VER ONDER PRIJS. Profiteert van deze gelegenheid, U koopt dan BUITENGEWOON GOEDKOOP. Nieuwe Rotterdamsche Courant BANANEN I.T. L6Q1S MTSJO, lutsspaarbank Bogardstraat 0 51 BLAUW- EN WITDRUKKEN CALOUEER- EN LICHTDRUKPAPIER* A ATSCHAPPIJ AG AZIJN van onzen geheelen voorraad goederen Go W. DEN BOER AHEN'S ENTRAAL LEEDING v.tu F. Q. C. OEM HOLLANDER VERVERIJ LANGE DELFT H 18 MIDDELBURG. &W Tol regeling van een en ander is ons magazijn MAANDAG 11 DECEMBER GESLOTEN. "HH GEDURENDE DEN UITVERKOOP, GEEN ZICHTZENDINGEN. VERKOOP UITSLUITEND a CONTANT. wordt van lieden af driemaal daags bezorgd. Eerste bezorging 's avonds te Middelburg vindt plaats onmid dellijk na aankomst van den trein van 6*15. Ill DE ALGEMEENE SPAARVERZEKERING si ChemWasscherij cvAJG.BIERENS STEENHOUWERIJ Levert: alle mogelijke Hardsteenwerken, HET LEVEN WAS HAAR TOT LAST. Zij, die zich thans opgeven als abonné tegen 1 Januari a.s. k f 6.75 per 3 maanden thuis bezorgd, bij bet agentschap N.V. Drukkerij en Boekhandel J. C. Sc W. ALTORFFER, Telefoon 79, ontvangen de gedurende deze maand nog verschijnende nummers gratis. Rij den agent zijn tevens desbetreffende circulaires en proefnummers ge durende eenige dagen op aanvrage verkrijgbaar. 'S GRAVENHAGF, ANNA VAN SAXENPLEIN 3. ^OPGERICHT 1907. wagenaarsteaat;:e 112. Directeur: C. C. MANTZ. KONINKLIJKE DORDRECHT. DER - DOKSTRAAT - MI,D,D EL BURG Het adres voor GRAFWERK. MIDDELBURG. LANGE SINT PIETERSTRAAT F 33 - MIDDELBURG BOEK-, COURANT-, LICHT- EN STEENDRUKKERIJ BELAST ZICH MET HET MAKEN VAN IN DEN KORTST MOGELIJKEN TIJD. PRIJSCOURANT OP AANVRAGE. LEVERT UIT VOORRAAD: i BSOOTE DITVEBEOOP Dinsdag 12 December aanvang van den Uitverkoop. Coöperatief Spaarsysteem met stortingen vanaf f 3.— per maand. ingeschreven voor 24 Millioen Gulden. Spaarkas 1922 sluit 21 December a.s. "Wie dus róór dien datum toetreedt, ver kort zijn contract van 15 op 14 jaren. Vraagt inlichtingen voor agentschap en gratis brochure aan het BIJKANTOOR TE MSDDELillJRG. f- •<2 Dl i»cn t-o 00 «n os OBze prjjzen zjjn verlaagd, r r. g NQ X* og O Rijpe Bananen zijn zeer voedzaam, licht verteerbaar en fijn van smaak. Doek gebruikt alleen GOED RIJPE BANANEN. Mfj. „DE NOORDERPOST", ROTTERDAM. Kraiakade 28a.Lamsteeg 1. IRRIGATORS van Glas, Gummi en Metaal. Speciaal adres voor Hygiënische Gummiwaren voor Heeren en Dames. Vraag onze nieuwste soorten spui ten en het Boek „DE VROUW", met alle inlichtingen en raadgevin gen, franco, tegen toezending 25 ct. aan postzegels. Brief-adrea uitsluitend: Mij. „DE NOORDERPOST", Post Box 748, Amsterdam. Eiken dag geopend van 101 uur. Donderdags van 1012 uur en 12 nar. Woensdag- en Zaterdagavond bovendien van 78 uur. Rente 3 pCt. van één tot 4000 gulden, per dag berekend. Inlichtingen omtrent Spaar busjes worden gaarne verstrekt, HET BESTUUR. totdat zij baat vond Uf Lydia E. Pinkbam's Plantaardige tabletten 3*.* as* h i f Ik leed gedurende 2 jaren aan zwakheid der vrouwelijke organen Ik kon niet loopen, rijden of mij op andere wijze inspannen, zondter te moeten rusten. Bij alles wat ik deed voelde ik mij ellendig. Ik werd lusteloos en het levën werd mij tot last, probeerde allerlei genees middelen, echter zonder resultaat. I Eens echter las ik over Lydia E. Pinkham's ^Plantaardige tabletten en besloot daarmede emg proef te nemen. Na het gebruik van 12 flacons 'voelde ik mij reeds veel beter en nam das nog 6 flacons. Sinds dien heb ik nergens meer last van. Ik kan werken zoolang en zooveel als ik wil, ben op het oogenblik helpster in het State Hospitaal en voel me best. Ik hab uw Plantaardige tabletten reeds aan verscheidene kermissen aanbe volen en zal het altijd recommandeeren, LILIAN THARP, 824 S. 6th St., Carollton My. Lydia E, Pinkham's Plantaardige tabletten bevatten geen narco tische of schadelijke bestanddeelen en zijn op het oogenblik bekend als het beste middel tegen vrouwenkwalen. Als gij een dergelijke medicijn noodig hebt, waarom neemt ge dan niet eens een proef? Indien deze tabletten bij Uw eigen drogist niet verkrijgbaar zttau schrijf dan onder inzending van het bedrag aan de firma B. MKIN- DERSMA, Den Haag en gij ontvangt omgaand het verlangde. Prijs der tabletten f5.per flacon. Verkrijgbaar bij de voornaamste drogisten. Te Middelburg bij: Firma SCHULTE A Co., Lange Delft H PAUL VAN SLUIJS. ffleetr. Drukkerij GK W. DKN BOEB, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 4