THERMOGENE !d dezen lijd nil ra op de Ideieljes passen „DE WALCHERSCHE BOERIN". PRIJS 85 CERT PER POND. DE ALLERFIJNSTE MELANGE Hïo. 96. Vrijdag- 15 Picembéi* 1822, B l' N N E N L A N 0, HOESTEN, RHEÜMATIEK, BRONCHITIS, STEKEN IN DE ZIJ, etc.,etc FRUSper doos Fi. 1.25; per 1/2 doos fi. 0.75 Vraagt daarom Uwen winkelier ter vervanging van dure boter DE PITTIGE NATUURBOTERSMAAK PROEFT EEN IEDER ONMIDDELLIJK. Provincie. REGHTZAKEN. MIo* Jaargang «www**fr*sw& !«,->-• '-*«. dit numlrrfer behoort een B1fvoei?sieL i I KAMEROVERZICHT. Tweede Kainer. 1 Zitting van Donderdag Bij de talrijkheid en veelzijdigheid in de voorgestelde amendementen op de wijziging der Onderwijswet zullen we on9 tol de uitslagen moeten bepalen. De kwestie van onderwijs in een vreem de taal in het 5e en 6e leerjaar, amen- dernenl-Westerman, werd met slechts één gem meerderheid beslist: 37 tegen, 36 'vóór. (Naar de N. R. fractie van 3en overgangsbepaling nieuw een pogmg zijn plaats op de geven, althans lot het jaar 1930.) Een amendement van dezelfde over het minimum aantal werkuren voor het I. onderwijs voor de tweede en derde roepen. Van de replieken zij nog aangeteekend dat de herren Dresjlslhuys en Gei'- ret son heelemaal niet bevredigd ble ken over de inlichtingen over de kweis- tie-Tack. 'en aan te schaffen. Ze zullen bij de hes te fabrieken te Weenen gekocht war den. Crt. verneemt, zal de Vrijheidsbond bij de van Artikel 193 op doen om Tiet Fransch Bij ue artikelsgewijze behandeling der begroeting was de belangrijkste vraag die van het gezantschap bij' den Paus, aan de orde gesteld door de gister ver meide amendfementen van de Dresselhuys en Kersten. De heer Kersten ontkende dat het Valicaan een middelpunt van internal io j nale politiek is, en betoogde dat Ne derland den Paus niet als hoofd der Christenen mag erkennen. En de heer Dresselh uys motiveerde zijn voor. stel tot intrekking van drie gezant- schapsposten door bezuinigingsnoodzaak waarbij hij dan tevens het gezantschap bij den Paus betrok omdat hij niet de lagere school te her- j overtuiging heeft dat dit absoluut noodig Uit Thole n. Te Oud Vossemeer is nog stmts de oude kiesvereeniging, roeger aangesloten hij de Liberale Unie, niet ontbonden; Worn'dag zal een vergade ring worden belegd, Waarin <leze zal woiden ontbonden en men zal trach- heeren te i onmiddellijk een nieuwe vp te rich- ten, aan te sluiten hij een der linksche partijen. geroepen wonen. Alle belangstellenden zijn op- om dezen bijeenkomst bij te u. klassen der kopschoten op 10 te bepa len voor de vakken a—k werd overgeno men, evenals een amendement-Beumer om voor de vakken 1—p te bepalen dat er minstens twee uur moet les gegeven. De heer Moe rel trok, op aandrang van den Minister een amendement in om cursussen in de laatstgenoemde vakken mogelijk te maken. Een ander amendement van laatst ge noemd üd, bedoelde gelijkheid te krij gen van alle soortgelijke scholen, wan neer een gemeente uitgaven doet voor onderwijs buiten de gewone schooluren Maar ook dit werd ingetrokken, even als een amendement-Vliegen inzake het bouwbesluit, en een amende<ment Ger hard om het maximum kinderaantal voor een school van 400 op 600 te stellen. Een amendement van den Vrijheids bond om het misbruik tegen te gaaD van het vrij ^ervoeren van kinderen die verder dan -1 kilometer van hun school wonen, werd aangenomen met 40 tegen 33v stemmen. Uitgesloten daarvan zijn nu kinderen, die reeds zijn toegelaten als leerlingen tot een in de gemeente gevestigde school binnen 4,kilomeier. De Kamer bleef steken bij een reeks amendementen van den lieer van Zadelhoff om aan de onderwijzers niè- dezeggingschap te verleenen iii de re gelingen van schooltijden, het ^leerplan, fcoeken, enz. Avond zitting. Minister v. Karnebeek heeft gisterenavond, na eenige onderdeden van de algemcene beschouwingen over jjijn begrooting te hebben behandeld, aller eerst een antwoord gegeven op de bezwa- ren tegen zijne opmerking over de zelf istandigheidspolitiek. De Nederlandsche politiek wordt door is. De heer Kersten kreeg de ondersteu ning van den chr.