SPAARBANK Firma J. A. PIETERS. Jenever, Brandewijn, Cognac Schatrijk MM nirru iii én zeken een reden ALGEMEEN ADVERTENTIEBLAD Advertentiën. TE KOOP GEVRAAGD Openbare Verkooping AUTOMOBIELEN. Centrale Boaz-Bank TlELËMAN &DROS1 LEIDEN Firma A. J. WITTE ZOOM. ARTISTIEKE BLOEMWERKEN. STOOMTRAM-MAATSCHAPPIJ BRESKENS-MALDEGHEM. PU ROL SCHOEN CREME STOMMIT. DER UTRECHT. VLASMARKT K 150. Telefoon 207. MIDDELBURG. Levert prima en verder ALLE GEDISTILLEERD bij elke hoeveelheid. 'HUISHOUD-KWALITEIT TAFELZUREN, GEURIG EN SMAKELIJK. JAMS met heele vrachten, overheerlijk van smaak; bereid volgens speciaal T. D -recept. Bloemenmagazijn, Steenenbeer, Vlissingen, Telef. Interc. 141. KERSTGESCHENKEN. Verzending naar alle plaatsen. 6EWUZIGDE DIENSTREGELING, aanvangende OP WERKDAGEN. OP ZON- en FEESTDAGEN. N.B. f^RvONDEN huidwondjes kaartjes tot het verkrijgen van den Jubileumkalender worden aangehecht tot 30 Dec. 1922. wereld biedt 1. De vrouw van Pharao 2. Carmen (Opera) met 3. Gier Wally 4. De Weezen van de Revolutie 5. My Boy 6. De Indische Graftempel 7. Theodora spreker gesloten, jnadat eerst de volgende motie tti algj. st. werd aangenoirien De openbare vergadering, gehouden te Middelburg op de bovenzaal van „de Vergenoeging" op 8 December 1922, welke vergadering is belegd door de afd. Middelburg van den Centr. Ned. Ambtenaarsbond: gehoord de uiteenzetting omtrent de wijze, waarop door de overheid, in dit geval speciaal het Rijk en de Pro- vincie, wordt getracht te bezuinigen, door het verhalen van premiestorting op het betrokken Rijks- en Provinciaal personeel en de dreigende verslechte- ring inzake de herclassificatie van de gemeenten van meening zijnde, dat de bezoldi- j ging van 'het overheidspersoneel niet van dien aard is, dat een dergelijken druk op de betrokkenen zou zijn ge wettigd gelet voorts op het feit,"dat verschil lende leden van het Provinciaal be- j stuur meerdere malen hebben ver- j klaard, dat de jaarwedden van het personeel in dienst der Provincie Zee land te laag zijn, doch dat zij geen verdere verhooging konden steunen omdat de Provinciale geldmiddelen dit niet toelieten; i dat hieruit dus moet worden afge leid dat thans zeker nog niet de tijd gekomen is om op die te lage bezol digingen nog een korting toe te pas sen; dat bovendien aan de Prov. Staten wordt voorgesteld, dat de tegemoet- koming in de woninghuur voor hen die op 1 Juli 1923 nog niet gehuwd zijn, niet meer zal worden toegekend, waardoor eveneens een verslechtering van arbeidsvoorwaarden voor een deel van het personeel ontstaat; meenende, dat in de le plaats ter- wille van de bezuiniging moet worden getracht de verschillende diensten zoo eenvoudig mogelijk uit te oefenin en het gewenscht is daarvoor overleg met de ambtenaren- en werklieden-organi saties te plegen; spreekt als haar overtuiging uit, dat het in hooge mate onbillijk zou zijn, thans op eenige wijze de loon en van het overheidspersoneel te drukken, en wenscht dat, terwille van een zoo zuinig mo gelijke uitoefening van den dienst, overleg worde gepleegd met de orga nisaties van het personeel, en Besluit deze motie te publiceer en in de bladen. