288. Woensdag 6 December 1922, 165* Jaargang Binnenland. Uit Stad en Provincie. Uit Vl'issingea. KERKNIEUWS, Ü5W" sas§ AFSCHAtiliflNG *AN PORTVRIJDOM. PT« hebben gisteren reeds het verras- raid resultaat gemeld yan de stemming OT»r den portvrijdom voor dienststukken de wet van 18 Fefcir. '21 was be dotten billijkheidshalve aan de Post een vergoeding toe te kennen voor de ver-. TOerde dienstbrieven, en nu was eindelijk een vorm gevonden om! die vergoeding te bepalen. Bijgevolg waren nu aanhan gig gemaakt aanvullingfefcegrootinigep voor de verschillende hooofdstukken der siaalsibegrootj ng van. het loopende jaar 1922. Dat gold de stukken uitgaande van de openbare besturen- En htet bedrag dat aan de Post voor 1922 zou worden toegekend werd op 4 millioen geraamd. $Pevens zouden dan voortaan ook de '"«tukken Mn opent', besturen gefran keerd moeten worden en zouden ook Waterschapsbesturen geen portvrijdom roteer hebben). Maar blij de eerste suppi. biegrooting van dien aard verklaarden gisteren 51 leden er zich tegen en slechts 37 voor, zoodat ook de overige voorstellen van dien aard werden teruggenomen. In zoover was dit geen verrassing dat tSj het afdeelingsonderzoek „ver scheidene" leden het gewemschlt acht ten op de aangenomen regeling terug te 'komen, omdat deze ook te veèl werk zou vorderen. Die leden gaven de voor- kleur aan een verrekening van de Ver goeding door nu en dan te nemen steek proeven De eenigte spreker van gisteren, de heer Schokking, verklaarde dan bok, dat de voordeelen tegenover de nadeelén zóó- gering zijn, dat, zonder onvriendelijk te zijn jegens den Minister, sprekers frac tie haar stem aan deze ontwerpen niet zou kunnen geven. Maar wat nu? Wat zal het gevolg zijn voor de Postbtegrpioting voor 1922, die «u die 4 millioen nog niet krijgt? Bn boe gaat 't met de begrooting 1923, die sluit met een zeer bescheiden batig saldo, dank züj de uitgetrokken 5 millioen wegens de afschaffing van portvrijdom van dienststukken EU de regteering heeft in de millioenennota voorop ge steld dat er geen tekort op de posjtffce- grooting mag zijp! Is er nu eenige kans op dat ook nog over '22, en zelfs voor '23 een andere vorm van berekening wordt gevonden en toegepast' Zooals uit het afdeelingjsverslag blijkt, wilden ook die „verscheidente" leden een vergoeding, maar op anderen grondslag!. In zSjn antwoord op dat verslag, merkte echter de Minister op, dat de daarin aangegeven methode van steekproevfen verschillende der bezwaren tegen port vrijdom niét zou ondervangen, speciaal niet wat betreft 't misbruik, en de onge motiveerde tegemoetkoming aan parti culieren voor stukken aan autoriteiten. En als men daèrvoor kosteloos vervoer tISjift toestaan, zou dat, naar de Minis ter opmerkte, „er ongetwijfeld toe bij dragen, dat ook in de naaste toekomst niet zal kunnen worden overgegaan tot invoering van lager porti." Men ziet dus welk een publiek belang er b|j deze Zaak betrokken is, n.l'. die van goedkoope brieven. Door de beslissing van gisteren is nu de kans daarop zeer onzeker gewon de». KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. Het belangrijkste van de zitting van gisteren behalve de hierboven bespro ken portvrijdom en de in ons vforigl num mer reeds gemelde bteslislsing om de onderwijswet Dinsdag onder handen te nemen waren de mtediedeelingen van Minister van S|waay naar aanlei ding van de opmerkingen in verband met de afdeel ing spoorwegen van zijp fcegrooting. We laten de voornaamste hier volgen: De heer Dresselhuys 'stelde een vraag over de birug over de Eendracht. De Minister herinnert er in zijn ant woord aan, dat de bouw daarvansamen hing met den aanleg van spoorwegen in Zeeland. Die zaak was al in een vrij' vergevorderd stadium. Gedep. Staten hadden hun medewerking al verleend. Bovendien hing een en ander samen met den spoorwegaanleg in West-Brabant Maar Ged. Staten van Zeeland overwo -gen intusschen, of niet een dam' over of inpoldering van de Eendracht beter was dan het maken van een