Ho. 301 donderdag 21 iieamfeei* 1922, 103" Jaargang 8 I N N E N L A H D Uit Stad en Provincie. a*-11, j..!1 K3& Bij dit nummer behoort een Bgvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag. „Sint Joris" op de Balans alhier. Buurtcommissies die nog in gebreke bleven den naam van hun afgevaardigde 1 op te geven gelieven dit ten Spoedigste 1 te doen aan den secretaris, den heer i Jan Worrell, Wagenaarstraat D 85. j Er hebben zich commissies gevormd in j Bij het bestuur is' voor 26 buurten opgave ingekomen, maai- nog niet van de Eindelijk is gistermiddag laat in de zit- i i,gnde ticg het laatste artikel over de wijziging V0 f Kapoenstraat met Groenmarkt, Korte der Lager onderwijswet afgehandeld. Mor j BaUms «en, Vrijdag wordt de tweede lezing1 ge houden, d. w. z. dat er dan over het heel gestemd wordt. Verlangt de lezer dat we nog een op somming geven van het lot van al de -amendementen? We vreezen, dat uit uit zondering van een enkele deskundige, de meeste lezers ze toch zouden over slaan. Alleen willen we dit aanstippen ide heer Dresselhjuijs zijn poging opgaf om het Fransch weer toe te la ten, door amendeering van de overgangs bepalingen. Toen bleek, dat verschil lende voorstanders niet genegen waren, om de beslissing van de vorige week te herroepen, trok hij het amendement in. Dat deze lange discussie ook de meeste Kamerleden te machtig werd, blijkt wel hieruit, dat aan het slot zoo'n rumoer in de Kamer heerschte, dat de meeste spre kers onverstaanbaar waren. Toen werd de laatste kluif aangesne den: de Indische begrooting, behalve dan de begrooting van Oorlog', die vanavond .verder behandeld wordt. Een voorstel van den heer W ij n k o o p om de behan deling der Indische begrooting uit te stel len tot na Nieuwjaar, werd: verworpen met 63 tegen 19 stemmen. Tot het ongewoon late uur van tien minuten voor zeven werd toen de ver dere tijd in beslag genomen door den «nieuwen Indischen specialiteit van den (Vrijheidsbond, den heer Geruit zen. Aangenaam was deze rede niet voor den Minister, dien hij in kalme woorden be schuldigde niet vertrouwbaar te ziju, daar men niet aan kon op wat in de re- geeringsstukken staat. Speciaal ging deze spreker in op het financieel beleid, waar van de gevolgen als zeer ernstig werden geschilderd. En de hoofdoorzaak daar van was volgens den spr. de unificatie- waan, die aan den inlander een massa Westersche cultuur wilde opdringen waaraan bij geen behoefte had. Vandaag voortzetting. VERLAGING PREMIEAFTREK DER RIJKSVERZEKERINGSBANK. 2. Lange en Korte St. Pieterstraat. 3. Lombardstraat, met Burgemeester T akstraat, Latijnsche Schoolstraat, Plia- denhoek en Bogardstraat. 4. Zuidelijk Molenwater met Zuidsingel (van Bree tot Bleek) en Molenwater 0. Z. tot de Koepoort. 5. Dam N.Z. met Rotterdam&che Kade 6. Rouaansche Kade. 7. Bellink&lraat. 8. Bierkade met Londensche Kade en Houtkade. 9. Segeerstraat. 10 Turfkade met Nieuwe Haven en Hoogstraat. 11. Heerenstraat. 12. St. Janstraat met Vischmark.l en Vi sjch m ark, ts tra a t 13. Gravenstraat .tot hoek Hoogstraat met Zusterstraat. 14. Vlissingsche straat. 15. Beenhouwerssingel met Korte en 'Lange Geere en Koestraat. 16. Noordpoortplein met "Klein Vlaan deren tot Seisplein, Jeronimusstraat en Volderijl aagte. 17. Oostersche straat met Bastion. 18. Verwerijstraat met Oostkerkplein. 19. Schuitvlotstraat met Pijpslraat. 20. Lange en Korte Breestraat. 21. Nederstraat, met Oostpunt Molen straat, Smidsbohverk, Dampoortslraat, Dwarsstraat, Havenstraat, en Puntpoprt straat. 22. Vlissing's Wagenplein met Teer. pakhuizenstraat en Winterstraat. 23. Schoorsteenvegerssingel met Baan-' straat en Houttuinen lot het Arm. Schuitvlot. 24. Sleperssingel met Zandstraat en Domb. Schuitvlot. 25. Kousteensche dijk, met Korendijk en Kinderdijk. 