In km lijd msai n ep it kltislj» passen „DE WALCHERSCHE BOERIN" msr PRIJS 85 CENT PER POND, J Gillette OM HET FEIT CAT EEN I©. 284 Vrijdag i December 1922. ALLERFIJNSTE MELANGE St N5CC5AAS VERRASSING IS I 105* ^Har^anf Vraagt Uwen winkelier ter vervanging DE PITTIGE NATUURBOTEBSMAAK PROEFT EEN IEDER ONMIDDELLIJK. VEIllGttEiDSSCHEERAPPARAAT STEEDS EEN WELKOME PRIJZEN VAN AE F. ï9.To MODE dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag, van O., K. en W. bracht de gewone te- fenstelling. De Minister had de subsidies aan kunstinstellingen percentsgewijze vermin derd, en toen de heer Kl&e r e - koper een goed woord voor de "be scherming van de kunst deed, kreeg hij dadelijk den heer Rutgers tegenover zich die verbetering van de verwil dering van den geest in dezen tijd niet verwacht van 'bescherming' van het kunstleven. Is de zedenverwildering meer op getreden op het platteland, dat afzijdig staat van cultureelen invloed of in de steden waar de cultuur hoogtij viert'? vjroeg hij. De heer Marchanl wees er toen op, dat er menschen zijn die niet door religie gevrijwaard worden tegen ver wildering, en voor dezen is het van belang dat hun oog geopend wjorde voor het ware schoone. Eb Minister De Visser ging zelf nog een stap verder, en zfei dat die waar de van de kunst ook geldt voor het re- iigSeaise deel der der bevolking. Er zijn ook in de religieuse kringen symptomen die erop wijzen dat het rigoristisch-as!- eetiHb standpunt verlaten wordt. L Het meest belangrijke van de zakelijke kwesties was een meedeeling van den Min. deze dat als, dringend met het oog eiekinstellingen. Hij had den daarvoor uitgetrokken post miet f 30.000 vermin derd, maai- had toen met sterken aan drang- het verzoek gekregen om dat cij fer ie herstellen, om dat de betrokken orkesten reeds den winter rijn ingegaan in de hoop op het oude subsidie. Hij had er toen dit op gevonden, dat hij het subsidie aan de orkesten op de oor spronkelijke hoogte hield, maar daar voor schrapte dat voior de Nat. Opera, wier bfestaan niet verzekerd is en die op den duur wellicht toch niet levens vatbaar is. Toen openhaalde de tegenstelling zich opuiew. De heer Beumer waarschuwde den Minister, d at als de Minister met het oog op. de reeds afgesloten contracten het subsidie aan de orkesten nu wilde hand haven, hij die het volgend jaar zou moeten verlagen. En de heer Kers te moeten verlagen. En de heer K e r5 te p moeten worden onderste und waar zpp- veel ambtenaren worden ontslagen of op wachtgeld gesteld. Laat de liefheb bers zelf het noodige geld bijeen brengen zooals dok in de kerken voor de dienaren wordt gezorgd dope offervaardigheid der van het volk. Het eind was echter dat de post werd goed gekeurd. Toen de begrooting van Waterstaat- Van de behandeling: der vele plaatse lijke belangen laten we hieronder afzon derlijk volgen een verslag van de be spreking der Vlissingsche haven kwestie. Hier zij nog kort vermeld wat er ge zegd is over 'n ander Zeeuwsch belang nl. den aaüileg van een v 1'Inchtha ven in den Stopfpolder aan helt Z ijffne. De heer van G ij n merkte op, dat het geen goede politiek zon zijn pimi dit pror ductaeve werk thans stop te zetten. De heer Krijger zegt, dat wel reeds verschillende gelden hiervoor zijn be schikbaar gesteld, mjaar dat thans nog geen spade in den grond is gestoken. uitslag van de stemming, waarbij dc post v erw o a* p e 11 werd. DE VERBETERING VAN DE HAVEN TE VLISSINGEN. Wat in de Kamer gisteren is gespro ken over het hierboven genoemde on derwerp willen we afzonderlijk vermel den. i' Bij de algtem. beschouwingen over de Waterstaats-begroeting had reeds de heer v. d. Tö-mfptel opgemerkt naar aan leiding van 't gewijzigde regeeringsvoor- istel, dat 't toch geen behandeling is van een groot, ook nationaal belang!, zoóals er nu wordt gehandeld. Of het werk meel uitgevoerd worden öf niet. Zoo ja, dan Inoet het nu geschieden, in tijden van malaise, want over een aantal jaren zal .oen de noodige menschen tegen hoo- ger loon nit andere bedrijven moeten ha len. Ai. men van het werk afziet, mag' het niet op deze manier.' Waar de Me morie van Toelichting" spreekt van een levensbelang' van Vlissingen, van een groot nationaal belang1, daar mag' deze zaak niet zoo „tuspehen peer en kaas" worden afgedaan, dan moet er met be langhebbenden nader overleg, worden ge pleegd. De heer A. Co lij n zegt, dat het op een wet berust. 