'rovmcie. NIEUWE ZOUTEYISCH Jaargang Si Ten slotte nam de Raad kennis van een schrijven van Ged. Staten namens den Minister van Waterstaat gericht aan alle gemeenteraden en ingelanden-verga deringen van Zuid-Beveland, voor zoover deze betrokken zijn bij den aan- leg van de geprojecteerde spoorlijnen in die streek. Er wordt in de streek een"f""??-'""'!? zeer groote actie gevoerd voor uitstel van dien aanleg, nu het van algemeene bekendheid is, dat de bijdragen die ge durende de eerstvolgende 50 jaren van gemeenten en waterschappen geeischt worden, in de ongunstig geworden tijds omstandigheden welke hun intrede heb ben gedaan, te bezwarend zullen blijken. In verband nu met die actie wordt aan de gemelde lichamen de vraag ge daan in het kort hierop neerkomende: Wenscht men voortgang der werken of acht men uitstel in verband met de on gunstige tijdsomstandigheden, die bezui niging dringend noodig maken, ge- wenscht? De Raad besloot bij vernieuwing bij Ged. Staten op uitstel aan te dringen, opdat dan kunne blijken, dat de in dienst gestelde autobus Éllewoutsdijk, Oude- lande, Baarland, Hoedekenskerke, Kwa- dendamme, 's Gravenpolder, Goes, op afdoende wijze in de behoefte aan perso nenverkeer voorziet, terwijl het uitstel bovendien kan worden benut, om eens nauwkeurig te becijferen of de kosten van aanleg en mitsdien de bijdragen van gemeenten en polders niet met een aan zienlijk bedrag naar beneden kunnen, want waarlijk, zooals de zaak er nu voor staat, kan de ontworpen spoorlijn niet ren de eren en worden de lichamen veel te lang en veel te zwaar belast. M ZONDER GRAAT. E1JHSE GRAVENSTRAAT HOEK MARKT. KERKNIEUWS. RECHTZAKEN. VERKEERSWEZEN.' POST EN TELEGRAFIE. eSfSS! Bij <lit numtuer behoort een Bijvoegsel. cijfer shad verkregen. En ten opzichte doen voor diensten bewezen bij den van den opvolger van den bode Compeer brand op 8 Nov. j.l. bij J. Meijaard. De vroeg hij niet het maximum, maar een Raad verleende f 24.en gaf aan B. en r v;- - of meer verhoogingen. W. het noodige crediet tot het aanschaf fen van enkele brandbluschbehoeften. Het verslag van de gisterèn alhier j De verordening tot heffing van keur- i gegeven uitvoering van „Soli Deo Glorialoon voor slachtvee werd aangevuld men zie het Bijvoegsel dient nog met de bepaling dat dit loon voor de KA 3IERO V E «ZIO IT. Tweede Kamer Zitting van Dinsdag. De vereisenten, noodig voor het sticty- i te worden aangevuld met de inededeeling slachtdieren, vallende tusschen kalf en ten van een bijzondere school hebben dat aan het slot de voorzitter, de lieer rund, f 4.50 bedragen zal. gister een groot deel van den lijd inJ- J- Ornée, een bloemenhulde aanbood beslag genomen. Speciaal wat betreft de aan den directeur, en een bouquet aan 1 vraag welke kinderen mogen worden mej A. VerweijS, die 10 jaar de ver- meegeteld bij de aanvragen. j eeniging bijstaat als pianiste. Ten slotte werd een amendement- j Rutgers ingetrokken nadat de Minister zelf eenigc wijzigingen had aangebracht en werd een amendement-Gerhard ver worpen met 52 tegen 29 stemmen. Een poging van den heer Kersten om het verplichte verzekeren van de schoolgebouwen te doen vervallen, mis lukte. Met 53 tegen 20 stemmen verklaar de de Kamer er zich tegen. Aangenomen werd een amendement- v. Gijn om vestiging van hypotheken op schoolgebouwen niet te veroorlóven. Voor de rest moeten we ons beperken. iWe vreezen dat de meeste lezers toch in een opsomming van amendemenlem? zouden gaan dolen. Avondzitting. Vervolg van de behandeling der oor- logsbegrooting. Maar de Minister heeft nog geen kans gehad. Verschillende partij-leiders hebben gis ter hun houding uiteen gezet. Zakelijk was daarvan het belangrijkste dat de heer Dresselhuys een motie indiende „De Kamer, van oordeel, Jat in hel belang van bezuiniging en van verbetering van oefening en