So. 299 Dinsdag 19 Oa@@mbei* 19&2» 108® Jaargang BINNENLAND. Uit Stad en Provincie Telefoon 179. ftoblwirij Ui II Vlasmarkt. Kalfsfricandeau, Kalfsnierstuk, Gevulde Kalfsborst, Kalfs blinde vinken, Gelardeerde Ossenhaas, Chateau Briants, Versche Ossetongen, Gerookte Ossetongen, Rolpens, i L VAN 0SS, Vlasmarkt. I I (taöpz- Med.) wife i> yfSb mi #i\ LnL— S55& n» sans"» BS| dit nummer behoort een Bijvoegsel. Abonnementsprijs per kwar taal: op de buitenwegen om Middelburg, en roor de andere gemeenten p, post f 2.50: voor Middelburg en agentschap Vlis- iingen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden M^dedeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën -onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Maandag. „Hel allerbelangrijkste deel, maar ook hef dee! dat ik het minst graag verde digd"'., zoo noemde gister Minister I>e Visser het gewijzigde artikel 28 van de onderwijswet, betreffend het gemiddeld aantal leerlingen per ohderwijzer Wij hebben gister reeds den uitslag der stemmingen over de hierop ingediende •amendementen vermeld, het artikel is gebleven zooals het door den Minister was voorgesteld. Alleen heeft de Minis ter overgenomen het amendement-Wes- lerman waarbij de verhouding voor bet u. 1. enderwijs verbeterd werd. De andere amendementen werden verworpen. Dit is trouwens het lot bij de de meeste amendementen bij dit ontwerp: ze wor- wor«?en ingetrokken of verworpen. Zoo is hef gister gegaan met de amendemen ten inzake wachtgeld en schoolgeld. De Kamer moet deze week zéér hard werken om klaar te komen. Er zijn nog belangrijke begrootingen als die van Oor log, e,i dan staat ook nog de Indische be grooting op het lijstje. Fr was dan ook zelfs dezen Maandag .een avondvergadering belegd, wat anders nooit voorkomt. Deze avond was de oorlogsbegrooting aan de orde gesteld, waaraan tevens was vastgehaakt de interpellatie van den heer K. ter Laan over het nieuwe regle ment op de krijgstucht Voorts heeft deze beraadslaging, zon der veel nieuwe gezichtspunten op te leveren, veel beschouwingen gebracht over de ontwapeningskwestie, van de heeren Ter I.a ,a n, Duymae r, Dec kers en Tilanus. Eerst genoemde diende nog een motie in om in 1923 geen herhalingsoefeningen te houden met het oog op 's lands finan ciën. En bovendien deed hij het voorstel de lichting tot 13.000 man te beperken. Dl SOC. WETHOUDERS VAN WOR MERVEER. Naar het Volk meldt heeft een "leden vergadering der S. D. A. P. te Wormei- veer de vraag besproken of de wet houders aan moesten blijven, nu de voorwaarden der te sluiten leening blij het rijk, de zelfstandigheid van hiet gé- meentéblestuur aantasten. Na uitvoerige gedachtenwisseling werd met algemeene stemmen besloten de "wethouders terug te nemen. Beide wethouders verklaarden hiertoe bereid te zijn en zullen hun ontslag ter kennis van den raad brengen. schillende proeven en toestellen verdui de lijk te (spreker zijn lezing, waarbij hij nog gelegenheid had verschillende merk waardigheden op natuurkundig gebied aan de aandachtig luisterende jongens en meisjes mede te deelen. Een hartelijk applaus loonde spreker voor zijn mooie en prettig voorgedragen lezing. Gistermiddag geraakte bij het zwaai en op den Seissingel een sleepers wagen en het paard van den sleeper B. te wa- tei. De wagen was spoedig op het drogen doch het paard lag ruim 2 uur te water alvorens het op het droge was getracht. Het dier scheen niet te hebben geleden. volgende vergadering en stemde daarom tegen. Hierna werd de openbare vergade ring. als zijnde de laatste in 1922, door de.n voorzitter met doorlezing van een dankgebed gesloten. Uit Middelburg. In