-hist. leider, den h|eer Sehokki ng. De heer C o 1 ij n ontkende namens de Anti-Rev. dat in het gezantschap een erkenning lag van den Paus als stedehou der van Christus. Maar hij zou zijn stem bepalen naar het antwoord van den Mi nister. De heer Marchant zei op 't oo- genfclik niet jte, zuilen meewerken tot afschaffing van het gezantschap bij liet Vaticaan, waarover reeds eenige malen is beslist. De Minister wees beide amende menten af. Dat van den heer Dressel- huys omdat hij hjet niet in 's Lands belang achtte ons Van onze diplomatieke ver. tegenwoordiging te ontdoen. En dat van den heer Kersten omdat naar de meening van den Minister het Vaticaan nog wel degelijk voldoet in eep zeer bijzondere behoefte onzer diploma tieke vertegenwoordiging. En toen herhaalde de hteer C o 1 ij n dat de verklaring van den Minister de houding der Anti-Rev. fractie zal Ce- palen. Heden wordt daarover gestemd. Uil Zeeuws ih-Vla ander en W. D De burgemeester van G roede zegt een belooning toe aan die(n) gene(n) die cer.ige aanwijzingen kan of kunnen ge- I ven, welke kunnen leiden tot het o ps po - ren van de(n) dader(s) van de vermoede- lijk opzettelijke brandstichting op de hof- stede van den landbouwer S. A. Becu, op Zondag j.l. n GEMEENTERAAD VAN GOES. Donderdagmiddag vergaderde de ge meen Ier a ad, onder voorzitterschap van don w.u. burgemeester, den heer D. D. v. d Bout, die de vergadering met ge bed opende. Daarna had de installatie van bel nieuwe raadslid den heer A. M. van Paas-sen plaats. Ingekomen stukken. De ingekomen stukken weiden voojb kennisgeving aangenomen of in banden gesteld van B. en W. om praeadvies,, on der de laatste was een wijziging der Bouwver rdening. De voorz. deelde mede dat aan den minister is bericht dat, wanneer de vee markt te Goes aan alle voorschriften zal moeten voldoen, dit te duur zal worden voor de gemeente en afschaffing zal orden voorgesteld. W erklo osheid. D i e zeide, dat e_r hier werkloozen zijn en dat B. en W. is gereduceerd spr. zijn ook kolensjöu- dagen per week werken, OPHEFFING DER AMSTERDAMS!III! BURGERWACHT? Naar het „Hbld." uit goede bron ver neemt, zal binnenkort door het Hoofd bestuur der Amsterdamsche Burgerwacht aan de algemeene vergadering worden voorgesteld Lol Iiquidalie en opheffing over te gaan. Het is zoó goed als zeker dal deze opheffing de ontbinding van den Nederlandschen Bond van Vrijwil lige Burgerwachten zal tengevolge heb den Minister zoo gezien, dat zij terug! ben. te voeren is naar de geografische lig- j Het voornemen lot opheffing moet in ging van ons'land. Die politiek van zelf- j verband slaan met het standpunt van fctandigheid, waar nog wat meer in zit den Minister van Oorlog, gebleken uit dan neutraliteit, brengt in de eerste de Memorie van Antwoord, dat er geen .sprake van kan zijn dat de Vrijwillige Burgerwachten een aandeel kunnen heb GENEEST IN ÉÉN NACHT plaats mee, dat we ons op een afstand houden, en het helizame van deze poli tiek. is gelukkig, dat we daardoor meer; ben in de kader-vooropleiding, vertrouwen oefenen. En thans kunnen we de vruchten plukken van het ver trouwen dat we gedurende den oorlog hebben ondervonden. Ten opzichte van den Volkenbond ver. dedigd de Minister zich zelf, èa den heer Loudon tegen de beschuldiging dat zij de werking van den Volkenbond zou den willen belemmeren. En eveneens verweerde hij zich legen de^ beschuldiging van geheimzinnigheid Hij doet, met inachinenfTóg W" de