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Schouwburg. Vlaamsch Tooneel. Voer een slecht bezetten schouwburg heeft gisterenavond het Vlaamschle Too- lied een opvoering gegeven vlan „Weduiw- naarshiuizen" van Shaw. Als er een stuk van Shaw ten einde is, zeggen negen van de tien toesichouwerls1: Een raar s|uk! En ze praten er nog een lijd over na, waarbij ze dan heel gauw (nilerken dat ze in hun raden naar de 'bedoelingen van Shaw, telkens vastloo- pen. Dat gevoel, of je eigenlijk voor den gek gehouden wordt, zal er gister ook wel bij de ttneesten zijn geweest. We zullen in dit korte verslag' er geen bespiegeling over houden hoe dat komt.; Alleen dit: dat de traditioneele „mpioie" figuren in Shaw's stukken niet te vinden zijn. Wat er op lijkt, blijkt ten slotte van hetzelfde soort alls de ionlmuskenbaair slechte. En als je dat nu invaar goed voor oogen stelt, wordt oók een slót als dat van We d u wn a a rsh u i ze n" begrij pelijk. aar zeldzaam cynisch. liet behandelt precies dezelfde kwes tie als„Mevrouw Warren's Bedrijf". Daar zijn het de inkom|sten uijt een meisjes handel, die bij de openbaring aan de kinderen tot grootte ontgoocheling en die pe vernedering leiden; vooral als de doch ter merkt dat ze er zélf ook van profi teert: hier w'ordt ie(ts dergjel'ijks opge bouwd op het gegeven dat een vader 'zijtat vele geld verdient als: huijsjeslmelker waarbij dan nog' komt dat de verant- onlwaardigde schoonzoon-in-spe zijn in komen heeft door een hypothjeek óp die krotten. Voeg daarbij een meisje van opvliegenden aard, dat heel onlogisch doet als 'men haar beschouwt als braaf veriiefd meisje zooals vve die gewoonlijk op de planken zien, 'mfcar dat in den grond niet anders is dan een natuur, die •slterk naa|r haar opwellingen handelt,, - en nu iieeft men genoeg gefgfevens om een sfuk van heel opgle'wlonen aard te krijgen. Wie eenige stukken van Shaw gezien iieeft, raakt aan dat cynische snel ge wend, en wordt er minder door gehin" derd. Het verbijstert niet meer zoo. Maar bevredigend is 'hij daarom nog heelemaal niet. Het is 'tc opzettelijk-hard. Hij' kan echter makkelijker genipten van de Shawsclie geestighieid. Maar gisteravond is die niet veel naar voren gekomen'. Maurits Hoste, die de rol van den pias Gokane vervulde (in dit stuk de man in wien de malle tegenstellingen zij!n ge concentreerd) maakte het 'grappige te zwaar. En daar kan Shiaw niet tegen- Toch had de ojpvoering gister veel goeds. Staf Bruggen gaf een verdienstelijk type van den rijken huisjeslmelker, en samen met Herman v. d. Meuten als dr. Trench heeft bij- eenige spannende too- neelen te zien en te hooren gegeven, in het laatste bedrijf goed bijgestaan door Michel van Vlaenderen als. de zakenman JLick cheese. Mevr. Dolly de Gruyter—Peuteman had de niet prettige taak om) Blanche, het meisje niet haar onsympathieke driftbuien, uit te Deelden, zóó, dal het nog begrijpelijk is, dat een man op haar verliefd blijft. Ze aeed het niet ambitie, maar geheel opgewassen tegen die laak was zij niet. Het werd een latertje,. De tooneelver- anderingen vorderden veel tijd. De 1 e z i n|g van Frits Lens. velt. Dinsdag a.s. zal 'de heer 'F. Lensvelt voor de Vereen. „Voor de Kunst" al hier inde Soc. St- Joris een lezing houden over de kunst van het mjoderne theater. Wc willen 'met een enkel woord de be- teekenis van dat onderwerp toelichten, want de spreker van dien avond, zelf be kend o pdit gjebïed als ontwerpei- van costuuins en decors b'ij het gezel schap van den heer Rooyaards, heeft reeds mleeTrnalen in het openbaar ge loond een van de propagandisten in ons j land te zijn voor die ïnjojderne theater- kunst, die, wel te versaan, geen betrek king heeft op de gewtone amusements - kunst, maar die de vertooning' van ern stige stukken wil opvoeren lot een fac tor van sociale en cultureele beteekenis o. a. dioior in de dramlatische vertoonin- i gen niet de verschillende kunsten naast I elkaar te stellen, !m(aajr ze in onderling j verband op te lossen. En het is nu de de bedoeling van den