W.L.Hoek&C°. ANTOINE MES Kerst- en Niewjaarskaarten. Waterleiding. PHARO. TENTOONSTELLING IN „ST. JORIS" RECEPTENBOEKJES Zondagavond PIET CONCERT. S-OHffl PHARO. Koninklijke Pianofabriek Gortstraat - Middelburg. ruime keuze nieuwe en gebruikte Piano's, Orgels en andere Muziek-Instrumenten. HJENNY PORTEN in „de Nachtkroeg Concert 0, C. BOUWENSE. Speciaal adres voor Grafwerk enz. ATTENTIE TE KOOP LICHAAMSSCHOONHEID LEGER DES HEILS. AAN ALLE BELANG STELLENDEN WORDEN ONZE GAARNE UITGEREIKT. DE SCHOOLKWESTIE TE KOUDEKERKE. Openbare Vergadering VEREENIGING VAN HUISVROUWEN Binnen enkele dage* is onze Kerst- Etalage gereed. Enorme sorteering ECHT NIEUWE DINGEN eene gedienstige, Manufacturen- Heerenkleeding FIRMA J. BLOKAz. Kleine AdvertentiSn. *>e vrouw Steen hou we rij Adres Veersche Weg T 234 en Dam F 4 MIDDELBURG. Voor direct of later te huur gevraagd klein heerenhuis met tuin, huurprijs f 600. Brieven onder No. 681 Bureau dezer courant. Gaarne laat ik mijn witbrood thuis bezorgen voor 17 cent. Minzaam aanbevelend, J. VERGOUWE. TEL. 174 Telegram-adres: PIANOFABRIEK. GROOTE REPARATIE-INRICHTING. Scheurkalenders, Wandkalenders, Agenda's, Portemonnai en Portefuille Almanakjes. ZEER GROOTE SORTEERING ZIE ETALAGE. FIRM* F. B. DEN BOER. komt vanaf heden tot en met Maandag in den Schouwburg. Buitengewoon mooi Voor noodzakelijke herstellin gen aan het hoofdbuizennet der waterleiding zullen Maandag 12 December vanaf 9 uur v.m. ver moedelijk de navolgende straten worden afgesloten. Zoo mogelijk zal in den namiddag van 12 tot 1 uur wederom de leiding wor den geopend. Lange Noordstraat Korte Noordstraat Geheele Markt P enninghoeksingel Lambrechtstraat St. Jorisstraat St. Sebastiaanstra&t Simpelhuisstraat Wijngaardstraat Krommeweele Vlasmarkt Pottenmarkt Schuiffelstraat Schuttershofstraat Molenberg Beenhouwerssingel ■r - Lange-Geere -»* Korte Geere Vlissingsche straat Stadsschuur Langeviele Koestraat Beddewijkstraat Middelburg, 9 December 1922. bij inschrijving 7 OLMEN, staan de op de buitenplaats „Moes bosch", Koudekerke (Z.) Inzending der briefjes op 23 Dec. a.s. aan den tunbaas, die inlichtingen verstrekt. De vrouw van A,s. Woensdagavond Lichtbeelden Aanvang 8 uur. Toegang 10 cent. 5 uur n.m. voor Kinderen. Toegang 5 cent. Allen welkom. Zegt het voort. Liefdadigheids uitvoeringen ten voordeele der „St. Vincentius- vereeniging" in den SCHOUW BURG te Middelburg op Vrijdag 29 December en Maandag 8 Januari precies 8 uurj Franchem ont de Marskramer Operette in 3 bedrijven. (50 medewerkenden.) Prijzen: Loge en Stalles f 1.75. Parterre f 1.25 Boven Loge 75 ct. Galerij 50 ct. Kaarten verkrijgbaar te MID DELBURG bij den Heer M. War- nau, Lombardstraat, den heer A. Klinkum, Wagen plein P 6 Telef. 521, de» heer P. M. Wolaky, Lange Delft, Telef. '396 den heer Van Amerongen, Korte Giststraat. Te VLISSINGEN bij de firma De Nijs, Kleine Markt, De firma Guinée, Badhuisstraat en den heer Belfroid, Groenewond. Plaatsbespreken op de dagen der uitvoeringen, om 11 uur voor de beneden rangen en om 11'/ nur voor de andere rangen. Houders van vaste plaatsbewijzen van 10 tot 10%. VEREENIGING VOOR INSTRUMENTALE MUZIEK. te geven op Donderdag 21 December 1922 met voorafgaande GENERALE REPETITIE op