spoorweg brug. Afgescheiden daarvan vroegen ge meentebesturen aan het rijk of dit be reid zou zijp den bouw van een brug te snbeidieeren. die later ook voor "den spoorweg zou kunnen worden ingericht. Spreker meent, dat deze zaak moet wor den overwogen, en eventueel hulp ver leen# zou kunnen worden, indien de fce- landhebbenden voldoende bijdragen, om dat die spoorwegaanleg misschien nog wel wat op zich kan laten wachten. Inzake de befaamde zandlevering voor den aanleg van de Ceintuurbaan bij Am sterdam. verklaarde de Minister op een vraagwan'den heer Braambeek: dat hij heelemgaï niet van plan is die overeenkomst goed te keuren. Of hij' tot openbare aanbesteding zal overgaan, zal hij nader beslissen, als hij over meer gegevens beschikt. Hieruit moge blijken, dat de indruk, alsof spreker den betrokken ambtenaar de hand boven het hpofd wilde hou den, ten eenenmale verkeerd is. Dit is1 allerminst sprekers bedoeling. Tegenover het betoog van den heer Van Gijn om1 de eerste klassen af te schaffen, daar zij' te veel uitgaven vor deren, stelde de Minister een an dere becijfering, die hem tot de con clusie leidde, dat men zeer onverstan dig zou doen om loip de drukke lijnen de eerste klassen af te schaffen. Op de minder drukke lijnen in de provincie kan men met minder eerste klasse-plaat sen volstaan. Ook bij electrificatie van de drukke lijn Amsterdam—Rotterdam^ is de spoorwegdirectie van meening de eerste klasse te moeten handhaven. Vervolgens een kwestie Van algemeen6 interesse, die der spoorwegtarie ven Zoolang de spoorwegen te worstelen hebben met zulke nadeelige uitkomsten, acht de Minister het uiterst gevaarlijk, over te gaan tot een algem'eene ver andering der tarieven, omdat dat,werken de over de geheele linie, het nadeeliig sal do belangrijk zou kunpen vermeerderen. Men moet dus voorzichtig zijp, ook Piet het aanhalen van toestanden ,ujt het buitenland. In Denemarken zou de tpriefs- vernvindering het tekort hebben doen verdwijnen. In Denemarken, \yaren de tarieven 100 pCt. hooger dan vóór den oorlog', de goederentarieven 200 pCt. On der den voortdurenden aandrang heeft mien een verlaging van 15 pCt. toegestaan Het gevolg daarvan was, dat de exploita tierekening ongeveer sluitend was', d. w. zonder rente en aflossing van de kapi talen. Zoover waren wij' echter bier olok in 1921. Men móet ook de kapitaals- lasten in rekening 'blrengien. Hetzelfde is het geval in Engeland. Daar heeft mten de tarieven verlaagd, maar daar hadden de spoorwegen een belangrijk kapitaal gekregen. Wanneer mten hier ook zoprn dotatie kreeg, kon spreker de tarieven ook verlagen. In Zwitserland is! voor het volgend jaar een tekort geraamd van 25 mil lioen francs. Nu moet men daarom' niet stilzitten, mlaar Wel pogingen aanwenden om het vervoer te vermeerderen. Daartoe stterekt bij' voorbeeld de wederinvoering van het buurtverkeer, met ingang van bet a.s. voorjaar. De heer Schaper te val de wederinvoering1 van .de küomteterkaarten aan. De Minister heeft teg|en deze het 'be zwaar, dat zij alle grondslagen vian de ta rieven aantasten. Iemand, jdie 225 K.M. aflegt, ibetaalt dan evenveel als iemiand die 400 K.M. aflegt. Dat is piet juist- Spr. zou een verlaagden prijs willen invoeren, een zgin. Staffeltarief, rd. dat de eenheids prijs voor de Uiteerdere K.M. een depres sie aantoont. Er wordt een aantal K.M. vastgesteld, waarvoor men een normalen eenheidsprijs' betaalt, mlaar voor elke 100 K.M. uiteer wordt de eenheidsprijs' lager. Het wordt dus een distantie-rablat. De heer Lovïnk betoogde, dat het nood zakelijk was, voor het vervoer van ver schillende artikelen van land- en tuin bouw de tarieven nog' veel verder te ver lagen. De Minister heeft daarover vroeger al eens een onderhoud glehad met den héér Lovink. Spreker is het mtet den heer Lovink eens, als! mten het Vraagstuk te- ziet van het standpunt der tuinbouwers'. Maar van het standpunt der spoorwegten hibet men er rekening! mlee honden, dat deze niet met verlies kunnen werken. Men is