heer Lensvelt Dins- j te vertellen hoe de denkbeelden ter be- reiking van die eenheid het eerst zijn ge formuleerd door Edw'. Gordon Graig en later zijn aangevuld en toegepast door mannen als Aldolphe Appia, Reinhardt, George Fuohs', en Bakst, en blij óns in zeker opzicht door Rooyaards en Ver kade. Deze dingen en de mógelijkheid om in dezen tijd die denkbeelden te verwe zenlijken, zullen Dinsüaig door den lieer I ens velt uiteen gezet worden, mei be- behulp ook van lichtbeelden. Na de lezing' zal de spreker een vol ledig 'miiniatuur IheateTmodel mell de decors van Driekoningenavond dempn- streeren KERKNIEUWS. In het Vrijz. Godsd. Mndbl voor Middelburg deelt dr. J. P. Cannegie tei' naar aanleiding van het feit dat hij 10 Dee. voor de 1000ste mlaal een godsdienstoefening leidt een en ander imjee uit zijn eerste preek. Hij zal10 Dec. over denzelfden tekst preeken, n.i. Lucas 8:50: „Vrees niet, geloof alleen". HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Te Ierse ke is een Engjelsch schip aangekomen om een gjropte partij' zaai- oesters aan boord te nemien, geleverd door C.O.C.Z.O. (centrale oesterkweekers- ver.). Het bijzondere hiervan is, dat nog pooit zoo vroeg in de campagne in 't groot zaaioesters verhandeld zijn. Anders geschiedde dal altijd in 't voorjaar. APOTHEKEN. Zondag en de nachten van de volgend^ week zullen de na te noemen apothekers geopend zijn Middelburg: J» W v d. Garde VlissingenWed. A. J. v. Ockenburg, Kleine Markt. Goes: G. v. d. Hoek. dikke OLMEN, ESSCHEN en EIKENBOOMEN. Franco aanbiedingen motto. „Boo- men" bureau van dit blad. VAN Lan- Notaris CALLENFELS te Ter Neuzen zal op Woensdag 13 De cember 1922,. des nam. 1 uur, in en bij de voormalige „Affuitloods" aan de Burgemeester Geillstraat te Ter Neuzen, in het openbaar ver- koopen de navolgende gebruikte, in goeden staat zich bevindende automobielen, Panhard-Levasor, 14 H. P., 6 pers. Limousine, Hupmobile 1921, 20 H. P., 5 pers. Torpedo. Delahaye, 14 H. P., 6 pers daulette. ijsink, 8/12 H. P., 2 pers, (open). Benz, 28 H. P., 6 pers. Limousine. Ford, 20 H. P., 4 pers. Conduite int. ^ord, 20 H. P., 1-tons vrachtwagen 1922. Ford, 20 H, P., 2 pers. Coupé 1921, Ford, 20 H. P., 4 pers. Torpedo F. N.,' 16 H..P,, 6 pers. Landaulette. F. N., 16 H. P., 6 pers. Limousine. Metallurgique, 22 H. P., 6 pers. Li mousine. Jpel, 6/18 H. r„ 6 pers. Limousine 3pel, 8/12 H. P., 3 pers. Torpedo. Selve, 11/16 H. P., 4 pers. Torpedo, voorts: 1 Orix chassis. Alle wagens zijn voor dadelijk gebruik gereed en dagelijks te be- nchtigen. Betaling contant. Correspondent voor Colijns- piaat: de Heer M, J. CON TANT, Achterkerkbuurt B 123, zitting Woensdag 79 uur n.m.; voor Kamperland: de Heer A. C. SCHIPPERS M.Mzn., B 89, Woensdag 68 uür n.m.; voor Koude- kerke: de heer F. DE RIJKE, A 10, Woensdag 68 uur n.m.; voor Middelburg; de Heer IJSBRAND BAAN, Bierkade G 205, Maandag 810 n.m,; voor Oostkapelle: de Heer J. DE VOOGD Wzn., Molenweg 177, Maan dag 68 n.m.; voor Seroos- kerke (W.): dhr. P. H. BROERSE, Dorpstraat A 186, Maandag 79 n.m.; voor Veere: de Heer C. J. LUUK, Schoolplein A 30, Vrijdag 79 n.m.; voor Wissenkerke: de Heer JOH. HEUSEVELDT, Lepelstraat A 21, Maandag 79 uur n.m.; voor Wolfaarts- dijk: de Heer Fr. CaAN, Pa- peweg 111, Zaterdag 79 uur n.m. minder scherp dan de Engelsche Pickles, maar toch even ORCHIDEEËN, LELIETJES enz. enz. 1 Juni 1922 tot nadere aankondiging (Wettel, tijd), Breskens V Groede Schoond^ke Oostburg Draaibrug A Draaibrug V Aardenburg Eede A Eede (D.S. V Aardenburg Draaibrug A 5.55 Draaibrug V Oostburg 6 13 Sehoondjjke Groede Breskens A Draaibrug V Sluis A Sluis V 6.30 Braaibrag A 6.45 Oostburg V 6 14 i&uidzande 6.25 Sadzand A 6.37 Gadzand V 6.40 25mdzun.de 6.52 Oostburg A 7.03 5.46 6.01 6.13 6.15 6.27 6 42 6.47 7 05 7.24 7.35 7.45 11.46 11.56 12.07 1226 12.44 12.49 1.04 1.16 9 22 9 40 9 59 10.10 10.20 8.45 9.01 9.16 7.15 7.26 7.38 8.25 8.37 8.48 8.15 8.25 8.36 8.55 9.13 9.18 9.33 9.45 10.48 11.