DERDE BLAD BINNENLAND. [Verpleegster van de Maag. Zaterdag 9 Dec. 1922, No. 291. ten Dp nnrlofj dl vlrntettelrt* véw vte-1ker zal °Ptreden' °P beide deze bajteen- het niet de com'miss'ie eens, dat het nipt le waarde-papieren en de crisi! in het k°m|fnodk Uwenscht is. tenzij in buitengewone 2e- m i «o m 1 tl vJ lll/TJTA?' 7.11 Tl VAN DE VAN clene, een niemv artikel van zeildoek I B. en W, geven in overweging op die voor tafelbedekking enz.; een vergelij- I verzoeken afwijkend te 'beschikken, o'ro king van een pop van vroeger en van I bovengemelde redenen, thans en dezelfde vergelijking van een I Gew. gem. We gr. 1922. kindermanufactuurwinkel van voor ruim I B. en W. stellen den raad voor diver 1 50 jaar en een die thans is' gemjaakt, me- j se wijzigingen aan te brengen in de jde als een bewijs hoe goed kinderen Jb|egrooting van 1922, zojoiwel onder de eigen speelgoed kunnen vervaardigen, j Inkomsten als de Uitgaven Verder zal er een weeftoestel in werking j Naar aanleiding hiervan maakt de zijn; zal de zeepfabriek „De Duif" er j Commissie van Financiën verschllende I een stand hebben, evenals de firma K. j opmerkingen. O. abij den po^t der USt- Meertens, die rij'st enz. exposeert, de fir-1 gavenkosten wegens opm'aking van ko- ma D. de Jager Jr., die alchoma, roest- 1 vrij metaal brengt; de firma F. B. den Boer met hare bekende artikelen, de fir ma Van Heusden met viotameel enz.; hieren -j— f 300 (welke meerdere uitgaaf 'n noodzakelijk gevolg is van de kjo&ten ver bonden aan de opmaking van schojolgeld- kohieren voortvloeiende uit de nieuwe VOOR DEN OUDERDOM. We hebben nog altijd melding te ma ken van een oproep', die in de drukke weken, welke achter ons liggen, moest blijven wachten op plaats. We bedoelen den oproepi van Pro mejuffrouw Guyot, die de kinderen Flo- I onderwijswet), zou de comlmissie gaarne ra's étaleert eii ten slotte een* sitand I vernemen, of dit een extra belooning is \an afgekeurde waren van den keurings- I geweest en zoo ja, waaroml deze is1 ge- dienst te Rotterdam. Wellicht komen er I geven, aangezien zij1 het niet geWenscht ook op de portalen nog een paar kleine I acht, indien er geen buitengewone re- standen bij. Wij zullen natuurlijk nog jdenen voor aanwezig zijn, periodiek te- uitvoeriger op een en ander terugkomen, I rugkeerende werkzaamheden extra te he inaar uit het 'bovenstaande zal toch reeds I [oonen. i kunnen blijken, dat er een groole afwis- I b en W. antwoorden hierop, dat zij lolm seling zal zijn en dus alles'zinf> reden voor I cie vaststelling: der kohieren zooveel mo- een di'uk bezoek. {gelijk te 'bespoedigen, den ontvanger op Voor heden zij nog gemeld, dat de J diens verzoek, in verband mJet zijn vele wnqrin 'riizonflcrp nadrukI °P'enihg wordt voorafgegaan dpor een I werkzaamheden bij het afsluiten der ■m rtniAuri nn 't im Jsrhc siille liftten I feestelijke bijeenkomlst op Woensdag'- J nteenterekening, een tijdelijke hulp ter a01 ,Ln van daten dieleefden van Iavond 'n de beneden achterzaal, waar ook I beschikking hebben gesteld en de be i nop liiTrpntV van klein nen" I Zaterdagavond een bijeenkomst zal plaats j looning daarvoior bepaald pp f 100 per ?„h^TeefrereJ»ard «eiS° heBbM. 