Hinsdagl 12 Oeeemto, 1922, 163* Jaargang BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. ONDERWIJS. Ho. 293. COURANT» Elk Iver- n. 8.- 8.— DB BEBOERING OVER INE WIJZIGING OER L. ©.-WET. Er is fa^éer beroering in den lande gewekt door de vandaag door de Tweede HSamer in openbare behandeling te ne- 'mfcn „technische" herziening der i. o. wet, dan bijv. door... de heele Grondwets herziening. Het heeft er waarlijk heel veel van of ons volk politiek eerst goed zettenden nood der tijden deed staande houden. De spreker eindigde met het, Mf een afscheid in zijn landstreek getruikelij ken „Behüt dich Gott". De rede werd door den heer A'. PeteT- meijer vertaald. Na de pauze werden fraaie opnamen uit Oostenrijk op het doek vertoond, en ten slotte werd door den secre- i taris van het centraal comité, tot huis roerig wordt als er iets gaande is tegen vest|ng van Potest. Oostenrijkse t onderwijs, d. w. z. mander over t nftnrfMRch« Hn^prpn m te- onderwijs zelf, dan over den viorm van 't onderwijs. Bij de Kamer ligt een protest met een karrevracht handleekeningen, -- bijna 600.000.' Die beweging gaat voornamelijk tegen de vergrootingen van het aantal kinderen per onderwijzer, en de daaruit voortvloeiende verslechtering van het on derwijs. Wellicht dat deze bewegingl, mleer indruk op ons zou gemaakt heb- beu. wanneer we niet steeds in onze ge dachten hadden behouden de herinnering aan een in een Kamjerdfebat meegedeeld tabelletje, waarvan we de cijfers niet eens meer weten, maar waarvan we ons ons toch wel dét feit herinneren: dat Nederland verreweg 't laagste kinderaan tal, gemiddeld per onderwijzer had, veel lager dan een land als Duitschland waar hei onderwijs dan toch ook niet zoo bar slecht is. We vreezen voor de petition- neerders dat de meerderheid „der Kamer, gedachtig aan dergelijke vergelijkingen ten slotte zal redeneeren: er moet even goed iets af van die onderwijskosten als van andere uitgaven, en dus nemen we ook dat middel aan. Zoodra de bezuini- gingsnoodzaak goed daar werkt, is. im- toierS de vastheid van beginsel van zelf verzwakt Maar evenveel aandacht als diè actie tegen de verslechtering, vraagt de actie van anti-rev. zijde. Daar is ïnien ook ontstemd; minder vanwege de verslech tering, dan wel vanwege de bembeilij- king van 't oprichten van eigen scholen, door het zwaarder maken van de voor waarden waaraan voldaan moet worden. De Minister heeft die nieuwe bepalingen ontworpen om „versnippering" en dus te groote uitgaven te voorkomen. Maar iedere bijzondere schoof is nu eenmaal van geboorte een product van versnippe- riags-neiging. En de minister móest met zijn nieuwe, zwaardere bepalingen *wel weer stuiten op verzet van de oude voorstanders van „vrijheid" in het on derwijs. Ten deele geschiedt dat in den vorüit van kritiek op 't aanhanjlge voorstel. Zooals bijv. de heer I. H. Blum doet in „De Zeeuw" van gisterenavond, waar in hij een hoofdartikel publiceerde, voor al aansporend tot krachtig verzet tegen de wijziging der art. 73 en 75. Maar veel verder gaat het hoofdorgaan der paftij, „de Standaard",, wier be-1 betoog hierop neerkomt: laat ze maar doen want het grondbeginsel is fout in een wet die de belanöloozc "toewijding van particulieren uitschakelde, en daar door te duur werd. „Dat het wungtofuw een oogenblik wat vaster aangeir,okkenj weid heeft aan de zaak zelf geen kwaad gedaan;" en de noodzakelijke vermin- ring van uitgaven voor het lager onder- wifc „moet binnen het kader der tegen woordige wet tot zoodanigle vrijheids beperking leiden ,dat zelfs