26. Goesche Korenmarkt met Eigen- haarrlstraat, Nieuwepoortslraat, Werf straat, en Dokstraat. 27. Stationstraat. Voor de afdeeling Middelburg van den Nederlandschen Christen Vrou- i"wenbond werd gisteravond in een niet druk bezochte bijeenkomst in „Mercu- rius" door den heer S. Brandsma een te- ide gehouden over: „De moeder en haar j kind". Na eerst in het licht gesteld te Gemeld wordt dat oen verlaging van hebben,- waarom hij speciaal spreekt over hel premietarief der Rijks verzekering,- moeder en haar kind en niet over Lack voor de ongevallenverzekering in ouders en hun kind, teekende de ▼oorbereiding is, die 1 Januari zal in- spaden loestand der vrouw in het Pa gaan. Voor de werkgevers, die reeds op va<RJs oen kwam liet bedrijven van 1 1 .-v rl rt vi w, y, r. t 1-v.n t* 1 i\ .1 Vi T" 1 Januari 1922 bij de Rijksverzekenngs bank waren aangesloten, is, met gebruik making van het bepaalde in het zevende lid van art. 40 der Ongevallenwet 1921, kwaad, en móest straf volgen. „Met smart zult gij kinderen baren", luidt Eva's vonnis. Doch niet alleen bij het baren, maar ook bij' het grootbrengen in zee geworpen, op eenige interessante dering van salaris zou te weeg brengen, stukken na, d e nu bewaard worden op Goedgekeurd werd o. m. de polder- het Erasmiaansch gymnasium. In 1862, gronden volgens de bestaande voorwaar- 1880, 1892, 1914 en 1920 is deze soort den in 1923 publiek voor 7 jaren te ver hiel- te lande ook gevonden. De geraam- j pachten. Hiervan werden eenige gron- ten van de voorwerpen uit 1862 en 1920 den uitgesloten om onderhands, te verhu zijfi te Amsterdam en te Leiden. Van het dier van 1886 wist prof. dr. Max Web er de onderkaak te bemachtigen. Jammer is, dat de 'burgemeester van Vrouwepol der niet dadelijk na de stranding den di recteur van het Rijks Museum van Na tuurlijke Historie te Leiden gewaar schuwd heefd. Zoo gaat helaas veel koste baar materiaal verloren. Intusschen komt den heer Louwerse, burgemeester van Vrouwepoider, lof toe, op verzoek, de afbraak te hebben stopgezet, totdat Zon dag j.l. een nader onderzoek is ingesteld. o LI i t Z u i d-B e vetaad. In de Woensdagmorgen gehouden raadsvergadering van 's-H eer Arends- kerke werd het nieuwe raadslid de heer J. Noteboom geïnstalleerd. Een verzoek van het bestuur voor het (stichten van een R. Iv. school in de West Kvaaiert werd op voorstel van B. en W. in hun handen gesteld tot het uitbrengen van advies in de volgende vergadering. Besloten werd tot toelating van het nieuwe lid, de heer Joh. Sandee, in plaats van den heer J. Zandee, die de gemeente metterwoon heeft verlaten. Tot lid van de commissie van toe zicht op het lager onderwdjis werd be noemd de heer J. van Houte. Tot lid van de schattingscommissie, bedoeld in art. 57 der wet op de inkom|sjtenbelasting 1914 eS de vacature van J. Smit Sr. werd benoemd de heer J. Smit. Jr. met 9 stemmen. Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur te 's-Heer Arendskerke in de vacature J. Smit Sr. werd gekozen de heer .1. Smit Jr. met 9 stemmen. Tol lid van het Groot Armbesluur te 's-Heer Hendrikskinderen werd herko zen de heer P. Oudkerk. Hierna werden weer nïeuwjaarscom- missiën benoemd voor 's-Heer Arends kerke, Nieuwdorp en 's-Heer Hendriks- kinderen. Den heer .T. Noteboom speet het dat geen voorstel word ingediend tot af schaffing der commissies, gezien de groote batige saldo's der armbesturen, konden deze die giften op zich nemen zonder de burgers lastig te vallen De voorzitter verdedigde de comm. I)e lieer Lindenbergh merkte op, dat de goede sloten nog geen teeken van vooruitgang waren, daar onder de ont vangsten ook geleende gelden voorkwa men. Verder betoogde hij', dat de Bur gerlijke Arm'btetsturen die giften niet als zoodanig op zich konden nemen. De voor zitter stelde voor de commissies in stand te houden, totdat uit de geringe ontvangsten bleek, dat de burgerij er niets meer voor gevoelde, wat hij per soonlijk - jammer zou vinden. Tot afgevaardigden naar de vergade ringen van aandeelhouders van de N. V. ren. Tot lid van den dijk raad, vac.