Donderdag 30 November 1922, 103* Jaargang Binnenland I©. 283. Uit 8tad Provincie. MIDDELBURG COURANT SMilü 6IH tóf nummer tehoort ee» Bijvoegsel. ÖB HAVEN TE VLISSÏNGEN. Nu we de M. v. A. inzake de Wa- terataaiistegrooting voor ons hebben, MljM ons temeer, hoe onvolledig en onjuist het uittreksel was, dait in de Hoüandsche ochtendbladen van Zon- dag verscheen. tWe laten hier volgen wat in die Mem. van Antw. óver art. 110 dier begrooting wordt opgemerkt door den Minister van Waterstaat „Ten aanzien van het hier in het af delingsverslag opgemerkte sluit onder geteekende zich aan bij die leden, wel ke het gewenscht achtten, de verbe tering van de haven te Vlissiiigen voor- ïoopag? mót minder kracht voort te eetten Da verbeteringsplannen voor deze haven toch zijn tot stand gekomen in een tijd, toen men meende te mogen ver wachten, dat binnenkort groote opleving op economisch gebied zou plaats vinden, door welke het havenverkeer te Vlis- singen mits de haven goed ingericht was gronsTtg zou worden hein vloed. Daarbij -werd rekening gehouden met plannen van de Maatschappij „de Schel de" tot het inrichten van een groote .werf, werd er aan gedacht een marine haven te maken, heide uit de verbeterde buitenhaven toegankelijk, en achtte mlen een redelijke kans aanwezig, dat de Vlis- singsehe haven zich als aanloophaven Verder zou ontwikkelen. intussfehen is van al deze ver wachtingen wel gebleken dat zij binnen den aanvankelijk onderstelden tijd niet in vervulling zullen komen. De Maat schappij „de Schelde" heeft mede in ver band met de tijdsomstandigheden, ervan afgezien, om een nieuwe werf aan de buitenhaven aan te leggen. Aan het maken van een afzonderlijke marine haven wordt voor het oogenhlik niet ge dacht. Bovendien ontmoet bij de Neder- landsche spoorwegen het maken van nieuwe en het wijzigen van de bestaande spoorwegemplacementen, wat noodig zou rijn om ideze in overeenstemming te bpengen mtet de te maken havenwerken, ernstige bedenkingen met het oog op de uilgaven welke daaruit voor de mlaat- aehappfj zouden voortvlioeien. Ook is het bestaande havenverkeer door den beperk ten dienst der Maatschappij1 Zeeland eer der- ingekrompen dan vermeerderd Een en ander gaf ondergeteekende bij- diens optreden aanleiding', te overwegen of het wel noodig was Ide verbeterings1- werken voor de haven te Vüssingen in een zoo snel tempo te ondernemen, als1 waarop blijkens het bedrag, dat daarvoor aanvankelijk op de begrooting 1923 was uitgetrokken, is gerekend. Hij heeft zich ter zake nader verstaan met zijn ambt genoot van Arbeid, die hem' heeft mede- gtedeelcl van oordeel te zijn, dat uit alge- nfeene oeconomische p,verwegingen uit breiding dei' haven op dit oogenhlik niet ware te bevorderen. Dit alles te zamen nemende mteent on dergeteekende, dat ook de belangen van Vhssjnjgen niet zullen worden geschaad, wanneer de verWeteringswerken in een matiger tempo dan tot nu toe was ge dacht, worden uitgevoerd. Zulks te min der, wijl de voorbereiding! van de uit voeringsplannen o. m. omvat die Motor het bouwen van een kademtuur, welk kost baar en technisch belangrijk en moeilijk werk een zorgvuldig voorionderzoek noodig maakt. Op grond van een en ander in ver band met de onvermijdelijkheid oïn zich tot de strikt noodige uitgaven te beper ken meent ondergeteekende het be drag', dat voor 1923 vojor deze havenver- betering is uitgetrokken, te kunnen terug brengen tot de bedragen, welke noodig zullen zijn, om' aan reeds aangevangen werken voorloopige Voorzieningen te kun nen aanbrengen en om de voorbereiding verder te kunnen voortzetten". Uit het bijgevoegde gewijzigde ont werp van wet dezer begrooting blijkt dan dat voor verbetering van de havlen van Vlisjsingen ingevolge de wet van 25 Juli '19 is uitgetrokken f 5000 in plaats van de oorspronkelijk daarop vermelde 1.200.000. (Hoe in het fcbvenbtedoelde uittreksel m de Hollandsche bladen sprake kon zijn van vermindering met 3i/2. ton is, ons een raadsel. Er is nergejis sprake van dit bedrag. 