mtet de uitzonderinglstarieven al verder gegaan dan feitelijk mogelijk is. Verder gaan zou verlies opleveren voior de spoorwegen. Als mten dien tuin bouwers dus een subsidie wil gteven door de spoorwegten het verlies te laten lijden, dan mteent spreker, dat dit verkeerd is. Dit subsidie zou door een ander Depar tement moeten worden gegeven. In een bijzonder geval kan mten nu wel een uitzondering 'maken. De heer Lovink zeide, dat er een bijzonder groote hoe veelheid tuinbouwproducten uit één streek vervoerd mbet worden. De spoorwegen hebben vroeger al eens gevraagd, welke hoeveelheid mten voor vervoer kon waarborgen, mlaar daar,op werd niet ingtegaan. De directie zei bij' voorbeeld: Laten we bij' voOrbeeld eens praten over een vervoer van 10.000 wa gons. Maar dan zeiden de tuinbouwers altijd, djt niet te kunnen garandeeren. Laat de heer Lovink nu eens komen met een concreet voorstel. Als nu bijvoor beeld door diens bemoeiingen 5000 wagens Werden gescandeerd in 2 maan den, zöu spreker wijt bïj de spoorwegen kunnen doen en aabraden, ook al zit er geen winst op, de menschen te gtemoet te komen. Bij de replieken kwam de heer W ij n koop met een motie ota de derde klaslste tarieven te verminderen en het buurtver keer te bevorderen. Daarover zal heden gestemd worden. De heer Schaper trok zijn voor degressie op lange afstanden in. Aan hpt eind der zitting werd een begin gemaakt nxet dp alg. beschouwin gten over de begrooting van Marine. De heer Ter II a 11 beval daarbij de be langen der oud-gepensibnneerden in de aandacht van dep Minister aan, en wees op de schrille tegenstelling vpn de nu en 4? vroeger gëp^spori^èe^dén. Voorts vrqèg 611 nadere inlichtingen oyer bét geval-Hydrp, waarover de ge geven mededeelingen ^emVp&jhljjk getrof-, (en hebtoen- rfn J>E INDISCHE GULDEN. Pe JavaWode constateert, dat tegen- yte.onlig f97.35 tqt f 97.50 telegrafisjche tran SmSssie naar Holland betaald moet worden met honderd gulden vraagt zich af 'waarom de Indische gulden gedepre- cieerd is, ten aanzien van den Nederland stehen gulden. Het Mad wijt de oorzaak aan speculatie en aan het vermfeeden,; dal particulieren banken den koers voor T. T naar Hqllgnp opwerken of neer- drukkep, naarmate 4® winst in wisselza ken hét gemakkelijkst te verkrijgen is, daar de Javasohe Bank onmhehtig is, de koersen te handhaven op het vroegere niveau van f 99.625 tot 1' 100.75, ornjdat de Nederlandstche Bank Sinds 1919 geen zilveren en gouden standpenningen meer verstrekt voor creditsaldi aan de .Tava- isebe Bank. Door het verknopen van ster- ling-T.T. kan de Javasche Bank den koers naar Holland herstellen èn Tiet schijnt het blad toe, dat de Javasche Bank deze politiek reeds volgt, f iUSMAi i jO I (Ingez. Med.) afdaalt, komt mten in een g|ang, waarvan de betimmering geheel in eikenhout is uitgevoerd; de deuren geven toègang tot de archiefkasten, tot een kleedkamer voor het personeel en een tot een ver trek, waar men zich niet onder den grond zou wanen. Een nette lamlbrisee- ring', een mooi met leder 'bekleed en dooi de firma gebroeders Ondérdijk geleverd ameublement, 'maakt het hier tot een gezellige wachtkamer, voor hen, dié van hieruit, de door een bijzonder zware deur eh dito muur van gewapend beton af gesloten ruimte, waar zich de eigenlijke safe bevindt willen binnentreden. In de safe zijn reeds een groot aan tal loketten aangebracht, mlaar er is nog volop gtelegenheid het aantal uit te brei den. Aan de andere zijde van het ver trék bevinden zich de deuren die toegang gteven tot twee ruimte knipkamers. In één woord, het is een göede, nette en prac- tische safe-inrichting, die Middelburg rij ker is geworden. Uit Middelburg. Gisteren hebben wij een kijkje ge nomen op den Singel van Ppelendale, waar men begonnen is met verbetering van den weg' met behulp van den 8000 K.G. zwaren stoomwals. Eerst wordt de thans bestaande 'wegbedekking, waar noodig', bijgewerkt en dan wordt een laag steenslag opgebracht, die met den wals wordt ingewerkt, terwijl