f li km lijd nil mop kleiijjs passen, „DE WALCHERSCHE BOERIN". PRIJS 85 CENT PER POND. Vrijdag 22 Deeombe? 1922, Uit Stad en Provincie. Mo. 302. I0&' Jaargang EAU DE COLOGNE V IS VOLMAAKT. Vraagt daarom Uwen winkelier ter verhanging van dure boter ALLERFIJNSTE fVIELAiOE OEJjPITTIGE NATUUR8GTERSMAAK; PROEFT EEN IEDERE ONMIDDELLIJK. Verkrijgbaar te Middelburg bij (logez. Med.) RECHTZAKEN. LANDBOUW. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE, m MIDDELBURGSE mmmm. COURANT. BSu dit nummer behoort een Bijvoegsel. Eerst nog eenige moties: een van den i heer Ter Laan om de art. 17c 20 I uit hel nieuwe reglement voor de krijgs tucht te doen vervallen en een va!n den heer D u y s om dte 5 pCt. pensioens1- aftrek niet af te houden van den büj1- slag voor militairen. En toen volgden nog lange en lange discussies, zóó lang, dat de zitting van avondzitting een nachtzitting werd, die tot hedenochtend hjalf zes voortduurde. De lezer zal begrijpen dat we geen gelegenheid hebben om een overzich(t te geven van alles wat nog behandeld werd. Beslissingen zijn er trouwens niet ge- vallen, want de Kamer was natuurlijk verre van voltallig. In den loop der discussies zijd er nqg allerlei mojties en voorstellen bijgeko men ,o.a.: voorstel-Dresselhuys tot inkrimping he- roepstpersoneel, door vermindering van de uitgaven met f 1ontraden door den Minister als wantrouwen; voorstel Decker en Tilanus tot op heffing cadettenschool en nog veel meer. Maar nu we de eerste ervan opischrij- ven, voelen we dat het 'beter ls, ver der den uitslag van de stemming af te wachten. Heden om èlf uur was het weer zit ting. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. Minister de Graaff is gistermid dag nog even aan 't woord geweest ter [beantwoording van de sprekers over zijn begrooting. merkte op dat schering en inslag deze debatiten was de financieele [politiek, en nog meer dan het vorig jaar •wordt van den financieelen toestand de gehuld gegeven aan den Minister. Spr. is echter van meening, dat ten aanzien Tan den financieelen toestand van ln- diê noch voor pessimisme noch voor optimisme aanleiding is. Achteraf is critiek gemakkelijk, maar toet groote tijdsverloop, dat ligt tusschen de raming en het bekend worden der wefkeüjke cijfers, maakt vergissingen mo gelijk, aangezien zich in dien tijd om standigheden kunnen voordoen, welke eter aming niet konden worden voor dien. En na deze algemeene opmerkingen brak hij op aandrang van den voorzitter sgjn rede af tot heden. Maar reeds die inleidende opmer. •tingen karakieritsjeeren het debat dat er aan vooraf ging. Inderdaad zijn er veel Scherpe opmerkingen aan die van den heer Gerritson vap Woensdag toege voegd. De heer Feber (r. k.) klaagde over toet financieel „wanbeheer", en verdedig de de ethische politiek, evenals de h^ee- tren Boet'zielaer (c. h.) en Ger- sretaon (c. h.); en de heer Rijcke- Toreel en anderen hadden het spe ■daal over de belastingpolitiek, die ge ducht werd onder handen genomen. De heer Alberda verdedigde de in- iandSche volksbeweging, en de heer Vliegen drong aan op versterking der •belastingopbrengst; z. i. hebben we in Indiö te doen met een geweldigen chaos op belasting gebied. Ook de heer Marchant sprak ten opzichte van de belastingen van een be leid van weifeling en onzekerheid, en' noemde het kwalificeeren als revolution- nair van iedere strooming onder de in- landsche bevolking welke niet naar den zin der regeering? is, een politiek van bekrompen kortzichtigh eid Avondzitting. öe Minister v. Oorlog heeft de sprekers over