verband met het aan den hoofd agent van politie J. J. Haak uit den po litiedienst verleende ontslag ,is thans als waarnemend hoofdagent van politie aangewezen de agent van politie J. Cor- nclissen. Vrijdagavond hield de heer G. K. A. Nonhebei voor de A. J. C. alhi er in Uit Walcheren. Maandagmiddag kwam de gemeente raad van O. en W>. Souburg in open bare vergadering bijeen. Alle leden tegenwoordig. Een verzoek tot plaatsing van een lan taarn in den Bermweg, werd toegestaan. Van Ged. Staten was een schrijven in gekomen om nadere inlichting te geven omtrent den omvang der werkeloosheid en de bij werkverschaffing uit te voeren werken. Voorts maakten Ged. Staten bezwaar hunne goedkeuring te verleenen tot het aangaan eener geldleening voor werkver schaffing groot f' 5000 af te lossen in 1924 en 1925. Na eenige discussie stelt de voorz. voor aan Ged. Staten te vragen eene geld leening van f 5000 niet in een jaar maar in twee jaar 1923 en 1924 af te mogen lossen en zoo de aflossing op een jaar bepaald wordt, de leening niet hooger te brengen dan f 1000. Met 6 tegen 5 stemmen werd dit voorstel aan genomen B. en W. deelen mede een onder houd te hebben gelild met de onder, nemers van den Autodienst Middellmrg- Vlissingen, waarbij deze hebben ve r- klaard op het vroeger genomen besluit van den raad niet in te kunnen gaan en nu bereid zijn tegen een nadere re- geling der tarieven, nog een proef van drie maanden te willen nemen. B. en \V, stellen voor een subsidie te verleenen van f 4000 per jaar met vier ritten per dag, tegen een persönen tarief van Mid delburg—'Vlissingen 40 cent per rit. Van Souburg naar Middelburg of Vlissingen 25 cent per rit en van Abeele naar Mid delburg 20 cent per rit. Het voorstel van B. en W. werd met zeven tegen vlei stemmen aangenomen. Ingekomen was een verzoek tot het verstrekken van 100 voer koolasch tot verbetering van den Visodeweg en den Blauwen Zandweg. Met algemeene stem men werd hiertoe besloten. Op een drietal adressen tot vermin dering van schoolgeld voor het vervolg onderwijs, werd m. a. st. afwijzend be schikt Bij de rondvraag vraagt de heer Jobse een lantaarn te plaatsen aan den Nieu wen weg bij de school. Na een breede discussie, waarbij de heer Melis betoogt dat het plaatsen van lantaarns behoort tot het werk van het dagelijksch bestuur en niet van den raad, zoolang de post voor straatverlichting niet is overschre den, hetwelk door andere leden bestre den wordt, wordt met 9 tegen 1 stem en 1 onthouding tot plaatsing besloten. De heer Arendse brengt in het midden, dat een zevental personen fcaj de werk verschaffing werkzaam, zich aan dron kenschap hebben schuldig gemaakt, en zou willen aan dezen werk te ontbonden. De heer De Pagter zou van den heer Arendse gaarne namen hooren. De voorzitter zegt deze te zullen medé- deelen in de vergadering der commissie voor werkverschaffing, evenals de namen der personen, die niet altijd op het werk aanwezig zijn, en zou gaarne zien, dat te dezer zake maatregelen, werden getroffen. De heer Kodde dringt oöik aan op openbaarmaking der verkeerde dingen, die bij de werkverschaffing voorvallen. Besloten wordt deze zaken in de ver gadering der commissie nader te be spreken. De heer Holthuijzen vraagt schoon houden van den Nieuwen weg van af de tramhalte tot het Wissel. B. en W. zullen daar ter plaatse den toestand be zien. De heer Suurmond dringt aan op ver mindering der Spoor- en Schoutstraat, welk werk geschikt kan geacht worden voor werkverschaffing. B. en W. zeggen een nader onderzoek loe. Ook op ver zoek van den heer Looise zal in de Braamstraat verbetering worden aange- Uit Zuid-Be