van technische uitrusting van ons leger een vermindering van de getalsterkte noodzakelijk is, noodigt den Minister uit de gealstterkle tot drie vier de van de bestaande organisatie te rug te brengen." Uit politiek oogpunt was er wél de meeste aandacht voor 'een rede van den heer C o 1 ij ndie te middernacht aan het woord kwam, maar wiens betoog met veel belangstelling werd afgewacht in verband met zijn befaamde uitlating bij de algemeene beschouwingen. Ten opzichte van het vesitingstelsel merkte hij op dat we tot nu toe hadden een actief leger en een latent leger, maar juist het in stand houden van (de stellingen heeft de oorlogsiuitgaven onnoodig hoog opgevoerd. Het operatief orgaant, dat spr. nu wil, moet in de eerste plaats er dus op ingericht zijn om een oorlog te voorkómen, maai" hier uit kan evenwel ook een oorlog voort komen. En dat laatste acht spr. op het oogenblik de eenig aanwezige kans. Zijn nu de stellingen van onze verde diging geheel waardeloos, vraagt spr.? .Geheel waardeloos heeft spr. ze nooit genoemd. De heer M arch an t: Schadelijk'voor onze defensie heeft u ze genoemd! De heer C o 1 ij n merkt op, dat deze vestingen wel eenige beteekenis heb ben, alleen in bepaalde gevallen, maar dat bij de keuze tusschen de verschil lende stelsels spr. loch de liniën en vestingen zou willeu zien opgeheven. Spr is van meening dat er in dezen geen ver schil bestaat tusschen den Minister en hem. De heer Marcha nt: Er is nog groo- ter verschil tusschen dat verschel en (uw redevoering. De heer C o 1 ij n zegt dat de heer Marchant te veel heeft gekeken naar de vestingbegrooting, en over het hoofd heeft gezien wat in de oorlog&begrooting is opgenomen. Naar spreker's meening is alleen de Regeering in staat, wan neer de finantieele Loestand Lot bezui niging noopt, om te onderzoeken wat er in die richting kan worden gedaan. Voorts zij van deze zitting aangehaald, dat de heer Marchant de verdediging in de naaste toekomst wil bepalen Lot grensbewaking tegen min of meer on- geregelde aanvallen uit het'Oosten; dal de heer Dresselhuys een handjevol grensbewakers onvoldoende achtte, en dat mevr. B r ons ve 1 d-V i t i n ga een rede hield over de geestelijke belangen der soldaten. Uit Vlissingen. Ter behandeling in de raadsverga dering van 29 December stellen B. en W. van V I i s s i n ge n o. a. voor aan den heer J. D. H. Reinders eervol .ontslag te verleenen als tijdelijk leeraar aan de Avondschool voor Nijverh. onderwijs en als zoodanig te benoemen de heer J. M. Adriaansen te Middelburg. Ook wordt eervol ontslag voorgesteld voor den heer H. C. Toussaint als onderwijzer aan school C, en de definitieve benoeming van den heer H. P. Goettsch tot leeraar aan de Handelsjschool. Het meeste belangrijke voorstel is wel dat, om in te stellen een wekelijk- schc. markt en wel op Woensdag van 10 tot 4 uur met opheffing van de Zater dags voiidmarkt. Door de Winkeliersvereenigingen „Ge meenschappelijk Belang", de Hanze en Boaz is .gezegd, dat naar haar meening hel niet ligt op het terrein der overiheid haar beschikkingsrecht over publiek ter rein te exploiteeren in een concurrentie strijd, dien zij tegen het particuliere be- drijfs- en ondernemingswezen aanbindt in haar eigen gemeente. De Manufacturiersvereenigiug meent instellen van een marktdag op Woensdag sterk te moeten ontraden. De onder- slinge concurrentie en de markt te Mid delburg behoeden voor te hoog opvoeren der prijzen. De afd. van den Bond van Si garenwinkeliers zegt dat haar leden veel schade hebben van de Zaterdagavond- smarkt, dan hebben Zij liever een markt overdagj, (die vreemdelingen trekt. De Chr. Bestuurdersbond en de afd. Ylis singen van den R. K. Volksbond zijn le gen de markt, alleen de Vlissingsiclie Be- sluurdersbond en liet P.A.S. zijn wanne voorstanders, zij meenen dal de