1 De heer v. d. Templtel geeft dit toe, maar zegt, dat het niet op zijn weg ligt om op deze technische zaak in te gaan, en hij wil slechts er op wijzen, dat deze wijze van werken hein verkeerd toelijkt. De Minister stelt zijn antwoord uit tot het betreffende begrootingsaltikel dat laat in den avond aan de orde kwam1.' jMiiïiifster V. Sw'a ay leidde Zelf 't debat in. Hij zei dat de terugneming) van de uitgetrokken gelden niet is, ge schied met de bedoeling, om1 de haven maar te laten zooals, zij is, maar omdat spr. van meening was, dat deze gelden thans voor betere doeleinden kunnen worden gebruikt. Wat de kaaimuren betreft, heeft spf verschillende teekeningen laten maken. Spr. wil echter zelf een onderzoek hier naar instellen en aangezien er verschil lende systemen zijn, heeft spr. den fata len termijn binnen welken een beslis sing imioest worden genomen, into eten overschrijden en waar de kaaim|uur dus toch niet gebouwd kon worden mteende >spr. (gerechtigd tc zijn, de gelden thans te kunnen terugnemen, en af te wachten wat het volgend jaar zal 'inbeten ge schieden. De heer v. d. Voort van Zij'lp" (A. R.) merkte op, dat de Kamer het wetsontwerp destijds z. h. s. heeft aan genomen. Ook was toen de Minister van oordeel dat het werk met groöten spoed moosjt worden uitgevoerd; en eveneens de Me marie van Toelichting achtte nog een spoedige voltooiing in het belang van Vlissingen. En thans komt 'de Memorie van Ant woord niet met de mededeeling, dat het werk met kracht zal worden uitgevoerd ook niet, dat de uitvoering met minder kracht zal geschieden, neen hjet geheele werk wordt stopgezet. Spr. is van mee ning, dat hiermede èn het belang van Vlissingen èn het belang van de pro vincie Zeeland zijn gemoeid. Na de verklaring van den Minister kan spr. de zaak niet anders zieu, dan dat de Minister russtig een keuze doet uit de 7 aanbiedingen voor den kaai muur, tenzij de Kamer het noodig mocht oordeelen, (dat het departement een nieuw- project ontwerpt Voorts wordt het uitstel in verband gebracht met de maatschappij Zeeland len uitstellen en zal stemming over het artikel vragen. De h eer Duymaer van T w i s t is van oordeel, dat met allen mogelijken spoed dit noodzakelijk werk, dat voor de vj&scherij van zoo gr0101 belang is, moet worden voltooid. De heer Bongaerts is van meening dat werken die niet bepaald noodzake lijk zijn, nog niet mioeten worden uitge voerd, en dat de gelden moeten worden besteed aan meer productieve werken. De scheepvaart heeft thans voldoende aan de haven te Djnteloord. De Minister merkt op, dat het feit, dat nog geen spade in den grond is ge stoken, nog-niet beteekent dat met het werk niet is begonnen. Reeds is voor f 83.000 zand gekocht. wenscht er op te wijzen, dat deze beide punten bij de aanneming van het wets ontwerp reeds direct waren uitgesloten Spr. hoopt dat deze minister tegen over de spoorweg-maatschappijen stanc zal houden, want, wanneer spr. goed is ingelicht, hebben die maatschappijen ge weigerd met den minister in overleg te treden over de nieuwe plannen. De heer Krijger (C.-H.) zegt, dat het hem getroffen bjfeeft, dat de haven .van Vlissingen in het buitenland meer belangstelling trekt dan in ons eigen land. Naar spreker's meening moet worden voorkomen, dat stopzetting van de wer ken in het buitenland een verkeerden indruk zal maken, omdat dit ten na De heer Krijger: Dat is 2 jaar le deele zal zijn van het geheele and. vroeg gekocht, en dat is een schade Voorts merkt spr. op", dat èn de pro geweest van f 4000. De Minister: Dat is niet mijn •chqld. Spr. zegt dat het thans niet op zijn weg, ligt, om den post terug; te nemen. Als de Kamer terug wil komen op haar vroeger genomen beslissing, dan moet zij dal zelf welen. D* stemming over het artikel wordt bepaald op heden, bij den aanvang der T«K*adering. Mvn zie onder Laatste Berichten den vincie èn de stad Vlissingen blijken