D zijden sloffen weder uilfnypen; nooilwringen Na 227. Woensdag 26 September 1928 Bij dit niunmer Behoort een Byvocgsel VERZOEK. Aan onze abonné's die gewoon zijn hun abonnementsgelden te girceren, wordt verzocht dit voor het vierde kwartaal 1923 na te laten, en liet ver schuldigde op andere wijze te voldoen DE ADMINISTRATIE BINNENLAND, DE VERORDENINGEN TEGEN HET VLOEKEN. Ged Staten van Friesland hebben bij brief v an 20 Juni den minister van bin- nenlandsche zaken en landbouw in over weging gegeven de vernietiging ivve«j gfens' strijd met het algemeen belang te bevorderen van de door de raden van verschillende gemeenten Vastgestelde be sluiten, waarbij onderscheidenlijk wend verboden in het openbaar God te hoo- nen, te lasteren, dit te bevorderen of daartoe gelegenheid te geven, ep het openlijk tentoonstellen lof aanslaan van Godslasterlijke geschriften, publicaties of afbeeldingen. Ged. Staten achtten het niet gewenseht dat de strafwetgever tracht rechtsover tuigingen onder het volk te vestigen, en bepalingen die de zedelijke orde betref fen, onder de werking der strafwet te brengen Wordt het lneromschreven feit straf baar gesteld ,dan zullen stellig andere fei ten op ethisch terrein op den duur niet door eeü plaatselijken strafwetgever on opgemerkt kunnen worden gelaten en is te wachten een reeks van bepalingen, waarbij1 handelingen, die iridriijschen te gen een deel der ingezetenen in strijd oordeelt met haar godsdienstige en zede lijke opvattingen, strafbaar worden ge steld Bovendien vreezen z'ij' dat zulke ver ordeningen het -kwaad zullen verergeren doordat sommigen diJor een verbod wor den geprikkeld. De minister heeft thans naai' aanlei ding hiervan onder de aandacht van Ged. Staten van Friesland gebracht, dat het in het openbaar hoonen of lasteren van Gods naam dan wel het tentoonstellen Van daartoe strekkende geschriften of afbeel dingen naar zijn meening leidt tot zede lijke verwording en onlaarding, waar door de openbare zedelijkheid wordt aan getast. Op dezen 'grond zie ik met uw college aldus de minister in de desbetref" fende bepalingen van de politieverorde ningen geen slrijd met de wet, met name niet met art. 135 der Gemeentewei. Dezlet beschouwing sluit, naar mijn oordeel, te vens uit, dat de bedoelde bepalingen in strijd zouden moeten worden geacht met het algemeen belang, zoodat ik de slot" som, tot welke uw collegie komt, niet' kan aanvaarden. Op grond van een en ander acht ik, geen termen aanwezig, de door u vopr- gestelde vernietiging te bevorderen." BE KONINGIN-MOEDER. De Koningin-Moeder is gisterenmorgen 8 ii. 51 min., met den gewonen trein van de II S M., waarin een salonrijtuig was geplaatst na,ar Valkenburg vertrok ken waar zij, zooals reeds gemeld i>, on geveer drie weken zal vertoeven H. M. is om 3 uur te Valkenburg aan gekomen. waar zij aan het station is ont vangen door den Commissaris der Ko ningin in de provincie Limburg en den burgemeester van Valkenburg. Een gror>- te menigte was aan het station aan wezig. DE POSTCHEQUE- EN GIRODIENST Nog een mooi geval uit het Handelsblad. Een groote firma, die oogoveer een half millioen gulden credit stond bij' den Giro dienst, en dio na lang en vruchteloos wach ten op afrekening, dit bedrag ten slotte dringend noodig had, wist zich na oindelooze pogingen eindelijk toegang te verschaffen tot een der hoogore ambtenaren, die uit de onaf zienbare stai>ela achterstallige, doch