1»-Ui Voor Lel overige rijil B. on W. Men moet, bij1 de lezing van den brief daaronder moeten bukken, dan passen fwij er voor. Er is nog een reden voor verzet. Niemand zou er aan denkjen, wanneer bezuinigingsmaatregelen noodig I t^cl' u« ««in» va" aen **9» zijn om te betoogen dat 't overheidsper- K}6 °*S iverd Schreven door Mevr. soneel van die maatregelen möet worden ^al'celle Bouchez wonende op de bper- vrijgesteld. Steeds heeft die organisatie ïenj' Dfe*aij te Ons-en-Bray, (O^se gepoogd de salarissen zich te doen aan- tol de erkenning komen, dat passen met het algemeen loonpeil. Maar PmkPillen goede verpleegsters van wanneer de overheid de zaken zoo stelt wij komen geld te kort en er dreigt ge vaar, nu moeten de ambtenaren 1/12 van hun salaris missen en langer werk, dan verleenen wij onze medewerking niet. Schuld of geen schuld, als er snib de maag' zijn. Inderdaad bézitten de Pjnk Pillen al les wal noodig is om! luimige 'magen weer in orde te brengen. De reden daarvan is, dat de luimen der mkag nagenoeg altijd voortkomen uit vermfoeidheid Van levensverzekeringbednijf hebben tal van ouden in waarlijk diepe ellende gestori Ons volk weet dit niet. Het weet niet, dat er talrijke ouden zij'n, die, zon der huis, zonder middelen en zondier raadgevers, ten prooi aan angst voor wat de toekomst nog brengen zal, in stilte een tragische armoede lijden. Om deze waardige armen te helpen, is opgericht de Nederlandsche Vei*eeni- niging „Pro Senectute". Het is niet de bedoeling hen te bedeelen. Hun fier heid zou dat niet gfedoogen. Ziji wil voor i vallen, om periodiek terugkeerende werk- van een bewijs is. tenaren in dienst worden 'genomlen, doet da\ m|aan of uit Moedarm|ocde en de de vraag er niet toe of de ovfcvheid Pmk P^len' zoowel dol0r dire^P.üe schulden heeft gemaakt, ja of neen. Wan neer er onderhandeling was aangeboden, I waarop zou worden bezuinigd, en men kwam dan nog te kort, dan zouden i Wij er niet onverschilling voor zij'n, maar als de zaak wordt opgezetGijl hebt in de diensten niets te zeggen, maar blij de j tekorten zult gij ,er de nadeelig gevol gen van hebben, dan kunnen wij1 er niet mee accoord gaan. De r egeering neemt maatregelen te-1 gen het (Rijkspersoneel, en neemt aller- lei maatregelen om de koorden van de beurs vast te houden. En dan zijn er nog i bladen in Nederland, die ons wijs ma- j ken: dat is in het algemeen belang, en ge moet er U 'fcliji neerleggen. Spr. leest i een citaat voor uit „De Tijd", dal daar- ni'aag te wer ken, welker functies zij' doen opleven, als door hare zeldzame ei genschappen als herstellers van het bloed, een bijzonder werkdadig ger neesmfddei bij' die voorbij" gaande onge steldheden zijn. Het van Mevrouw geval GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. zaamheden ëxlra te beloonen. Voorts bij den post: openbare zwem inrichting (-J- f 283.11) welke de kos- ten zijn gevallen op de herstelling der aang'erichte stormschade aan de kleed- B u r g e i* 1 ij k A i m| b e s t u u J kamigrS; vraagt de Commissie nadere toe- Het Burgerlijk Armbestuur heeft aan lichting. B. en W., ter voorziening in de drie B. en W:. antwoorden hieropi: periodieke vacatures als lid welke op 1 De stormschade, toegebracht aan de Januari 1923 in hun midden zuUen ont- [kleedkamertjes op den Noordelijken Ha- silaan, voor benoeming door den raad vendijk, is van grooten omvang geweest, aanbevolen: de heeren J. J. Wap; A. D. De bewuste kamertjes waren totaal in el- hen oprichten pensions of tehuizen, en I Wap; A. D. Littooy en M. J. Schnoevei's I kaar en van