S* „DE WALCHERSCHE BOERIN". mr PRIJS 85 GEIT PER POND. J !d km lijd meet ui ep de llÉljes passes, Uit Stad en Provincie. Vrijdag 3 JDeeember 1923, 165* Jaargang BINNENLAND. Vraagt daarom Uwen winkelier ter vervanging van dure boter ALLERFIJNSTE MELANGE DE PITTIGE NATUURBOTERSMAAK PROEFT EEH IEDER ONMIDDELLIJK. 1 No. 290 KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer zitting van Donderdag. Het was vooral de befaamde beztiini- giiigscirculaire, in September j.l. door den Minister van Binnenl. Zaken via de Commissaris <en der Koningin aan de gemeentebesturen gericht, welk© het de feat over de velerlei zaken bij de begroo ting ran „Binnenland" op een algemeen peil bracht- 1 De heer Kleerekoper kwam) voor namelijk op tegen het geven van derge lijke opdrachten van regeer ingszij de, waardoor te niet wordt gedaan wat door de raadsmeerderheid wordt aangewezen als richting. Maar het was vooral de heer Dres!- s"elhuys die de zaak dieper behan delde. Hij keurde 't af dat de cirulaire ook was *|ezonden aan de gemeèïTten die reeds zuinig waren gebleken en voor wie die cirulaire als ironie klonk. Voor al omdat zoovele gemeenten in finan- eele moeilijkheden zijn geraakt, niet door eigen schuld, maar door de toenemting van lasten tengevolge van de door de re geering voorgestelde wetten, of wel door nieuwe maatregelen van de regeering. Hij noemde daar eenige krasse staaltjes van op: het laten loopen van den leerplicht voor het zevende leerjaar waarop eerst de gemeenten zich moesten' inrichten, zoodat zij nu met leege lokalen zitten en met overcompleet aan onderwijzers waarvoor het bijzonder onderwijs weer recht op vergoeding krijgt; de afwenteling van de kosten voor buitengewoon onder wijs op de gemeenten; de regeling van d© uitgetrokken werkloozen, waardoor in het bijzonder de gemeenten gedrukt worden welke een groote arbeidersbevolking heb- feen; het intrekken van den rijkssteun voor het vervolgonderwijs, waardoor de kosten daarvan eenvoudig op de schouders van de gemeenten worden ge legd. En dan ook het niet voortzetten in 1923 van de nooduitkeering aan de gemeenten waardoor verschillende gemeenten moeite hebben him begrooting1 kloppend te maken. Om al die redenen achtte de heer Dresselliuys het wenschelijk dat vóór de wet wordt toegepast moet worden nage gaan of er lasten op de gemeenten wor den gelegd. En als orgaan voor zulk een overleg wees hij aan de Vereenigpngj van Ned. Gemeenten. De Minister gaf op deze laatste aanbeveling geen definitief antwoord. Hij vroeg zich af of er in ons geheele bestel van de wijze waarop de wetten gemaakt worden wel een plaats is voor zulk een, orgaan (een bedenking die weinig indruk zal maken op hen die denken aan de manier waarop de Minister van Ar beid voor-ontwerpen aan allerlei ver- eenigingen verstuurt! Maar hij zou het overwegen. Voorts zij uit deze discussie naar vo ren getracht, dat de Minister in ant woord op de interpellatie Kleejre ko per meedeelde dat de kwestie van den steun aan kunstenaars bij' hem nog in overweging is nu de geopperde plannen niet uitvoerbaar bleken. Maai' voor- loopig zag hij nog geen uitweg. De heer Kersten die de aandacht vestigde op de zonderlinge wijze van ver volging van vrouwen op Flakkee, die niet gestemd hadden uit gewetensbezwaren, kreeg te hoofen dat de gevraagde in lichtingen nog niet van van den Min. van Justitie zijn ontvangen, maar dat hij nog nader zal worden ingelicht. Boven dien vervalt de grondwettelijke dwang als de Grondwetsherziening kracht van wet heeft gekregen. Bij een technische her ziening van de kieswet zal de minister de zaak overwegen. N oorts gaven eenige opmerkingen o ver den zomertijd den Minister aanleiding tot ïde toezegging. dat hij bereid is bi ll u y s, die meende dat de tuinders dat niet wenschen, diende een andere motie in, vragend regeeringgarantie hij' crediet verleening door