f a LAATSTE BERICHTEN.' Ingezonden Stukken. Adyertentiën. s,! tie 41/ de 61 ilfl K H. la 'Ai Rf LI 6( 1 d it w ,1 as BEURS VAN HEDEN. AMSTERDAM, 9 Dec. (Slotkoers). 6 pet. Nederl. 1922 997/8—100; 5 pet. 6 pet. Nederl. 1918 89 drie zestiende; 41/t pet. Nederl. 1917 83 elf zestiende; 2ys pet. Nederl. \V. Sciliuld 52; 3 pet. do. Objig, 02 een zestiende; 3 pet. do. Certif. 62. t Aand. Ned. Ind, Handelsb. 102V»; Aand. Kol. Bank 1341/2-; Kon. Petrol. Aand. 404-407ys.; Gecons. Holt, 129VS »F CONFERENTIE VAN LAUSANNE. Zooals al was na t® gaan is het Turksche antwoord op de Geallieerde voorstellen zonder twijfel in tegemoeiL kotenlenden zin uitgevallen. Alleen kon Dteniet Pascha zich niet vereenigen met hel verbod de Dardanellen te versterken want zoo zeide hij, stel dat er oorlog kottnt' dan zou de verleiding zeer groot ziji het eerst de onverdedigde Darda- Men vervoerde hem per auto van den zij de oplettendheid van den machi nist is een ongeluk voorkomen. Op den Crooswijkschen singel te Rotterdam is gisterenmiddag een jongen, J. S., tusschen een muur en een vrachtauto beklemd geraakt. Hij werd inwendig zeer ernstig gekneusd. nellen dan juist als heangrijk strate gisch punt te bezetten. Dit zou een 13Qi/8; Cult. Mij. Vorstenlanden 160l/j;leen wedijver worden, die oorlogsdaden Handeisv. Amsterdam 373375; Java- - uitlokken ra. a. w,: in het belang' van sche Cultuur 319i/aAand. Deli Maatsch. 236238; Antsterd. Rubber 12314 12414; Nederl. do. 63y». Ned. Amerik. Vaart 115117; Ned. Scheepvaartunie 92ys.; Kon. Holl. Lloyd 17ys; Kon. Ned. Stoonib. Mij. 66y2;Aand Paketvaart 8614. Anaconda 99; Steels 106; Erie 11*4 Son tern Railway 24»4; Union Pacific 143yg; Common Marine 127y8; Prefered do. 51 s/sMaxwell Gr. C. v. A. 3; Max well Land Cert. v. Inc. Bonds 8. Prolongatie 354. Russen: Console 4%; Hope 4 vijf zes tiende Markt sluit nog al vajs. Wisselkoersen: Londen chèque 11.46'4; Berlijn 0.0305 Weenen 0.00375; Parijs 17.82y2-; Brussel T6.42y?; Dollar Cable 2.50ya. I J «.i 4.UAs i.M U V, ELIifSElUClIT. Medegedeeld floor hei Koninklijk Ned Met. Instituut te De Bilt. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 9 Dec. Hoogste barometerstand; 768.6 te Stornoway en Holyhead. Laagste barometerstand: 751.0 te Röst. Verwachting van den avond van 9 Dec. Sot den avond van 10 Dec. Zwakke tot matige Zuid-Westelijke tot Noord-Westelijke wind, zwaarbewolkt of betrokken met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk regen of hagelbuien, aan vankelijk zachter. Thermometerstand hier ter stede 's m. 9 uur 41 gr., 12 uur 45 gr. r 1 OÜ6 W A 1 c i. Viissingea. Zeadag 10 Dec. n.m. 5.24 Maandag 11 i*i Y.m 5.45 Dinsdag 12 y> 77 6.46 Weeasdag 13 7' 77 7.55 Donderdag 14 71 7* 9 17 Vrijdag 15 V 77 10.23 Zaterdag 16 77 11.18 steeds' de voorraadschuur aller mogelijke reactiegevaren, en zijn dus gauw tot ver wijten van te weinig krachtige maat regelen geneigd. Boven alle overweging zal ten slot te de gedachte bij de rijksregeering heb ben voorgezeten, dat het in elk geval ongewenscht is, de geallieerden, wier hoofden thans te Londen bijeen zijn, oim1 een uitweg uit het schadevergoedingswar net te zoeken, tegen zijh in te stemf- mten. Ook al kost dit de rijkrsegeering eveneens den steun der Duitsch-nafcio- uaien, die er hard over denken weer in de oppositie te gaan. Hierdoor plus de soc.dem. ontevredenheid, wordt de meer derheid voor het kabinet-Cuno wel toe- dr.1. ;~7<t Maar niemand zal in dezen tijd door het stellen van een vertrouwensL «n'otie een crisis willen uitlokken. HET RE!