min of meer olpliabetisch gerangschikte dossiers deze rekening wist op te diepen, 't Bleek toen, dat deze finna een maaud lang op haar vijf ton had moeten wachten en aan liet wachten had kunnen blijven, wellicht nog maanden lang... omdat in de eerste afrekening een fout van tweehonderd gulden wna geslopen on ,,dus" de verdere afrekeningen eenvoudig waren stopgezet. i Het bureau van de Kamer van Koop handel to Amsterdam hooft aan do kamer gis teren een meodeeling gedaan van haar be moeiingen inzake den warboel in dezon dienst. Het heeft ampole besprekingen gevoerd allereerst met deskundigen op dit gebied ook buiten de Kamer en daarna met den mi nister van Waterstaat en den directeur-gene raal der Posterijen en Telegrafie Het bureau heeft daarbij bijzondere aan dacht gevestigd op het feit, dal officieele m«- dedeelingen, welke gelogenstraft worden dooi de ervaringen van het publiek, de onrust zeer,sterk en wellicht meer dan do werke lijke stand van zaken wettigt, doen toene men. Ter vermindering allereerst van do on rust heeft het bureau den minister in' over weging gegeven het advies ter zake in te win nen van de Nederlandshe Bank, niet alleen omdat deze op dit gebied over een rijke er varing beschikt, maar ook omdat er op mqg worden gerekend, dat door onpartijdig zicht in allo opzichten vertrouwen bij hot publiek zal vinden; hot bureau sprak daarbij het vertrouwen uit, dat de Nederlandsche Bank in staat zou zijn de regeoringi een vol strekt onpartijdig deskundige op het gebied van den girodienst aan te wijzen, van wiens advies ook partij zou woerden getrokken bij het inwinnen der huidige moeilijkheden. De gevolgen, welke aan dit advies zullen won» den gegeven, dienen thans te wordon afge wacht. OVER BEDRIJFSBELASTING. In de gemeente Zaandijk is een sterke oppositie ontstaan tegen de door den vo- rigen gemeenteraad ingevoerde belasting 'op de bedrijven, De nieuwe Raad heeft echter een voorstel tot intrekking ver- Worpen. Tocb blijven verschillende Werkgevers weigeren de belasting te voldoen Het dag. bestuur (waarin twee soe. wethou ders) zitten), houdt echter voet bij, stuk en is, zoo meldt „Het Volk", na de ge wone middelen van waarschuwing en dwangbevel, nu tot -teherpere maatrege len overgegaan Bij twee der weigterach- tigen, de N. V. T. O. C., cacaofabriek en S, Bakker, de eigenaar der drukkerij, waar nog altijd gestaakt wordt, omdat hij weigerachtig is', de contraetbepalingen in het drukkersbdedrijf na te leven, is Vrijdag beslag gelegd op lean looi"- en fa- brieksinventaris en Maandag 1 October zal bij niet voldoening, tot executie over gegaan worden Bij de calcjto- en choeda- defab£iek „De Zaan" en den heer J. Piete keurrood is Maandag' beslag gelegd DALING EEDENTAL DER VAKBONDEN. In het eerste halfjaar van 1923 is, naar we aan een bericht in de „N. R. City' onlleenen, het ledental van de bij de vakcenlraies aangesloten vereeuigingen gedaald als volgt, waarbij hel eei'ste cij fer dat is van 1 Jan., het tweede dat van 1 Juli: N. Verb. v. Vakver. 