 af te helpen. Grondbelast. Personeel Inlcqmstenbel. Div. en Tant. - Vemogensbel. Suiker Wijn Gedistilleerd Zout. Bier Geslacht Tabak Bel. speelk Zegelrechten Registratier. Successier. Invoerrecht Goud, zilver Essaailoan Statistieke. Domeinen Staatsloterij - Jacht, viKoh. Loodsgelden Mijnvceht f 318.709.795 - 332.697 180 I commissie van advies, die als leider van Dg opbrengst over do maand Sept. '23'de federatie van Nederlandsche zuivel- dor üorlogswinstbelasting was f 371.236; in de 1 fabrieken met haar zaken had gedaan eorsl© negen maanden van '23 f14 millioen, I en bij de 'firma in sterke mate fananeieel. tegen 27 millioen in die periode van '22. I geïnteresseerd was Van deze fmancieele. De opcenten, geheven ten buto van het'verhouding had hij zijn medeleden in dc Lecningsfonds 1914, gaven over Sopt. een [commissie van advies onkundig gelaten.' opbrengst van f7.301.794, tegen f 10188,778 Dat dit commissielid bij zijn hemoei- in Sept. '22. j ingeu in deze niet beïnvloed zon zijn ge- Over do eerste negen maanden braehteuweest door rijn finanrieele relatie l)>t deze opcenten op f 77 millioen. tegen f 94 de betrokken firma en dat bij die relatie, millioen in do eerste negen maanden van '22 onopzettelijk zou hebben verzwegen, acht- (le de Kamer niet aannemelijk Zooals hel college met enkele voor- 28 629 562 667.343 852 2,518.083 1 324 399 458 829 Het nadeel, dat hel Rijk hierdoov bad geleden, \va.s in een rapport aan den mi nister bei-ekend op' ïmn^tens f 350.000 Het ingestelde onderzoek had niet vol komen duidelijk aan hel licht gebracht, wie verantwoordelijk moesten worden gc- 262 854lioudeu voor hetgeen in deze yas ge- 2 094.725 sehied. Vast stond intusschen wel, dal 425 413 |het voorstel lot het steunen van bedoeld® firma was gedaan door een lid van de Wrijf nooit zeep op fijne katoenen en linnen goederen want hier door zal het weefsel hard en geel worden. U kunt ze het best in LUX wasschen, welke ze zoo sneeuwwit maakt als ooit te voren, en het best mogelijke resultaat geeft met weinig moeite Wanneer ze gedroogd moeten worden, is niets beter dan de zon om ze zacht en frisch te maken. J&O DE LEVERS ZEEP MAATSCHAPPIJ VLAARD1NGEK' F»bnk«nten van TWINK an RiNSO. "2 (Ingez. beelden aantoonde, had overigens hel on-' derzoek verscliillendc punten niet of niet geheel opgehelderd. De Kamer achtte het daarom gewenschl, dat alsnog getracht werd deze zaak tot algeheele klaarheid; le brengen en dat ernstig de niogeijjkheidl werd overwogen een actie in te stellen1 tegen lien, die, geroepen zijnde dc belan" gen van liet Rijk in deze te behhriilgten, daarin niet slechts schromelijk nalatig waren gebleven, doch, naar het voor- kwam, zelfs bewust in strijd met 's Lands j belang hadden gehandeld. Hel college gal' den minister in overweging, hieromtrent hel advies van den Landsadvocaat in le innen. Bij de vaststelling van het verstag der Rekenkamer was nog geen antwoord ont- angen. Wel wordt het volgende opgemerkt Van de totale som ad pl.m. 1.550 000, velke voor de melkbussen en melkvalten was uitgegeven, was wegens waardever mindering een bedrag van 1' 805 505.27 af geschreven ten laste van artikel 173a van hel Xde hoofdstuk der Staatsbegroting voor 191S. De verl^opn aarde was dus naar het scheen geschat op pl'm. 1' 75 000 Op 1 November 1927 waren 13339 bussen verkocht mei een nelto-opbienast van slechts f 171 579.13, terwijl nog 22229 bussen waren opgeslagen De vaten had" den T 13 359.85 opgebracht De geringe opbrengst was ,naar de meening van den minister van L X. en H toe le schrij ven aan hel sterk terugloopen van de prijzen, toen de melkbussen vo.or de dis tributie niet meer noodig waren en Lil verkoop.was overgegaan. Ook was hierop van invloed geweest de omstandigheid dat Duitsehland weer ging leveren en door rijn lagen markenkioers de prijzen 'oortdurend drukte. I )l Ju t ujilvvoord riui den Minister bleek dal de aangelegenheid, welke ook reeds floor zijn ambtgenoot van financiën was tec sprake gebracht, zijn volle aan dacht bad en dat maatregelen wai-en ge- tcolfen lot beperking van "het \>rij ver- Bij de Kamer is voorl.j de vraag gere zen ui hol geen aanbeveling verdiende voorfoopig geen abonnementen op de spoorwegen 'inteer te vertrekken. Werden geen abonnementen meer ver- slrekt, dan zou, ingeval de ten laste van het rijk komende uitgaven wegens reis kosten plegen, anderzijds miindei- aan de spoorwegmaatschappijen te betalen zijn ter voldoening aan de verplichting, welke de slaat op zich had genomen bij artikel 8 van de overeenkomsten bekrachtigd bij cle wel van 28 Juli 192!. De afschaffing der abonnementen zou bovendien eenige toeneming van do out-; vangsten der -jpoorvvegen ten gjewölge heb ben, doordat de vroegere houders der abonnementskaarten zich bij het doen van hunne particuliere reizen thans voor eigen rekening van een vervoerbiljet zou den itDoeten voorrien. Uil hot antwoord van den minister van financiën .bleek dat ook hij beperking in de verstrekking van spoorwegabonnemen- ten vvenschelijk achtte. Het gevaar voor opdrijving van reiskosten ter verkrijging' van con dergelijk abonnement kwam hem niet denkbeeldig voor. Z j diende echter in gevallen, waarin het zeker was, dat 'hel1 in rekening brengen van de werkelijk uit- geqevon reiskosten een hooier bedrag zou eiseïien dan de kosten van een abonn^ ment, aan dit laatste de voorkeur te wor den gegeven. VRIJ VERVOER EN ABONNEMENT 01» DE SPOORWEGEN Blijkens het jaarverslag '22 der Re kenkamer vroeg deze, in verband met hel groote tekort op de spjoi'wegon. aan den Minister v. Waterstaat ol' wel moest I worden voortgegaan jnfef het verstrekken op ruime schaal Van bewijzen van Vrij vervoer op de Nederlandsche Spoor wegen. De Kamer gaf den minister in over weging. maat rogjeten te nemen om het verstrekken., van Vrij vervoer te doen op houden of althans zooveel mlogePjk tv be perken. INCIDENT IN DE KAMER Tijdens de rede, gistei-en \-an den heef Marchant, toen de spreker het had over de gevoelens van de Regecringi jegens fn- dië, stonden plotselingg op de publieke Irihun'e een paar Indische oud-gedien- den op die zich hadden behangen met al hun onderscheidingen en medailles en riepen ..Ja,ons laten ze verhongeren!" Toen ze daarmee voortgingen, werden ze door 'politie in burgerkleeding' van de tri bune Verwijderd. De heer Duvs riep ioeu- „Maar ze hebben gelijk'" en werd door den Voorzitter li.4 rle orde genepen onder ocnig i»umoer in de "Kamer.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1923 | | pagina 1