aan beide zijden een .rijwielpad wordt aangelegd. Voor zoover wij1 tot belotordeelen bevoegd zijn, vertrouwen wij', dat een groote verbete ring van onze Singels want het werk wordt voortgtezet tot aan de Veers chq 'brug' toe is te verwachten, terwijl het bovendien weder eenigte menschen aan het werk houdt, ook bij het lossen der schepen, die den steenslag aan de 'Turf- kade aanvoeren, waarvan hij' met slee perswagens naar den Singel wordt ver voerd. In verband mtet het werken met dezen stoomwals, bereikte ons een klacht van iemand ,die met paard en wagen den Singel wüde passeeren, en toen ont- waardde, dat de machine geweldig leven maakt, en volgen den inzender alle paar den er van moeten schrikken. Hij vraagt of het niet gewen acht zou zijn het wer ken met den wals aan het begin van hel betrokken deel van den Singel bekend te maken, en deze put te dempen voor- het kalf verdronken is. Door den «commissaris van politie is op verzoek van het bestuur van het Carnegieheldenfonds een loffelijk getuig schrift met f 50 gratificatie uitgereikt aan J. Schutten alhier wegens het met levensgevaar redden van een jongen uit Üe Rotterdamsche Kade op 12 Dct. j.l. Nu al meer en meer gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid zijn waar devolle papieren enz. in een safe depo sit in bewaring te geven, heeft ook de N. V. Hendrikse en Co.'s Bankiers en Effectenkantoor alhier begrepen haar clientèle in de gelegenheid te moeten stellen van zulk een inrichting gebruik te kunnen maken en heeft zij' in lipt sous terrain van haar beide panden aan de Houtkade onder leiding van den ar chitect, den heer A. L. J. Goetlrals, door den aannemter, den heer Jarrse uit Se- rooskerke een geheele verandering doen aanbrengen. Hetzij men van uit het kan toor, hetzij uit den gang van de con ciërgewoning, aan de deur waarvan thans een bord den weg- Wijst naar de safe, Te Vla swingen zal op Dinsdag 12 Decembter des middags' op dé algemteene begraafplaats een monument worden ont huld voor de daar ter aarde bestelde ma rine-schepelingen, die tijdens den oor log hun leven lieten. 9 Uit Zul a-B e v o 1 a n d. Bij' Kon. besluit is aan den heer J. J. Ochfman, te Goes, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend ais lid van hét best. der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen voor het district N. en Z. Beve land, zulks met dankbetuiging voor de door hem in die functie aan den lande bewezen diensten. Maandagavond vergaderde de ver- eeniging het Groene Kruis te B o r .sT- sele. De begrooting over 1923 werd vastgesteld op een bedrag van f 200 in ontvang en uitgaaf. De voorzitter deel de 'mede dat de wijk ver pJfeeg'ster het verplegingsmateriaal geïnspecteerd had, en rapporteerde dat dit volkomen in orde was. Tot leden der comtnissie, die de rekening zullen nazien Werden de heeren Jacs. van Liere en Wu Perrefö aangewezen. De afgevaardigde nSar de algem. vergadering der Prov. Vereeniging bracht een uitvoerig verslag uit van het (laar verhandelde en oogstte daarvoor den dank der vergadering. De heeren C. Allaart en A. Duvekot, aftredende be stuursleden, werden beiden herkozen.. De meening, dat de motorschuit „Hollandia II" die vóór ongeveer drie weken de haven te E1 te w o u t! s d tij'k verliet beladen met aardappels met be- (Steflptenïng1 naar Amsterdam, een eind buiten de haven zou zijn omlgevallten, is bewaarheid. Vanwege de assurantie maatschappij is het vaarwter in de laat ste aagen afgedregd, en daarbij heeft Imten het vaartuig bij de Zwarte ton, op een diepte van 18 M. gevonden. Doior den bekenden helmduiker Speriinig is, de iSitand van het vaartuig onderzocht en daarbij bleek, dat de mfogel'ijkheid van naar boven brengen niet uitgesloten is'. Vanwege de Rotterdamsche bergingmaat schappij Van der Tak Co. zal dit lich ten deze week geschieden en worden de tot dit doel vervaardigde reuzenkranen naar hier overgebracht. Van de lijken van den schipper en diens knecht werd tot heden niets bekend. Het wordt niet