Woensdag 20 December 1922 Om aan te toonen, dat men van behalve de heerlijkste choeolade ook allerlei heerlijke gerechten en versnaperingen kan bereiden, zal er op de iederen dag aan de bezoekers gelegenheid worden geschonken zieh daarvan te overtuigen. Kring Walcheren van den Chr. Nat. Werkmansbond. OPENBARE VERGADERING op MAANDAG 11 DECEMBER, 's avonds 8 uur, in het Militair Tehuis te Middelburg. Spreker Ds. J. F. Ossewaarde, van Grijps- kerke. Onderwerp „Eenige punten van overeenkomst tusschen de Fransche Revolutie en onzen Tijd." TOEGANG VRIJ, ook voor Dames. HET BESTUUR. op MAANDAG 11 DECEMBER des avonds 7.30 uur in het Vereenigingslokaal. Gaat allen hierheen. Het voorloopig Comité. 1897 -i- 1922. S0LI DEO GLORIA UITVOERING VAN HET VAN H. BARTH OP DINSDAG 19 DECEMBER, 'S AVONDS 8 UUR CONCERT- EN GEHOORZAAL TE MIDDELBURG. Toegangsbewijzen a f 0.57 en Tekstboekjes a f 0.20 verkrijgb. bij de H H Boekhandelaren FANOY, FSIJ en DHUIJ. Afdeeling Middelburg. Feestelijke bijeenkomst ter ge legenheid van het 10-jarig be staan, op Woensdag 13 December 's avonds 8 uur in Sociëteit St. Joris, onder Eere-Voorzitter schap van Mevr. W. A. Dumon Tak—Van Trigt. Toegang voor belangstellenden (ook Heeren) f 0.50. De vrouw van aan zeer bijzonder laag gestelde prijzen. Korte Delft G 3. P.S. Voor Zondagscholen nz. extra korting. Mevrouw BOOGAERT t» Domburg vraagt half Februari! kunnende koken en zelfstandig werken. Terstond gevraagd wegews ziekte een FLINKE BEDIENDE eenige kennis vanetaleeren strekt tot aanbeveling. Kruidingen. F. J. MURK, VERHUISD De vrouw van ■MUM wm/mmmm m Firma GEBRs. HILDERNISSE, Boekhandel. Weder voorhanden de Vulpen houder I BABY CAW. (Zelfvuller), prijs slechts f 3.50. Ook verkrijgbaar de merken: WATERMAN, SWAN, BLACK BIRI>, KAWECO, KRUGER, NEP TUNES, in alle systemen. Handleiding voor Vrouwen en Meisjes. Met 72 FOTO*». Zend postw. ad. 90 ct. aan: B.A.Z., Veer- straat 45, Amsterdam!. HOUTENS CACAO IN DB Bij vooruitbetaling van 1B rag* 1b 85 ceat Met motto 10 cent hoojfer Lange Delft B 121, verwijdert overtollige baren door electriciteit. GODSDIENSTOEFENIIW2- a.s. Zondag. Onderwerp: „VREES NIOT, I.OOF ALLEEN. Dr. J. P. CANNEGIBWE». SOC. DEM. ARBEIDERS PARTU. LEDENVERGADERING DIN* DAG 12 DEC. tojml 8% aar M „Vooruit". HET BESTUUR- Ontv. gr. partfj strljkpL droog» rekken, kachelr., stoven, wand*, vuilb., huistr., linnenbakken, tiandf- doekr., kindertaf., kinderstoeL *fi hobbelpaard, in t' KI. Warenhui^. Zij die met de a.s!. Kerstdagen verzekerd willen zijn van een FIJN INLANDSCH HAJUVETJI bestellen dit nu bij A. BEUG* LINK, St. PietersTaat TE KOOP: op drukken stand GROOT 888 RENHUIS en een net BURGER HUIS beide met Tuin en direct 8» aanvaarden. Adresi A. PLUUMERg, Seisaingel. 1 HULST EN KERSTBOOMN Bestel uw Keretboomen tijdi# Aanbevelend: C. J. v. d. BROEK, Molenb. K Juffrouw vTaaigt NET KOSTHUIS h'. b. i>. h. h. Brieven met onder letter A Boekh. Fa. St D'IIUY. Verhuisd van Markt G 3 HOUTKADE H 113, KEES HELDER. Heden verkrijgbaar PRIMA SNIJBOONEK 12 ct. per pond. A. POUWELSE, Wagenaa»B»H van Pijpstraat N 216 naai Val H 43. Beleefd aanbevelend: A. WAGENSVELD, Mr. Hewn* Sleatc. Drukkerij G. W. den

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 8