zijn begroeting van ant woord gediend. Allereerst heeft hij uitvoerig de be strijding van den heer K. ter Laan over he! reglement over den krijgstucht weer legd, waarbij hij o. a. verklaarde niet be reid te zijn dat voor te leggen aan de -commiasje van georganiseerd overleg. Vervolgens de kwe .lie van on vape ning. De regeering zoiu niets liever willen, maar zij heeft nuchter te zijn. Binnen de grenzen van de beschikbare midden len zal moeten worden nagegaan hoe ons defensie-istelsel aal moeten worden inge richt. Het woord: opheffing vian het ves- tingstel^el heeft inigiang gevonden bij zeer velen, die afbraak van ons leger wen- achen. Naar de meening van de regeering nu is het dualisme in ons leger verdwe nen. Dat wil niet zeggen, dat de regee ring geen waarde meer hecht aan de li- nién en de vestingen, maar de regeering wil een operatief leger met een bescherm de bapis. Nieuw was de meedeeling, dat-reeds een herziening van de vredesor ganisatie waardoor bezuiniging en ver sobering zal worden verkregen in voorbe reiding is of ter hand zal worden geno men. Be rangschikkingsregeling is lang zoo - slecht niet als in de Kamer werd vo,or- gesteld. De Minister is voornemens, on derofficieren die nog geen 35 jaren', dienst hebben en voor afvloeiing in aan merking komen niet .op pensioen te stel len ,doch op wachtgeld, totdat zij hun 35-jarigen leeftijd zullen hebben bereikt. IWat de wachtgeldregeling betreft, hoopt spr. dat deze binnen eenige dagen in het Staatsblad zal kunnen worden af gekondigd. Het wachtgeld zal worden gesteld op 70 pet. van het salaris en voor hen, die in de reserve komen bovendien 5 pet. Ook zal enkele dagen later een wacht- genomen besluit tot opschorting van den aanleg, zal tevens worden gevraagd dien tijd aan te wenden tot het doen opmaken^ van een geheele nieuwe kostenbereke-i ning waaruit zeer zeker zal blijken, dat dit uitstel niet onbelangrijke voordeelen jat afwerpen voor rijk, provincie, pol- j der}, waterschappen en gemeenten en j dien kant moet het uit. (Ingez. Med.) Uit Vlissingen. Een groote Portugeesche stoomboot is hedennacht aan den groudgevaren] voor de Boulevard te Vlissingen. Het schip is met sleepbootassistentie weer vlot gekomen. -o Uit SVialcheren. De prijs van de melk is' te Soubur g gister van 16 op 14 cent per liter gebracht. Uit Zuid-Be vetand. Gisterenmorgen had in de 's-Heer- Hendrikskinderenstraat te Goes het vol gende ongeval plaats. Twee zoontjes van V., reden met een handwagen den oprit af van de Matth. Smallegangesbeurt, toen daar een auto uit Middelburg van de zijde der 's-H .Hk.straat passeerde en den handwagen aanreed, waardoor een der knaapjes, de 5-jarige V., door den wagen tegen den grond geworpen werd. Een spoedig ter plaatse zijnde dokter, constateerde dijbeenbreuk en legde een noodverband. Den chauffeur treft geen schuld. (de Z.) Te Driewegen had Donderdag eene buitengewone algemeene vergade ring plaats van de stembevoegde inge landen van het waterschap Ellewoutsdijk Idoor he|| (bestuur belegd naar aanleiding van de vraag van Ged. Staten namens den Minister inzake het al of niet doorgaan van den aanleg der Zuid Bevelandsche spoorwegen. De vergadering' was door 34 van de 39 ingelanden bezocht. Het bestuur lichtte! de vergadering' in waarom het gemeend heeft de ingelanden bijeen te moeten roe pen. De heer D. Meulenberg, deed een warm pleidoioi voor spoedige uitvoering' der werken terwijl de heer C. de Jager, zich daarbij aansloot. Van de zijde van bestuur werden de redenen ontwikkeld, waarom opschorting noodig geacht