de meest do ciele geest balsturig wordt. En dat is nu eenmaal wat voor velen noodig was otm tot de erkenning te konnen, dat het aan moet op een nieuwe wet.'' Minister De Visser weet dus nu nog eens te beter, dat zijn coalitie-vrienden erop aansturen om zijn eigen geestes kind, de onderwijswet '20, zoo spoedig mogelijk uit de wereld te helpen. En wij allen kunnen uit zulke ver klaringen leeren, dat de onderwijsstrijd in ons land nog niét bijgelegd is. en Hongaarsche kinderen, gevestigd te Bussum, een toelichting gegeven bij een serie, die betrekking had op de kinder transporten zooals de keuring der kin deren in Oostenrijk, het vervoer naar Holland, en de terugkeer naar de „Hei mat". De vergadering was goed bezet. Aan entrée's en collecte werd ruim f 80 ont vangen. Ook de afdeeling Middelburg van den Ned. Graf. Bond verklaarde, in een gisterenavond gehouden vergadering, het concept-contract, zoo als het daar ligjt, voor onaannemelijk. De afgevaardigde naar de bondsvergadering kreeg echter vrij mandaat. De collecte ten rate van hel 14. K. ai meestuur alhier heelt opgebrachlt i 227.12. Uit Walcheren. Aan de Vrijdag door het leesgezel schap Nieuwe e n St. J o o sjl a n d ge houden gewone jaarvergadering was een eenigszins feestelijk karakter gegeven omdat daarin herdacht werd h(et 89-jarig bestaan van het leesgezelschap, thans bestaande uit 22 leden. Na afloop der jaarlijksche werkzaam heden als rekening, aankoop tijdschrif ten, verkoop gelezen boeken enz., bracht de secretaris een beknopt verslag uit over hetgeen in die 80 jaar zooai was voorgevallen. Een paar heeren gaven voor de gezel ligheid een bijdrage in proza en poëzie die de lachspieren in beweging brachten. Ook waren te hooren verschillende num mers uit een pathéfoon, die zeer in tien smaak vLeien der aanwezigen. Aan de armen der Ned. Herv. kerk te A r n e m u i den is een hedrag van f 100 geschonken door den heer jonkhieer Rademacher Schorer van Nieuwerkerk. Bij de verkiezing in de Geref. Kerk te Arnemuiden werden her kozen tot diaken de heereD L. Th. Vo gelaar en G. Jofcse, en tot ouderling de heer I. Cornelisse, terwijl nieuw ge kozen werd tot ouderling de heer J. de Ridder in de plaats van C. van Belzen, welke niet meer in aanmerking f wenschte te komen wegens hoogen ouderdom. Geref. Kerk. Bedankt voor hel beroep naar Axel door Ds. D. J. Couvée, te Meppel. Zaterdagmiddag hield de afdeeling Walcheren van de Vereeniging van Chr. onderwijzers en onderwijzeressen in Ne derland en overzeesche bezittingen, in de Chr. kweekschool alhier een algfe- meene vergadering. De heer J. Hage te Middelburg hield een bespreking over Marcus 10 35 40, waarop een uitvoerige discussie volg de .De heer S. Bouma te Grijipakferke gafe en inleiding over Hélène Schwartz. Uit Z u i d-B e v e t ia n d. Het motorschip „Hollandia" inder tijd nab ij E11 e w o u it d iji k gezonken, is gisterenmiddag met behulp van twee bokken, gelicht door de firma W. A. van der Tak. Het imotoiris'chip zil vol miodder en zand, dat mén dezen nacht zal verwijderen, waarna het schip naar een werf in Holland zal vertrekken. (Msb.) Uit Schouwe erD ui v e 1 a n a. Zaterdagmiddag geraakte bi| den landbouwer W. L. te Bruinisse door onbekende oorzaak een schuurdeur los en kwam te vallen op den arbeidjer P. H., die inwendig gekneusd werd, zoo dat overbrenging naar het ziekenhuis te Noordgouwe noodig werd geacht. De man lijdt veel pijn. 0 Uit Thole a. De olifanten van Hagenbeek en de kameelen moesten Zondag van O u d- naar^ Nieuw-Voisserneer, maar de veerman durfde