>REir.I>E RI.INGEBIEIÏ. „Wijs Rijnlanders, zijn Duitschers en willen bij Duitsehland blijven", schrijft de Kölnische Zeitung, den laatsten tijd met koeien van letters op' de voorpagina zijner edities. En door het heele rijk, vooraf in de vrede, geeft ons het recht de Dardanel len te versterken. Ismep Pasja had voor al het oog' op de verdediging van Kon- stantinopel, zoodat deze moei worden gewijzigd. Dat is alles. Zijn heele standpunt kwam tenslotte daarop neer: ié Bestendige waarborgen om de vei ligheid' van de Zee-engten van Konstan- tinopel én van de zee van Marmora tegen eiken aanval te land of ter zee te Ver zekeren. 2e. Beperking der maritieme strijd krachten ,die zich naar de Zwarte Zee ter.teeten begeven, opdat deze geen gevaar zouden opleveren voor de zone tusschen de. twee Zee-engten en de Zwarte Zeé 4e. Vrije doorvaart zoowel in vre- des- als in oorlogstijd voor handelschep pen. Het zijn dus meer „reserves" op het voorstel der geallieerden, in elk geval kwesties waarover kon Worden gepraat. Het is tenminste al mboi dat lèmit Pas cha zich niet verzet tegen l.Aet prin cipe van doorlating van oorlogsschepen, noch tegen een internationale com!rn|s- sie van toezicht. Iedereen was opgetogen, behalve de Russen, die nog steeds voor een alge- heele sluiting der Dardanellen voor oor logsschepen pleitten. Wat er van de practijk van al deze fraaie besluiten terecht komt, daaraan denken misschien alleen de Turken. BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Uit Ierland. Het doodschieten van een Iersch parlementslid en het dooden van een an der op hun weg naar het parlement, heeft te Dublin een pijnlijkten indruk gemaakt. Terwijl het schieten aan den gang was, kwam een toerauto met een Britsch onderofficier en een chauffeur er in fangs de kade. Zij zagen drie mannen wegloopen en zetten he'n met de revolvers na door een warnet van zij straten en vuurden aldoor, maar toen de moordenaars fcijna ingehaald waren', verdwenen zij in een huurkazerne. Toen president Cos Grave de wandaad in het parlement mededieelde, betuig de dit zijn afschuw. "De leden bleven enkele minuten zwijgend staan en daar na werd de vergadering verdaagd. Uit Duitsehland De belastingcommis'sie van den Rijksdag heeft met de steaumfen der bur" gerlijke partijen tegen die der socialisten en communisten, het voorstel aangteno- men betreffende de voorgenomen in komstenbelasting, welke volgens de nieu we voorstellen reeds in 1922 zal worden ingevoerd. ij Uit Scandinavische r ij k e n. De Zweedsche patroonsbond heeft een rapport uitgebracht over de wiet op den achturigen werkdag, waarvan de invloed van de nijverheid zeer ongunstig is geweest. Van een herziening verwacht de hond weinig of niets; intrekking kan slechts verbetering in de indutsftrijeele malaise brengen. BEURSOYERZICHT. AMSTERDAM, Zaterdagmorgen. 