Wees- ge nog goede cacao tewaardeeren,of es uwsmaakóókbedorveif door goedkoope poeders? Probeert eens CACAO BENSDORP ƒ1000 aan Prijzen Heeren en Jongeheeren Mode-Artikelen. A. KREUMB0RG Co AMSTERDAM Onbeperkt aantal Premiën S2ÜSRdam Ziet onze speciale Etalage Nieuwste modellen. Lage prijzen. - Groote keuze. Middelburg. Lange Delft H13. Golibri Electrische- Ventilator Firma DE JONG Co. T© koop Manufacturen Koedekken MAO B0öWf nsr. 2 PONDS BUS f 2.25 1 PONDS BUS f 1.20 */a PONDS BUS f 0.65 I ONS BUS f 0,30 Voor de vele blijken van deel- aeming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer J. J. EEKHOUT, beluigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, J, F. EEKHOUT. i Aardenburg, 9-12-1922, Bi§ vonnis der Arrondisse- memts-Rechtbank te Middelburg dd. 4 December 1922 is HER- MANUS DE KRUIF, koopman te Terneuzen, verklaard in staat van faillissement met benoeming van den E.A.Heer Mr. P. J. van BORTEL, rechter te Middelburg, tot rechter-commissaris en van ondergeteekende tot curator. Mr. G. D. B. TER BRAAKE. Lange Delft H No. 7. Middelburg, 6 Dec. 1922. Bij Apotfc. en§Drogi*ten. De Notaris Mr. JAN LOEFF zal woensdag 13 Dec. 1922 te Oost- •oatoorg ten verzoeke van de Brve» JAN STURM in het OPENBAAR aanbieden: Zw«."na®' °m 1 UUr in "De r' ,™ïs1tED,IE met MOÏ^RH^°MGAARD en MOESGROND te O-Souburg Kabinet, 2 Tafels, Stoelen, (?r®kin^' pken Kleer- wS' m RanÊlamP. Meel- kwt, Matte», Gordijnen, IJzer-, 5®! 2 Kippen, Handgereedschap, Meet, Aardappels, Peen. Kroten .Koolrapen in de Putten, enz, Het Filiaal Nederland der SigarettenfaKriek DAVROS^ looft uit: 1 eersten prijs van vijfhonderd gulden 1 tweeden prijs van driehonderd gulden t derden prijs van tweehonderd gulden voor de beste Reclamezinnen, toepasselijk op de voortreffelijke kwaliteit van haar fabrikaat. VOORWAARDEN: 53 Levering van alle soorten naar ieder gewenschte iiniatuur. VRAAGT PRIJSOPGAAF! Kantoorboeken BILLIJKE PRIJZEN. kan in elke lamphouder ge schroefd worden. Speciaal ge schikt voor Etalages, tegen het beslaan der ruiten. Ook zeer ge schikt voor Hotels, Restaurants, Winkel en Kantoorruimten. Overal waar electrische ver lichting is, aan te brengen. Zie Etalage. Vraagt prijs en demonstratie aan het Electro-Techn. Bureau Korte Delft. mooie VILLA te Knocke-Zoute (België). Prachtig zicht. Uitste kend goed gelegen. Zich te wen den tot Notaris VAN DE VELDE, Gent (België). K citsMslmis# De notaris H. R. STRUVE is voornemens te verkoopen we gens opheffing der zaak van de firma J. J. WESSELS, Kromme Weele te Middelburg op Dins dag 12 en Woensdag 13 Decem ber 1922 telkens des middags ten één uur, een groote sorteering wollen en katoenen w.b. voor den boerenstand, ga- lanteriën enz. Mede zal wor den verkocht eene groote partij Vooraf zal worden verkocht des middags ten 12'V, uur een partij brandhout. Bezichtiging daags vóór den verkoop van 14 uur en op den morgen van verkoop. De Taxateurs-Vendumeesters, DE GROOT HONDIUS. traag?v. annaaas A Durcnwegie, B nr. 331, 2°. Perc, 1 en 2 le zamen. Terstond aan het gebruik. H«frt®ed£jOOP daarvan °P gemeld f Toebehoor en, Ragaraieurklok, Boekenrek, 12 .T' J^oper-- Glas- en Aardewerk, Din*h« 18 Dee. van JV-W au i—4 PRIJSVRAAG i. De zinnen moeten goed leesbaar Nederlandse!» srijn en bestaan nit sss woorden. i. De eerste letters van elk der zes woorden moeten te zamen vormen bet woord DAVROS. 3. Antwoorden moeten vóór 22 December worden ingezonden, met aanduiding op den briefomslag van „Prijsvraag", aan de Exploitation des Cigarettes Davros-Hollande te 's-Gravenhage met volledige vermelding van naam en adres van den inzender. 4. Inzenders staan het auteursrecht op hun zin aan Davros af. Voor eiken goeden niet bekroonden zin, waarvan te eeniger tijd voor reclame-doel einden gebruik wordt gemaakt, wordt aan den inzender een premie van 25.vergoed. 5. De beoordeeling der ingezonden oplossingen geschiedt door dsn bekenden letterkundige Dr. Jan Walch, wiens uitspraak beslissend is. 6. De bekroonde oplossingen worden vóór Nieuwjaar in de dagbladen ge publiceerd, met vermelding van de beginletters van des inzenders naam en den stadsnaam. De prijzen worden als Nieuwjaarsverrassing toegezonden. 7. Wanneer méér dan een persoon denzelfden zin inzendt, wordt de prijs over deze inzenders verdeeld. Eén persoon heeft het recht meerdere, mits verschillende, oplossingen in te zenden, doch dient elke zin als een afzonderlijke inzending te worden gestuurd. 8. Elke inzending dient vergezeld te gaan van zes onbeschadigde velletjes zilverpapier, voorzien van het merk Davros, waarvan er zich één in elk sigarettendoosje van 10, 30 of 25 stuks, bevindt, benevens deze uit geknipte advertentie. iki 71.'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 7