8 toten weet is de Kamer reeds el de begrooting van Waterstaat begon- v'oor een protestbeweging uit Zee- and, waartoe een onzer lezers ons Wil- oe doen aansporen is het dus te laat om» ®en practische ong'auisatie te bereiken. hoewel de zaak mógelijk reeds Hoi i1S' wanneer c'it numimer in Den komt, willen we toch een enkele opmerking maken. Zooals mien ziet, wordt in deze Me- v. A. slechts terloops gespro ken over de toekomist van Vüssingen als aanloophaven. Maar in ieder geval is ook het niet meer meetellen van die belangen zeer jr.terkwaardig, waar juist die toekomst als aanloophaven het hoofdargument was van de toelichting van den oorspronke- lijken post. En verder worden in de Memorie van Antwoord argumenten aangevoerd die een korte toelichting waard zijn. Wie zich het kaartje herinnert dat hel wetsontwerp van '19 vergezelde, en dal wij toen als bijlage van ons blad aan de abonné's zonden, zal nog weten, dat de daarop aangeven havens voor de „Schelde" en van de Marine, slechts ver- de toekomstmuziek waren. Wat direct werd voorgesteld was de op zich zelf staande verbetering van de buitenhaven, waaraan zich dan Later de plannen voor die Iwee andere havci. zouden aanslui ten als zij er kwamen, maar welke ver betering allereerst bedoeld was om van Vlissingen een aanloophaven te kunnen maken Fe als de Minister thans het voor- loopig afzien van die twee toekoml^tha- ve.il# gebruikt als argument tegen de verbetering der buitenhaven, dan is dat een schijnargument. Want die twee ha vens hebben niet meegewerkt tot het aanvragen van de op de begrooting dei- laatste jaren geplaatste gelden. Maar veel ernstiger gedachten nog'wor den hier in deze omgeving opgewekt wanneer de Minister voorts als argument aanhaalt .- dat de Nederlandsche spoorwegen be denkingen hebben tegen 't aanleggen der benoodigde nieuwe spoorwegemplace menten, en dal de dienst der Zeeland beperkt is. Want hier voelen we in eens.weer achter het voorstel van den Minister de drirectie der Nederland'&cfte (Spoorwegen, dezelfde directie die ViijLingen geheel en al van de „Zeeland" wilde terooven, en dezelfde directie ook wier regeling van de spoorwegdiensten op de Zeeuwsciie spoorwegen in de laat ste jaren menig woord van ernstige kri tiek uitlokte. Van die directie is taen niet op wel willende tegemoetkoming ten opzichte van Vüssingen voorbereid. Immers ziji heeft getoond, en toont nog, het vervoer dat hier nog mocht zijn, óver Rotter dam te willen leiden. En bovendi(enf is zij niet gesticht over de tegenwer king die haar plannen ten opzichte van Vüssingen heeft ondervonden. En als wij nu een weigering tot me dewerking van diè Directie vinden aan gevoerd als argument om de verbete ring van de Vlissingsche haven op de lange baan te schuiven, dan is er reden voor de achterdocht, dat het niet het minst de invloed van die zijde isl ge weest, die tot den plotselingieji omkeer der regeering heeft medegewerkt. Te meer omdat het noemen van den ingekrompen dienst der Zeeland ons er aan herinnerd dat ook- die inkrimping ten slotte hèt resultaat is gewiae(st van het ageeren dier zelfde directie tegen deze stoomvaartonderneming. Maar mtet te inteer aandrang btevelen u-ij daarom bij de Kamerleden aan de belangen van Vüssingen en Zeeland, die verbonden zijn aan de verbetering van de buitenhaven, en die zoo geheel gene geerd worden in de M. v. A. Belanden, die op 't oogenhlik zich niet zoo sferk doen voelen, maar die naar vo ren zullen komen wanneer over eenige jaren de haven als aanlóophaven te ge bruiken zal zijn, juist in den tijd waarin ook de crisis zal zijn doorworsteld. Is Vüssingen dan Idaar, dan heeft het ook kans. i i 1 KAJffiEROVEItZICHT. Eerste Kamer. Zitting