den dijk afgewaaid. Het te- hun daar aanbieden een vrije kamér I allen aftredend. rugbrengen der uinchhng in den ouden goede huisvesting met behoud van hfun B. en W. voegen hieraan toe, dat op 1 toestand vorderde m hoofdzaak .uib^ven volle vrijheid en hun ongerepte zelf- Jan. 1923 ook de heer W. P. Gomëlisse aan arbeidsloon, n.l. f 270. Volor bijle- standigheid. die in het burgerlijk arïnjbestuur zit-1 vering van materialen was f 13.11 noo Het is bereikbaar, dit ideaal, wanneer ting heeft als lid van den raad, aan de dig Hoe staan wij' nu tegenover de re geering? Wij hebben hij de verhandeling van de pensioenwet gezien, dat de regeering schijnbaar om aan de oppioisitie tegemoet te komen in de Eerste Kam(er, na de verwerping, kwam met een wijziging. In die wijziging was opgenomen de mo gelijkheid tot het haffen van bijdragen Voor de provinciale en gemeente,bes;turen' was dit toch een voorbeeld om na te volgen! Is het wonder, dat men in de laatste dagen telkens Weer in de pers leest, dat dit gemeentebestuur en dat ons Nederlandsche volk er zich bewust 1 beurt van aftreding is. God sliui zen. Ter voorziening1 in de op 1 Januari 1923 in hun midden ontstaande perio dieke vacature heeft liet Bestuur der Godshuizen B. en W. het volgende dub- van is, dat hier een offer moet wordten gebracht. Van den „overvloed" vragen dat is. thans niet mogelijk; er is geen overvloed in ons land. Maar de vereeniging durft het aan, e'en offer te vragen, in den letterlijken zin I hellal aanbevolen des woords. Zooveel wordt gevraagd en j E. H. P. Peek, aftredend; gegeven voor de verwaarloosden en ge-1 H. J Vroom, lid der firma Vroom en vallenen, voor armen en paupers. Mil-1 Drees'mann, alhier^ lioenen offert de staat voor werkloozten. De overige opmerkingen zijn van ad- m'inistratieven aard. OVERHEIDSPERSONEEL EN BEZUINI GING. Gisterenavond hield de hier gevestigde afdeeling van den Centralen Ned. Ambte- naarsbond een openbare vergadering op Ook de heer C. Boudewijnse is op dien I de bovenzaal van de sociëteit de Ver- Niets wordt gedaan voor de ouden uit {datum aan de beurt van aftreding. Deze Igenoeging'. De zaal was slechts mlatig b'e beschaafden kring. Zij' lijden in stilte. had als raadslid zittinlg' in het bestuur der zet. Men kan de vereeniging steunen: I der Godshuizen. J De voorzitter, de heer Paul, heette le. Door lid te worden (contributie Begrooting Burgerlek j de aanwezigen welkom en zette het doel minstens f5; I ArMbestutir. j dezer vergadering uiteenhet overheids 2e. Door kleine giften in eens; B. en W. hadden den raad een voorstel Ipersoneel Wij elkaar te roepen om eens 3e. Door een 'bijdrage te zenden van aangeboden, om de begrooting over 1923 jna gaan, op welke wijze' er door de ten minste f 500, waardoor gij aange-1 van het burgerlijk armbestuur goed te j overheid wordt bezuinigd. Het schijnè- merkt wordt als stichter en Uw naam I keuren, sluitend in ontvang en uitgaaf wel, dat er niets anders is om op te 'be naam verbonden wordt aan de oprich-1 met een bedrag' van f94179.22. Aan ge- j zuinigen dan op het personeel. Zie maar tnig van ons eersle Tehuis; meentel'ijke subsidie was daarop uitgetrok- het voorstel an Ged. St. aan Prov. St. 4e. Door legaten, schenkingen, door ken e en bedrag van f 87500 zijnde j van Zeeland over de pensioenbijdrage aanbieding van gebouwen, geschikt om f 11500 'meer dan voor 1922 