de beroejpsvereenigingen. Beide moties werden echter ingetrok ken toen de Minister zei ze niet te kunnen aanvaarden, omdat hij' de li aan' ieele gevolgen niet kan overzien. Hij wilde eerst het advies der commissie af wachten. Bij het debat moest de heer Duys. de soc. dem., die nu in eens zoo'n liefde voor de kleine ondernemers ver toonde, en die in zijn rede links en rechts om zich hpen had geslagen, nog al menige veer Laten, in het bijzonder door zijn gebleken ondeskundigheid. De heer Weitka mp lokte een daverend gelach uit door te spreken van een koopr' man die een oogwatertje verkoopt, met de aanbeveling: het helpt altijd; helpt het u niet, dan helpt hipt mij. lichtingen in ie winnen ter betere be oordeeling dezer kwestie. Een motie in dien geest werd z fet. aangenomen. En verder werd er nog door de hjeeren v. d. Waei den en v. Gijn op aangedron gen niet te ver te gaan nifet de bezuini ging op de statistiek, en had het gewone debatje tusschen soe.-democraten en rechterzijde plaats over de burgerwach ten. NEDERLAND EN BELGIË- In de M. v. Antw. inzake zijh be grooting antwoordt de Minister van Buitenlandsche Zanen op de gedane vraag betreffende verhouding" tusschen Neder land en België, dat tusschen de Belgi sche en de Nederlandsche Regeering de verhouding vriendschappelijk is. i De ontmoetingen, die de Minister met zijn Belgischen ambtgenoot gehad heeft, zijn nuttig geweest en hebben tot een verbetering der betrekking in het alge meen bijgedragen. 1 Bij de besprekingen werden nader, in het kader der hangende herziening", de in zake de kwestie der Wiielingen dez©r- zïjos reeds geopperde oplossingen onder de oogen gezien, waaronder het voorstel om zoo noodig door scheidsrechterlijke uitspraak aan deze kwestie een einde te maken. Tot een beslissing is men nog niet gekomen. i De opvatting overigens van de leden, die opmerkten dat de oplossing der be staande moeilijkheden zeer gewenscht.is, doch dat België hierbij het meeste belang heeft, is inderdaad juist. Wanneer de Belgische regeering haar standpunt ten aanzien van bovenbedoelde oplossingen zal hebben bepaald, zal de Nederland sche regeering haar verdere houding en de wijze, waarop de tusschen beide lan den hangende verwikkeling zal kunnen worden beëindigd, nader kunnen vast stellen. Wat de vraag lie treft of het waar is, dat in België reeds plannen in uitvoering zijn, welke verband houden met het Maas Rijnkanaal, 'beschikt de regeering' niet over gegevens die als grondslag voor een antwoord kunnen dienen. De veronder stelling, dat dienaangaande overleg zou zijn gepleegd met de Nederlandsche re geering, loopt op de totstandkoming dei- verdragen vooruit en is ongegrond. De terugbetaling door de Belgische regeering aan de wegens interneering van Belgische militairen gemaakte kos ten, heeft nog niet plaats gehad. Met het oog op den toestand van de Nederland^ sche schatkist heeft de Nederlandsche regeering het verzoek der Belgische re geering' om1 uitstel van betaling, gemeend niet te moeten inwilligen. De aange legenheid is bij' de Belgische rege©ring wederom in herinnering gebracht. Ten aanzien van de vraag of ïn de kwestie van dr. Tack te denken valt aan eenigen rechtstreekschen of zijdeling- schen invloed, uitgeoefend door de Bel gische regeering of door den Belgischen gezant te 's-Gravenhage, verklaart de Mi nister dat dit niet het geval is geweest Dat er van schending van het asylrecht gesproken zon kunnen worden, is niet vol te houden. De Minister, die voior het hooghouden van de nationale tradi ties van ons land niet minder gevoelt, dan de leden hier aan het woord, is het met de andere leden eens, dat daarvan geen afwijking' heeft plaats gehad. overbrengen van kinderen eener reeds bestaande bijz,ondere school naar een nieuwe. Want, de bepaling staat onder het hoofd „Van het bijzonder L. O." Bij informatie is ons deze