TWEEDE BLAD BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. BUITENLAND. TAN DB Zaterdag 9 Dee. 1922, No. 291. Abonnementsprijs per kwar- ^aai: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de anderegemeenten p. post f 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis singen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 rent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels I 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij Is aangegeven dat zij in deze rubriek mfteten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Po6t-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. doen. De Volkenbond vórdert dat niet; spreker staat op het standpunt van den plicht der verdediging, van de nationale onafhankelijkheid. De discussie is ech ter praematuur en kpmt bdj de Vloot wet terug. l Nog zij aangehaald dat de Minister ten opzichte van het lichten van de Hydra erkende dat „er op 't verkeerde paard is gewed". Doch hij1 meende dat niemand dat vooruit kon zien, en dat de basis „no cure no pay" op het oogen- blik van de opdracht van het lichten de meest aannemelijke was, omdat men anders waarschijnlijk schip en geld kwijt zou zijn. j i Bij de behandeling der artikelen van het loodswezen zei de heer v. d. Bilt, dat, waar men telkens jeremiades hoorde over de slechte loodsdiensjtvoorziening in de Wielingen, er nu ook wel eens moet worden gewezen op de verbetering, die daarin thans is aangebracht. Dat de Belgische loodsen klagen over vermin dering van hun werkzaamheden, is een fcewjjs dat wij vooruitgegaan zijn met ons3" loodswezen op de Wielingen. De Minister betuigde zijn dank voor deze opmerking. De stemming over de fcegrooting en over de bovenvermelde mötie zal Dins dag plaats hebben. Gedurende de maand November heschen. De auto is op eigen kracht weer üettoeni n de hotels alhier vertoefd vertrokken naar Bergen op Zoom. 585 vreemdelingen, namelijk 540 Neder- rDe Zeeuw), landers, 14 Belgen, 25 Duitschers, 3 Engelschen, 1 Italiaan, 1 Deen en l!) Te Bergen op Zoom' is overleden de Zwitser. j algemeen bekende arts A. M: Geluk, wel- ke een reeks van jaren in het geheele Op de bovenzaal van St. Joris eiland Tholen de praktijk uitvoerde; HET VERHALEN DER PENSIOEN BIJDRAGEN. De algemeene maatregel van bestuur is verschenen, regelend het verhalen van de pensioensbijdrage van am!btena-> ren, door inhouding op de wedden, n.l. 3 pet. voor het amibdenaarspensiuen en 5Vi pet. voor het pensioen van weduwen en weezen DE STOPPELDIJKSCHE SCHOOL KWESTIE. Op de vraag van Mej. Van Dorp be treffende het aanhouden van de Ko ninklijke beslissing op het beroep van den raad van Stoppeldijk, tegen het be sluit van Ged. Staten van Zeeland tot KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag. „Het marinepersoneel' wordt op> jbe- trekkelijk jeugdigen leeftijd Je pension- onthouding van goedkeuring aan de be- neerd en de pensioenen zijn royaal. Die pensioenen drukken de begrooting zeer; ernstig te overwegen is eenige verhoo ging van den pensioenleeftijd". Aldus een gewichtige verklaring van den Minister van Marine in zijn gister gehouden antwoordrede over de (fcegrooting. Het is ook waar dat het ejndcijfer van de onderafdeeling pensioenen, on derstanden, wachtgelden, enz. der Mari- ne-bagrooting in verhouding hpo is. Met uitzondering voor het loodswezen, is daarvoor uitgetrokken een bedrag van 8.2 