onmogelijk geacht „dat liet lijk vanschip- per Dekker zich in het slum-hokje be vindt. Gisterenavond omjstreeks 6 uur werd een voerman uit Goes, recht over het zaadm(agazijn van den lieer v. d. Have te K a p e 11 e ,zoodanig aangereden door de auto van een onbekend geble ven persoon, dat hij met paard en kar in de sloot terecht kwam. JMel behulp van het personeel Eureka werd alles op den weg gebracht Met enkele materieele schade aan 1-raT en l;arnaS'Sement kon de weg' vervolad worden. De chauffeur echter trok zich niets van deze dingen aan, reed door ai; niets was gebeurd. Uit Tkote n. In de zitting van den gemeenteraad van Scherpenisjse op 4 Dec. deel de de voorzitter mede, dat de schoof- regenbtak van 1 Dec. 1922 tot 1 Dec. 1923 is verhuurd aan P. ÏÏansens voor f 12.50. Een verzoek van den raad der ge meente Lisse om adhaésie-tetuigjing In zake een aan de Tweiéde Kamer 'gericht adres betreffende afschaffing Zomertijd, werd voor kennisgeving aangenomen. ïn de instructie van den geriieénte- geneesheer werd een bepaling qiigèno- men dat hi| tweemaal per jaar de school moet bezoeken ten einde een onderzoek naar den gezondheidstoestand der kin deren in te stellen. Uit Zeeuwsch-Vlftanderen O. I"Ja Bij Kon. btesluit is bepaald dat de btezwaren tegen het vestigen van petro- leumwerkplaatscn in de m'aréchanssée- kazernes te Axel en te Terneuzea geen aanleiding geven om die vesti ging tegen te gaan. En is toestemming daartoe verleend op voorwaarde dat voor de geheele zolders der betrokken ge bouwen een rookverbod zal worden in gesteld. Geref. Kerk. Beroepen te Oostburg, W. Moens-, cattd. te Leiden. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Het s'Jt a n d bl e e 1 van Willem II Men schrijft uit Bergen op Zoom aan aan het Hand.: Beschouwde men het hier eerst alge méén als een verzinsel dat ons, gemeen- tébe-siunr aan dat van Den Haag zou ge vraagd hebben naar den prijs' van het stahdbeeld yan Koning Willem TI, met liet plan om het hier te plaatsen, thans blijkt dit door enkele Haagsche bladen ver^pfreid bericht toch eenigen grond van waarheid te hebben. Alleen echter imel dit verschil, dat niet ons gemeen- tete,stuur, maar dat van den Geschied kundigen Kring „het Mairkiezaat" die vraag gedaan heeft. Dit heeFt daarbij zeker niet bedacht, dat onze geinjeen- teraad in dezen lijd van mhlaise zeker niet tol een dergelijke uitgave zou te vinden zijn en dat te !m(inder voor dit beeld. i Neon. dan zou het nog! wat anders zijn altijd in geval het geld er niet op aan- kwain als het wasi voor Prins MauritJS die Mi Bergen's ontzet van voop drie eeuwen een rol van zooveel' btetee- kenis cespeeld heeft. i S De Sterke, door .Tulia Frank. Uit. v. Holkettna jWarendorf. Eén derde van 't heele boek ais1 inlei ding, en twee derden voor 't eigenlijk verhaal. De verhouding! is wat ongewoon, en als regel niet goed. Maar we kun nen ook al Weer niet zeggen dat d ea|e lange inleiding ons hinderde. We von den haar zeer interessant en boeiend. De „Sterke" van het eigenlijke verhaal is een jong meisje dat samten woont met een zonderlinge combinatie zenuwzwak- ke tantes, en dat zelf weifelt tusscüen een göeien jongen, die haar aanbidt, en een Don Juan aan wien zij' veel toegeeft im'aar mtet wien zij niet getrouwd wil zijn. Sterk is zij slechts in schijn, en het eind is dat zij Wegvlucht paar het buitenland. De schrijfster heeft haar lezers: blijk baar willen aantoonen dat de, laten we zeggen: ongewone gedragingten van dat jongemteisje een gevolg zijn van haar voorgeslacht, een drankzuchtigen vader en een al te veel liefhebbenden groot vader- i In ieder geval heeft de sichrijfster het noodig gevonden lom een beeld te gte ven san dat vborgteislacht. En ze deed dat in dezen vorml, dat ze dien groot vader en zijn gezin, haar vader, haar oeni- en tantes in een reeks: van taferee le<n al? in een film, aan de oogten van haar lezers laat voorMj trekken. I De inleidende film1 heeft ons, sterk

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1