van Woensdag. De ontwerpen voor de Grondwetsher ziening zijn gisteren alle inlet groote meerderheid of met alig. st. aangenomen. Alieen bij hoofdstuk III (Staten Ge neraal), waren er 9 van de 41 leden te- Of dat nu zou bteteekenen, dat allen bevredigd waren? Neen dat niet De heeren De Vos v. S teenwij k, De Gijselaar, Idejnfburg' en v. Emlb- den hadden nogi wel bezwaren, die ze echter op zij zetten voor de alg&mfeenei beteekenis der herziening. Maar de lezer zal wel btegrjjpen, dat er in dat stadium weinig nieuws meer kou gezegd worden over dit herkauw de onderwerp. Het resultaat was de hoofdzaak. Voorts nam de Kamer et 33 tegen 8 stemjmen de verhooging van het invoer recht op sigaren aan. Tweede Kamer. Zitting' van Woensdag. Allereerst de „Sfinx"-kwestie, het po- lilievaartuig voor de visscherij op de Zeeuwsche slroomen. Aan de orde was de stemftning over het amendement van den heer Visser van IJzevtdoorn cis., strekkende otrn artikel 75 van de begroeting van Fine. te ver minderen met f 8000. Minis [er De Geer zei mlet waar deering j.l. Vrijdag den heer Ter Laan te hebben lióoren zeggen, dat spreker geen acid meer gebruiken zal, dan hij Imieent noodig te hebben met het oo$ op de reorganisatie. Spreker heeft de zen post nog eens nagegaan. In elk geval kan bij nu reeds dien post mlet f 4000 veriniji aderen. Misschien heeft de lieer Visser van IJzendoorn daarin aanleiding, zijn amendement in te trekken. De heer Visser van IJzJeodoiorn deelde Imede, dat nu de Minister in sprekers richting zoo ver als mogelijk is gegaan, hij zijn doel bereikt en dus' zijn arcjendement intrekt. De heer van Vu iure la deelde mede,, dal de Comimissie van Rapporteurs de wijziging aanbeveelt. Art. 75 werd toen vastgesteld en het wetsontwerp goedgekeurd. Vervolgens Werd de begjrooting&post over de ridderorden tinfet 52 tegen 25 Memmen aangenomen. De Kamfer ging echter mtet 48 te gen 19 stemtmen met de heer Oud mee in zijn voorstel oïn1 den post van de Watcrs'taatsbegrooting met f 1 Ie ver- Jnrinderen, ten einde uit te spreken, dat er geen reden is om den chef van de afdeeling1 secretarie en expeditie aan het DepartemJent van Waterstaat van van hoofdcomfmies tot referendaris te bevorderen. r Toen verder met de onderwijsbegroo- tin'g, waarbij bijna de geheele. middag werd bestemd éérst aan de afdeeling) Nijverheids- en Handelsonderwijs, in 't bijzonder aan de Rotterdamsche Indus- btrie-choolen voorts aan 't lager onder wijs. Maar ook daarbij bepaalde het debat zich tot onderdeelen. Alleen zij gemeld dat op voorstel van den heer S-cli e uhe r en met instem ming van den Minister een subsidie van 1 200 aan den Bolcsbond werd ge schrapt, met het oog' op de weerzinwek kende gevolgen van die sport. BEGROOTING P. T. EN T. Ingediend is de begrooting van liet staatsoeörijf oer Kosterijen, Telegrafie en Telefonie over 1923. Wij ontleenen er aan dat de Minister er in geslaagd is een winstcijfer van f 164.000 te ramen, dank zij' een krach tige (bezuiniging, gevonden In 'vereen voudiging van den dienslt, intenser ex- ploitaüe, opvoering der arbeidsprestatie en het kiezen van nieuwe hulpmid delen ten behoeve van de dienstuit voering'. i De exploitaüe-onkosten van de post, de telegraaf en de 'telefoon zijn ruim1 f 61/2 milüoen lager geraamd dan verle den jaar. VERKOOP GENEESMIDDELEN (SLAAP- MIDDELEN). Op de vragen van mevr. De Vries— Bruins betreffende het nemén van maat regelen tegen den verkoop van genees middelen (speciaal slaapmiddelen) door onbevoegden, antwoordde de Minister van Arbeid, dat hem' békend is, dat de verkoop van geneesmiddelen (Speciaal slaapmiddelen) door allerlei winkeliers reeds g'eruimen tijd een grooten omvang heeft. De thans geldende wettelijke bepalin gen, welke slechts toelaten den verkoop dier gevaarlijke slaapmiddelen in het klein, doch niet in grootere lioeveel heid, te