millioen op een totaal van 40.5 millioen. By die kwestie van de mogelijke her- Biening van de pensioenregeling, sloot -in zekeren zin aan wat de Minister zei over de door sommige sprekers aanbe volen verhooging van de uitkeeringjen .aan de oud-gepensionneerden, een kwestie, die men elders in dit nummer vindt besproken in een ingezonden stuk. In antwoord op die vragen zei de Mi nister, dat, hoe begaan hij ook is met het lot der oudere gepensionneerden/, de zaak geldt ook Oorlog, Koloniën en zelfs de andere departementen, want ook vele bturgerpensioenen waren vroeger laag. Tal van gepensionneerden kunnen thans in het buitenland, waar zij nu leven, goed bestaan. Anderen hebben zich in andere diensten een goed be staan verzekerd. Spr. kan niet zeggea aanleiding te vinden om zijn medewer king te verzekeren. Hij overtuigde echter de bedoelde Ka- leden niet. De heer Ter Hall kwam bij de replieken- met een motie, waarin de Kamer: 1 „van ooi-deel, dat de pensioenen van de oud-gepensionneerden der marine, val lende buiten de pensioenwetten 1918 19X2, onvoldoende zijn, en dit bij som mige gepensionneerden toj een noodtoe stand leidt, noodigt den Minister uit, h* de geval len, waarin de nood zeer hoog is ge stegen, zonder dat daarin is kunnen wor den voorzien, alsnog maatregelen te ne men, waardoor aan den toestand kan worden tegemoet gekomen." Bij zijn dupliek herhaalde de Minis ter, dat dit niet een zaak is van Ma rine alleen, maar dat ook daarbij betrok grooling djer gemeente voor 1922, ant woordde de Min. van Binn. Zaken, dat de uitspraak samen hangt met de strek king toe te kennen aan de woorden „in aanbouw" in art. 205 der Wet tot rege ling' van het algemeen vormend L. O. Op dit punt heeft betrekking artikel XLIII van het aanhangig gewijzigd ont werp van wet tot wijziging van even- genoemde wet. In verband hiermede Wordt de beslis sing op het beroep aangehouden. (Het hier genoemde art. XLIII van het ontwerp bepaalt o. a., dat artikel 205 der L. O. wet als volgt wordt ge wijzigd en aangevuld: „Onder scholen in aanbouw"' worden voor de toepassing van dit qgtikel ver staan scholen, waarvan de ontwerpen vóór lJan. 1921 overeenkomstig art. 1 van het Kon. Besluit van 25 Juni 1912 Stbl. no. 193 bij het Rijksschoolfcoezicht werden ingediend, en die vóór 1 Juli 1923 zijn voltooid.") Uit Middelburg. De Comimisasris der Koningin en mevrouw- Quarles van Ufford-baronesse Mulert Lot de Leemeule zullen Don- deruag 4 Januari a.s. ontvangen des avonds van af half negen. Gisterenavond had in de groote zaal van het Schuttershof, die wel wat beter bezet had kunnen zijn, de jaar- lijksche soirée plaats van de Middel- fourgslche korfbalclub „D. O. S." De voorzitter, de heer Th. van Sorge, hfeette de aanwezigen welkom en zeide dat deve soirées een tweeledig doel hebben' ten eerste om de leden en donateurs eenige afwisseling te geven, maar bovendien om te toonen, dat 't niet juist is dat sport beoefenaars steeds alleen oog hebben voor de sport ,doch dat zij' ook vóór ontwikkeling van den geest willen zorgen Hierna werd op zeer verdienstelijke wijze de drieacter 3,De Student Th mis'" opgevoerd, waarbij verschillende leden van D. O. S. cewezen góede amateur ken zijn; Koloniën, Oorlog en feitelijk al-1 artisten te zijn, terwijl de aankleed ing le Departementen. De heer Ter Hall I van het tooneel en de grime een woord van afzonderlijke vermelding