groepen \on menschen die nu de Middelburg- sclie markt bezoeken, te Vlis,singen hun inkoopen zullen doen. Burg. en Weth. hadden nog een onder houd met vertegenwoordigers van den marktkooplieden bond, waaruit blijkt dat een degelijke markt wordt be deeld, waarop ongewenschte elementen worden geweerd, reeds hebben 47 bona 'fide kooplieden zich bereid verklaard de markt te bezoeken. B. en W. zijn van oordeel, dat ook te Vlissingen een solide fmarkt reden van bestaan heeft en de winkeliers er van zullen profiteeren, daar vreemdelingen zullen worden getrokken en nu toch .ook vele, die naar Middelburg gaan, daar bij winkeliers ko.oipen. lOfsclioon aan liet houden van een marktdag op Woensdag eenige bezwaren kleven, wordt deze dag voor de kooplie den in verband met de markten te Mid delburg en te Goes op prijs gesteld. Ten aanzien van de plaats der markt achten B. en W. voorhands nog liet Beilamypark en den Nieuwendijk het meest geschikt, Ook het thans geldende marktgeld van f 0.25 per M2 staanplaats behoelt h. i. geen wijziging te ondergaan, daar dit ta rief ongeveer met dat te Middelburg en Goes overeenstemt. (lilgez. Mod.) sleclile huisje van Karelse alles zal ge daan worden wat de wet voorschrijft Op reinheid zal worden gelet. De heer Potter vraagt of geen licht kan worden aangebracht in het lokaal van het hoofd der selijbol, zoodat men daar een voldoende verlichting verkrijgt. Spr. noemt een prijs van f 20. De raad machtigt B. en W. tot aan brenging zoo de noodzakelijkheid gr van mocht blijken. De heer Verhaagen vraagt verder of b(ij afschrift kan krijgen van het advies van B. en W. inzake het slechte h|uisje. De voorz. zegt dat hij dit niet geVen kan zonder toestemming van de wethouders. Onze correspondent te I er s e k e meldt ons, dat zijn bericht betrieffende de instrumenten van Mozart niet volko men juist was. Het korps heeft thans in zijn bezit 28 alle splinteraifeuwe en eerste soort 'muziekinstrumenten van de beste Weensehe fabrieken. Zij zijn met 15 jaar garantie geleverd. o Uit Noor d-B e v e 1 ia n d. Maandagavond hield de ijlsclub „Ons Genoegen',' te C o 1 ijnsp 1 a a t, een alge meene vergadering. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de ont vangsten bedroegen f 253.27, dé uitga ven f 131.83, zoodat er een goed slot is van f 121.44. Met de ontvangen contri butie was semen in kas f217.54. Op voorstel van het bestuur werden 10 aan- deelen van f 10 verloot 14 overblijven. De aftredende bestuufsledert werden alle drie herkozen. Bij de rondvraag ontspon zich een drukke discussie over de baan. De voorzitter verzocht aller medewerking en vooral om, indien het eenigszins lean, op de baan van de ijsclub te rijden en niet te? gaan naar een andere biaan. Gebeurde dat bij goed ijs 'toch, dan zou het be stuur zich genoodzaakt zien het bijltje er bij neer te leggen. Bij genoten steun zal het volgend jaar alles gedaan worden aan de taan en niet zooals dit iaar $oo weinig mogelijk. o— zoodat er nog Uit Z u i d-B e v eland. Zooals o.a. uit het het vaadsver- siag van Éllewoutsdijk blijkt is aan de gemeenteraden van Z.-Beveland na mens den Minister van Waterstaat, door Ged. Staten de vraag gericht, of zij voort gang wensclien der werken aan den Z. Bc velandschen spoorweg, of uitstel in verband met de ongunstige tijdsomstan digheden. In de Maandag gehouden vergade ring van den gemeenteraad van E 11 e- w o u t s d ij k werd kennis genomen van het rapport van de door partijen krach tens de A. V. benoemde commissie ter i oplossing van het hangende geschil tus- schen aannemers der in 1921 uitgevoerde i havenwerken in de gemeente, over den staat van meer en minder werk en opge- legde boete wegens té late oplevering. De raad besloot met algemeene stemmen overeenkomstig dit advies aan de aan- Uit Middelburg. nemers terug te betalen een