de olifanten de groot ste weegt 3500 Kilo niet met de pont overzetten, dus moesten deze dieren de reis over Tholen maken. Bij' genoemde dieren was ook een klein paardje en een der olifanten is daaraan zoo gehecht dat hij zonder de aanwezigheid daarvan geen stap voort wil. In den nacht van Zaterdag op Zondag was de hit losge raakt en uit den stal verdwenen. Die olifant maakte een geweld van belang en kwam eerst tot rust toen het paardje Zondagmorgen een half uur buiten het dorp bij een landbouwer was opgevangen en weer tij zijn reuzenvriend terugge bracht was. Jii Zeeuvtcii-Vmanderea AFTREDEN BURGEMEESTER I Zaterdagavond ontstond te Axel ZIMMERMAN. een begin van brand in de drogisterij Naar de Msb. verneemt heeft Bunge- van P. A. Wondergem, doordat de in pneester Zimmerman thans met ingang een kerstboom flikkerendie lichtjes te pa» 15 December de benoeming tot veel van hunne warmte medfacfoelden comtaissaris-generaai van Oostenrijk aan- aan de omringende toiletartikelen, die genofmien zoodat het thans zeker is tevens in het boompje waren uitgestald, dat hij als burgemeester van Rotter- In een oogwenk stond het goedje, meé- dam aftreedt. rendeels celluloid, en hoom, in brand, zoodat, ware niet spoedig hulp gekomen, weldra de geheele winkelvoorraad zou zijn aangetast. Door flink aanplakken werd dit voorkomen, zoodat nu de scha de niet groot was. ess™ Uit Middelburg. Zaterdagavond werd* in de Bogard- *aal alhier een lezing over Oostenrijk gehouden door Pf. K. Hubatschek uit Bruek an der Mur. Aanvangende met den in Stiermarken «etopnikeljjke groet „Grüss Gott", schil derde spreker den nood der Oostenrijk- Protestanten en hunne gemeenten, dan afdruk leggende op het onwrikbaar OnddViSftrouvren, dat deze in den ont- KERKNIEUWS. Door het kiescollege zijn tot ouder ling der Ned. Herv. gemeente te B ig- ge kerke benoemd de heeren W. A. de Witte, aftr., en P. Janse Az. jn plaats van L. Wijkhuijs Az., die daarvoor heeft bedankt en tot diaken de heer J. Moens ia plaats van J. Wouteese. Geslaagd voor het diploma kan- toor-stenografiste, mej. H. .toukes te Vli ss inigien. 0— De School k w e Is t i,e te K oudekérke. Maandagsavond werd te Koudekerkc (dorp) een openbare vergadering belegd door het voorloopig comité ónder voor zitterschap van den heer D. Sanders'e ter behandeling; der schoolkwestie. De zaal was geheel gevuld met belangstel lenden. De heer Sander se zette eerst de zaak uiteen, wat aan de lezers bekend is uit de vergadering op 't Zand. Daarna werd nog gesproken door.- den heer H. Me ij'le r, hoofd der opent', school, die met de woorden van dr.-Heringa aantoonde wal zijn school was. Ds. Postma die mededeelde door 2 personen aangezocht te zijn tot stich ting van eén Herv. school,, dit te hebbfen overwogen, het,bij het kerkbestuur te hebben gebracht, een voorloopige ver gadering te hebben gehouden op He melvaartsdag en toen tot de stichting te hebben besloten, spr. deelde mede dat het aantal leerlingen reeds is gestegen tot 70. den heer G. ten Brink, hoofd der Gereformeerde school, die als voor stander van bijzonder onderwijs er op wees-, dat de stichting van een Herv. school de openbare school in jaren toch niet vernietigt. -Spr. zei een voorstan der te zijn van Chr. onderwijs maar be treurt het dat door de Hervormden nu eerst de behoefte hieraan gevoeld wordt nu de kosten door het algemeen gedra gen worden. Was dit idee 10 jaar vroe ger uitgewerkt, het zou spr. als hoofd zijner school gespeten hebben als kin deren zijn school hadden verlaten onr- dat daardoor het peil