veland. Het bestuur van de Prov. Kieskring Zuid-Beveland van den Vrijheidsbond, be staat uit de volgende heeren: voor de afdeeling Goes: D. A. Con- standse, G. Adriaansen èn M. P. de Looff resp. voorzitter, secretaris en penning meester voor de afdeeling 's-Heéir Arendskerke-. D. "W. Lindenfcergh en J. Smit Jg.; en voor de afdeeling Kapelle H Blok en J. G. H. Peyster. In de raadsvergadering van Waar de van Vrijdag jl. werd, in de vacature ontslaan door het overlijden van den heer D. Boone, als lid van het algemeen of Burgerlijk Armbestuur benoemd de heer M. H. J. Weststraje. De heer H. V. d. Berge werd wederom voor één jaar herbenoemd als haven meester, terwijl de heer A. He Clercq van Kruiningen wederom herbenoemd werd als gemeenfte-opzichter. Uit Thole o. In de te Stavenisse gehouden vergadering van i ngelanden van den pol der Oud Kempen&hofstede werd op ver zoek eervol ontslag verleend aan den heer J. Droogendijk Sr. als dijkgraaf met ingang van 15 Maart a.s. In diens plaats werd m. a. st. benoemd de heer C. ,L. Dorst. In verband met de pen sioenwet 1922 werd z. h. st. fciesloten de Inkoopsom geheel voor rekening van den polder te nemen. Inzake een te ver halen pensioensbijdrage op de ambte naren werd besloten deze aangelegen heid aan te houden tot een volgende vergadering. voorzitter, den heer K. van Schouwen, (die afwezig was doordat de gemeente raad ook 's avonds vergaderde!' maair door den vice-voorzitter, den heer .J. N Pattist. En .verder waren er ook, door gelijk tijdige bijeenkomsten van anderen aard, (bel langs tollenden verhinderd, zoodat de zaal maar matig bezet was. De heer Groenewoud zei dat hij per telefoon den heer Boon had gevraagd, waarover hij had willen spreken, en het antwoord was: Over het feit dat de idealen van den Vrijheidsbond stuk voor stuk worden benaderd of ingelost. Dit zelfde onderwerp wilde ook hij nemen. De stelling klinkt brutaal, bij de herin nering aan den 5den Juli, toen door het Nederiandsehe volk li/et aantal Twee de Kamerleden van den Vrijheidsbond werd verminderd van 15 op 10, maar als wij tlenlcen aan de twee groote denkbeel den, die de Vrijheidsbond voorop stelde: hét vrijheidsbeginsel en de bezuini- gingsnoodzaak, dan zien wij dat reeds menige lijn omgebogen werd in de rich- ling van de v idealen van dien Bond. Toen ruim- een jaar geleden de Inter- pellatie-Drion plaats had, ter bepleiting van de -soepeler toepassing van de Ar beidswet, was de Vrijheidsbond liet mik punt van den Minister van Arbeid bij zijn verweer tegen wat hij reactie noemde. Maar in den loop van dit jaar is de mentaliteit sterk veranderd. Acht maan den na de interpiellaitie-Drion stelde do Minister zelf een wijiziging van zijn wet voor, ter verwezenlijking van tal van dingen die de heer Drion had aanbevo len. Wie zoo iets ervaart, voelt., dat hij: niet tevergeefs zijn denkbeelden hééft verkondigd. Voorts wees spr. op' den invloed van de denkbeelden van den Vrijheidsbond inzake de sociale verzekeringen. Goeman Borgesius had hij' zijn ongevallenverzeke ring naast zijn staatsbemoeiing ook ruim te gelaten voor het particulier initia tief. Minister Talma ging voort in de lijn van het staatssocialisme in DuitseheD geesl en juist daa,rtegen hebben de par tijen die nu den Vrijheidsbond vormen, krachtig stelling genomen. En de in vloed van die critick vindt men terug in de geheel anders gebouwde Landbouw- Ongevallenwet en Zee-Ongevallenwet, en ook in het sVsteem Kupers-Posthuma in zake de ziekteverzekering, welke rege lingen alle berusten op uitvoering door de werkgevers en werknemers, met con trole van den Staat. De spr. stelde verder in het licht dal