wordt. Het deed uitkomen, dat vooral voor het waterschap Ellewoutsdijk uitstel ge w'enscht is met het oog op den minder gimstigen toestand van sommige oever vakken, waardoor wel eens groote som men konden gevraagd worden terwijl bo vendien de ingetreden malaise op land bouwgebied een zeer voorname factor gdoorgaan" of uitstel van den aanleg toensjchelijk is. oEen voorstel van het bestuur om uit geldregeling' voor de officieren verschij-} j eeu welbegrepen eigenbelang' de spoor iieB wegz'aken op te schorten, voorzien van een uitvoerige toelichting, werd ten laat ste met 21 tegen 13 stemmen aangeno men. Hulde werd gebracht aan Minister en Ged. Staten voor de geboden gelegen-i heid aan de daarbij betrokken corpo;- ratiën om zich in deze ernstige zaak nog maals uit te spreken. De lasten welke de aanleg gemeenten en polders oplegt, gedurende 50 jaren, zouden waarlijk te drukkend blijken. Bij het verzoek in verband met liet De motie van K. ter Laan inzake con tingentvermindering en een inzake af schaffing herhalingsoefeningen in 1923, «n de motie-Dresselhuys inzake vermin dering der getalsterkte verklaart spr. onaannemelijk Aanneming van de motie-Boon, vra gende een wettelijke regeling van de afvloeiing, meent spr. ten sterkste te moeten 'ontraden. Toen kwamen de replieken. Uit Schouwe orD uiveland. Den 18en December 1922 is te Zierikzee in den ouderdom van 49 jaar overleden den brigadier maj%>r der rijksveldwacht C. I. van der Bout, die in Juli 1922 als majoor werd benoemd. (Jit ZeeuW6ch-V 1 a anderen O. D. In den nacht van Woensdag op Donderdag is, naar Zelandia meldt, op twee plaatsen te H u Is t ingebroken. Omstreeks twee uur hebben een of meer inbrekers zich vermoedelijk op de Beestenmarkt met behulp van een valschen sleutel toegang weten te ver. schaffen tot den achteruitgang van lijet huis van den heer Jos. Wauters. Door den tuin zijn zij gekomen aan de tuin deuren van de huiskamer. Hier hebben zij een begin gemaakt om een ruit uit te snijden, doch dat werk bleek overbodig te zijn, omdat zij bemerkten, 'dat de deur niet gesloten was. In de kamer gekomen, hebben zij uit het buffet een bedrag van f 300 aan bankpapier mede genomen. Ook hebben zij; een porte- monnaie uit een broek, welke daar lag zich toegeëigend. De heer Wauters 'en zijn echtgenoote, door het gerucht dat de dieven maakten, wakker geworden, zijn toen opgestaan, Dit schijnt dat de dieven het besluit deden nemen zich te verwijderen, al thans de heer Wauters lileeft hen zien wegvluchten. Ze hebben een breekijzer achter gelaten. Bijha gelijktijdig is ook ingebroken in het kantoor der registratie aan de Groote Begijnenstraat. De dief of dieven zijn door den gang, waarin de telefoonpaal staat en welke uitkomt in de Kleine Begijnenstraat na overklimming van twee muren en aoor het uitsnijden van een ruit, in het kan toor gedrongen, waar zij uit een der lessenaars zich een bedrag van f 35, hebben toegeëigend en uit de huiskamer der woning van den ontvanger hebben zij ongeveer f 10 medegenomen. Tafel zilver hebben zij de moeite niet waard geacht mede te nemen, zij' zijn door de voordeur van het woonhuis, welke zij met een harden smak achter zich' dichttrok ken vertrokken. De ontvanger en diens echtgenoote door ongewone gerucht gewekt, zijn op de bovenverdieping gebleven, uit vrees voor erger. De politie stelt een onderzoek in. KERKNIEUWS. BAAN, DE BUKVIEL, BOSCH, (*t Zand), BOSDIJK, BROEDERBAND, CORNELISSE, DEKKER, DRONKERS ZOON, DIJKE, GEERS, V. d. HARST, JANSEN,KODDE, MALJERS, REKKERS, SIMONS. GEBR. STEENLAND, VERBURG, Firma