So. 287. Dinsdag 5 Deeember 1922. inn e rt t n od. Uit 8tad en Provincie. 165* Jaargang Abonnementsprijs per kwar taal; op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten p. post 2.50: voor Middelburg en agentschap Vlis- singen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 sent per week. Advertentie n: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10, elke regel meer 36 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra, .Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor poijt per stuk, Advertentiën moeten, willen ze nog in Ons blad van dienzeifden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des (Zaterdags uiterlijk half elf aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. DE HERZIENING DER SOCIALE VERZEKERING. jDe Minister van Arbeid heeft een sche pen van wetswijzigingen tot een alge heels herziening der bestaande sociale veraekering1, om advies aan den hoogen Baad van Arbeid toegezonden. s Dw punten, waarover advies wordt ge vraagd, betreffen o. a. de volgende on derwerpen, die uitvoerig worden toege licht: uitbreiding der verplichte spciale ver zekeringen tot alle personen in dienstbe trekking' tegen loon; j i het brengen van ongevallen van langer, duur onder de ziektewet ;en dan niet al- Jee* de geldelijke «Schadeloosstelling,, maar ook de ziekte verzorging1; eenheidsrenten inplaats van individn- eele rentebe paling met afschaffing! van zegelpiakking ajdividueele ziekteverzekering Inplaats; van collectieve verzekering'; i het opdragen der verzekering' aan overheidsorganen of aan organisaties van werkgevers en werknemers. f In de toelichting wordt aan de hand van deze onderwerpen speciaal gewe zen op de vereenvoudiging, en op de bezuiniging, waardoor o. a. de 3.5 'mali- biioen voor administratiekosten der on" bjgevallenverzekering kan worden be- paard. De eenheidsrente zou op f3 p. w. als ouderdo2n)sirente en op f4 p. w. als in validiteit»- en weduwen en weezenrente gesteld worden. f Voor de werkgever,» zou dit beteeke- nen het vervallen van het zegelaplakken op rentekaarten, waardoor aan het igPoo- te leger van ambtenaren aan de Raden van Arbeid geen behoefte meer zou be staan, wat een besparing van 3miilllLoen zon geven. v Bij uitvoering der verzekering door fcedrijfsvereenigingen zou men daarnaast fatet een 12 a 15 Raden van Arbeid kunnen volstaan. Het zóu het eind betee- kenen van een zeer groot aantal zieken geld uitkeerende kassen. 1 DE HERZIENING DER ONDERWIJS WET. De imededeelingten, die wij in ons vorig nummer aanhaalden uit de M. van Antwi. inzake de technische herziening' van de onderwijswet mjoeten we nog met het volgende aanvullen: D« regeering heeft haat- voorstel te ruggenomen volgens hetwelk de afwijking van den regel, dat in elke gemeente vol doend openbaar onderwijs zal worden in gericht, niet gfeoorloofd' zal zijn, indien ouders of verzorgers van 25 of mjeer leerplichtige kinderen blijk geven dat zij openbaar onderwijs voor deze kinde ren in de gemfeente verlangen, of zoo- laag nog 18 of mieer leerplichtige kin deren de bestaande openbare school be zoeken. De thans in de wet genoemde getallen 12 en 8 blijven nïit^dien ge üandhaafd. Toorts dienen we onze mfeedeeling fcetreffende het ver v o lgo nlde r w ijj» te verduidelijken. De Minister stelt niet voor het vervallen van het onderwijs, Mil, maar het vervallen van de rijks ver goeding, door schrapping van art. 61 waarin die rijks vergoeding wordt gere geld. Een overgangsbesluit garandeert nog de rijksvergoeding voor de cursussen waarbij het inwerkingtreden der wet ver- volt'XffiderWtijs