geraamd j bijvoorbeeld, en zie naar de verslechte- een pension in te richten. j was en f 15000 'meer dan over 1921 is j ring van de classificatie der gemeen- Van het algemeen bès.tuur is penning- genoten. ierli die het rijk voorstaat. Derhalve dient De C. v. Fin. deelde daarop mede, nat j te worden afgevraagd, of er op niets an- haar een baMing naar de uitkomsten ders bezuinigd kan worden. De heel meester: W. H. van Rees, chef van de firma Pierson en Co., te Ams'terda. Lid van het Algemeen bestuur is o me-1 van het le halfjaar 1922 niet juist voor vrouw H. Boddaert-Schuurfceque Boeye, komt en zij liet juister achü te ra (Middelburg. men naar een vol jaar (1921) en daarbij Het bureau der vereeniging is geves-1 rekening' te houden met toeneming' of tigd Heerengracht 174. Postrekening vermindering van het aantal verpleegden 82900, Amsterdam'. DE TENTOONSTELLING VAN DE VEREENIGING VAN IIUISVROUWNE. Gisteren waren Wij' in de gelegenhej^l een blik te slaan o'p den plattegrond van raamd. en Wiel Wijziging in het prijsniveau. Later deelde genoemde oommissie (m(ede ,dat, naar hun meening', de post subsidie uit de (gemfeentekas der inkorn- ste nen de post, ondersteuning in geld der uitgaven ingevolge het jongste raadfs|- besluit i. z. steunverleening' aan werkloo- I zen, wel f 2000 lager kan worden ge- de tentoonstelling, welke de afdeelïng Middel ty} ,ur g van de Vereenigting van Huisvrouwen a.s. Donderdag in de so ciëteit St. Joris opent en wij' konden ons daarbij overtuigen van het groloit aan tal inzendingen, dat nog grooter zou zijn geweest als er meer ruimte was. Nu zijn reeds drie zalen voor de lentopm Naar aanleiding van B. en W. stellen B. en W. thans voor de bbdoelde bjegroo;- ting goed ie keuren tot een geraamd bedrag san ontvangsten en uitgaven Man f 92179,22, waarbij' er dan rekening mede wordt gehouden, dat het geraamd subsidie uit de gemeentekas -wordt te ruggebracht tot f 85500, en de geraam- stelling aangewezen, namelijk de «roo- de tolaal-som voor „Ondersteuning in te bovenvoorzaal, de directiekamer en £eld" wordt teruggebracht tot f 20000 de bovenachterzaal. Dienovereenkomstig zal ook on de ge- Als een bewijs dat er heel wat afwis- meente-fcegrooling 1923 den post der uil~ seling zal zijn, kunnen wij mededeelen, gaven (Subsidie aan het Burgerlijk Arm[- dat er op de bovenvoprzaal stands zul- Bestuur) f 2000, lager d. i. op- ,f 85500 len komen van de A. Z. E. M. firma tehooren te worden uitgetrokken. Schulte en Thieme, den heer Van Aart-Afschaffing! biggen- sen uit de Segeerstraat en de wasfabriek markten, dei firma Anschütz, allen alhier; ver- B en W. stellen den raad voor om der van de firma Van Houten uit "Weesp, tot afschaffing der bdggenmarkten te be- die zal toonen dat met haar cacao nfiet sluiten. De ontvangsten aan m&rktgelden alleen een heerlijke drank, maar ook pjud- {bedroegen blijken de laatste bekende ge dingen, biscuits enz. kunnen worden ver- j gevens ongeveer f 4 gemiddeld per week, vaardigd; van de bekende Maggiproduc- I en de kosten van uitvoering van maatre ten; van de firma erkade uit Zaanditoi' gelen, noodzakelijk volgens, de wettelijk en de firma Lensvelt Nicolai uit den bepaalde voorschriften, zullen zeker he ilaag. \an de stands' op de directieka- langrijk hooger zij'n. De biggen zullen mer noemen wij die der Pfaf naaimachi- bovendien zonder twijfel in de stallen