't Was met de affaire op de Amsterdamsche beurs op den laatsten Beursdag tamelijk treurig. Bijna nergens ging iets om. De Pruisische^provinciën worden moties van oiieafdeeling begint langzamerhand weer afkeuring tegen de bedreigingen van Wat aan belangrijkheid te winnen, en Frankrijk aangenomen. Natuurlijk is de koninklijken vermochten zich hedenmor- actie in het Roer. en Rijngebied het hui gen dan ook in eenige belangstelling ver- vigst. Volgens de „Kölnischereizen re- j heugen. De handel in rub'berwaarden porters van /Amerikaansehe bladen hetkrimpt langzamerhand in, en tegelijker- Roergebied af om poolshoogte te nemen j tijd valt een koersinzinking waar te 11e- over de te verwachting houding der mon. Ook thans kwamen in meerdere bevolking bij een eventueele bezetting gevallen weer lagere noteeringen tot van de industriestreek om Ess'chenstand. Bochum enz. En zij' zijn tot de ervaring,De tabaksmarkt was stil, en legde een gekomen, dat de arbeiders, van welk vak t tie ine neiging tot reagteeren aan den dag. of welke richting ook, zich geen bezet- i Suikerfondsen bleven goed op peil, even ting zullen laten welgevallen. j wel bij zeer matigen handel. Scheepvaart- Zoo zou den indruk zijn verkregen, papieren nagenoeg onveranderd, dat de bevolking aan den Rijn en aan i Van de Nederlandsche industrieelen den Roer het Duitsehe rijk getrouw blijft, j waren de Jurgens-waarden beter, en zich door niets van deze gezindheid Prolongatie 334. zal laten afbrengten. Ook daaraan mogen i Franschen en Belgen wel eens denken, mkw^w^hiii »ii. «uregwrai^HiiieumMnii.,. wat het beteekent als de bevolking zelf j VERSCHILLENDE BERICHTEN, in deze industrie dus ook arbeiders- BERICHTEN UIT DE TWEEDE OP LAAG VAN ONS VORIG NUMMER. INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN CENTRALE BANKEN. LONDEN, 8 Dec. V. D. De Bank of England is voornemens te handelen oyer- streek zich misschien openlijk, misschien p .^Jeenkomstig de aanbeveling van de con- hfdelijk verzet. Aan het geduld van Rijn-1 m aan ïerentie te Genève tot het bijeenroepen *■"0 J 'v ixau uvi g^viwiu juju 1, landers, een woolijk luchthartige bevol- wmenzaa': -king overigens, komt ook eens een eind. De nacht D-trein uit Berlijn is hier In het zelfde blad vonden wij weer gistermiddag omstreeks 4 uur aange- eens een lijstje, wat de bezetting het komen. De reizigers vertellen, dat tus- Duitsche rijk kost. Door het rijk moesten schen Stendal en Rathenau de rails tusschen herfst 1920 en den zomer van opgebroken waren en een achttal tele- (lus iu/t jaar, a^ee? aan graafpalen over de rails was gelegd. SïS5 De was den trein te beroo- 10.300 slaapkamers, 4G00 keukens, waar- Y?n.' welke 1(3 miljard mark van de lij nog extra kwamen 2900 clubfauteuils, Duitsehe rijksbank^ vervoerde, Er is 3400 toilettafels enz.! Geneeskundigen Dinst naar het Zie kenhuis aan den Bergweg. Bij aan komst bleek de jongen echter reeds overleden. Tijdens verhuizing is uit de wo ning van den heer A. F. aan den Ha ringvliet te Rotterdam, een lederen handkoffer gestolen, toebehoorende aan diens schoonzoon, den heer P. M. uit Dantzig. De koffer bevatte, behalve dames- en heeren-ondergoed, een reisnécessaire, een gouden armband met pareltjes op de sluiting, een gou den Zeeuwschen knoop, een paar man chetten, bewerkt met Chineesche ka rakters op een gouden plaatje, een zilveren armband-horloge, een zilve ren armband, een bruinen schildpad den haarspeld, een zilveren schakel ketting, waaraan een zilveren half markstukken een zijden sjaal. Er is nu weer wat belangrijks te doen in de wereld der filmartisten te Los Angeles. Charlie