- 11.15 11.23 11.41 12 07 12.18 12.28 9.25 Y9 40 11.— 11.15 8.56 12.30 9.07 12.41 9.19 12.53 11.12 12.55 11.24 1.07 11.35 1.18 3.18 3.30 3.45 3.55 4.20 4.39 4.50 5.— 12.50 1.05 3.25 3.40 3.26 3 37 3.49 3.55 4.07 4.18 2.45 2 55 3.06 325 3.43 3.50 4.05 4.17 5 17 5.29 5.44 5.49 6.07 6 26 6.37 6.47 3.50 4.05 5.30 5.45 4 25 4.36 4.48 5.S7 5.49 5.27 7.07 7.45 11.05 2.40 3.47 6.15 5.37 7.17 1 55 11.15 2.50 3.57 6.25 5 48 7.28 8.06 11.26 3.01 4 08 6.36 6.07 747 8.38 8.25 11.45 3.20 4.27 6.55 7.45 6.25 8.05 8.56 8.43 12.03 3.38 4.45 7.13 8.03 6 30 8.10 8.48 12.08 3.43 7.18 6.45 8 25 9.03 12.23 3 58 - 7.33 6.57 9.15 12.35 4.10 6.58 10.55 1.52 4.23 7.10 8 26 11.07 2.04 4.35 7.35 7.25 8.41 11.22 2.19 4.50 7.50 6.20 8.02 9.42 11.27 2.24 4 55 6.38 8.20 10.- 11.45 2.42 5.13 6.57 10.19 12.04 3.01 5.32 7.08 10.30 12.15 312 5.43 7.18 10.40 12.25 3.22 553 6 30 8.08 8.50 12.10 2.30 3.45 5.- 7 15 6.45 8.23 9.05 12.25 2.45 4.— 5.15 7.30 7.45 8.25 11.05 2.05 3.20 4.35 6.50 7.31 8.— 8 40 0 11.20 2.20 3.35 4.50 7.05 7.46 6.10 7.48 8.30 11.50 1.20 3.25 5 20 6.56 6.21 7.59 8.41 12.01 1.31 3.36 5.31 7.07 6.33 8.11 8.53 12.13 1.43 3.48 5.43 7.19 7.17 814 11*17 12.25 2.15 4.47 6.27 7.21 7.29 8.25 11.29 12.37 2.27 4.59 6.39 7.33 7.40 8.37 11.40 12.48 2.38 5.10 6.50 7.44 JJÖ uren vuil verbiea. up uc imsaLuououanv/uo o o De treinen zullen te Schoondijke, zoo noodig, 5 minuten wachten op de aansluitingen der Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij. L genezen moeilijk met de koude. Een weinig I maakt K spoedig beter. Bij Apoth. en Drogisten Pharmaceutische Fabriek A. MIJNHARDT - ZEIST. J. A. tak Co. ontvangen gel DEN deposito met rentever itoeding thans 8y» yCL Westelijk ZEEUWSCH-VLAANDEREN is het DE AANGEWEZEN COURANT Proefnummers gratis ter beschikking. Oplaag ruim 414)0 exemplaren. Uitgave van FIRMA A. J. BRONSWIJK, Oostburg. -V. -,*A waarom wij altijd de hoogste onderschei dingen met ons Ochtendvoer hebben verkregen. Het bewijst, hoe wij alle moeilijkheden, om de hoogst mogelijke eier-productie van de kippen te- verkrijgen, hebben overwonnen. Zoodra ge regelmatig P. SLUIS' Ochtendvoer aan Uw kippen geeft, treedt een merkbare verandering in. De dieren worden tieriger en ge zult verbaasd zijn over de groote eier-productie. BEWAAR DE. KAARTJES - VOOR. DEN KALENDER I aan wereldkennis wordt men wanneer men onderstaand lijstje films gaat zien HET ALLERBESTE dat de Volgorde der films, waar datums later van worden aangegeven. POLA NEGRI. met MIA MAY. UITKNIPPEN. SCHOUWBURG. Vlissiagen, Middelburg en Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van Passagiers, Goederee en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA", Uren van vertrek in December, v. Vliss v. Midd. v. Rott. Maandag 11 Dinsdag 12 i.— Donderdag 14 Vrijdag 15 Maandag 18 Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag 's morgens tec 12 uur naar Middelburg gevaren Informatiën te bekomen te: Rotterdam: N.V. Transport- ei Expeditie-Onderneming v/h Erven G. VOS. "N. v. Midd. v. vm. 8.— vm- n V 8. 1) 8.- Middelburg: _B. EENHOOR Vlissingen: Dordrecht Vlissingen: W. v. OOSTERHQJTI GEBRs. BUITENHEK Flectr. Drukkerij G. W. den Bo*f Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 10