nes, welke in werking zullen worden ge- verhandeld kunnen worden, toond; van de droge brandstof GabU; Het Dag. besluuur der Mij', tot be- van de kantwerkschool le Sluis; van den vordering van Landbouw en Veeteelt in heer D. C. Bouwense (speelgoed); van Zeeland en de Kamer van Koophandel mevrouw De Lange—Gravestein (hand- voor de Zeeuws.che Eilanden hebben werken) I reeds gemeld zich met de afschaffing te Op de bovenachterzaal zullen wor- I kunnen vereenigen, den aangetroffen een stand van de Ver- j Intusischen zijn tij B. en Wi. hmeko- eemging zelve voorstellende een goed J men een adres van den koffiehuishouder ingerichte huiskamer; waarin een tafel J. G. Neye en 27 andere ingezetenen en met paedagogische lectuur; een sfand van een voor den raad bestemd adres van de firma Belderok en Van Roo, demm- K. Westdorp en 15 andere Zeeuwische streerende de fabricage van kapok tot varkenskooplieden, in welke verzocht wollen deken; een stand van damjast- I wordt niet tot afschaffing over te gaan. (Cl. Barnerat). Mevr). Marcelle Bouchez. Marcelle Bouchez toont dit duidelijk aan: „Sedert 1916 schrijft ons' deze da me had ik voortdurend aan erge imjaag- pijnen te lijden. Ik had ook veel last van Wrakingen die mij ontzettend Ver zwakten. Daarbij kwanten nog duizelin gen en scheele hoofdpijnen. Ik sliep bijna niet en, hoe weinig ik ook at, toch was inijne spijsvertering heel slecht. Reeds had ik velerlei geneesmiddelen gebruikt, toen ik eindelijk tot de Pink Pillen besn overgegaan. En nu, na zes jaren hevig te hebben geleden, ben ik gelukkig te zijn genezen. Ik spreek dan ook Met iedereen over uw geneesmiddel." Zoo ziet gij', maaglijders, dat gij nipt provinciaa1 bestuur is overgegaan om wanh^n zolang gttj' de Pink Pil- het heffen van pensioensbijdragen voor I len aog njet gepi-obeerd. Mevr. Mar- T, en' celle Bouchez levert u hier een vboi- Er werd mmistei dé Geer gevraagd fad cen aanalbediging is er 0ok of het voornemen bestaat direct tot nemen het heffen over .te gaan. Die minister Dcwiis der Pink Pillen bedraagt f 1 75 antwoordde, da. het alleen de hbdoehng doton^' was de vol een de reeeermv met te hrn-l^ V€r'kocht in het Hoofddépêt: Nas- was de volgende regeering niet te bin dgn, En nu hebben Wij' dié volgende regeering De financieele toestand van Nederland is slecht; waardoor? Omdat men liet saukade 314 te Amsterdam!. Eisch dit adres en de Hollandsbhe 'gebruiksaan wijzing. De Pink Pillen zijn ook te ver krijgen 'bij alle goede apothekers en dro- g;oede oogenblik pM dien toestand er L^ten, o. a. bij' Paul V. d. Slujis' en bovenop le brengen voorbij liet gaan. y Schulte. (Iagez. Med.) Waterberg zal dit onderwerpt inleiden Deh eer Waterberg herinnert aan de groote bijeenkomst in het jaar 1919 in het Concertgebouw te Am'sterdam. waar de ministers van financiën en bin- nenlandsche zaken optraden. Dezelfde mi nister van binnenl. zaken, sprekende op die bijeenkomst van voornamelijk Chris telijke arbeiders en ambtenaren, vervult nu nog zijn functie. Die 'beidp ministers waren toen ook van piordeel, dat de toestand van de arbeiders verbetering' behoefde. En zij zeiden daarbij, dat zij voor hun functie zouden hebben bedankt als ze de koorden van de 'beurs dicht moesten houden. Zij waren echter blij ook de 'belangen te kunnen behartigen van de kleinen in den lande. En teat hébben we gezien? Niet eigen aandrang was 