nood zakelijke discretie, a lies 0111 zooveel mo gelijk het parlement voor te lichten. Verder de kwestie-T a ck De Minister deelde mee, dat zijin depar tement in dezen heeft geadviseerd, dat het niet gewien&cht werd geach,l, aan het verzoek om benoeming te voldoen. Daarbij gold de overweging, dat daar. door met alleen de regeering van België gelet op de antecedenten van dr Tack verder zou worden verwijderd, maar ook j J-6, ;®"1 van degenen, die pogen, de beide landen meer naar elkaar toe te brengen wat verhouding betreft, zeer zou worden bemoeilijkt. "Wat de overige kwestie met België be- treft, heeft spr. niet veel meer toe te ■voegen aan hetgeen reeds in de memorie van antwoord is medegedeeld. De Bel gische kwestie is vooral een kwestie ▼an vertrouwen en spr. hoopt, dat de- verhouding niet België steeds een vreed- Zame zal blijven en dat de hangende moeilijkheden -op vriendschappelijke wijze eal worden opgelost. Ten aanzien van de vraag, om dé Belgische kwestie te onderwerpen aan den ("-onse.il van den Volkenbond, zegt spr., dal dit een lichaam is voor poli tieke kwesties, en het komt spr. voor dat we hier niet met zoodanige kwestie hebben te doen, zoodal er ook geen aanleiding en mogelijkheid is, om hier Knip van den Volkenbond in te De doozen, bestemd voor den verkoop in Nederland, zijn geheel voorzien van H9LLANDSCHE etiketten, en van BLAUWE band aan eenv zijkant. A bevelen het publiek ten zeerste aan hierop bij aankoop goed te letten. Ce heer De een honderdtal ion aantal door tot 15. Volgens wers, die halve \serklms. Spr. laakte een looit van f 12, dal is niets. En de heeren geven zelf toe, dat een loon van f 20 niet te hoog is. Spr. critiseerde de houding der regeering tegenover de werkloozen en stelde ten- lotte voor om bij de werkverschaffing een loon van f 20 te geven en daarnaast een steunregeling van f 12 plus f 1.35 vóór ieder kind. Voorts om uit de ge meentekas beschikbaar te stellen een ire- drag van f 5000 en ten slotte na 2 weken 1 H.L. cokes, na 4 weken, na 8 Weken en vervolgens iedere maand. AI deze voorstellen werden met 10 3 stemmen (de 3 s. d. a. pers verwor pen) nadat door den v o o i'z. er op gewe zen is, dat bij Kon. besluit is vernietigd ccn besluit van den raad van Alkmaar, deze had loon bij werkverschaffing be paald boven dat in het vrije bedrijf al daar en een K-pn. beslui!, ter vernieti- ng van een raadsbesluit van Utrecht, betreffende een regeling van bij hun ouders inwonende werkloozen. Een lusschenvoorstel-B laas om het loon op f 16 te stellen werd eveneens verworpen. Het zou toch niet door de Kroon zijn goedgekeurd, aldus de voorz. Verkrijgbaar te Middelburg bij BAAN, DE BUKVIEL, BOSCH, ('t Zand), BOSDIJK, BROEDERBAND, CORNELISSE, DEKKER, DRONKERS ZOON, DIJKE, GEERS, V. d. HARST, JANSEN,KODDE, MALJERS, REKKERS, SIMONS. GEBR. STEENLAND, VERBURG, Firma J. VERHAGE, VLEUGEL, VISSER en REMIJN, DE VOORUIT, enz. enz. Tagez. Med.) Werd aangevangen met de artikelsge wijze behandeling der uitgaven. Bij de besprekingen was belangrijk, dat bet presentiegeld voor de raadsleden werd afgeschaft met 7 tegen 6 stem men. (Tegen de heeren v. d. Bout, de Looff, Vienings en de 3 S. D. A. P.-era). De v o o r z. licht aan de fin. ciomrnis- toe, dat aan den post vioior de ver. de Am bachtsschool niets te dioen is. De Mi- vaartuig „Zuiderdijk" niet aan hel vaar tuig de ,,Ezardian", haar schipiper en ve.rdere opvarenden, waarvan hij wist dat zij in nood waren, zoodanige hulp heeft verleend, als waartoe bijl bij machte was zonder zijn vaartuig, de opvarenden oi' zichzelven aan ondergang bloot te slelleu, daar hij, ofschoon htet kalm weer •was, er alle gelegenheid had om den schipper en de opvarenden te reuden, nister beveelt maar en de gemeente heeft j ua de aanvaring