wordt gegeven. - - DE S. D. A. P. EN DE WETHOUDERSr KETELS. Het partijbestuur Van de S. D. A. P. heeft, naar wij in „Het Volk" lezen, de volgende resolutie voorgesteld ter 'behan deling op het aanstaande congres. „Het congres, het beginsel haudhja- vende van de in het congres, vtin 1919 aangenomen resolutie, bevattende, dat wethouderszetels alleen daar moeten worden aanvaard, waar voldoende zeker heid bestaat, dat mede daardoor de ver- -wezenlijking van belangrijke punten van ons gemeenteprogram Wordt verzekerd of een reactionaire gemeentepolitiek wordt tegengegaan is evenwel van meening, dat de er varing met burgerlijke partijen gesloten overeenkomsten op grondslag van. een gemeenschappelijk program', niet aan spoort om langs dezen weg die verwet" zenlij'king te trachten te bereiken. is van oordeel, dat de vraag, of in een bepaalde gemeente wethouderszetels zul len worden aanvaard, in eersté instantie door de plaatselijke afdeelingen of fe deraties kan worden beslist. Een besluit van een afdeeling of fede ratie, strekkend om in een gemeente een of meer wethouderszetels te aan vaarden, behoeft de goedkeuring Van het partijbestuur. Deze goedkeuring wordt niet ver- eischt, waar het reeds door partijgenoo- ten bezette wethouderszetels betreft, én over de wederbezetting geen belangrijk meeningsverschil bestaat." ONS VESTINGSTELSEL EN DE HEER COLLIN. Blijkens het voorloopig verslag van de Tweede Kamer over de begrooting van het vestingstelsel, werd van verschil lende zijden de aandacht gevestigd op hetgeen big" de algemeene beschouwingen over de staatsfcegrooting door het Ka merlid H. Colijh ten aanzien van het vestingstelsel ils gezegd- Men verklaarde het op prijs te zullen stellen, indien de Minister in zijn 'beantwoording van dit verslag een uiteenzetting van de te dezer zake door hemj gehuldigde opvat ting aan de Kamer zou willen geven. Somknige leden gaven als hun méening te kennen, dat de voltooiing v,an het vies- tingstellsel onverwijld behoort te wor den gestaakt en de bestaande werken dienen te worden geslecht. Andere le den bepaalden zich tot de verklaring dat zij' het niet doelmatig achtten thorns uitgaven te doen voor nieuwe werken Verscheidene leden zouden zich ech ter mfet ernst wenSchten te verzetten te lgen een afschaffing als' de bedoelde. gesteld. Een inzameling bij de burgerij gehouden om hem een stoffelijk aanden ken aan dezen dag te geven, bracht ver rassende resultaten op, waardoor de voor dit doel gevormde commissie in staat was dr. C. Koek eeen zeer fraaie boe kenkast ten geschenke te geven, die tij monde van ds. Gerretsen van 's-Graven<- polder hem' werd aangeboden. In de Vrijdag gehouden vergade ring van den raad der gemeente Hoede- kenskerke waren de heeren wethou der L. Lous en Jac. Bal met kennisge ving afwezig.- Het eerste suppletoir kohier Honden belasting 1922 werd vastgesteld met 15 aangeslagenen. Tot 'lid der commissie van toezicht op het lager onderwijs werd herbenoemd de heer Th. J. de Boo. De begrooting van het Burgerlijk Arm bestuur dienst 1923 werd goedgekeurd in ontvang en uitgaaf tot een 'bedrag van f 5275.511/2, niet een post van onvoiorziene uitgaven groot f 89.2.061/2- Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur werd ttf. a. st. herbenoemd de heer J. F. Depondt. Met 3 tegen 1 stem en 1 onthouding werden B. en W,. uitgenoodigd zulks op voorstel van den heer Johs'. Boone ,01 ml de verordening op de invordering van de begrafenisrechten in deze gemeente dus danig te wijzigen dat voor hqt vervolg bet luiden der klok bij1 begrafenissen voor ieder