heb ten gegeven, vertrouwen te stellen in de toekomst van de haven. De heer Dres.selhuijs wenscht eveneens zijn groot leedwezen uit te spreken over de door den Minister aan genomen houding. Spreker gelooft dal dit een geheel verkeerde bezuiniging is Er is voorts dezer dagen niet ten on- waarop de provincie Zeeland wordi be handeld. Het lijkt spr. onlogisch om de haven van Vlissingen niet voldoende open te stellen. Wat de argumenten van den Minister betreft, merkt spr. op, dat het argument van demaatschappij „Zeeland" vervalt, want het aangehaalde besluit dateert reeds van voor eenige jaren. Het argument, j dat de plannen voor de marinehaven vkn de hiaan zijn, is juist ten voordeele van Vlissingen. Want ge zien de ervaring, lal Vlissingen zich juist bij het ontbreken jvan een dergelijke ha ven als koopvaaqdifhaven kunnen ont- Kvikkelen. Wanneer ..voorts de Minister werkelijk van plan is, om de uitvoering alleen wat langzamer te doen geschieden, dan was hij niet gekomen met een post ran 5000, want dat beteekent practisch stopzetting. Spr. kan dan ook wel zeggen, dat een eventueel in te dienen motie van den heer van der Voort "van Zijp gaarne door hem zal worden gesteund. Spreker wijst e*) voorts op, dat er voor een verbetering van de haven te Antwerpen f 25 millioen wordt besteed, en dal de Schelde wordt uitgediept» Waar wij prijst stellen op behoud van den uitgang naar zee» doch niet eens in staat zijn een bedrag van f 1.200,000 voor de Vlissingsche haven uit te trek- k. a, dan getuigt dat niet van nationale kracht en durf voor de toekomst. 1 I>e heer A. Colijh (a,-r) onderschrijft het betoog van den heer Dresiselhuijs. Ook spr. wenscht geen uitstel van de uit voering- De heer F r'uy'f i e r (r.-k.) zegt, dat Vlissingen een bij uitstek geschikt puut voor internationaal verkeer is, en hij meent, dat ook de spoorwegen dat wel zullen inzien. r De heer v. d. W aerden (s.-d.) meenit dat van de vorige bégrooting nog 5 ton over zijn. Spr. vraagt of de minister wil verklaren of hij van plan "isi met het werk door te gaan en of hij de Kamer een be sluit zal laten nemen wanneer hij met zijn plannen klaar is,. t De heer Bon jgl(a erts zal niet in de argumenten treden, welke gebezigd zijn door den 'minister, evenmin als- op de overdreven wijze van voorstellen van voorstellen van den heer Dresselhuijs'. Spreker kan zich begrijpen, dat het te rugnemen van den post teleurstelling) heeft gewekt. Het zal spr. evenwel niet verwonderen, wanneer de minister bij de volgende begtooting zegt: zie zoo, nu ben ik klaar, en dat dan de noodige gel den worden aangevraagd. De M i n i (s t e r merkt den heer Bon- gaert» op, dat er wel een plan aan den rijkswaterstaat bestaat. Spr. heeft in het fceg'in reeds mtede^edeeld waarom uitstel van de uitvoering noodzakelijk was. Spr. ontkent dan ook, dat uit zijn mjededee- b'ng de gevolgtrekking kan worden ge maakt, dat de werken heelem'aal zullen worden stopgezet. Alleen de kaaimjuur kan nog niet worden gebouwd. Er is gteen kwestie van stopzeting. Iinjmers er z;ijn nóg' gelden van het vorige jaar. De heer v. d. Voort van Zijp repliceert. Spreker dient de volgende motie in: t De Kamér, van oordeel, dat de uitvoering' van de werken tot ver betering van de haven te Vlissingen op den oorspronkelijk voorgenomen voet regelmatig! móet word vooirt- gezet en tot stand gebracht, gaat over tot de orde van den dag. De heer Krijgjer dient eveneens een motie in, waarin de Kamer haar oor deel uitspreekt, i dat de werken móeten worden voortgezet, en de mjini^ter wordt verzocht, in afwachting van zijn be slissing) over den kaaiznjuur, de nog beschikbare gelden van 1922 te ge bruiken voor regelmatige afbouwing van de zeekeerende werken en zoo noodig hiervoor nog gelden bij s:up- pletoire begrooting aan te vragen. De heer Dresjsplhuy,s zal voor de motie-Van der Voort van Zijp stemmen, omdat hij voorstander is van een spoe digea afbouw. De heer M a r'c hjant (V. D.) onder, steunt eveneens de mótie-Van der Voort van Zijp De Minister is voornemens in dèn loop van December den bouw van de zeeaeerende wecken aan te besteden Wanneer de Kamer een beslissing wil nemen over den kaaimuur, dan zal spre ker zich daaraan houden. Over de moties zal lieden worden ge sterr.d. Men zie onder Laatste Berichten. Verkrijgbaar tc Middelburg bij: BAAN, DE BUKVIEL, BOSCH, ('tZand), BROEDERBAND, CORNELISSE, DEKKER. DRONKERS ;ZOON, DIJKE, GEERS, V. d. HARST, JANSEN) MALJERS, REKKERS, SIMORS. GEBR. STEENLAND, VERBURG, Firma J. VERHAGE,^ VLEUGEL,"; VISSER en RE MIJN," DE VOORUIT, KODDE, Middel burg, enz. enz. (Ingez. Med.) Ir.