-N. A. Bruljnzeel (overleden) werd met 17 van ■Je 19 stemmeii gekozen de heer P. van der Sükke te Poortvliet; in de vac.-W. ÏBijl, welke moest aftredjen, omdat zijn schoonzoon I. v. d. Velde, als; waterbl tcnaar bij het waterschap (binnenbejheer) werd, Ier vervanging van zijn vader, die met pensioen gaat met algemeene stem men gekozen Z. v. d. Velde; indienst treding met 1 Jan. a.s. Bij de rondvraag kwam de stoofdijk ter sprake. Het bestuur beloofde de grind- baan te vervangen door een 5 M. breede {baan met steenslag te verharden. jHet bestuur werd gemachtigd, in het a.s. voorjaar de noodig geachte grind en steenslag aan te besteden, terwijl ■werd te berde gebracht dat in de twee laatste drooge zomers spaarzaam met on- dcrhoiudsgrind is omgegaan en nu met hel natte najaar en bietencampagne is ge bleken hoezeer de grindbanen zijn ver dund, zoodat er door den waterbouwkun dige J. v. d. Velde op gewezen werd het volgend jaar een flinke laag onderhouds- grind extra op de brengen. Nadat .J v. d. Velde zijn dank had gebracht-aan de ver gadering voor het genoten vertrouwen gedurende 35 jaren sloot de voorzitter, Chr. Hartog de vergadering. o Besmettelijke ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 10—16 Dec. in de Prov. Zeeland bedroeg: Roodvonk: Hoofdplaat 1, Vlissingen 1. het begin van dit jaar. KERKNIEUWS. Na des morgens bevestigd te zijn door ds. N. G. Kerssies van Wlezep, mat een predikatie over Tland. 20:24, deed Zondag j.l. cand. H. Kroeze, van Mid delburg, zijn intrede bij de Gei'ef. kerk te Lieidschendam, sprekende over Jer. 7:1, 2 en 3. Tot kerkvoogd bij de Ned. Herv. kerk te 's-Heer Arendskerke is in plaats van wijlen den heer J. Smit Sr., benoemd de heer D. W. Lindenbergh. «en bui ton ge w-c nc verlaging van het pre- OI'hervindt de moeder veel smart. Bijna inielarief van vermoedelijk 20 pet. gel- "eeu Seicln.' er spreekt uit moeite bij dende voor het jaar 1923 in overwegin° °Pvoet'ln8- Deze moeite is een g^violg j van de zonde. Het kind draagt reeds ««■■■uw— i hij de geboorte de kiemen van alle kwaad. Daarom moet de moeder wieden. Waar zij echter zelf zondares is, moet zij hulp Vragen van God in het gebed. De moeder moet haar kind lief hebben en Belastingbetalers. In ver-,diens liefde zien te winnen. Door lal batwl met de belangrijke verhooging der j van voorbeelden toonde de spreker aan, kosten van vervolging, meenen wij goed j dat aan dit alles zoo veel ontbreekt. Nog te doen er onze lezers aan te herinneren vele andere moeilijkheden, die zich voor dat de grondbelasting en de personeele doen hij de opvoeding, worden besproken belasting thans geheel moeten zijn afbc-en lal van wenken gegeven. DE LEVER'S ZEEP tl? VIAARD1NGE.M Fabrikanten van Lux enïwmk (Ingez. Med.V Door den heer P. van der Have, directeur der Rijksnormaalschool te Zie» directeur der Rijksnormaal school te Z i e - rikzee, is tegen 1 Febr. a.s. eervol ontslag uil die betrekking gevraagd. Geslaagd voor het rijks-diploma hoefsmid aan het Instituuut voor Hoef- kunde der Vee a r tsenijkun di ge Hooge- sjchool te Utrecht de h»eer F. D. Bent- schap Knook le St. M a a r te n s d ijk. RECHTZAKEN. Gere f. K e r k. ti Op het tweemaal Opheusden komt voor ds. .1. Yreugdenhil te Borsjselen. ONDERWUS. taald, terwijl van de Inkomstenbelasting thans reeds meer dan de helft is ver schenen. Voor- hen, die nog niet in het bezit zijn van him aanslagbiljetten, zal de termijn voor betaling, evenals tot dus Spreker besluit met de moeders te wijzen op het loon, dat God verbindt aan moedertrouw, loon, waarvan God soms reeds op aarde iels doet genieten, maar dat volmaakt