liet vooral oe Vrijheidsbond was, die het eerst de aandacht vestigde op de gevolgen der malaise en de noodzakelijk heid om de rijksuitgaven te beperken, wilde het niet mis loopen met dé staats financiën. Achtereenvolgens werden daarna aan geroerd: de onderwijlsherziening, de ly rische rethorica van litet congres van het I. V. V., en de door de 'socialisten ge voerde propaganda voor dc socialisatie. Tegenover die toekomstbeelden op pa pier steil de Vrijheidsbond de realiteit van het oogenblik, zooals hij ook zal staan tegenover de opkomende geestes gesteldheid van sommige bevolkingsla gen, waarvan een ty pee rende uiting wordt gevonden in de mededeeling van den Amsterdamschen wethouder Ter Haar, dat leiders van de werkloozen in zijn kamer de verklaring aflegden: voor 1' 4,0 komen we 'bij u op visite, voor f 60 denken we er over een beetje té gaan werken. Van de jongste onderwérpen, in de Kamer ,alanhangig gekomen, roerde de spr. kórt aan de kwestie van de iiaven van Wissingen, waarbij ble heer Dres'- selhuys zulk een grooifcpn invloed had, en besprak hij voorts de kwestie van landsverdediging,. Het program van den Vrijheidsbond getuigt .er van, dat de Bond hel belang inziet van de ontwape ning. De heer Drasselhuys beeft tv'ou- Voor de Feestdagen bevelen wij ten zeerste aan onze fijnere vleesehsoortcn zocals alles van uitmuntend e kwaliteit, ">k ■V^f U i t Zeeuwse b-V laanderen W D - Zondagmiddag werd alhier in Hotel de Zwaan" te Schoond ij k e eene openbare vergadering gehouden» ran den Bond' van Muziekvereenig'ingen in Weste lijk «eeuwgeh-Vlaanderen; waarop ver tegenwoordigd waren de vereenigingeri van Biervliet, Breskens, Cadzand, Hoofd plaat, Oostbj^-g, Retranchenient, Schoondijke, IJzendijke, Zuidzande en Aardenburg, terwijl de vereeniging van Walerlandkerkje afwezig was met ken nisgeving, en een -10 lal belangstellenden de vergadering bijwoonden. Besloten werd het voorstel van. het bestuur te aanvaarden, om het secreta- iaal los le maken, van het bestuur en deze alleen een adviseerende stem le geven als zoodanig. Bij acclamatie werd daarop tol secretaris van den Bond be noemd de heer M. A. Aalbregtse le Oost burg. Goedgekeurd wérd de rekening over het afgeloopen jaar," die sloot met een batig slot van f 47.851/2. Bij de behandeling over een te houden concours in 1923 werden van verschil lende kanten vragen gesteld, die op meer of minder gemakkelijke manier waren te beantwoorden. Bestolen werd in 1923 evenwel toch een concours te houden, doch dal in nader overleg met dc ver schillende vereenigingen in de later te houden algemeene vergadering dc plaats zal worden vastgesteld. Op een vraag betreffende een criliscli verslag van het laatst gehouden con cours, was men het er algemeen over eens, dal zoo'n verslag onmisbaar is, zoodat ook besloten werd het eerst volgend concours een zoodanig verslag te doen verschijnen. Na nog enkele besprekingen aangaan de het concours van meer ondergeschik ten aard, en alleen het interne van de bondsaangelegenheden rakende, werd overgegaan tot bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding der vereenigingen j wens reeds jaren en jaren getoond daar uit IJzendijke, Biervliet en Breskens, die j voor le ijveren. Maar de Bond wil, dat alle drie werden herkozen. I rekening gehouden wordt met de om Alvorens de vergadering te stuiten j «tandigheden van het oogenblik. Er wordt werd nog een besluit genomen aangaan-beweerd, dat als Niederland het voor de de grensregeling van hel lidmaatschap beeld van ontwapening geeft, anderen van den Bond. j zullen voigen. Maar, heeft men een ga rantie dat anderen dat zullen doen"? Ge Door den kerkeraad dei' Ned. Herv. i loófl men dat van België? Of vau Frank gemeente te Aardenburg is me! in- i rijk? Zelfs niet van Engeland! Zweden :>aijg van 1 Januari 1923 herbenoemd tol mol zijn socialistische regeering denkt ijd van het ooilege van regenten van liet er niet aan, en de socialistische president sa „.