bedrag van De heer Paul verzocht ons eenige f 692.40 als te veel ingehouden voor rnin- U j t Schouwe rrD ui v e i a n ct De minister van Financiën maakt bekend dat ten behoeve van 's rijks (schatkist is ontvangen Dij' den inspecteur der directe 'belastingen enz. te Ziei'ik- zee f 85.48 en f 15.75, -eesp. wegens te weinig hotaalde inkomstenbelasting en verdedigingsbelasting II over 1919/20. Te Renejsse is in den ouder, dom van 48 jaar overleden de heer F. J. H. Jespers, sedert 1913 notaris aldaar. Uit Tholen. Maandag 18 dezer werd te Scherpe n isse eene conferentie op garandeeren een jaarlijksch inkomen aan een daar gevestigden specialist voorogr-, keel- en neusziekten, besloten dat geen termen aanwezig zijn om de gevraagde subsidie toe te staan. Op verzoek werd met ingang van 1 Jan. as. eervol ontslag verleend als on derwijzer aan den heer J. A. Beneker. die de gemeente circa 40 jaar gediend heeft. In diens vacature werd ais onder wijzer benoemd de heer K. Kievit van Sclierpenisse. Op verzoek werd eervol ontslag Ms ge meentebode, na ruim 60-jarigen dienst verleend aan C. de Vos. In diens, plaats werd voorloopig voor 1 jaar Denoemd C. de Vos Jr. Door B. en W. werd toegezegd een wij - ziging te zullen bevorderen inzake 'ia,ven en kadegelden. verbeteringen aan te brengen in 't ver slag van het door liem in den raad ge sprokene. In het door hem genoemde cijfer van 125.310 M« gasverlies' in 1920 is o. aliet eerste cijfer een 6 geworden. Het naspeuren van lekken door een man, moest zijn door een sjouwerman (in tegenstelling met een fitter); en Mid delburg staat in gasp rijs niet het hoogst, maar „op enkele uitzondering" na het der werk en toegepaste boete. Dit be drag, verhoogd met f 147,58 als J/s aan deel in de kosten der commissie, werd in de begrooting 1922 behoudens nadere goedkeuring beschikbaar gesteld. De Directie der brandweer verzocht den Raad een bedrag beschikbaar te stellen voldoende om met toevoeging van de door de maatschappijen verleen de gratificatiën ad f 50.eenige uitkee- In de Zaterdagmiddag te Hoede kenskerke gehouden raadsvergadering was wethouder C. v. Damme, wegens on gesteldheid afwezig. Het 1ste suppl. kohier hondenbelasting werd vastgesteld. Verschillende uitlolingen van geldlee- ii in gen vonden plaats. Aan de gemeente- en rijkspolitie wer den gebruikelijke gratificaties ad f 10 en f5 over 1922 verleend. Tot lid der com missie van toezicht op het lager onder wijs werd herbenoemd de heer P. Leijs. Met algemeene stemmen werd adliaesie betuigt aan liet door den raad der ge meente Lisse aan de Tweede Kamer der 'Staten Generaal gericht adres teneinde dn al geheele afschaffing van den zo mertijd te bevorderen. In de Maandag gehouden raadsver gadering van S c li o r e was afwezig de heer C. Rijn met kennisgeving. De raad had geen bezwaar tegen afschaffing van de jaarmarkt te Zuiddorpe en de vee markten te Driewegen, Haamstede, IO"ui- ningen, Nisse, Hontenisse en Aardebttrg. Van Ged. Staten was terug ontvangen de gemeen tebegfooting, dienst 1923, met verzoek den post opcenten op de persq- ïieele belasting te verlioogénDe raad kan hiermede acooord gaan. Namens de ouder-commissie werd ver zocht om een bijdrage voor üe op 22 Dec. a.s. te houden ouder-avond. De raad besluit 1' 35 beschikbaar te stellen. Een door hel Burg. Armbestuur in-1het gemeentehuis gehouden door B. en gediende wijziging werd op voorstel \y nlfq het bestuur der 'Waterkeering van den lieer Verliage terug gezonden, van het Gal. Waterschap Scherpenisse met verzoek de kosten, voortspruitende en den Walerb. Ambtenaar, om te be- uit de pensioenwet 1922 voor de amb-1 spreken de doorgraving van het z. g. n. tenaren van het armbestuur op hunne 1 „Klein Schorretje". begrooting te brengen. j De burgemeester deelde allereerst Op verzoek werd eervol ontslag ge- mede