uitlegging juist gebleken: het gaat alleen tegen d© versnippering van het bijzonder onder wijs en het woord „bijzonder", dat uit gevallen was, zal dan ook nog worden ingevoegd. WERKVERSCHAFFING EN STEUN- VERLEENING- De Minister v. Binnenlandsche Zaken heeft onder dagteekening van 4 dezer een circulaire tot de gemjeentefcesturen gericht, waarin meded&eling wordt ge daan van eenige wijzigingen, welke met ingang van 1 Januari in de thans gelden de voorschriften omtrent; de steunvter- leening aan werkeloozen worden ge tracht. Aan deze circulaire is het vol gende ontleend:. Art. 6 der geldende steunregeling wordt ingetrokken en voor elke gemeen te afzonderlijk wordt een tarief van steunverleening vastgesteld, nadat het ge meentebestuur is gehoord- Uiteraard zal daarbij met plaatselijke omstandigheden rekening behooren te worden gehouden. De steun aan gehuwden en kostwin ners mag nimmer meer bedragen dan 65 pCt. en aan kostgangers niet meer dan 60 pCt. van het loon, dat zij tij 48- urige arbeidsweek in het bedrijf, waar toe zij1 tehooren, zouden kunnen ver dienen. Voor reglementair nog niet recht hebbenden, dubjbel-uitgetrokkenen en on georganiseerden zijn deze percentages respectievelijk 60 en 55. Werd tot dusverre in de kosten van steunregeling, althans voor zooveel de groep uitgetrokkenen betreft, een rijks bijdrage verleend van ten m'insibe 50 pet., van 1 Januari af zal deze algemeene norm niet kunnen worden gehandhaafd en zal slechts su'blsidie worden verleend, indien en voor zoover de financieele toestand der gemeente daartoe aanlei ding geeft. Bovendien zal alleen dan sub sidie in de kasten van steunverlleening of niet voldoende werk kan, worden ver schaft. Aanvragen om subsidie in de kosten van werkverschaffing zullen alle kunnen worden verleend., indien niet op zich zelve worden beoordeeld, waarbij nauwlettend zullen worden nagegaan èn de omvang èn aard der werkloosheid èn de aard van de uit te voeren werken èn de loontarieven, die naar de ihleening an het gemeentefcfostuur zullen moeien worden toegepast, èn de financieele toe stand der gemeente. Avondzitting. s. Avonds 'n inlerpellatie-D u y s over den nood in den tuinbouw waarvan de hoofdstrekking was credietverleening en aanbeveling van distributie der produc ten. Daar was Minister Rnys niet voor te vinden. Hij" heeft wel commissies be noemd om producent en consument tot «Ikaar te brengen, maar kostelooze dis tributie twenschte de Minister zeker niet te bevorderen. De heei' Duys kwam' ten slotte mlet een motie voor crediejvferieening dooi den Staat. Maar de heer Dress'el- HET LEERLINGAANTAL VOOR EEN v NIEUWE IÏI.ÏZ. SCIIOOL. De hoefijzercorrespondent van het Hdb' schrijft: r In de jongste wijziging van liet voor stel tot herziening der L. O.-wet is een aepalini0 opgenomen, volgens welke, voor het minimum aantal leerlingen, dat noo dig is voor het oprichten eener nieu we bijzondere school, geen kinderen m|or gen worden meegeteld, die reeds een school Ier plaatse bezoeken. Deze bepa ling heeft groote ontsteltenis gewekt on der de voorstanders van het bijzonder ondervijs, aangezien zij daaruit lazen dat dus feitelijk geen kinderen van een openbare naar een nieufwe bijzondere school mochten worden overgebracht. Nu heeft echter de heer Van Wijn bergen in De Tijd van gisteravond opge merkt, dat dit alléén kan slaan op het Verkrijgbaar te Middelburg bij BAAN, DE BUKVIEL, BOSCH, ('t Zand), BOSDIJK, BROEDERBAND, CORNELISSE, DEKKER, DRONKERS ZOON, DIJKE, GEERS, V. d. HARST, JANSEN,KODDE, MALJERS, REKKERS, SIMONS. GEBR. STEENLAND, VERBURG, Firma J. VERHAGE, VLEUGEL, VISSER en REMIJN, DE VOORUIT, enz. enz. (Ingez. Med.) De Belgische jongens vergeten Antwer pen ook niet". GEMEENTEBEDRIJF ALS NAAM- LOOZE VENNOOTSCHAP. In de conclusie van een rapport, uit gebracht door een bezuinigingscommis sie aan den Utrechtsehen gem|eenteraad, waarin