'b'ij hen aanwezig, maar vrees be- heerschle dat optreden. In de laatste dagen van 1918 werden veel hervor mingen aangekondigd en uitgevoerd, die wel verbetering 'brachten voor het over heidspersoneel. Maar vrees bestuurde het doen en laten van die overheid toen, vrees, dat de pirfceidersklasse naar de macht zou grijpen. En nu is er de vrees voor de inflatie van de Ned. gulden, die talrijke maat regelen tegen het overheidspersoneel fce- heerscht. Zoo'n bewind is door het over heidspersoneel niet te vertrouwen. in het vakblad Arka wordt uiteengezet dat de kath. ambtenaren blij' de Matste verkiezing zijn misleid. Dït ïs wel eigenaardig. Ook zij hebben de over tuiging gekregen dat de strijd ging! voor of tegen de Nederlandsche gulden, en niet voor of tegen den Christus. Spr. wil daarmee niet zeggen, dat het overheidspersoneel niet is geïnterelS!- seerd bij de waarde van den guld(en Als die met 25 pet. daalt, ondervinden w'ij1 allen de nadeelige gevogen. Als de Ned. burgerij maatregelen nam om dit nu nog toekomstige gevaar te voorkomen, dan zou zeker het over heidspersoneel met ieder ander zeggen, laten wij met elkaar dit gevaar trachten te keeren, maar wanneer er m!aatre«gelfen' gorden genomen, die slechts voor een deel der bevolking de toestand moeilij ker maken, als wij, ambtenaren, alleen, Denkt aan liet voorstel van de heffing ineens. Nu is het te laat. En als nu allerlei verslechteringen voor de amb tenaren ingevoerd worden, zal dan het volgend jaar de financieele toestand be ter zijn? Of zal dan mlaar weer worden I verhoogen. Wat blijft er dan van het b'ezuinigd op denzelfden ingeslagen weg? verhouwen in de regfcering over? Daarom' alleen al moet het overheids-1 Wanneer wij de ambtenaren tot pro- personeel zich verzetten. Nogmaalsspr. test aanroepen, is1 dit niet tegen de per- beweert niet, dat men altijd moet afzien sonen der Ministers. Zij' doen niet anders van te raken aan de positie der amifcjfe-1 dan gevolg geven aan het verlangen van naren, doch wanneer de ambtenaarss|ala,-1 velen de ambtenaren en arbeiders weer rissen worden beschouwd als sluitpos- j terug te dringen tot hun onderdanige ten van de begrooting, waarop bezuinigd positie van vóór den oorlpg. Tegen die kan worden, dan moet daartegen wor- klasse, waar dat van uitgaat, hebben wij den opgekomen. {ons te wapenen. In bfuitenlandsche bladen Toen de pensioenwet door de Eerste wordt de loonsverlaging bepleit vfoior de Kamer verworpen werd, werd de m'i-1 concurrentie en hier gaat het evenzoo. nister gelukgewenscht. Die felicitatie Zoo moet de maatschappelijke positie was op haar plaats. Naar het uiterlijk' der ambtenaren er onder lij(Jen, om den te oordeeten diende de minister het ont-1 concurrentiestrijd te voeden. Zopiang we werp in, maar in de membrie zagen wij met elkaar daartegen geen eind maken, zoolang zal het zopi Mijven. Men acht het ten voor de tegenpartij'. I vanzelf sprekend, de salarissen der 500 millioen van "de inkomstenbelafs-1 dienstbaren te verlagen. Maar men denkt ting gaat weg aan salarissen, werd er j er niet aan de leuzen van bezienjgïng gezegd. Stel dat het waar was, wat zou op zich zelf toe te passen, dat dan nog zeggen? Stel dat een ver-1 Daartegen is noodig strijd van ons lal- eeniging werd opgericht, waarvan fctv. lenEr is vers'pjUling in de particUf de secretarissen en andleren een zeer liere -bedrij ven