is doorgevaren. absoluut niets te vertellen. De heer Goed bloed zou gaarne de begrooting der vereeniging' zien. De voor z. zegt, dat de afgevaar digden der gemeente die met het bestuur bespreken. Om zes uur wordt de vergadering ge- j en |s fcekl. naar Missingen doorgeivaren schorst tot 8 uur. De publieke tribune, waar men ten anker ging en de loods wordt de uur. De publieke tribune, die bij den aanvang der vergadering stampvol was geweest, werd na het punt werk'loösheidszioirg bepaald leeg. In de avondvergadering was de heer Düvekot afwezig. De heer De I) ie stelde voor het sala ris van den hulpkeurmeester van f 2600 op f 3000 te brengen. Verworpen met 10—3 st. (Tegen de S. D. A. P.'ers.) B. en W. zullen de schoolgéldregeling nader bezien. Bij Verhaal van bijdrage voor pensioen j kwam aan de orde het voorstel der fin. om 3 p-Ct. vlotor eigen en De president ondervroeg eerst bekl. Bekl. gaf geen order terug te «too rnen, wel zag hij het andere sch^p zin ken. Toen cr bocjj?en werdén uitgezet, h hij eerst langzaam gevaren, later is 'n andpr passeerèhd schip> gewaarschuwd <?F, tol hooi waarschuwde. De president merkt plaatse geen pogingen aanwendde. De eerste getuige.- de tweede s man, B. f. Couvée, zegt, dat de 'tein op.de brug was en order gaf kracht achteruit. Kr was aan boord paneik toen aan stuurboordzijde j sloep werd uitgezet, wat echter werd volvoerd omdat het schip te dat bekl. .lef hulpvêrleenen luur- ka pi- volle L.een een niet veel I vaart had. De kapitein liet doorvaren 1 men passeerde in den Sardijhgeul een commissie om d pLt. voor eigen en^| dat „epaaid werd met de pC. voor weduwen en wee» n f U s,Wp in nood te heften van de salarissen van alle ambl- S t i e g' e r Uit Middelburg. Op de tento-onstellling der Vereen, v-oor Huisvrouwen alhier zal blijkens een advertentie in dit nummer, Zater dagmiddag een voordracht gehoudenwor den mei betrekking tot de Maggi-produe- len. Fen filmvoorstelling zal dan een beeld geven van het landbouwbedrijf en de fabriek in deze onderneming. roe- Uit Zuid-Be veland. Het fanfarekorps Mozart te Te r- &oke heeft de beschikking over f1700 of meer gekregen, om een stel van 22 nieuwe -of tweede handsche instrumei»- De voorstellen van B. en W. werden hierna aangenomen. M o tor- e n R ij w i e IV e r- ordening. De wijziging van B. en W. werd z. h. st. aangenomen. B. en W. zullen over wegen de heffing van een belasting voor vrachtauto's en tevens om auto's met luchtbanden daarvan en van de maxi mum lastbepalng vriij te stellen. G a s p r ij De heer de Die stelde voor om. waai de kostprijs van het gas 10.07 cent is, den prijs te bepalen op 10 cent por M3 e:.i 11 en 11 Va cent voor de buitenge meenten, voorts om den prijs voor ge woon gas en voor muntgas gelijk te stel len en om de reducties te laten vervallen. De voorz. en. de heer Stieger voorz. der gascommissie, wezen er op dal de prijs op 11 cent wordt voorge steld, omdat er nog een tekort van; 1' 12000 moét worden weggewerkt. De voorstellen-D Die werden succes sievelijk alle verworpen, en de voorstel len der gascommissie aangenomen. De heer De Die wilde controle op de calorische waarde, dal deze niet be neden -1500 zal dalen. Commissies. De leden der verschillende commissies werden alle herbenoemd. Instede van den heer de Loof fdie als bestuurslid van de Ver. De Ambachtsschool is be noemd, werd tot afgevaardigde der ge meente benoemd de heer Oosterbaan. Begroeting 1923. Daarna was de behandeling der ge meente begroeting 1923 aan de orde. Al gemcene besehouwnigen werden niet gehouden he halve een paar korte woor den van dhr. De Die; zoodat terstond tenaren en beambten der gemeente. De voorz. zegt, dat bij de vast stelling der salarissen het premievrij pen sioen daarin is uitgedrukt. B. en