verdienen. Een dankbaar applaus toonde dat de aanwezigen met ons de uitvoering pre zen. Een geanimeerd bal besloot den gezelligen avond. orerdenke dit nog eens. Spreker is be reid de zaak nog eens te bespreken toet zijn collega's, maar ajs de Kamer de tootie van den heer Ter Hall aanvaardt, begeeft zij zich op een weg, waarvan zij Be consequenties niet kan overzien. We hebben deze kwestie voorop ge steld omdat zij het meest zakelijke resul- heeft de Walchersche Kanarievereeniging „Onze Zangers" wederom haar jaarlijk- sche tentoonstelling georganiseerd en de vele bezoekers die heden en morgen aldaar verwacht worden, worden door de kleine gevederde vriendjes met luid ge- rweel begroet. Het aantal inzendingen is groot, en voor liefhebbers zijn er zeer mooie exemplaren te bewonderen. Behalve de dieren zijn èr enkele keurig opgezette vogels, ingezonden door den heer Lameijn, is er een stand van zaden enz. van de irma K. Meertens Jr., en zijn de talrijke rraaie prijzen geëtaleerd voor de aan de tentoonstelling verbonden verloting. Gisteren zijn de kanaries gekeurd en werden de prijzen als volgt behaald Klasss I. 4 vogels eigenkweek 1922 e prijs J. de Jonge, Vlissingen2e irijs G. Vrage 3e prijs W. J. Reinders 4e prijs A. J. Freekenhorst. Klasse II. 2 vogels eigenkweek 1922 e prijs J. Mijnsbergen, Goes; 2e prijs F. Streefkerk 3e prijs H. C. Hengst- mangers4e prijs C. A. J. van Her wijnen om de volgorde van deze prijzen moest worden geloot. Klasse III. 1 vogel eigenkweek 1922 le prijs J. Mijnsbergen2e prijs P. F. Streefkerk 3e prijs J. C. Janse. Klasse IV. 4 vogels openklassele prijs M. Geljon 2e prijs H. C. Hengst- mangers 3e prijs J. de Jonge. Klasse V. 2 vogels openklasse: le irijs A. J. Stouthart, Vlissingen 2e prijs de Nooijer3e prjjs H. C. Hengst- mangers. Klasse VI. 1 vogel openklasse1 e prijs J. Mijnsbergen2e prijs W. J. leinders 3e prijs J. van Damme. Klasse VII. Kleur- en Sierkanarie- vogelsle prijs G. Vrage. Winnaars der Wissel prijzen voor 4 vogels eigenkweek 1922 G Vrage voor 2 vogels eigenkweek 1922: J. Mijns bergen voor 1 vogel eigenkweek 1922 J. Mijnsbergen. Winnaars der Eereprijzen J. Mijns bergen, 5 stuks; G. Vrage, 5 stuks; J. de Jonge, 2 stuks; M Geljon, 3 stuks; J. Stouthart, 1 st.; C. A. J. van Her wijnen, 3 st.; W. Reinders, 4 st.; J. van Damme, 1 st.; B. de Nooijer, 4 st.; A. Freekenhorst, 1 st.; H, C. Hengst- mangers, 1 st.; P. F. Streefkerk, 5 st.; A. J. van Boven, 1 st.; Martijn, 1 st.; R. R. Augustijn, 1 st. De prijswinnaars, bij wier naam de eerste maal geen woonplaats is genoemd, wonen allen te Middelburg. Uit Walcheren Naar aanleiding van het verslag vian den gemeenteraad van V e e r e, ver zoekt men ons te melden, dat na de toe lichting van den heer Streefkerk, hpt verzoek om electrisch licht aan te leg gen, niet werd aangenomen voor kennis geving, doch werd besloten het verzoek te behandelen in de volgende vergade ring, opdat de raadsleden zich nog be ter op de hoogte zmde n stellen van het voor en tegen. Voorts dient nog vermeld, dat besloten werd zich tot den minister te wendpn met het verzoek, antwoord te mogen ont vangen op een schrijven van October 1921, waarin gewezen werd "op den treu- rigen en voor de omgeving gevaarlijken toestand van het stadhuis. Veere kan het door zijn financieelen toestand niet laten herstellen, dus het verzoek wais of het rijk dit zou willen doen. Wel werd