J. VERHAGE, VLEUGEL, VISSER en REMIJN, DE VOORUIT, enz. enz. alsnog aan dr. P. L. Tack vergunning te verleenen, zijn benoeming te aanvaar den. Thans is van den Minister bericht ontvangen, dat hij geen toestemming geeft dr. Tack als leeraar toe te laten. De lessen zijn nu opgedragen aan mej. Fortuin. Het O. M. bij' de Ilaagsche recht bank eischte tegen de vrouwelijke be klaagde in de zaak betreffende de zgn. belladonna-vergiftiging tien jaar gevan genisstraf. Met gesloten deuren werd heden voor de rechtbank alhier behfandeld de zaak tegen P., wonende alhier, be klaagd van zéér afkeuringsWaafuige han delingen met zijn dochtertje. Tegen bekl. werd twee jaar gevange nisstraf geëischt. De rechtbank gelastte zijn onmiddellijke gevangenneming. G e r e f. G em. Beroepen te Amsterdam ds. J. Vreug- denhil te Borstelen. ONDERWIJS. Geslaagd als rijksklerk der directe bel dhrn G. N. Nonnekes en P. de Rycke, te Vlissingen. Geslaagd voor "het voorl. mach. di ploma de heer A. Bos, leerling van de de Ruijlerschool te Vlissingen. Woensdag slaagde te Amsterdam voor de diploma's Engelsche en Duit- sche stenografie van de federatie voor stenografie „Groote'' mej. J. "M. J. van Beers te Koude kerke. Benoemd tot onderwijzer aan de Chr. school te Krabben d ij k e de hper M. de Borst, te Axel. Naar de „N. Z. Ct." meldt, luidt de voordracht voor hoofd der O. L. islchool te K a pe 11 e 'br u g (gem. Clin- ge) als volgt: 1. L. Claessen te St. Kruis.; 2. J. Naesens te Koewacht en 3D. v. Ginneken te Bergen op Zoom. De gemeenteraad van Amsterdam heeft gisteravond toch tot gewoon hoog leeraar in het Grieksch benoemd dr. Wi. E. J. Kuiper, conrector aan het gymnasium in Den Bosch. Een voor stel van den lieer Wijnkoop om de vtoor- dracht terug te zenden voor nader on derzoek, werd verworpen met 26—3 st. De k we is ti e-T ack. De gemeenteraad van Enschedé had 24 Nov. besloten om de benoeming van mej. Fortuin, cand. in de Ned. letteren te Leiden, tot tijdelijk leerares in de dc Ned. taal aan het Lyceum te En- slchedé aan te houden, omdat de raad j besloot zich eerst tot den Min. van On derwijs Lc wenden met het verzoek om Op de weegbrug te Nieuw- e n St. Joosland zijn in de afgelooipen campagne 5.172.225 K.G. suikerbieten en j 379.193 K.G. pulp gewogen Gister had te S c h o o n d ij1 k e en te Nieuwvliet eindexamen plaats van de da-j mes, die onder leiding van mejLinden- j bergh, 1 ater ook van de heeren Mjarkenr j se en van der Slikke, hadden deelg®- i nomen aan den cursus van landbouw- jj huishoudkunde, uitgaande van de Z. L. M. Alle candidaten slaagden met goed ge- jj volg, te weten: Adra. Scheele, Adra. jj Bruijnooge, Maria de Hulster, Erancina j; Risseeuw, M. Risseeuw, S. Risseeuw, C. j de Hullu, allen Schoondijke; M. Braet, Groede, Ebr. van Dixhoorn, Suza. Schij- s ve, Henny de Wolf, Janna de IIullu, Leentje de Bruijne en Francina Boidins van Oostburg, Eliz. Leenhouts en Janna Haak van Biervliet. Te Nieuwvliet slaagden Maria Sonne- vylle, Martina Provoost, Marie Been, Joh. Kotvis, Nelly Lucieer, Johanna Verplan- planke, Jo Jansen van Rosendaal, Liesb. Cijsouw, Jo Cijsouw, J. Cornells, Joza. Cornells, Ruza Risseeuw, Cr. de Hullu, Corn. Poissonnier, M. Maclee, Suzanna Maclee, Kaatje Risseeuw, Marie Ris seeuw, Catha. Risseeuw, Catha.