o.a. wordt aangedrongen op het leiden der gemeentebedrijven zooals dit bij" goede particuliere ondernjemingen pleegt te geschieden, met commercieel beheer en decentralisatie, geeft de com missie ook het volgende in overweging: a. Den fcfestaanden beheersvorm' voor de gasfabriek, het tramjbedrijf en elec- tricüeil (distMbuitïe) bedrijf te veran deren door deze bedrijlven in te. bren gen in bijzonderlijk daarvoor op te richten naamlooze vennootschappen, waardoor de zeggingschap van den raad in het algemeen behouden blijft, doch, aan het door den raad te fcenoenfen 'bestuur zoodanige bevoegdheden gege ven zullen worden als. noodig is om een vlotte en goedkoope, doch goede exploi tatie te verzekeren. b.Voor den reinigings.- en ontsmet- tingsdienst, de slachtplaats, 'den genees kundigen dienst en de tank van leening zoogenaamde commisisies van advies in te stellen, gedeeltelijk uit leden kuiten den Raad bestaande, al of niet met den "burgemeester of een wethouder als voor zitter, aan welke in werkelijkheid ban nen de grenzen der door den raad vast gestelde 'tegrooting en onder het op pertoezicht van B. en Wi. het 'tfeh|eer dezer diensttakken wordt overgelaten. Uit Walcheren. - Door B. en W. van Arnenru jdlen is de voor deze gemeente gestelde huur- coffufmissie met ingang1 van 1 Januari 1923 opgeheven. - Donderdagavond werd te Sou burg door de aangeslotenen Mj de te lefoon en vele gietruikers ei-van aan den heer L. Klaasse, kantoorhouder aldaar, een huldeblijk aangeboden, bestaande uit 'een gouden horloge met inscriptie en dito ketting. Door den burgemeester, den heer Buteux werd hij daarbij toegesproken en hem hartelijk dank betuigd voor de wijze waarop hij zich steeds als ambtenaar had verdienstelijk gemaakt, waarop de heer Klaasse spreker dankte voor de tot hem gerichtte woorden en alle aan wezigen voor het aangeboden geschenk. Daarna sprak namens de commissie de heer Van der Peijl den heer Klaasse toe en huldigde hem en zijn vrouw, welke laatste haar man dikwijls moest vervangen, tijdens zijne afwezigheid. Steeds was deze ambtenaar bereidwillig het publiek behulpzaam te zijn en vooral atonné's der telefoon roemen het echt paar Klaasse om hun welwillendheid. De heer K. heeft hjier ruim j win tig jaar de telefoon bediend, welke binnenkort wordt overgeplaatst naar het postkanoor waarna Klaasse den dienst met pensioen gaat verlaten, tot grooten spijt -van alle belanghebbenden. Uit Z u i d-B e v e I p. n d. - Woensdagavond j.l. vergaderde de vereeni ging het „Groene Kruis" te Nis- se waren elf leden aanwezig. Een ver kiezing had plaats van twee bestuursle den. Aftredend waren de heeren J. A. R. Bomimeljé, secretaris en A. Hinjbregtse, bijzittend lid beide heeren werden her kozen. Het salaris' voor den magazijn meester-bode werd voor 1923 vastgesteld op f 25. 'Uit Middelburg. De afdeeling Middelburg—'Vlissingeu van den Ned. Christ. Grafischen Bond heeft het nieuwe arbeidscontract voor de werknemers in de typografie verworpen. Naar Wij vernemen werd echter aan den afgevaardigde vrij mandaat gegeven. Medegedeeld werd de circulaire van Ged. Staten betreffende verduidelijking der circulaire bezuiniging gemjeenbefi- nanciën. Den heer Wielemaker wordt vergun- iging verleend op Dinsdag 12 Dec. a.s. in de geraieentebeiwaarschool voor de ver- eeniging' Nederlandsche Landkolonisatie en inwendige zending een spreekbeurt to iet lichtbeelden te houden over het werk op de Friesche heide. Be zangvereeniging V.Z.O.S. alhier werd vergunning verleend in de tweede helft van December een zanguitvoering1 te geven in de bewaansfchool. Een verzoek van het gemeentebestuur van Bergen op Zoom' dr. Leeman aïs keel- en oorspecialileit aldaar te hon den door jaariijksche bijdrage in zijn wedde van 2 cent per inwoner wordt af wijzend beschikt. Hierna wordt overgegaan Lot benoe ming' van een hoofd van de school waar