- OVERAL VERKRIJGBAAR - NEW-STYLE APPARATEN VOOR EN GROS GBIEE.TTE SAFETY RAZOR CV.' HglZERSQRACHT /7AMSTEBD4M WfffTrTf(r£Tj (Ing. "Meded.1" I-bi 'H 'ill I '"«'KJ. Met voldoening zal de lezer "onder het Kameroverzicht lezen, dat er gis redite geklaagd in de Zeeuws.che cou-teren met kracht geijverd is. tegen de ranten over de stiefmoederlijke wijze,1 voorstellen van den Minister inzake de h a ven verbetering van V1 i s.s i n gen. Er zijn twee moties ingediend waar over heden middag1 is gestemd. We ver wijzen voor de bijzonderheden naar het x er slag, en naar de Laatste Berichten. Door de aanneming van de motie-v. d. Voort v. Zijp is; de voortzetting van nett werk vrijwel verzekerd. Heel veèl opzien baarde in de Kamer de mededeeling in het slotwoord van den Minister, waarin hij erkende dat er 5 ton van de begrooting '22 hog zïjrn overgebleven en dat nog in December de aanbesteding 'van den zeewerenfden dijk zou plaats hebben, waarvoor een bedrag van f 235.000 noodig is. Van deze plannen was in geen enkel opzicht spra ke in de befaamde Mem. v. Antw. Uit Middelburg. Met een enkel woord willen wij herinneren aan de uitvoering van de Mandoline-club' „Sempre Avanti", mor genavond in „St. Joris." alhier te ge ven, waarvan men nadere tSjfzonderheiden vindt in een advertentie in ons. numhier van .'sieren en op de aanplakbiljetten. Nog onlangs konden wij getuigen van de goede muziek die deze club' ten gehoore brengt. I11 verband met de inbraak in het station hebben politie en justitie een on derzoek ingesteld, wat gisteren leidde tot aanhouding eerst van J. G., wonen de in de Geere, in wiens huis ook ver toefde zekere A. M., een oude bekende van polilie en justitie. Ook deze mteende men te moeten arresteeren, maar hij wei gerde de polilie, die onder leiding van den commissaris versterkt voor de wo ning kwam', loe te laten. De politie was in hel bezit van een schriftelijk bevel van den officier van justitie om' bin nen te treden. Toen M. bleef weigeren en een dreigende houding aannam, werd do deur met een bijl opengehakt en werd M. binnen geboeid en zoo naar hel politiebureau overgebracht, zulks ra'ede door de drukte van den Marktdag, onder groote belangstelling van de zijde van het 'publiek. Gisterenmiddag brak op de station straat alhier een der achterwielen van een vrachtauto. Na [er plaatse voorlóio- pig hersteld tfe zijn, werd de auto naar de garage vervoerd. Door de breedte der straat werd het verkeer niet 'ge stremd. i - De schipper J. H. V., van het stehjip „Eben Haezer", dat te Middelburg thuis behoort, is te Rotterdam door eea opperman voor f 400 opgelicht. (Msb.J -9 Uït Vlissingen. Gisterenavond werd te VIis1 sin- gen een druk bezochte vergadering ge houden, uitgaande van verschillende zie kenfondsen aldaar en te Souburg, waar de heer J. F. Kuijer uit Den Haag, secretaris vaT'n het Nederl. Verbond van ziekenkassen en -fondsen sprak over „De Ziektewet en ons. Doel". Spr. zette "het doel der ziektewet uiteen en meendè o.a. dat te weinig rekening wordt ge houden met debelangen der, fondseni en kassen. Uit Zul <t-B e v e 1 a n <1 Woensdagavond werd te K r u i 11 i 11- gen op de bovenzaal van hotel Koren beurs een lezing gehoudeh over LouiS Pasteur, door de heeren D. N. van Gel- deren en Orbaan, artsen te Middelburg, daartoe aangezocht door het bestuur der afd. Kruiningen van den Vrijz. Democra- tischen Bond. Velen, ook niet-leden der afdhadden gevolg gegeven aan den .oproep. Het ligt in de bedoeling van het bestuur der afdeeling om bok dezen winter meerdere leesbeurten te doen vervullen ter ontwikkeling van Se leden en anderen, die ér v"an willen profiteeren.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1