-Risseeuw Sara Risseeuw, Eliz. Salomé en Levina j Luteijn. Het examen werd afgenomen door hen die les hadden gegeven en werd bij'ge- jwoond door het dagelijksch bestuur van i Schoondijke en doo,r vele belangstellen den. Na afloop dankte de heer A. I. Leenhouts van Retranchement, voorzitter der afdeeling Oostburg Z. L. M., leerares' en leeraren en niet minder de geslaagden en tevens gelukgewensicht. De diploma's werden uitgereikt te Nieuwvliet door den heer Wagtho, burge meester, te Schoondijke door burgemees ter Bleiker. Te Nieuwvliet werd een Jtheeservies aangeboden aan mej. Lindenbergh, ter wijl te Schoondijke haar een "étui zilver werd vereerd. Tevens kregen de heeren Marcusse en Van der Slikke te Schoon dijke een b'rievenstandaard en kranten standaard. geopend, om dan na Zondag gesloten te zijn, Maandagmiddag te worden voortge zet, hebben wij eens een kijkje genomen in den tuin en gezien, dat een drietal tijdelijke, ruime verblijfplaatsen voor de 1400 ingeschreven diertjes zijn in ge reedheid gebracht. Ten eerste is de kolf baan, door aan alle zijden houten af scheidingen te maken tot een gezellige tentoonstellingszaal gemaakt, terwijl evenwijdig met de kolfbaan eeu groote tent is opgeslagen, die eveneens een groot aantal dieren kan herbergen in de lange rijen kooien die zijn opge steld Ei' waren gisteren bij ons bezoek nog maar een paar dieren aangekomen heden was de dag der inzending maar als het meerendeel van de inzendingen niet minder is dan deze exemplaren, dan zal er gedurende de kerstdagen heel wat te genieten vallen, voor "ieder die van de dieren verstand heeft, of die waardeert het werken van hen, die lvun vrijen tijd besteden aan het fokken van rasdieren. Maar wij noemden nog maar 'twee der verblijfplaültsen, de derde is de door matten afgesloten veranda, waarin naast de watervogels, worden ondergebracht de konijntjes, gekweekt door de ad- spiranten van de Konijnfokkersvereeni- ging, ook daar is heel wat ruimte. Wij liepen heden nog even een kijkje te gaan nemen, als de kooien door de langooren en de gevederde dieren bezet zijn 'en zullen dan morgen nog een en ander mededeelen. HANDEL, NIJVERHEID EN V1SSCHERU, lj wa li." iima. Donderdag werd door de algemee ne vergadering van den Ned. Bond van Boekbinderspatroons de concept-arbeids overeenkomst met algemeen© stemmen aanvaard. Deze zal nu, als de werkne- nemersorganisaties haar eveneens hebben aangenomen, met 1 Januari 1923 voor den tijd van een jaar in werking treden. Met nadruk werd uit de verga dering er op gewezen, dat bij de her nieuwing der overeenkomst meer dan tot dusverre zal gelet worden op eis'chen van vakbekwaamheid en arbeidsprestatie. Het hoofdbestuur werd gemachtigd maat regelen le nemen, indien een of meer dere der werknemersorganisaties het aan geboden concept verwerpen. O Suiker in Z.-Vlaanderen. De suikercampagne is1 voor dit jaar weer afgeloopen. De coöperatiev6 fa briek werkte van 23 October tot 21 De cember, fabriek „Sas van Gent" van van 19 October tot 19 December. De hoeveelheden verwerkte bieten zijn res'p. 100.000 000 en 64.000.000 K.G Dc suikerprijzen waren ongeveer ge lijk aan het vorige jaar. Het suikerge halte was resp. 18 en 17i/a pCt. Dc bieten hadden abnormaal hooge tarra, doordien er zooveel aarde aan bleef kleven. fHdbl.) pe ten toonstelling van konijnen enz. Nu morgenavond de jaarlijksche natio nale tentoonlstelling van pluimvee, ko nij'nen, watervogels,, post- en sierdni yen, uitgaande van de M. T. V. in j den tuin van het Schuttershof, wordt •puaajJOA Seisjno joajoo s b i.ienu -tïf t tiba SlIBgin }oui st u o 8 u is s i o} joiirossBj q .lapajsaq uop trey De Zeeland. Mei ingang van 1 Januari zullen de mailboolen des morgens '10.35 van Fol kestone afvaren, in plaats van om 10.45.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1