in Mei van dit jaar door het Rijk eene stelling aangebracht om het torenje, dat er in November 1921 af viel, er weer op te zetten, doch tot nog toe bleef het bij die stelling. Uit Z u i d-B e v e l ia n d. Naar wij vernemen had de aanrij ding mei de auto te K a p e 11 e Woens dagavond plaats, door den heer H. B. al daar, die zelf den wagen bestuurd. De voerman Br. uit Goes kwaim1 vol gens verklaring van de inzittenden aan gereden zonder licht; des te gevaar lijker, omdat de aanrijding piaafts vond' blij een bocht van den weg. De heer Blok en de inzittenden meenden, dat de aan rijding licht was en de voerman door reed zoodat onnoodig werd geóórdeeld te stoppen. Ook de auto was beschadigd, deze was nog pas nieuw. voorheen woonde hij te St. Maartensdijk. (y~ Uit Z e e u w s c h-Vl a a n de re n O. D Door den Commissaris der Kóningin is benoemd tot secretaris van de ge zondheidscommissie, Zetel N e u z a e, de zondheidscomimissie, zetel Neuzen, de heer H. J. v. d. Ouden, bankdirecteur en ontvanger-griffier van polders, wonende Met de St.crt. van heden zijn ver zonden afdrukken van de statuten be treffende de afd. Nieuw-Namen van den R. K. Boerenbond van Z. Vlaanderen Oostej. Deel, gevestigd te Nieuw-Namen gem. Clinge, thans genaamd: R. K. Boe renbond „Nieuw-Namenvereeniging van Boeren en Tuinders, gevestigd te Clin ge. (Gewijzigde Statuten.) Uit Zeeuwseh-Vlaanderen "W. D Woensdagavond had voor een over- talrijk publiek in het vrijwel belange loos beschikbaar gestelde ,,'s Lands Wel varen" te S c h o o n d ij k e, de eerste uit voering plaats van het aldahr bestafmde kinder, en meisjeskoor, onder leiding van Mevr. Lemaire-Dens, met krachtir ge medewerking van mevr. Scholten-van Houten, die de piano-partij voor haar rekening nam. De uitvoering mag nu niet geheel vlekkeloos zijn geweest, maar over het geheel genomen mógen èn uit- voersters en publiek tevreden zijn, voor al wanneer men den korten tijd van bestaan en van voorbereiding in aanmer king neemt. Voor de pauze werd gezongen „Mooi Zeeland" van J. Morks; „Storm op Zee" van J. de Bom'; „De lustige kameraden" van denzelfden, en toen .„De Wereld in", kindercantate van Peter Benoit, die werkelijk goed werd vertolkt. Na de pauze kwant een tooneel uit, „De Schoone iSlaapster", heel mooi van tooneel en uitvoering. Nieuw voor deze streek, althans was de uitbeelding van enkele zandliedjes, 'n waar succes voor de speelsRTrs. Als slot werd gegeven „Perrette en de melk kan" van H. van Tussenbroek, een leuk ding niet alleen, maar waarin Mevr. Le- maire ook kon toonen wat haar stem vermag. Aan het slot werden aan de beide leidsters. Mevr. Lemaire en Mevr. Schol- tg, bóuquetten aangeboden. Met ingang van lJan. 1923 is in gesteld het stalionnement voor commie zen te E e d e (plantondienst) en aldaar benoemd de commies 2e klasse C. van der Bliek, thans te Aardenburg. LANDBOUW. De landbouwsocieteit „Unitas" i» Colijnsplaat hield Woensdagavond haar jaarvergadering. Uit het jaarver slag bleek, dat het ledental in het afge- loopen dienstjaar was teruggegaan v,an 13G tot 131, doordat 7 leden waren af gevallen en 2 nieuwe waren toegetreden. De rekening over 1921-22 werd goed gekeurd en vastgesteld met een ont vangst van f53932.92, een uitgaaf van r53731.31, zoodat een goed slot aan wezig was van f201.61. De periodiek af tredende bestuursleden, de heeren J. M. Bom en H. M. Haringiman, werden resp. herkozen als voorzitter eü penningmees ter, terwijl de heer A. C. Hagje werd her kozen tot lid van den kring „Noord- Be vel and." Het salaris van den pen ningmeester werd vastgespeld op f 150 's jaars. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. KERKNIEUWS. Te O ud-V o sic meer trad Don derdagavond in de Ned. Herv. Kerk op ds. v. id. "Vlugt van Vrederust, die voor dit gesticht een warmi gestemde rede hield. Er was veel belangstelling. KUNST EN WETENSCHAPPEN, Het eerste concert van de „In strumentale' alhier is nu vastge steld op Donderdag 21 Dec., met ge nerale repetitie op den vorigen avond. Op dit concert zal als solist op treden de heer Jacob Ros, pianist. In het concertstaatje, opgenomen in het eerste blad van dit nummer, staat op Woensdag 20 Dec. nog ver meld het f eestconcert van Soli Deo Gloria ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan. Ook in de concertzaal. Dit concert is echter verplaatst naar den vorigen dag, Dinsdag 19 Dec. ONDERWIJS, Het T y p o g r a f e n c o n t r a c t en de Pers, In een druk bezochte vergadering van leden der Vereenigingen De Ne- derlandsche Dagbladpers en De Ne- derlandsche Periodieke Pers, Donder dagmiddag te Amsterdam onder lei ding van den heer Chr. A. Vieweg, voorzitter van de „Nederlandsche Dagbladpers" gehouden, is met alge meene stemmen de volgende motie aangenomen „De algemeene vergadering der ver eenigingen de Nederlandsche Dagblad pers en de Ned. Periodieke Pers, ken nis genomen hebbende van het nieuwe concept der collect, arbeidsovereen- comst, hoewel betreurende dat daarin niet konden worden opgenomen wijzi gingen die zeer gewenscht zijn voor iet dagbladbedrijf, besluit de nieuwe concept-overeenkomst te aanvaarden en zich achter het bestuur der boek drukkers-organisaties te plaatsen om iet ontwerp der overeenkomst tot werkelijkheid te brengen 0 Ken dameslid van de Ver eeniging voor den Effec tenhandel. Gisteren werd als dameslid van de Vereeniging voor den Effectenhandel geïnstalleerd mej. H. W. Deterding (nicht van Sir Henry Deterding) als eenig firmante van de fa Erve Jacob Deterding. (Telegr.) o Hotel Hamdorf failliet. Door de Rechtbank te Amsterdam is gister failliet verklaard de N. V. Gooische Hotel-Exploitatie Mij. Jan Hamdorf te Laren (N.-H.). Tot réch- ter-commissaris is benoemd Mr. P. van Rechteren Altena en tot curator Mr, A. C. N. Pieren. NEDERL. NANSEN-COJHTÉ. Met hartelijken dank bericht ik de ontvangst, door tusschenkomst van Mevr. M. Mathol de Jonghvan de Wall. van. Mevr. H. f 25.Letter M. f 7.B. B. f 3.50, S f 1,— 'N N. f 1.— N. N. f2.— tezamen f 39.50. Verder ontving ik Letter F. H. f 2.50 N. N. f 1.— W. A. D. f 2.50, J. W,. S. f 5.met toezegging van fl, maan delijks tot 1 Mei 1923, F. J. S, f10.-- A. K. f 10. A. O. f 2.50, te zamers f 33.50. De correspondent, HENRI DRONKERS. Uit Tliole Te o u a-V o s si e mi e e r werd Vrij dagnamiddag proef gemalen met het. aan- In de gisterenavond gehouden huis- "™uai "1 «ei meest zaxenjxe resui- id^lburg ^vaif* de^ A ^N Tb werd £et'rachte bulpgemaal, welke proef gbe- taat opleverde van een debat dat, zooals de resultaten gaf, zoodat met het her» - 1 ^t aangeboden onhverp-contract ra de bestaande stoomgemaal zal typografie met bijna algemeene stem- k.Jrmen worden, men verworpen. gewoonlijk bij Marine, over talloóze on derwerpen liep. En ook begmselkwesties werden er niet in