Chaplin en Pola Negri gaan al trouwen in Januari. De Fa mous Players Lasky Corporation met welke maatschappij Pola Negri een contract heeft maakt geen be zwaar, doch had dat kunnen doen, daar het contract een bepaling in houdt dat een eventueel huwelijk van mej. P. N. afhankelijk is van de goed keuring door de maatschappij. (N. R. Crt.) OLIE, VOGELS EN BADPLAATSEN. Naar aanleiding van een bericht om trent de verontreiniging van de kust te Scheveningen, waardoor zooveel zeevo gels den dood vinden, herinnert htet „Vad." er aan, dat den 12 Juli het strand te Hoek van Holland plotseling door teer en olie verontreinigd was en het bad direct moest gesloten worden. Men was toen verplicht het strand over een groote uitgestrektheid om te ploegen om dezen vuilen boel weer kwijt te raken. Een onderzoek naar de oorzaak van dit geval ingesteld, leidde tot de conclusie, dat dit fe wijten was aan de Droogdokmaatschappiji te Rotterdam', die het vuil van bij' haar in reparatie zijnde schepen (waaronder natuurlijk ook oliestokers) tnet een z.g.n. onder- losser, gesleept door een niet zeewaar dig sleepbootje, buiten den waterweg in zee bracht. Hiervan werd kennis ge geven aan de bevoegde autoriteiten en men had den verderen zomier er geen last meer van. Wat is nu echter het geval"? Daar men den laatsten tij'd meestal Westelijke win den heeft en deze daardoor altijd eenjgs- zins onstuimig is, tracht de bemanning van bovengenoemde vaartuigen haar last zoo spoedig mogelijk kwijt te raken en wordt dus kort onder de kust gelost met het btekende gevolg1. Of hier iets t©- gen te doen zal zijn, zonder de welwil lende medewerking van genoemde fir ma, gelooft mten niet, daar het ten min ste niet bekend is, dat 'er een wet be staat, die het werpen van vuil in zee op een btehoorlijfcen afstand (voor dit soort vuil zeker 1 mijl) voorschrijft, doch wel gelooft men, dat het zeer goed zou zijn, dit geval eens onder de oogjen te brengen van de Yereeniging 'tot be scherming van dieren, die het ook reeds heeft gedaan gekregen, dat geen meeu weneieren meer' geraapt mogen worden. Ook is hier zeker iets te doen voor. de exploitatie der badplaatsen langs on ze kust, want het kan op deze manier niet uitblijven of zij zullen er allen zeker veel schade en hinder van krijgen. Waar ook onzé kustbewoners .er groot belang bijl hebben, dat het strand (meestal hun eenige en mooiste wandel weg in den winter, ontdaan van alle zomerdrukte) niet op deze wijze bedor ven wordt, kan men hier wel zeggen dal het tegengaan een algemeen belang is. Niet alleen te Scheveningen, doch ook te Hoek van Holland en op Oostvoorne is het strand verontreinigd on liggen tal van doode vogels. keur worden gegeven aan werkloozen, die in het leger gedjpnd hebben. BUITENGEWONE STAATSRAAD IN OOSTENRIJK. WEENEN, 8 Dec. V. D. De Nat. Raad heeft een buitengewone staatsraad be noemd, beslaande uit 12 Chr. Socialisten, 10 Soc. Dem'. en 4 Groot-Duitschers. DR. WIRTH NAAR AMERIKA. BERLIJN, 8 Dec. V. D. De vroegere rijkskanselier dr. Wirth heeft een uitnoo- diging ontvangen uit de Ver. Staten daar te lande lezingen te houden. Dr. Wirlh is naar in parlementair kringen verluidt voornemens in Januari a,s. aan deze uitnoodiging gevolg te geven. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Ind. Stoomvaartlijnen. Vesta, p. 8 Dec. Dungeness, A'dam n. West-Indië. Wilis, p., 8 Dec. Sagres, Rotterdam n. Batavia. Kangean, p. 7 Dec. Gibraltar, Am sterdam n. Batavia. Malang, 7 Dec. v. Belawan, Java n. Rotterdam. Insulinde, 8 Dec. te Rotterdam v. Batavia. Palima, 8 Dec. v. IJmuiden, Am sterdam n. Java. AFLOOP AANBESTEDINGEN. Donderdag werd aanbesteed te Kamperland het vervoer per as van 34900 KG. suikerbieten voor de Centrale Suiker Mij., welke wegens plaatsruimte op het haventerrein op de weide van firma Schippers te Kamper land getransporteerd waren. Inschrijvers waren J. Zwemer 80 cent, C, Kastelein 77 cent, G. Leendertse 69 cent, Marcus Reijnhoudt 62 cent, P. Reijnhoudt 58 ct„ J. J. v d. Moere 52 cent, L. v. d. Moere 52 ct., P. Provoost 49 et., alles per 1000 K.G. Gegund aan P. Provoost als laagste inschrijver. AFLOOP VERKOOPINGEN. Door notaris J. C. Blaupot tan Cate is Vrjjdag op den Kampveerschen Toren te V e e r e, in het openbaar verkocht Een woonhuis en erf met tuingrond, staande en liggende in de gemeente Veere aan den Veerschen straatweg op Zandijk wijk B 96, groot 6 aren 25 centi aren, kooper A. Blaak te Veere, voor f 2710.—. van een internationale conferentie van centrale banken ter bestudeering van de stabilisatie der wisselkoersen. Gehoopt wordt dat de conferentie binpenkoH bij een kan komen. ENGELAND "EN DE WERKLOOSHEID. LONDEN, 8 Dec. V. D. De regee ring heeft besloten 450.000 beschik baar le stellen voor hel uitvoeren van werken op het land ter bestrijding der werkloosheid. Bij de uitvoering dezer op den trein geschoten, waardoor ver- werken,- welke voornamelijk zullen be schillende ruiten zijn vernield. Dank staan uit draineeringswerken zal de voor- DE AFSLUITING VAN DE WATERLEIDING. Mijnheer de Redacteur. Er wordt blijkbaar voortgegaan met die plotselinge afsluitingen der waterleiding. Het blijkt nu echter, dat ;er stadgenooten zijn, die van te vo eren kennis krijgen. Een bevoorrech- I ting? Of is daar de kans op schade 'groot genoeg, naar 't oordeel van den Heer Directeur, om er een waarschu- jwing heen te zenden? Ik wil even mededeel en aan 't pu bliek, 't welk niet voor zoo'n officieele j waarschuwing in aanmerking komt, dat ik uit vrij goede bron vernam, dat we wel tot Februari 1923 van deze afsluitingen zullen genieten. Men zij dus bij deze gewaarschuwd, i Als 't water in 't kanaal wordt af- gelalen, wordt dit van te voren in de j courant bekend gemaakt en de be- drijven die behalve ongemak ook schade kunnen beloopen, krijgen bo vendien een extra boodschap. Handel I en scheepvaart heeft zelfs verkregen, j dat die aflatingen zooveel mogelijk .beperkt zullen worden tot 't doode seizoen. i Laten Middelburgsche vereenigin- 'gen zich sterk maken om bij de wa terleiding 't zelfde gedaan te krijgen, 'Mij dunkt 't schoonmaken van kra- inen [dit schijnt de oorzaak te zijn) kan ook wel in 't voorjaar in de vroege ochtend-uren geschieden, op een tijd stip dat de waterleiding nog niet in gebruik is bij 't publiek, t U dankend voor de opname, Hoogachtend, B. i (Het doet ons genoegen, naar aan- leiding van dit schrijven te kunnen verwijzen naar een advertentie in dit nummer, waarin de bewoners van een aantal straten in het Westelijk deel der stad er op worden voorbereid dat Maandagmorgen de waterleiding ver moedelijk zal worden afgesloten. De reden van deze stopzettingen