ingezetene zal kunnen geschieden, zonder daaraan te groote klosten te ver binden. Nadat nog aanmerking was ge maakt op den slechten toestand waarin verkeert de Steigerweg welke in onder houd is bij ,de provincie en nadat werd besloten een begrooting te maken vtocr gedeeltelijke bestrating van den grint weg naar Kwadendamhie, welke laatste ondanks de massa's macadam, die daar in zijn gebracht, in een ware modderpoel is herschapen, wordt de vergadering ge sloten. Uit Zeeuwscb-Vlaanderen W. D Te s-Gravenhage slaagde voor rijks klerk hij' de directe belastingen de heer J. Lucieer, part. Merk bij den rijks ontvanger te Delft, vroeger in gelijke betrekking te Aardenburg. In een der Zeeuwsche gemeenten werden de vorige week de biljetten be zorgd voor inkomsten- en hotofdelijken omslag, vele met hooge bedragen vtoor lui die nog nimmer aanslag betaalden, andere met hoogere dan voorheen. Een der aangeslagenen ontmioette een paar dagen later een dorpsgenoot die begon mlet het gtewone: „'mooi weertje vandaag", waarop de ander repliceerde: „Maar ke rel, jij' bent de eerste die sedert twee dagen over 't weer praat, ik heb nog niks anders gehoord dan over belasting aanslagen!" Nu, 't blijft voorloioipig het onderwerp van 't gesprek 1 Uit Middelburg. Op het adres tegen verslechtering van het L. O. hebben te Middel burg en omstreken 5405 meerder jarige personen hunne handteekeningen geplaatst. Uit Zutd-Beveland Ingevolge de "Woningwet is. ten be hoeve van den arbeiderswoningbouw aan de gemeente Goes voor de vereeniging St. Willebrordus ten behoeve van den bouw van 36 arbeiderswoningten een voorschot verleend vlan f 120.200, tegèn een rentevoet van 6 pCt., af te lossen in 50 jaar, met een annuïteit van 6,344 ipCt, en een maximum 'bijdrage van f 1776.57. In de gisterenmiddag gehouden con ferentie van werkgevers en het bestuur van de Chr. Werkliedenvjereenigiug te Kapelle is besloten na gemteenschapr pelijk overleg om het loon tot Mei 1923 aldus vast te stellen: minimium-loon van af 20 jaar f 2 per dag, van af 19 jaar f 1.80, 18 jaar f 1.60, 17 jaar f 1.40, 16 jaar f 1.10, 15 jaar f 0.80 en 14 jaar f 0.50. De burgerij van Hoedekenskerkc Kwadendamme, Baarland en 's-Graven polder, wenschte de promotie van den heer C. Koek tot doctor in de genees kunde niet ongemerkt voorbij te noen PROVINCIALE STATEN. Mededeelingen. Aan de orde zijn verschillende me dedeelingen van Ged- Staten, o. a. om trent a. het tekende adres aan H. M. de Koningin inzake financeelen steun van Rijkswege aan de Provincie; bi. den stand der werkzaamheden van de Prov. Zeeuwsche Elec. Mij. gedurende het 2de halfjaar 1922; c. de overneming van het veer Veere— Kamperland door de Provincie. Ingekomen is. nog een adres van bewo ners van Noord-Beveland, waarbij de laatste kwestie nog eens in ernstige oVer weging wordt aanbevolen, daar die me- dedeeling heeft teleurgesteld en thans toestanden dreigen te zullen worden be stendigd die geen langer uitstel dulden. De taededeeling onder a wordt gezon den naar de afdeelinglen. De heer Lindeïjrer stelt voor ook de mededeeling onder b haar de afdeelingen te zenden. Aldus besloten. De heer H e n s e 1 stelt voor ook de mededeeling! onder c naar de afdeelin gen te zenden met'het ingekomen adres. Aldus besloten. Aan te houden voorstellen. Goedgekeurd wordt de volgende voor stellen aan te houden, aangaande een verzoek van lo. den raad der gemeente Clinge om1 renteloos voorschot vjotor wegsverbtetering 2o. den raad der gemeente Philippine om een bijdrage voor wegsverbeteringf^ 3o. het bestuur van den kring „Noord- Beveland" der