201.105 16S.14S R. Italh. Vakv. 122.671 1081.766 Ghr. Nat. V. 62.521 561,163 Alg. Ned. V. 45.759 441.759 Van liet Ned. Arbeidssedretarinat en het pas gevormd Syndic. Vakverbond zijn geen cijfers bekend. ONTHULLING GEDENKSTEEN HERMAN COSTER TE PRETORIA. Op verzoek van liet hier te lande ge- Vestigde Herman Costerfonds, heeft de Consul-Generaal te Pretoria, nil". H. A. Lorenlz, aan een plaquette Van wijlen Herman Coster ,die in het Tnmsvaal- Museum was opgeborgen, mei vergunning van den Minister van Justitie een waar dige plaats in de voorhal van hel Hoog gerechtshof te Pretoria bezorgd. De Eerste Minister der Unie van Zuid- Afrika heeft, op Verzoek van den heer Lorentz, op 22 Augustus deze plaquette plechtig onthuld in tegenwoordigheid van tal van Nederlanders uit de kolopie en een groot aantal Afrikaners. HET POLITIESCHANDAAL. Uit Weltevreden -Wordt glemeld dat hoofdcommissarissen van politie, Mislet, De Waart en de adjunct-hoofdcommissa ris van politie Lenderink z'ijh voorgedra gen voor ontslag „wegens ongeschiktheid DE NEDERLAMhSCHE JOURNALIS TEN IN BELGIE. (Van onzen eigen medewerker). Antwerpen, 24 September!". n. Antwerpen ,24 Sept. In onzen eersten brief schreven wij terug te zullen komen op het museum „Plantin", maar oolc nu zijn wij verplicht daarvan nog alleen te vertellen, dat de heer M. Sabbe.de directeur, ons rondge- Ieidde, door dit, bij uitstek voor ieder, die belang stelt in de ontwikkeling der typografie, zoo merkwaardig gebouw. Wat betreft den tocht op de Schelde en door de binnenhaven van Antwerpen, deze kon bij on-, de overtuiging vestigen van de juistheid der mededeeling v,an de ons vergezellende ambtenaren, dat de ton- nenniaat in de Anlwerpsche haven reeds die van voor den oorlog overtroffen lieell Er lagen reusachtige oceaanvaarders, waaronder die zelfs weer Duitse he, en hel aantal binnenschepen was ontelbaar Met moeite baande onze boot zich er een weg door en het was daardoor, dat de tocht veel langer duurde dan het plan was*"Maar wij hadden ook de goede in richting der havens gezien; de grootc gemeentelijke graan zuiger-., de electrisch bewogen bruggen enz. Hel open haventerrein aan dc Schelde zal belangrijk worden uitgebreid, nu de overzijde dei- rivier het land van Waes ook bij de provincie Antwerpen is gfevoe'gd. Het was te hegrijpen, dat de tocht ons allen hongerig had gemaakt en men met grooten eetlust naar hel stadhuis trok (waarvan naas'L de Belgische en 'Vntwerpr scho vlaggen ook het ropd, wit en blauw wapperde) om .gast te z'jjn van het ge- meeintebesltuur van Antwerpen, aan een feestmaal waaraan een kleine honderd personen aan zaten. Onder de gasten waren aanwezig dc minister van economische zaken, de heer van de Vijvere, de Nederlands'che igezant, jhr. van Vredenbiugb, het gemeentebe stuur van Antwerpen, waaronder ook de vrouwelijke raadsleden, verscheidene ambtenaren, de voorzitters vpn de Wil-' helmina-vereeniging, van de NedeTlahd- sche Vereeniging van Weldadigheid, en van de Hollandsche Club. De ontvangst had plaats in de Leyszaal, genaamd naar de schilderijen Van Leys, die er hangen De feestmaaltijd, met gelukkig een in T Nederlandsch gestelde dischkaart, lind plaats in de trouwzaal Voor den aanvang' Speelde een strijkje Wien Neerlandsch Bloed, gevolgd door de Brabanqonne, beide staande aange hoord Tijdens den disch zong mevrouw Onlrop eenige liederen Aan het dessert gingen de sluizen der welsprekendheid open De heer van Cauweiaerl, burgte- meester van Antwerpen .herinnerde aan het jubileum van H. M de Koningin, en zeide het te begrijpen ,dat heel Neder land dit feest zoo spontaan beeft gèvierd Spr. drionk op H M de Koningin en de Koninklijke familie, en sprak de hoop uil, dat H M, nog jar§n lang over Net- der! and moge (regeeren en haar volk in bloei zou toenemen- De Nederlandsche gezant, jhr v. V re den burgh, wijdde een woord aan den schap lusschen de landen, een goeden de ziel. en wij zullen verlangend zijn om sympathieken Koning der Belgen en dronk -»x--*-!