en eigenlijk ook te con,- uitge'creide werkkring hebben, dan zou stateeren bij de overheidsbedrijven, den daarvoor^ salarissen móeten Cfetaald Invloed wordt aan de ambtenaren niet worden uit bepaalde contributies. Het J gegeven, die hebben slechts te gehoor- zou dan toch niet aanglaan, om tp zeg-{zanten; maar de gezaghebbende klasse, gen: Daar gaan al onze contributies aan jdie zich financieel vastwerkt, laat de salarissen. Dat kunnen die menschen anderen de dupe worden, toch niet helpen. Daaromb geen man Dat hébben wij gezien in den oorlog, meer dan noodig is, maar dan ook j en dat zien wij' nog telkens weer jn behoorlijk betaald. kleine dingen. Spr. geeft daar verschil- En dan gaat 't toch niet aan om te lende voorbeelden van. Er zijn verschei- zeggen: Nu gaat er zooveel welaan sa-{dene gevallen van misbruik van de be- iarissen, en dus maar verminderen. J lastinggelden. Als men het personeel eens Er moei geen cent meer belasting be-1 ntede invloed liet uitoefenen over de taald, dan voor het huisiipuden van den j zaken, waarin ze werkzaam zijn, d/uj.- staat noodzakelijk! {zenden zouden worden bespaard. Er is Dan zou er kunnen worden gezégd. J gesmeten met geid bij' den bouw van ppsll- Alies wordt nuttig! /besteed, er wordt kantoren. Zelfs heeft de staatscomlmisf- niets meer weggeknoeid, niets meer te-1 sie-Rjnk wel eens zijn ergernis uitge- steed aan oorlog of marine. sproken over de s'chromelijke wijze, Het staat er thans zoo mee, dat utet waarmee met geld werd gegooid. En als ingang van 1923 de korting komt. Wij {het bedrijf het dan niet langer kan dra- hebben ons alweer af te vragenis dat-1 gen, dan worden de loonen verlaagd, gene wat gebeurt billijk, of is hier wjeer Maar zoolang er nog verspillingen ge- toegepast het oude stelsel: de. regee-1 schieden, zoolang heeft nten het recht ring, de macht, en wij hebben te gehpor- J niet aan onze salarissen te kottten. zalmen. Spr. wijst op' den strijd hfrjl liet j Met protesten op een vergadering bezoldigingsbesluit 1920. {komen wij er niet. Er is taoodig een Daar stond in, het recht van de re-1 groote massa, die moet de regeering geering: de salarissen te verlagen bij {achter de protesten zien! Ook de Chr. prijsdaling van levensmiddelen. Spr. wees {ambtenaren moeten zich daarbij1 aansluj- op de Kon. hbiodschap als antwoprd op ten. De overijling met de classificatie veie protestén, waarin de geruststelling is door de actie en de Kanterdebatten al stond, dat loonsverlaging eerst na de J stop gezet. Maar wij' zijn er nog niet. prijsverlaging zou komen. En wat zien J Onderling gemopper gieeft niets. Wij' moe- wij' nu? Inderdaad, er is, volgens de sta- {ten er op uitgaan om de Chr. en Ka- Jjstieken, eenigie prijsverlaging. Er Werd tholieke ambtenaren te overtuigen dat genoemd een daling van 18.2 pCt., maar {hunne belangen door de Chr. regeering er was geen rekening gehouden met gb- {worden geschaad. Sluit u daarom bij' ons! stegen belasting en woninghuur. De re- aan. Elke geloofsovertuiging zal dlopr ons' geering heeft het oogenblik van de wer- worden gerespecteerd, maar wij' moeten kelijke prijsdaling niet afgewacht, en de jpal staan in een Mok. huiseigenaren wordt mogelijk de vrijheid Na deze met applaus fcegj'oetfe rede gegeven de huyen nog! m'et 30 pCt. te werd de vergadering Met dank aan den

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 9