van het onder- Wijs vermindert, maar het doel zelf, nl. uitbreiding van het Chr. onderwijs, was hem dan toch sympathiek geweest. Spreker wijst op de gevolgen van het leegpompen der scholen, op liet onder wijs in 't algemeen en biedt aan dat door de heeren overleg zal worden ge pleegd met het Gereformeeerd school bestuur, wat zeker tot een goede op>- 1 os sing zal leiden. Hierna sprak de B u r g e m e e(s t e r, die in het licht stelde wat de open bare school de laatste jaren had gekost en hoe voordeelig het zou uitkomen als de oude school verkocht werd en een nieuwe Hervormde school werd ge- gesticht met 2 lokalen, met 1 lokaal er bij voor de openb'. school onder éen dak. Spr. deelde ook nog mede dat er nimmer een openbare school op "t Zand kan worden gesticht daar dit ligt binnen den bij de wet bepaalden afstand van 4 K.M. en dus de Zandenaars verplicht zijn voor dat onderwijs naar Koudekerke te komen. De heer T ism1 e er merkte naar aan leiding van deze 'bewering van den bur gemeester op, dat er dan ook geen reden is om op 't dorpi een Herv. school te stichten, daar de afstand van 't dorp naar 't Zand dezelfde is als van 't Zand naar '1 dorp en daar een school vïoor Hervormd onderwijs aanwezig is waar heen de liefhebbers van dat onderwijs dan hun kinderen kunnen zenden. Hierna nam de heer Sandersle het woord. Hij kwam tot de conclusie, dat niel is aangetoond dat het stichten van een Hervormde school is uitgegaan uit den boezem der inwoners, maar dat de luidjes zijn opgezocht en er anders' nog een spreker zou zijp van een vedzoek tot stichting. Spreker besprak de verwaai'!oozing der openbare school en het lichtpunt "3at de Gereformeerde wel bereid gevonden zul len worden tot samenwerking. Ds Postma deelde nog mee, dal de Antir.""raadsleden waren veranderd en nu het bedrag in den raad zouden toe staan dat de s chool er zou kjoimen en een der grootste van het dorp zpju worden, en samenwerking met de Gereformeerde door hem niet verlangd werd. De heer M e ij 1 e r verklaarde dankbaar te zijn, dat gezegd werd dat zijn onder wijs vroeger prachtig was, hij verklaarde dal hij nog steeds op denzelfden weg voortgaat en niet van plan is te ver anderen. Op voorstel van den heer J. Simpe laar werd het voorloopig comité door bewoners van 't dorp uitgebreid. De heer Sanderse wees er nu nog op, dat de lasterpraatjes dat het openbaar Patria, p. 8 December Perim, Rot terdam naar Batavia. Palïma, p. 10 December Oueissant, Amsterdam naar Java. Palroclus, st. p. 10 December Perim, Bataria naar Amsterdam1. Rindjani, 8 December van Padang, Ba tavia naar R'dam. Stoom [viaartl ij pen op N o o r d - A m e r i k a. Nooraam wordt 14 December 12 u. van New York te R'dam verwacht. Rotterdam, 9 December v.m. van New York naar Rotterdam. SPORT. V o e t b a 1. Van de Zondag in de Zuidelijke af- ^:w^TeT^rde^"^r^reel I deling gespeelde wedstrijden dienen nog le niet gedaan zijn, en slechts door voor- vermeId: eerste klasse: standers van hervormd onderwijs zijn uit gestrooid om een stok le hebben om tn slaan. Het verheugde hem1 het hoofd en de onderwijzers, die hiermede beklad wa ren, geluk te kunnen wenschen. Hij dank te alle aanwezigen voor de moeite -die zij zich getroosthebben ruim 3 uur te genwoordig te zijn geweest. Zeventien personen meidden zicli aan voor ver sterking van het voorloiopig comité. LANDBOUW Mond- en klauwzeer in Beialië. Het mond- en klauwzeer, zoo meldt men uit Brussel aan de Pr. N. en 's H. Grt., begint in België onrustbarend te heerschen. In October waren 26 geval len, in November 1350 gevallen en thans 1898 gevallen. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Faillissement. Failliet verklaart Job. de Smidfc, koopman te 0 o s t b u r g. Rechter-com- niissaris Mr. J. W. Zijlstra. -Curator Mr F. W. Adriaanse te Middelburg. Willem II—Dosko 12-3; N. A. C.—P. S. V. 6-2; Bredania-B. V. V. 3-0; Wilhelm inaVelocitas 2—1 en Eindho ven--Noad 1—1. Tweede klasse: 't Zesde—Roosendaal 0—1; Velocitas II—Middelburg 17; Noad II—Breda 1—0; Alliance—Willem) 2 II 3-1. Derde klasse: Goes—Vlissingen II 0—0; B. O. Z.—Zeelandia 1—1. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE, —.Te 's-Ileer Abitskprke is een publiek telefoonstation gevestigd. Indische Stoomvaartlijnen. Juliana, p. 11 December n.nï. "12 u. Gibraltar. Tabanan, 9 December v. Port Said, Batavia naar Rotterdam. Ternate, 10 December n.m. van Port Said, Rotterdam' naar Batavia. Ambon, 10 December te ïlav-re, Java naar Amsterdam. Banka, 10 December .van Port Said, Bataria naar Amsterdam. Profmie theus, 9 December van Port Said, Batavia naar Amsterdam. Vondel, 10 December te Southamp ton, A'dam naar Bataria. Priam, 11 December te Amsterd. van lava. Deucalion, p. 10 December Duageness, Amsterdam naar West Indië. Deli, p. 9 Decemjber Kaap Blane, R'dam naar Bataria. Jan Pietersz. Coen, 10 Dece'mber te Port Said, A'dam naar Batavia. Karimata, p. 9 December "Perim, Am- isteldam naar Java. Koningin dei- Nederlanden, 9 Decem ber van Golombo, A'dam' naar Batavia. ONTHULLING VAN EEN MONUMENT VOOR GEVALLEN MARINEMANNEN TE VLlSSINGEN. Als vervolg op de onthidliing! van een monument in Dén Helder voor de man nen der marine, die tijdens den oorlog in dienst hun leven lieten, had hedenmiddag te 2 uur op de algemeene begraafplaats „Vredehof' te VI i s sl.invgen eenzelfde plechtigheid plaats. Van het bestuur der vereeniging: „Nederland gedenkt zijn: slachtoffers der Marine", waren overge komen mevrouw M. Treub— Groenedij'k uit den Haag'; mevr. G. A. de Jong—De Ruijter uit Amsterdam en de heéren Kl. F. Oortgijsen, vice-voorzitter uit den Hel der; H. J. M. "M. Alink, viool-aalmoe zenier, secr., den Helder, en A. L. Lee- meijer, Helder. Met deze dames en heeren vereenigd€n zich op het kerkhof het gemeentebestuur van Vlissingen, familieleden van hen, wier nagedachtenis stond te worden ge- eerd, deputaties van de Marine te Vlis singen, van het Nederlandsche loodswe zen en van de afdeeling der vereenigjuig „Onze Vloof', en verder belangstellen den, onder wie ds, C. L. Voorhoeve, predikant 'bij de Ned. Herv. Kerk. Allen schaarden zich rond het gemeen schappelijk graf van rijf schepelingen, namelijk Carel Adriaan Graanstra, over leden te Middelburg, in den leeftijd van 19 jaar en begraven te Vlissingen 19 Maart 1917; Daniël van Teijlingen, 24 jaar, overleden aan boord van Hr. Ms. Gelderland, begraven 17 Maart 1917; Willem Breedijk, 20 jaar, stoker, wonen de te Utrecht, overleden te Vlissingen en daar begraven 19 Maart 1917, aflea slachtoffers van de keleloniploffing. aan boord van Hr. Ms. Gelderland; Johannes Adriaan van Gelder; 20 jaar, matroos aan boord van de sleepboiot Seine, dij* op 25 Maart 1917 Hr. .Ms. Gelderland sleepte; zijn lijk werd laten gevonden; en L. Blaas, 23 jaar, overleden le Vlis singen op 13 Januari 1919 als slachtof fer van de ketelontploffing aan bowd van Hr. Ms. torpedoboot G 14. Op dit graf ligt een eenvoudige stee*, waarop de namén van de slachtoffer#, terwijl op een staanden steen staaf: „Voor hen, die vielen®, en als symboel

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1