Zeeuwsche landbouw Mij. om verhooging van den veerdam te Kor't- gene 4o. de gerechtigden lot het verrecht aan het veer van Oud- op NieuwtVoslse- meer om machtiging tot heffing 'van overzetgelden volgens een hooger tarief; 5o. de vergadering van ingelanden van den calamiteusen polder Borssele om vrijverklaring; 60. de Rotterdamsche tramweg Mij. om subsidie voor 1923 voor een stoom boot tusschen Slavenisse eenerzijds en Zijpe en Anna Jacobapolder anderzijds 7o. kerkvoogden der Ned. Herv. ge meente te Kapelle (Z. B.) om subsidie in de kosten Van restauratie van het kerkgebouw aldaar. Pensioen r e (g e 1 i nfg Naar aanleiding van de voorgestelde regelen voor de toepassing van het ver baal krachtens de Pensioenwet 1922 en tot wijziging der verordening lot rege- gaan. Men wilde namelijk een bewijs geven hoezeer het werk "van dezè alge- ling der bezoldiging; der ambtenaren in meen gteachte geneesheer op prijs wordt dienst der Provincie Zeeland, is nog ïn gekomen een adres van .1. N. Verhage c. a., waarbij zij verzoeken de intrek king van het artikel, krachtens welke aan gehuwden of weduwnaars met een eigen huishouden een tegemoetkoming' in de huishuur wordt toegekend, niet toe te passen op de op 1 Januari 1923 in dienst der provincie zijnde ambtenaren, daar zij anders, wanneer zij van de ver kregen rechten nog gebruik wenschen. te maken, overhaast een huwelijk moe ten sluiten, wat voor het grootste deel der ambtenaren niet mogelijk zal zijn; Voorts een adres van gelijke strekking van de ambtenaren Van den Prov. Wa terstaat, J. B. Dekker c. s. Het voorstel met de adressen zal wor den verzonden naar de afdeelingen. Naar aanleiding, van het voorstel tot het vragen van machtiging aan de Kroon tot onttrekking van ambtenaren aan de Pensioenwet is nog ingekomten een adres van F. A. Kloppert o. Is., amlbtenaren bij den Prov. Waterstaat. Naar aanleiding hiervan wijzigen Ged. Staten hun oorspronkelijk voorstel, dat thans ongeveer luidt, om1: le. aan H. M. de Koningin te verzoe ken, te willen toestaan, dat 'bepaalde ambtenaren in dienst der Provincie Zee land, geheel aan de Pensioenwet worden onttrokken 2o. te bepalen, dal voor deze amlb tenaren zullen blijven gelden de rege len vooV het verkrijgen van eigen en van Weduwen en Weezenpeiisioen, mtel dien verstande, dat, zoo het bedrag', het welk dientengevolge aan den ambtenaar of aan zijn weduwe en(of) Weezen als pensioen zal worden toegekend, lager mocht blijken te zijn dan het pensioen, 'twelk ingtev. de Pensioenw '22 zou zijn genoten, indien 'bovenbedoelde pnttrek- king' niet had plaats gehad, aan de tot het pensioen gerechtigden een jaarlijksche toelage, tot het bedrag -tón het verschil ten laste der Provinciate fondsen zal worden toegekend. Naar de afdeelingen. Aanvaring. Ged. Staten stellen Prov. Staten voor een mogelijk geschil omtrent de schuld der ftp 4 Nov. 1922 plaats .gehad heb bende aanvaring tusschen het s.s. „Zee land" van den Prov. StoornisootdieiKt olp de W. Schelde en de motorboot Gideon II van de firma Van Melle te Breskens aan de uitspraak van scheidsmannen te on derwerpen of daarover een rechtsgeding te voeren of hierin als verweerders' op te treden. Alsvoren. Poortvliet. Hel waterschap Poortvliet verzocht aan houding van het voorstel tiot wij'ziging van het 'bijzonder reglement voor het waterschap Poortvliet. De voorz. stelt aldus vopr, waarna conform wordt besloten. O ph. S t o o m b oOi td i ensit. Naar aanleiding; van het voorstel tot opheffing van den stoombiootdienst Mid delburg;— Woli'aar tsdijksche veer Kort- gCne is een adres ingekomen