van den watertoevoer is hierin gele gen, dat het dringend noodig is ge bleken de z.g. afsluiters schoon te ma ken, die in den loop van vele jaren blijken te zijn aangeladen, waardoor ze niet allen meer volledig sluiten, wat tot groot ongerief kan leiden bij buisbreuken. Red.) MARKTBERICHTEN. Middelburg, 8 Dec. 1292. Op de heden gehouden veiling werden de vol gende prijzen besteed Groninger Kroon 6 ct., Goudreinet 4 12, Bismarck 6, CampagnezoetlO16. Fransche Bellefleur 8, zure Bellefleur 8 10, Grauwzoet 18, Bergamotten 35, Nouveau poiteau 15, Kleiperen 59, Louwtjes 5, Pondsperen 8, Gieser Wil deman 610, Beurre van Schonauwen 16, Curré 10, Mispel 10, Karoten 1,53, Peen 13, Spruiten 621, Rapen 12, Uien 12,5, Spinazie 2332, Witlof 3341, Boerekool 0,53.5, Savoye kool I,54,5, Roone kool 23,5. Bloemkool 521, Andijvie 0,53, alles per atuk Karoten 23.5, Peen 1.53.5. Selderie 1 4, Prei 58 alles per bos molsla Molsla 114123 per mandje. Goes, 8 Dec. 1922. Op de heden gehouden veiling der Veilingsvereen. Zuid-Beveland werden de volgende prgzen besteed Appels: Goudreinetien f6f 12; Zure Bellefleur 4—7; Fransche Bellefleur A Landsberger Reinette 7 Zoete Campag- ner 1011 Afval- en Kroetappels 12. Peren Groene Chaumontel 5 Gieser Wildeman 10; Kleiperen 79. Diversen: Spruiten 411, Bloemkool II, Roode kool 0.90, Wttte kool 0.90, Savoye kool 1, alles per 100 K.G.Prei f 8 per 100 bos, Selderij f 8 per 100 bos, Hazen 3.283.39 p. stuk. Ylissingen 8 Dec. 1922. Op de veiling werden de volgende prijeen besteed Witlof 26—45; Tuinzoet 11, Reine- dor 3, Goudreinet 710, zure Belle fleur 6, Ganzebout 11, Grauwzoet 18, Roode Ribbcr 12, Ermgaard 1416, Bouman8reiuet 9, Hnijsmanzoet 15, Bismark 7, Princesse Noble 11, Mispels 89, Bengemot 89, G. Wildem. 9, Pondp.S-lOKleip. 67, B. Clairgeau 10, Winterlouwtje8 68, Chanmontelle 11 12, B. v, Schonauwen 1720, Jode- peer 10, Foppepeer 7, Curé 16. Bruine Boonen 29, Uien 1 15, Koolrapen 1 —3, Kroten 2, Peeën 23, Spruiten 1428, Tomaten 18, alles per JC.G. Eieren 138141 per 10 stuks Boerekool 2£3, Roode Kool 3J 7$, Witte Kool 14, Savoyekool 1$6, Bloemkool 4—33, alles per stuk. Selderie 12j, Prei 6—9, Peeën. 24, Kroten k2.1, Ramanas Bleekselderei 412, alles per bos Yeldsla 2025, Andijvie 4— 35. Kervel 3038, Sla 38, Fransche Posteleijn 1517 alles per mand. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze gelief de Vader en Broeder JOHAN JACOB GELDHOF, in den ouderdom van 63 jaar. C. J. GELDHOF en Verloofde, A. GELDHOF. Middelburg, 9 Dec. 1922, Vlissingsche straat 160. Heden overleed onze ge liefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw TANNETJE LOUWERSE, in den ouderdom van ruim 73 jaar. Uit aller naam, P. BROUWER. Middelburg, 9 Dec. 1922. msim Aan allen, die ons hun deel neming hebben betoond bij het overlijden van onze geliefde Echtgenoote en Moeder, betuigen wij onzen hartelijken dank. M. H. VAN HEE en Kinderen. Wissenkerke, 9 Dec. 1922. Voor de talrijke en treffende blijken van deelneming, onder vonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve Vrouw en Moeder, betuigen wij onzen hartelijken dank. J. A. VAN HOUTE. A. VAN HOUTE. Middelburg, 9 Dec. 1922. Seissingel 201. H 1 betalt dank. Mi 2°. En Holst Ka Veer, feftl Boek ks«t, kfet, BflEk- Meat Keolv Te van L

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 6