«. op de gewondheid van Z. M. en diens. Huis. Ten tweede male nam burgemeesltcio v. Cauweiaerl het woord en bracht groote hulde aan den heer v Vreden- burgh, die in moeilijke tijden ambt it (s een van de groote ge heimen om zijde met succes te wasschen. Zij is niet tegen ruwe behandeling bestand en moet daarom steeds in een LUX-sop gewasschen worden. Met LUX, in tegenstelling met scherpe zeep, komt het vuil vanzelf uit het goed en het blijft zacht en glanzend. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPJJ - VLAARDINGEN. Fabrikanten van TWINK en RINSO- (Ingez. iLed. uilslag van den tocht j hel woord te verstaan, dat uil hel op- De heer D. ifan s, voorzitter van den gebouwde en herstelde land der Belgen Nederlandschen Jourpalislen-Kring, stel-tot ons sproken zal van energie, van dc in liet licht dat dit bezoek van bij- vrede en van beschaving. En als wij dan zondcre beleckenis is In dc eerste plaats,! terugkeeren naar ons vaderland, zullen omdat de journalisten begeerig waren au. wij weer nader zijn gekomen lol het volk, naij het groote werlc te aanschouwen, waarmee wij zoo gaarne in ongerepte van gezimt heeft aanvaard, België hooptdat het Belgische volk bezig is in de1 vriendschap leven hem nog lang ais zoodanig te behöuden. j verwoeste gebieden le Verrichten Vervol-1 I)e spreker eindigde mei don wensch' Spr. weeis verder op hetgeen minis- gens, wijl dit bezoek gelegenheid geeff dat het deizc schoone en nijvere stad, goed ter van de "Vijvere voor Antwerpen en lot codfact met de Belgische confrere's. I moge gaan on dat zij onder leiding van En emdeiijk_ ,maar niet in de laahs|te j den burgemeester tot steeds grooter"bloei plaats omdat z'jj1 in en door dit bezoek moge komen. j isj voelen optintelen de genegenheid, voej len versterken den band, die tusschen beide landen en volken bestaalt Toen spr onlangs een bezoek bracht aan den voortreffclijken heer Mêchpmtj den lcabinets-overste van het departement in het al'getneen Voor het herstel België heeft gedaan Aan de journalisten riep spr. een har telijk welkom toe; zij zullen niet alleen zien wat gedaan is om het verwoeste gebied te herstellen, maar ook kan hun reis hjjdiragen om de verhouding van de ligging van beide landen, wijzen op hel ge wensch te daarvan Niet alleen de regeeringen en hun ver tegenwoordigers hebben tot plicht dit te bevorderen, maar ook de dagblad-schrij. van Economische Zaken, was zijn eerste woord lot hem. „Gij zijt hier bij Vrien den van NederlandMijnheer de burge meester, nu wij hier staan in het VnU werpsche sladhuis, nu moge één mijner vers kunnen dit doen, even goed als par- eerste woorden zijn, gesproken uit den liculicren. Ondanks een tijdelijk misver- gtond van mijn hart „Ilier komen wij, stand, moeten |^tlen van het noodzake lijke daarvan doordrongen zijn. De pers aan beide zijden der grens is) een goed middel om beide volken door goede informaties' ellcaar te leeren ken nen. Nimmer zal worden vergeten, wat Nederland voor de vluchtelingen heeijf gedaan; geen land heeft meer voor hen uitgegeven, naar verhouding der grootte, dan Nederland Vooral Antwerpen weet' dat te waardecVen en daarom brengt spr. nogmaals dank, in het bijzonder aan de heide minister-presidenten Gort V. d. Lui den en