van de Zeeuwsche Kamer van Koophandel, ge vestigd te Middelburg, waarbij verzocht wordt het voorstel te renvpyeeren naar Ged. Staten, en alsnog de Kamer van Koophandel over de kwestie te hooren. Naar de afdeelingen. C a 1 a m i t eus iVe r 1» 1. polders. Naar aanleiding van de voorgestelde ca lami leusverklaring der polders Ser Lip pens en Nieuw Othene en vaststelling; van een bijzonder reglement voor het be stuur ten beheer der waterkeering der calamiteuze 'polders Ser Lippens, Nieuw Othene, Margarelha, Kleine Iiuissens en (lngez. Me<J.) Eendragt fs nog ingekomen een adres van den dijkraad voor de waterkeering der calamiteuze polders Margaretha c. a., houdende bezwaren tegen het ont- werp-hüjzonder reglement. Tevens een' adres van W. M. Fendi- nandusse c. s., ambtenaren bij de water keering der calamiteuze polders c. a., houdende eveneens bezwaren. Het voorstel met de adressen wordt verwezen naar de afdeelingen. Ingekomen is voorts een adres van hel comité a tot werkverruiming in Zeeuwsch-Vlaanderen inzake maatrege^ len met betrekking tot de voorziening in werkloosheid 'fciij- uitvoering van wer ken aan de eventueel calamiteus ver klaarde polder Ser Lippens en Nieuw Othene. De voorz. stelt voor dit stuk iri handen te stellen van 'Ged. Staten ter afdoening. De heer de Me ijl bepleit toezending naar de afdeelingten. De Voorz. handhaaft zijrt voorstel' ondersteund door de heeren Kakebeeke' en v. d. Weijde, wijzend öp de btetvoegjdf- heid van Ged. Staten in dezen. De heer de Meij> zou toch graag eerst de opinie van Prov. Staten ovter deze kwestie hooren. Het voorstel van den voorzitter wordf: aangenomen met 33 tegen 8 st. Sanatorium Zeeland. Naar aanleiding van het voorstel om het verzoek der vereeniging" „Sanatorium Zeeland" te Vlissingen omi Medewerking inzake borgstelling af te wijzen, voor namelijk omdat Ged. Staten niet de over tuiging hébben gekregen, dat er inder daad in de verschillende sanatoria ge brek aan plaatsruimte in absoluten zin zou zijn, deelt het bestuur der vereenij- ging Sanatorium Zeeland Prov. Staten mede, aan verschillende sanatoria een vragenlijst te hebben gezonden over het bezet zijn hunner sanatoria, waaruit blijkt, dat alle sanatoria, die de lijst hebben beantwoord bezet zijn, op het oogenblik dat de vragen werden gesteld^ en algemeen de fctehoefte wordt gevoeld aan sanatoriumruimte. Alleen het R !W. Janssen Ziekenhuis te Almlen (G.) betwij feld het, of die behoefte in Zeeland bestaal, daar het bestuur het laajsfe jaar slechts aanvragen uit Zeeland voor opname kreeg. Het bestuur van heit sa natorium Zeeland teecent hier echter bij aan, dat deze weinige aanvriage goed te verklaren is. Want dat le. het P. W. Janssen Ziekenhuis een nieuw sanato rium is, en dus bij huisartsen weinig bekend; 2e. omidat dit sanatorium veel te ver van Zeeland ligt, wat bezwaarlijk is ook voor den geleider. Tevens wijlst bet bestuur op de bereid verklaring eener zoodanige borgstelling door Prov. Staten van Zuid-Hplland. Naar de afdeelingen. Wij|ziigiin.'g b'egroöting 1923. Gedeputeerde Staten stellen Prov. St. nog eenige wijzigingen in "de begrooting voor 1923 voor. Naar de afdeelingen. Overige voor stellen. De overige voorstellen van Ged. Sta ten worden allen naar de afdeelinge* verzonden. Afdeel ingen. Hierna werd overgegaan tot het trek ken der afdeelinglen: In de eerste afdeeling worden be noemd de heeren v. Dixboofn, Nolsoa, v. Niftrik. Hendrike, W. v. Oeverea, v. Waesberghe, Vogelaar, Stieger, v. Zuijea, v. Nieuwehuijze, Wellelm'an en Ootos;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1