«-ï Y'U 0 WW h IC JU Lyjr 5# i i -,.«v f- ft;.' uk; I?f Is e f- si i v i y J. i'('F: yp F. U mN AS Ui /OCHTgMO/MAAR f.-'i'C? /.i./*Y£TE!. CACAO CjS-tf ^5 Vifc-'itg, Qold'. (Ingez. Med.l f Burger Gasthuis aldaar de lieer I. Eekhout. F bracht. Nog vraagt de lieer Suurmond, dat de burgemeester liet melkventen op Zondag zal verbieden. De burgemeester wil de ze zaak aanhouden tot de volgende ver gadering. Dc heer Suurmond doet echter het voorstel, ondersteund door den heer Melis, 0111 het melkventen op Zondag le verbieden en dit in de verordening op te n(Alien, bij 'goedkeuring door Ged. Sta- "f® Too^uil" een taling over vleesch-ten in te voeren '1 Februari 1923. De e planten. Aan de hand van ver- heer De Pagter wilde aanhouding tol de BIJEENKOMST VRIJHEIDS BOND:. Hel Tweede Kamerllid, de heer Boon, die gisterenavond als spreker zou op treden in een door /le afdeeling M i d- d el burg van den Vrijheidsbond beleg de bijeenkomst, op de bovenzaal van de sociëteit St. Joris, was op 't laatste oogenblik door ongesteldheid verhin derd, en in zijn plaats was toen in de haast de lieer Groenewoud overgekomen. Deze werd verwelkomd, niet door den van Duitsclüand, Ehert, woonde marine manoeuvres bij en zond een telegram van hulde aan de marine als een mede werker voor het herstel der welvaart van Duitsichland precies als de Kei zer De spr. eindigde zijn rede met een is a men vatting van de 'beginselen van den Vrijheidsbond, die geen „conservatief ,zoodje" is, maar die een helder oog heeft voor de werkelijkheid. Van de gelegenheid om vragen te stel len, werd geen gebruik gemaakt, en na een woord van dank aan den spreker door dén voorzitter, werd de bijeen komst gesloten. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG (Vervolg van "het bijvoegsel" "W erkloosheid. De heer Cornclisse stelt voor goedkoope cokes voor bepaalde werk loozen beschikbaar te stellen geduren de Januari, Februari cn Maart 5 f 0.75 per H.L. Van deze cokes 4 ILL. per maand beschikbaar te stellen. De voorz. is er niet voor allerlei naast de werldoozenzorg te willen doen. Laten wij in dezelfde lijn blijven en desnoods 'liet bedrag van werkloozenzorg verhoogen. De heer de Veer is niet voor dit voorstel. Spr. weet niet welke de gevol gen er van zullen zijn. Wij hebben nu voor de werkloozen een commissie; laten wij de maatregelen nu aan haar overlaten. x De heer Onder dijk zegt dat brand stof zeker een belangrijke uitgave' voor de werkloozen is. Vandaar dat spr. wel iets voor het voorstel voelt. De kosten, die spr. op f 800 berekent, kunnen daartoe geen bezwaar zijn. De heer v. Schouwen: Dit voorstel maakt op spr. geen prettigen indruk. Er is een regeling voor de werkloozen ge troffen, laten wij nu niet nog buiten die 'regeling iets doen. Dit acht spr. ver keerd, niet om het bedrag. De kosten \an de werkloózenziorg zouden- als liet moest verhoogd kunnen worden. Hel voorstel-Cornelisse wordt veriyor- pen* met 8 tegen 6 stemmen. Bioscoop. De voorz. zegt, dat aanvankelijk veel de verordening werd ontdoken, dat vreemden zich als geleidersopwierpen maar die toestand is nu veel beter. Georganiseerd over leg. De heer Paul bepleit nog eens g«- organijseerd overleg ook voor den dienst. R e c 1 a s s i n g. De heer Kuipers stelt voor een sufci-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1