zal zijn, wanneer we een maal onze kinderen mogen terugvinden verre gebruikelijk was, worden verlengd, in het Vaderhuis daar boven. Bovendien is een wettelijke regeling' j Mevrouw Petermeijer dankte in har- aanliangig om de termijnen voor het ver- lelijke 'bewoordingen den heer Brandsma volg te doen loop-en van af den datum j voor diens interessante lezing. van het aanslagbiljet. j 0 Daaromtrent zullen wij te zijner tijd 1 mededeeling doen. j Uit Vlissingen. oi Gislpj-^npvond om half negen is te 'Vlissingen brand uitgebroken in de Git iddelburg. fabriek van dropwerken in het Ghoene- oor de feestviering bij het zilveren woud van den heer .Tobse, Groenewoud regeeringsfjubileum van H. M. de Ko- 21. De brand ontstond door het drogen nmgin hebben zich te Middelburg van drops, waarbij rekken in brand raak- reeds tal van buurtcommissies gevormd, ten. Het vuur werd met een minimax l>e- Er zijn echter nog verschillende buurten streden, maar later kwam ook de motor- welke daarloe nog in gebreke bleven spuit ter plaatse, dié den brand om Het bestuur fler vereeniging „tUt het half lien meester was. De schade is Volk—Voor het Volk" verzoekt daarom betrekkelijk gering.. beleefd aan de bewoners van laatstbe-1 doelde buurten zich zoo spoedig mogelijk met elkander te willen verstaan, opdat ook daar ibuurtcommissies zullen ge vormd worden. Evenals van de reeds bestaande com missies, kunnen dan ook hun afgevaar. digdea de vergadering bijwonen, welke de vereeniging zal houden op1 Woensdag 27 December a.s. des avonds ten SVa- heeren P. de Putter en .T. Valkier. De opcenten op de Rijksinkomsten belasting en die op de vermogensbe lasting werden van 75 pet. gebracht op 80 pet. De heer Lindenbergh informeer de of het noodig was 1 pet. van het be lastbaar inkomen te heffen, als de op centen wat Verhoogd werden, om daar door de lagere inkomen vrij te stellen. Do voorzitter antwoordde, dat dit on mogelijk was, (daar dan de opcenten ver boven de 100 zouden komen. Bij de behandeling der gemeentebc- grooting werd door den heer Linden bergh de zeer slechte toestand van het „Keidijkje" ter sprake gebracht en op verbetering aangedrongen. Afdoende verbetering werd toegezegd. Bij den post commissie tot wering van schoolverzuim besprak de heer Lindenbergh hét groote bezwaar voor de leden dier commissie van het zeer dikwijls verplicht zijn te vergadering. Nog kwamen bij andere pos ten .zooals vleieschkeuring en nijverheids onderwijs de 'bezwaren ter sprake van de groote uitgaven, die daardoor op clc gemeente gelegd worden, zonder dat er iels tegen te doen is. De begroeting werd vastgesteld met een totaal van ontvangensten en uitgaven van f 99089.4'I5 met een post Tan onvoorzien van f 1500.735. Het totaal 'der belastingen, komende in plaats van den hoofdelijke» omslag is geraamd op f 30.000, zijnde f 10.000 minder dan het vorige jaar. o De heer C. J. Daane .te Rotterdam schrijft ons: - Dezer dagen vernam ik dat de Raad Waterleiding Mij. „Zuid Beveland in (jer gemeente Veere den lieer H. dé 1023 te houden werden benoemd de Zeeu^ hoofd der Q L &chool aldaar, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn betrekking heeft verleend. Bij' dien mijl paal op den levensweg van den heer de Zeeuw, voel ik mij, als óén zijner oud leerlingen gedwongen, hier met een én kel woord te wijzen op wat hij voor een zeer groot aantal rüenschen geweest is en nog is. En dat wel in tie eerste plaats voor zijn groote schare van oud leerlingen. 