Rtij'S de Beerenbroudc, en ver der aan allen die medewerkten Spr. eindigde met een dronk op de Nederlandsche Pers en op de toenade ring tusschen beide landen Minister van de V ij v er e wees er op, dat eerst bedoeld was een studiereis, en hij) niet gedacht had, dat zijn vriend van Cauwelaert, er zulk een geestelijk karaklor aan rnn nsxvor, Cm- anht 1,.,f als vrienden van België' Wij welen, hoe onze landen, lot de Icieine mogendheden beboerend, doch na strevend de idealen van recht en gerecn- tigheid in de wereld, vaak dezelfde be langen, hoe onze volken vaak dezelfde behoeften hebben Hoe de zucht naar vrijheid en zelfstandigheid beiden in het bloed geboren zil De journalisten vatten deze reis niet op als een bezoek aan de verwoeste gebieden. Want dan valt de nadruk op het verwoestingwei'k. Liever typeeren zij dit bezoek ais gebracht aan de herstelde gebieden. Geheel en al het verband Josrafelen tusschen oorlog en vrede willen zij echter niet. Namens de Nederlandsche journa listen, wil spr. een woord van diepen eerbied en van innige, weemoedige hulde brengen aan dc Belgen, die in den groo- wereldoorlog vtoor hun land hel le- Uit Stad en Pravinsie. Uit Middelburg. /ondag 7 October houdt de Vrij zinnig-Democratische Bond een anti- Vlootwel-vergadering in liet Schutlershjof alhier Vrijdag a s. des avonds 8 uur geeft hel Mïdrielburgseh Muziekkorps een uil voering op het Molenwater. Uit Vlissingen. Cocr de politie te Vlissingii ?ijn gisteren in de autobus Middelburg—Vlis singen te veel personen bevonden, en zijn daaruit diegenen verwijderd, die er te veel in waren. o Uit Walcheren. Dinsdag hield de gemeenteraad le W e st k a p e 11 e een voltallige vergade ring, die gepresideerd werd door den heer K. Minderhoud, loco-burgemeester. Naar aanleiding van een schrijven van Ged Staten, waarin dit college den raad raad voorstelt een bijdrage te willen be schikbaar stellen Ier bestrijding van ma laria, werd met op één na algcin. st. besloten daarop niet in te gaan. De hoe<' 1' Peene motiveerde zijn stem voor het toestaan van een bijdrage. B "n W. stellen voor afwijzend le be schikken op een verzoekschrift van mej. K. Pecne en P. Looijse, helpsters hij de haDdwerken op de opeïib. L school, w .om verhooging harer jaarwedden, gen, niet alleen de huizen, ook de lande- Economische Zaken ten zeerste op prijs,.De heer p. Peenc daarentegen vond rijen Dat is nu hersteld, voor een groot evenals die van onzen gezant in dit rijk ern belooning van 30 cenl per lesuur te deel1 door rijkssteun, dus geen wonder, Een uwer dichters heeft het schooneweinig. Hij stelt voor hel traktement dat België zijn staatsschuld zag vergrim- woord gezongen: „Als de ziele luistert,'te brengen van f75 op f 125. ten, waarvoor het geld echter goed bc- spreekt hel al een taal dat leeft" Wij wil- j De beer B. Louwerse is eveneéns van steed is. Spr. hoopt op gbede vriend" lenIn de volgende dagen, luisteren metmeen mg. dat het traktement te laag is. gelukkig dat de Nederlanders gekomen Hartelijk dank zei spr. voor de ont- z'ijn. Alles zal hun niet van het verwoes- vangst in hel Antwerpsche stadhuis en le gebied getoond kunnen worden. I voor de woorden door den burgemeester Maar wel het ergste, het eigenlijke oor- gesproken. Zij stellen daarbij de tegen- logsterrein, waar alles weg was gesla- woordigheid van Z Ex. den Minister van1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1923 | | pagina 1