aangeroerd, omdat die alle "ver- ?e° af-eva?rdiSde naar de Bondsver-j schoven zijn naar de behandeling van de Saderm8 werd Vlootwet. - i op een verzoek om' alhier ge- geld op S ta ve Missi>e rijdt, aan het jen student die zonder collegegeldalIe Partl'jen kan wegdragen. De soo. .1 ~\T ^,«„1 tlII-irlr»r».rf tnrvf rtbnn FLt.hi» o TT ilMml %-divï rri?WI OW LI 1 51/L O O T* niZll' vrij mandaat verleend. Donderdaggen geraakte de post - auto van den heer Liefbroer, die ge re- j DE RELLETJES IN DE PAI.TZ. Volgiens de Vorwarts heeft de rijksre- geering haar oorspronkelijk voornemen, omi de door de Entente geëischte bóe- te der steden Paussau en Ingolstadt aan een internationaal Scheidsgerecht ter be slissing voor te leggen, op te geven e» de moreele, zoowel als financieele ge noegdoening te geven. Do Entente eischte antwoord voor 10 December, en zoo heeft het Rijkskabinet gisteren een antwoord opgesteld, dat he den in den loop van den dag te Parijs zou worden overhandigd. De inhoud pre cies weet mten nog niet, maar het ito wel zeker, dat de Duitsche regeering oofc thans weer heeft móeten bivkken voor «'geallieerde overmacht. Blijkbaar heeft de Duitsche regeering het meest gedacht aan de belangen vak het Rijnland. De bevolking daar zou irö- mers de gevolgen hebben te dragen ran een weigerende houding, en wie weet tot welke relletjes ze dan opnieuw zo® worden uitgólokt, en welke móeilïjkh®- den dit weer zou geven. De regeering heeft dit besluit geno- De kantonrechter te Delft heeft zonder dat liet de góedkeuring va® De minister van financiën heeft be noemd een commissie van examinatoren belast met 't afnemen van 't in de 2de helft van Maart '23 te houden vergelij kend examen voor surnumerair der re- Igiriratie en domeinen, daarin hebben o. azitting de heeren W. A. Kleijn van de Poll, inspecteur der registratie en do meinen te Utrecht, en jhr. ml*. A. M C. van Asóh van Wijk, idem te Delft, als leden, laatstgcnobmjde is tevens be noemd tot secr. dei- commissie. Beiden waren vroeger alhier woonachtïs- Mej, E. M. Eekhout, onderwij zeres te Maassluis is als zoodanig met ingang van 1 Maart 1923 benoemd te Vlissingen. (N. Z. Crt.) Wegens geringe belangstelling zijp de lessen aan de Visscherijschool te eskens stopgezet- fN. R. Ct.) RECHTZAKEN, Alleen zij nog uit de rede van den M1- durende de Kerstdagen boksdemonstraties stuur defect en vloog met chauifeur en i Tochrd dem'- bijjv. zijn er blijkbaar niet er» mster aangehaald dat als. de Vlootwet j te mogen doen geven, is afwijzend be-geladen post de sloot in na'bij het Steenen j tj t, i I mee ingenomen. Want zij' vinden, dat met tot stand komt, dit noodwendig be- j schikt op grond, dat ook ter zake kun- i kruis. De chauffeur bekwam gelukkig j ]sciic rioogeschooi volgde, overeen- i gfejeren wei eens meer in deze kwesti® teekent de liquidatie der Vloot. Hij acht digen het boksen niet beschouwen als weinig leisel. De post is overgenomen komstig den eisch van het U. In. totjja(j kunnen doen; 'de relletjes haddea onmogelijk, dat Nederland, en Indië, behoorende tot de lichamelijke öntwik- door een gerequireerde auto, terwijl de f200 boete, subs. 100 dagen hechte-'toch op "Beiersch territoir plaats' gehad. vaD marine zou kunnen ont- keling. auto mtet een takel uit de sloot werd ge- nis veroordeeld, En de soc.-dem'. zien in Beieren BO»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 5