'Ik geloof, dat allen het met mij eens zullen zijn, als ik zeg', dat hij voor hen was een uitstekend onderwij zer, die niet moede werd te trachten hun voor het latere leven zooveel moge lijk kennis mede te geven, zoodat ze zich in de maatschappij daarmee goecl kou den helpen, of voor enkelen, dat ze hun verdere studiën daarop voortzetten kon den, (telkens gevoelende, 'dat het goed ging, daar ze op een stevigen grondslag bouwden. Dien grondslag had „meester de Zeeuw" gelegd! In de tweede plaats voor verschil lende Veersche instellingen, waarvan hij de administratie geheel belangeloos, met pijnlijke nauwkeurigheid voerde. In de derde plaats voor vele inge zetenen van Veere, die met de zalmen, waarmee ze moeite hadden, vrij naar hem toe konden gaan en die hij! dan altijd met groote welwillendheid met goe-, den raad bijstond. Opheffing kantongerechten. Onder de 40 kantongerechten die zul len worden opgegeven behoort, naar „Zei." meldt, ook het kantongerecht te Hulsft. HANDEL, NIJVERHEID EN vlSSCHERU Het drukkerscontract. Na uitvoerige beraadslaging is gister door de algemeene vergadering van de Federatie der Werkgeversorganisatie in het boekdrukker,sbcdrijf, het concept voor de nieuwe collectieve arbeidsover eenkomst aangenomen met 1138 tegen 33 stemmen. Tevens wérd vastgesteld, dat met de gezetlenorganisa.ties, die het contract aanvaarden, het concept zal worden af gesloten. De organisaties, die de over eenkomst niet 'aanvaarden, zullen daar van de consequenties moeten dragen. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Uit Walcheren -7 Naar de heer A. B. van Deinse, leeraar aan het Erasmiaansch gymna sium te Rotterdam aan de N. R. Cl. mee deel! is op 5 December bij Vron'- w epolder Aangespoeld een dwergvin- visch, Balaenoptera rostrata, van 8 M. lengte. r j iu. - - Helaas, zoo wordt er bijgevoegd, is' het °P bovenvoorzaal van de sociëteitveldzame dier geheel vernield en weer Geslaagd voor 3en stuuurman de heer A. ,T. Walraven, voor voorloopig mach. diploma de heeren J. Mieras en L. J. van Dijvendijk, leerlingen van de Uit Tholen. Te O u d-V o s s e m'e e r heeft de de Puiyterschool te Vlissingen. vrijzinnige kiesvereeniging „Eendracht en Vrijheid" zich aangesloten bij den Vrij heidsbond. Dinsdag 19 dezer werd te Schcr- <p o n i s s e cene vergadering van inge landen gehouden. M. ra. st. werd besloten geen 1/4 inkoop volgens de pensioenwet en ook geen pensioenbijdrage van de ambtenaren en ontvanger-griffier te ei- selien omdnl dit voor allen een vermin- Tot onderwijzer aan een met 1 April te openen Chr. kopischoo! te Rotterdam is benoemd de heer A. A. Brombacber, thans onderwijzer aan een Chr. school te Goes. De benoeming is aangenomen. (de Z.) Voor het diploma boekhouden (Mer- curius) slaagde te Roosendaal de heer )M. J. Koopman te Heinkenszand De directeur van het Rijkstelegraaf kantoor alhier maakt bekend, dat het telegraaf- en telefoonkantoor en het Rijkste lef oonnct op d,e beide Kerstdagen op dezelfde uren zullen zijn openge steld als op Zondagen m-et dien verstandc dat op den 2den K-f 'stdag het telegraaf kantoor des middags tot- 3 uur open zal zijn. De hulpkantoren op Walcheren zullen dien dag alle 's morgens van S—-9 open- steld zijn. Verplaatst met ingang van 1 Febru ari 1923 de besteller C. A. Schouten van Mi ddelbu 1-g' (postkantoor naar Roo sendaal - Verplaatst met ingang \an 1 Jan. a.s. de besteller J. van Peenen ~van S e h o 0 n d ij k c naar Rotterdam post kantoor). Met ingang' van 1 Febr. a.s. is de commies C. Koster te Breskens ver plaatst naar Rotterdam. Indische 'Stoomvaartlijnen. Tambora, p. 20 Dee. a.m. Oues.sant, Rotterdam n. Java. Sumatra, 19 Dec. te Marseille, .Amster dam n. Batavia. Vondel, 19 Dec. v. Genua, Amsterdam n. Batavia. Kedoe, in.b., 17 Dec. te Batavia v. Rot terdam. Crijnssen, p. 20 Dec. n.m. 11 u. 15 m. Duinkerken, WT. Indië 11. Amsterdam. Grotius, 18 Dec. v. Sabang, Java n. Amsterdam. Prins Frederik Hendrik, st. 19 Dec. te Madeira v. Paramaribo. Rindjani, p. 20 Dec. Perim, Batavia n. Rotterdam. Tabenan, 20 Dec. n.m. te Rotterdam v. Java. Besoeki, p. 20 Dec. v.m. 7 u. Ouessant,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1