over voor de opening' der vergadering reeds in besloten zitting gesproken was. Rij istetafmimg worden uitgebracht op den heer F. A. Roosendaal te Middelburg; 4 stemmen en op den heer A. Blok te Kloetinge 3 stemlmen zoodat benoemd, i-s is de heer Roosendaal. De nieuw" be noemde zal in functie treden op 1 Feb. a.s Tot lid van het Weezen algemeen arm bestuur wegens periodieke aftreding va» de.i heer J. P. Hage, werd deze we der herbenoemd. Na eenige bespreking werd goedge keurd aankoop van 30.000 straatkeien te gen 70 per duizend. Medegedeeld wordt dat de gemeentewerkman op zijn voorne men den gemeentedienst te verlaten is teruggekomen. Het loon zal f4 per dag, dag, en voor de hulp f 3 en' 1' 2 tedfageno Aangehouden tot nader onderzoek werd de bespreking' over de verlichting van de kaak welke de gemeente thans per jaar F 400 zal kosten. Gesproken werd over een plaats voor nood slachting'. De voorzitter, deelt mede dat één aanbod is gedaan doch tegen een vrij hooge huursiom. Een volgende verga ring' zal over een en ander meer worden medegedeeld. Woensdagavond j.l. wilde de brug wachter J. M. te W em'feldilng e tijdens de heerscliende duisternis op de reeds opengaande brug stappen, toen hij het ongeluk had in het kanaal te valen. Als goed zwemmer kon hij nog op liet droge geraken, hoewel direct geneeskun dige hulp woest worden ingeroepenom dat igenoejmlde M. met het vallen zich aan een der pijlers van het vaste gedeel te der brug' ernstig' bezeerd had. Uit Vlissingen. „De Vrijheid" van 6 Dec. heeft als karikatuur: De heer Dresselhuijs, als sohool'mteester, die minister v. d.' Swaay, als schooljongen, bij de ooren pakt, en op de "kaart van Zeeland wijzend zegt: „Neen, neen Vlissingen niet vergeten Uit Thole n. Door het Weezen-Armbestuur te Oud V o Is s e m ,e el r zullen verhuurd wor den 60 gemeten bouwland, allen door tegenwoordige pachters ingegeven als te duur, waarvoor in aanmerking komen ge zinshoofden die weinig" of geen land heb ben. Thans is de huurprijs vooraf be paald en wisselt tusschen f 40 en f 60 per geniet. -- In de Woensdagmiddag gehouden raadsvergadering van St. Maar"tens- d ijk werd inet algemteene steimlnilen besio ten instemjniing te betuigen met een adres, van den gemleenteraad te Lisse, strekkende de Tweede. Kamer der Staten Generaal te verzoeken den Zomertijd af te ;.ehaffen. Goedgekeurd werd de instructie voor den keuringsveearts hoofd van dienst, naar aanleiding van het raadsbesluit tol regeling van het verhaal van pensioens bijdragen op de .gemeenteambtenaren hebbel! Ged. Staten besloten hel onder werp aan te houden. Uit Zeeuwse IrV I a a n d e r e n W. D De comlmies C. de Bliek van Aar denburg is overgeplaatst met ingang van 1 Januari 1923 naar Eede (Z.) EEN TENTOONSTELLING VOOR VOLKSGEZONDHEID IN ZEELAND. Nu in Januari a.s. ook Zeeland de reizende hygiënische tentoonstelling' ge durende een paar weken kinnen hare grenzen zal hebben en de Zeeuwen ken nis zullen kunnen maken met deze hoogst telangrijlfe, onder -protectoraat van het Ned. Roode Kruis staande ex positie is een com'misse gevormd voor deze te Vlissingen te houden tentoon stelling. Deze commissie bestaat uit de vol gende dames en heeren: C. A. van Woelderen, burgemeester van Vlissingen, eerc-voorzilter van de afdeeling Vlissingen van het Roode Kruis en voorzitter van de afdeeling Vlisisingen van het Groene Kruis, voorzitter; F. Rozemond, Coosje Buskenstraat 5a, se cretaris; E. Andriessen, vertegenwoordi ger van den R. K. Volksbond te Vlissiu- J. A. Berger, vertegenwoordiger van den Vlissingschen bestuurdersbondHenri Dronkers, secretaris van de provinciale afdeeling van het Roode Kruis te Mid delburg: mevr. Hoogkamer—Unger, lid van het 'bestuur der vereeniging voor zuigelingenzorg en van de afdeeling Vlis singen van het Roode Kruis; P. G. Laer-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1