I a.s. WOENSDAG 13 DECEMBER des voormiddags elf nor in liet Schuttershof te Middelburg. Firma J. A. PIETERS. ornrs I0 pi Mig Opruiming Voorraad. Haast U voor wij uitverkocht zijn I Firma J. A. houdt den dulden op peil nederlandsch fabrikaat. BASALT-MAATSCHAPPIJ m HOOFDPREMIES150.000, ÏOO.OOO, 50.000, 25.000, ÏO.OOO enz. enz. a ÉP RESUMÉWoensdag a.s. voormiddag 11 uur in het Schuttershof te Middelburg. levert U thans nog de alom bekende prima a f 1.30 per Literffesch. A01. O. VAM 0£ï KAMER Keukenkachels, Gegoten Kachels, Driehoskkachels, Plattehuiskachels, öolonifères Kachels, Huishoudkachels. C« ROZ EMOMÖ, ■m ft IM m i r-f m mm lli siH Op verzoek van vele Cbiigatiehouders te MIDDELBURG e. e. zal thans eene trekking worden gehouden te Middelburg, en wel van de Vijfde Klasse der 28ste Rotterdarnsehe Premiëieening leder krijgt dus de gelegenheid om met eigen ocgen het befaamde rad van avontuur, dat reeds zooveel geluk in tal van gezinnen heeft gebracht en dat nog steeds voortgaat Fortuna,s zegeningen in alle deelen van den lande uit te strooien, te aanschouwen. Waar wij echter, wanneer wij zonder meer de zaal voor iedereen openstellen een te grooten toeloop verwachten, zien wij ons tot ons leedwezen gedwongen, eenige beperkende maatregelen^te treffen, en kunnen wij alleen toegang geven aan Ie. 0BLISATIEH9UDERS op vertoon van hun obiigatie. Dit geldt zoowel voor houders van obligaties in de 28ste leening die thans aan het trekken is, als voor bezitters van oude obligaties. ECHTER RADEN WIJ DEN LAATSTE BELEEFD AAN HUNNE OBLIGATtE NOG VOOR OF OP WOENSDAG UITERLIJK 10 UUR VOORMIDDAGS OM TE RUILEN VOOR EEN NIEUWE MET BIJBETALING VAN f 6.20 bij een der onderstaande agenten, daar bij een eventueel voizijn van de zaai, houders van de 26ste leening natuurlijk de voorkeur hebben, maar bovendien om zich de sensatie te verschaffen, om met de obligatie in de hand zelf te kunnen controieeren of het rad van Fortuin hem niet eensklaps maakt tot den geiukkigsien sterveling op aarde. 2e. DE PERS op vertoon van de perskaart; speciaal noodigen wij de redacties van de Middelburgsche bladen uit een verslaggever te zenden. 3e. BURGERLIJKE EN POLITIONEELE AUTORITEITEN, voor wie wij desgewenscht gaarne plaats zullen reserveeren. Dat wij alleen obligatiehouders toegang geven is een standpunt dat iedereen zal billijken, daar immers zij ook de eenige belanghebbenden zijn. Bovendien kan ieder belangstellende zich dus het recht van toegang verschaffen door te zorgen dat hij Woensdag in het bezit is van een obligatie der 26ste leening. Dan kan hij de beroemde Simplexmaehine, die reeds zooveel gemoederen in beweging bracht, in werking zien. Geen twintigjes. Een obiigatie heeft recht op het volle bedrag van de premie die er op valt zonder eenige korting. Obligatie meebrengen, liefst eene van de 26ste leening. De toegang is voor iederen obiigatiehouder gratis. Per obiigatie heeft maar een persoon toegang, hierop kan geen uitzondering worden gemaakt; koopt dus voor Woensdag een nieuwe obligatie ad f 10.20 of wissel Uw oude in met bijbetaling van f 6.20 bij de agenten VLASMARKT K ISO - Tel. 207 - MIDDELBURG VLASMARKT K 150. Telefoon 207, MIDDELBURG. Tevens alie soorten WIJMEM aan concurreerden prijs. Verder steeds in voorraad prima BIER ei Bngelioh STOUT. DOOR HET KOQPEN VAN Bestelt U alleen „Kmawjjn'clan loop! U kans niet het beste te krijgen, Bestelt U^OUD^S" dan is alle twijfel opgeheven. ©USTSsmaakt goed, is goed en vervangt hef bittertje. Per Liter ff £50, Pep/è Liter f 1.1.30, Wed.G.OUD Pzn. C? Purmerend. POTTENM4RKT - MIDDELBURG. Hcmdins Zn», Middelburg VLASMARKT K 145. TELEFOON 117. RENTEVERGOEDING VOOR DEPOSITO'S: Verhuren Loketten in hunne Lips*Saf eln rich ting Heeft van af 15 December a.s. uit de Brouwerij „DE DRIE HOEFIJZERS'5 te Breda. Porductie en levering van Zuüen, Zetsteen, Zinksteen, Mijlpalen. KrQtzen, Packlage etc Basaitsteensiag voor aanlegen onderhoud van weg> n. Sasaitkeien, Dolorietkeien, Grauwackekeien, Diorietkeien Zweedsche Granietkeien uit de bekende groeven van Karlsballs Granit-Industri (district Karlshamm, Karlskrona, Lysekil) Opslagpaatfiea te Rotterdam. SSordreeht, Papendrecht Vrfeeswyk. Dnesbnrr, Oe Steeg, Steventcr, Hasselt, Harliagea, Lemmer. Êl®, .<Vi |jf| C< 't Gouden Kalf trekt te Middelburg te Middelburg bij HoofdagentJ. J. BUIJS, Gortstraat 834AgentI. A. WILLEMSEN, Noord weg R 47 Vlissingen A. VAN WIJK, Kleine Markt 56; LIEBERS, Wagenaarstraat 56; BreskensP. D. J. DE SMIT, Drogisterij Goes: SOMER, Wijngaardstraat 9; Hansweert v. d. KREEKE ZOETE WIJTholen M. M. VAN RIJSSEL, Stoofstraat 4; Terneuzen DE VOS, Blokken 10; Sluis: BARENTSEN Sclioondijke J. F. ROSE VELT, Markt M 12. |400 Ti*.. - - - Ter. „NEDERLANDSCH FABRIKAAT". SecretariaatDe» Haag, Markstraat 2ê. VERKRIJGBAAR BIJ 1 dag opzegbaar3 pCt 1 maand 4 3 maanden él/t Veor een jaar rast5 Prima BOC Bezoekt de Kachelmagazijuen in de Gravenstraat, de voorraad is nog reusachtig groot, gedurende de maand December wordt op onderstaande goederen der thans al zeer laag gestelde prijzen, nog 10 pCt- korting gegeven. Een Waschmaohiue met Wringer, een Veevoeder-Fornuis (60 Liter), een Transportrijwiel, een Heeren-Driewieler (gebruikt), eenige gebruikte Dames-Rijwielen en een partijtje nieuwe Heeren- en Dames-Rij wielen, een gebruikte Insluithaard, een gebruikte Open Haard. Gegoten Fornuis met Waterketel, merk „Godin". Aanbevelend, GEN? AGENTEN VOOR NEDERLAND: ,v FIRMA VAN ACHTERBERG 6r ZOON^ WIJNHANDELAREN ZALXBOMMEL. Geldersetaestr. 13. ROTTERDAM. Tetefeos» 5678-5679, Filiaal der Basalt Aetiea deselfiehatt te Liiu: a/d Reis

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 3