dat B. en W. deze bijeenkomst geven aan den lieer M. van der Vliet hebben belegd met het doel den geest als gemeente-keurmeester. van het Waterschapsbestuur te kennen De begrootingen 1922 en 1923 van dep 0f zij al of niet genegen zouden zijin de keuringsdienst van vee en vleesch, keu- plannen voor die doorgraving te willen ringskring Kruiningen, worden goed ge steunen. keurd. Uit de besprekingen bleek dat tegen Naar aanleiding van opmerkingen van die doorgraving wellicht geen bezwaren j den heer Verhaagen bij de rondvraag, zouden bestaan indien aim het dijks- wijst de burgem. er op, dat hij den lichaam een voldoende breede buiten- directeur van de gasfabriek over het berm blijft bestaan en het afgegraven islechle gas heeft gesproken. Deze zegt talud van een behoorlijke steenglooiing hierin verbetering te brengen. Met den wordt voorzien, een en ander te hunner directeur zal ook over de slingerende goedkeuring. Aan het bestuur der water lantaarn voor het gemeentehuis worden keering werd gevraagd of hunnerzijds gesproken. bezwaren beslaan, dal B. en W:. hun Mieras zal betreffende zijn huis naar walerb. ambtenaar opdragen een begroo- reclil en billijkheid worden behandeld, ling van kosten te maken van een en an- Een voorwaardelijke bouwvergunning is der, wat lol dit werk door het bestuur verleend. der waterkeering wordt noodig geacht. (Ingez. Med.) Geref. Kerk. Op het tweetal te Bleiswijk komt voor ds. W. Goedhuijs te Haamstede. ONUËRWOfe Jaoefsl tan de gemeenten, waarvan spr. ring aan de bemanning der brandweer te Over gevallen ven verkeerde behande ling door de politie zijn geen officieele berichten binnen gekomen. De lieer Verhaagen zegt dat ltfij ei' reeds dikwijls op heeft gewezen. Do heer Glerum zegt „liet is wel eens noodig!" De voorz. zegt toe dat Streng.zal wor den toegezien De voorz. zegt tevens, dat inzake liet Nadat bedoelde begrooting zal zijn in gediend zal andermaal een conferentie plaats hebben. (Deze doorgraving zou (een groot ongerief voor dc scheepvaart op Scherpenisse opheffen). if'n jie Maandag te Stavenisse gehouden gemeenteraadszitting werd in zake een schrijven van 't gemeentebe stuur van Bergen op Zoom om mede te Geslaagd voor het gehouden examen voor kantoorstenograaf aan het Nederl. Handels Instituut mej. M. Joosse en de heer J. M. Geljon, beiden alhier. Geslaagd voor 3en stuurman de heeren A. Maasdam, en G. Luijmes, leer lingen van de „de RuijlterscIï&oT te V lis- isingen. Voor de Utrechts-the rechib;anb (heeft gister terecht gestaan A. Th. van den B. 23 jaar, arbeider op een steenfa briek te IJsselstein, die in 't voorjaar in de Croeselaan te Utrecht z'n meisje H. Sybema, door worging van 't leven heeft beroofd. De rechtbank heeft indertijd een onderzoek naar bekl's geestvermogens ge- la? I en de deskundige dr. H. van der Hoe ven te Utrecht, is in zijn rapport lot de conclusie gekomen, dat bekl. verminder de toerekeningsvatbaarheid heeft in niet onbe!augrijken graad. Het O. M. verklaarde zich met deze niet te kunnen vereenigen en was van oordeel, dat bekl. psychisch in orde was. Aangenomen moet worden voorbedach ten rade, ontstaan uit jaloezie. Het O. M. bleef daarom bij zijn eisch van 12 jaar gevangenisstraf, met aftrek van de voor- loopige hechtenis. LEGER EN VLOOT. M o g e 1 ij k e terugzending van Hr. Ms. „Zeven Provincie n". Volgens de „Javabodc" overlegt de In dische regeering met de Nederlandsche over terugzending, uit overwegingen van zuin;glieid, van d<fc „Zeven Provinciën". «gfrawawB»«eeatig^iSpg'-gigaaKBa Verplaatst van Veer e naar Rotter dam (postkantoor) de besteller .T. L. Yen- teville met ingang van 1 Februari 1923. Verplaatst vfta Rotterdam (postkan toor' naar Kattend ij1 k e, de besteller J. W Gebraad, met ingang van 1 Januari 1923,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1