W. kunnen met de korting niet meegaan. Do heer Oosterbaan deelt mede, dat de fin. commissie haar voorstel 1 Juli wit doen ingaan. De heer Goed- bloed wijst op de stijging van den H. O. De belasting drukt op de geheele gemeenschap. De heeren Vienings en zijn tegen de korting. Van prijsverlaging hebben deze heeren nog niet veel ge merkt. Ook de heer De Loof f is er te gen; de ambtenaren zouden zoodoende dubbel betalen. De heer De Die meent, dat de meeste dingen nog bijzonder duur zijn. De heer Oosterbaan verklaart dat er wel een prijsdaling is. Bovendien moe ten in alle bedrijven de loonen omlaag. Is er in de salarisverhoudingen van 't gemeentepersoneel iets onbillijks, dan moeten ze herzien worden. Met dit denk beeld gaan de meeste heeren mee. Het voorstel der fin. commissie ver valt hiermee. De gemeente'begrooting wordt ten slot te goedgekeurd met alg. stemmen. De post voor H. O. bedraagt f 161.000. De voorwaarden voor de v e r h u - ring van het Schuttershof wor den vastgesteld. Vliegende winkels zul len geweerd worden. Na rond waag wordt de vergadering ge sloten. f ander schip, dat gepaaid wérd j .boodschap, dat er een schjp' in washet aintwoordde: „all right."' Fr is ook toen door de „Zuiderdijk" niet gestopt. Getuige zegt, dat men nïel kon blij ven liggen op de plaats van aanvaring, daar men niet door seinen andere sehe- De a a n v aringder „Z u i d e r ij k." Heden werd onder overgroote belang stelling, voornamelijk uit scheepvaart- kringen, behandeld (te aanvaringszaak tusschen de „Zuiderdijk" en de „Ezar dian" op de reede van Vtissingcn in den nacht van 1 op 2 September. Terecht moesten achtereenvolgens slaan de kapitein en de loods van de „Zuiderdijk." Aan bekl. P. G. van den E., 48 jaar, zeekapitein, wonende te Botterdam, wals ten laste gelegd dat hij op of omstreeks 2 Sept. 1922 in of nabij het Oostgat of j Galgenpunt als slchpiper van hel Ned. pen kon waarschuwen dal men daar iag. Bekl., opnieuw ondervraagd, zegt, dat het regel is, dat men in een geval ais dit direct hulp verleent. De rechter, mr. Enklaar, ondervraagt getuige, die o.a. antwoordt, dat niet over ankeren of over telegrafeeren naar Mis singen is gesprokeu. Op vragen van den officier tuit woo relt bekl., dat men het twjeede schip pas seerde over de helft tussche.n de aan- varingsplek en Missingen. Ook de verdediger, mr. W. M. C. van Rossum, uit Rotterdam, stelt en kele wagen, waarop een kruisverhoor volgt. Ah. tweede getui.ge wordt gehoord .T. dc Breed, de loods van de „Zuiderdijk", die verklaarde dat het „volle kracht ach teruit" niet meer hielp én de aanvaring i niet was te voorkomen. D-c kapitein riep „toot klaar". Getuige weet niet of de toot is uitgezet. Bekl. woeg: „wal moet er met de menschen gebeuren?" Get. gaf geen advies om te stoppen of ter plaatse te ankeren, daar ér aan boord zenuwachtigheid hfeerschte. Men zag een ander schip a'ankomen, maar yi tegen stelling met den kapitein, meende spr.. dat dit geen gevaar oplteverde en er gerust had kunnen worden gestopt. Ook deze getuige heeft het tweede schjip iioo ren praaien. Van de aanvaringsjplaaby tot de reede van Missingen was 10 minu ten varen. Men voer daar heen, omdat de loodiSmotorbooL 'er eerder kón zijn dan -de „Zuiderdijk". Get. is mede terug gevaren naar de plaats des onbeils. waar 12 man werden gered. Get. is niet naar de „Zuiderdijk" meer rapport gaan uitbrengen. Bek', ontkent, dat de loods hem ge zegd heeft dat er gestopt kon worden, maar de loods zegt, dat ieder dat moest weten. Getuige zegt, dal *cie afstand heen e* weer 25 minuten was. De officier wijist er op, dat Rij liet met de loodsmotorfcbot heeft gedaan om dat dit drie kwartier duurde. De derde getuige, de stuurmans-leer-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1