beletten, zijp onvoldoende ge bleken om dit euvel afdoend te beperken. Een ontwerp eener wettelijke regeling van den verkoop van vergiften is gereed en andere ontwerpen betreffende den verkoop van geneesmiddelen zijn in ge vorderden slaat van voorbereiding. De Minister is voornemens, het tot istand komen dezer maatregelen nog te be- spoedigten. Dit Middel karig. Gisteravond heeft de afd. d- delburg van den Chr. Nat. Geheel- onthoudersbond een zóér druk bezochte propagandia-bijeenkomst gehouden in de Bogardzaal, die te klein was om' alle belangstellenden een plaatsje te geven. Behalve dat de voorzitter, de heer ds. J. de Visser, het doel der geheelonthou ding schetste en tot aansluiting opwek te, werd de avond gevuld met zang dooi de zang'vereeniging der afdeeling, en door een tweetal samenspraken. Tot slot werd gegeven een tableau: voorheen en thans. Zoowel het een als het ander viel bij de aanwezigen zéér in den smaak. Het doel der bijeenkomst werd be reikt, doordat een zevental nieuwe le den tot de afdeeling toetraden. 0-V- Uit Walohereu. Hedenmorgen had te Nieuw en St. Joosland nabij1 het café „De Roo- de Leeuw" een motorongeluk plaats. De motorwielrijder v. TL uit Souburg, die zekere Q. als duo-rijder achter zich h/ad zitten, had het ongeluk, dat hij1 bigt ne men van een bocht, het rijHviel slipte, beide mannen kwamen te valleto. v. K. was dermate gewond, dat hij' ptT zie kenauto naar het gasthuis te Middelburg- moest worden vervoerd, terwijl Q. er met geringe verwondingen aan een'zij ner fceenen afkwam. 0E LEVER'5 ZEEP fï? VLAARDlFiGEtl. Uit Zid-Beveland. Woensdagmorgen ontstond brand bij den werkman L. T. te Heinkens- zand.Deze had het ongeluk een lamp te laten vallen, waarmede hij op zijn zolder moest zijn. Spoedig vatten eenige stoelen en ander huisraad, wat op den zolder stond, vuur, en reeds steeg een tlikke rookwolk 'door de pannen naar tuiten. Door vereende krachten werden met emmers water de vlammen nog gebluscht, zoodat erger voorkomen kon (worden. Een paard van den landbouwer B. te chore, loopende in 'de weide, was op onverklaarbare wijze in aan raking gekomen mtet een aldaar neer gelegde ploeg, en wel zoodanig, dat de ingewanden er uitpuilden, en het onge lukkige dier noodzakelijk moest worden afgemaakt. Uit Thole Te O u d-V o s. s e m e e r werd een' rund opgevangen en ondanks, herhaalde oproepingen, meldde zich geen recht hebbende aan; liet dier zal publiek ver kocht worden. Een jongen te O u d-V 0 s. s e m' e ft r, die in een rijtuig zat, Meef met zijn klomp bij het uitstappen achter de treé vastzitten, waardoor hij voorover viel en een arm 'brak. Uit ZeeuwscMiamderen iW. D Woensdag is de heer D. van Houte te Oostburg, beiioémü tot secretaris, ontvanger en ambténaar van den Bur gerlijken stand van C ad zand. Besmettelijke ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke kiekten over de week 'van 19 tot en met 25 Nov. in de provincie Zeeland bedroeg: Roodvonk: Middelburg 1, Vüssingen 1 KERKNIEUWS. De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dal vroeger toegekende bij dragen voor woningbouw, zullen worden uitgekeerd aan de gemeenten: Axel, ten btehoeve van A. v. 't Hoff (!4 gedeelte der bijdrage) f 2290; K o u d e k e r k e, ten behoeve van Ja'c. Koole (restant) f 2951. Gekozen tot ouderling ]in de "Ned. Herv. Kerk te Schore de heeren C. Potter Mz. en J. L. v. d. Brink, en her kozen tot diaken de heer L. Rottier. »**•- - Door den kerkeraad te Groede is tot koster der Ned. Herv. 'Kerk her benoemd de heer H. van Peenen. KUNST EN WETENSCHAPPEN. fabrikanten van Twlnk.Sunlight Zeep en Lux. (Ing. Meded.) tentoontelling' alhier te doen plaats heb ben. Daarvoor zal vele** steun én «Mede werking noodig zijn. t Reeds hadden wij het voorrecht, dat de volgende heeren zich bereid ver klaarden zitting' te nemen in het Eere comité: Jhr. mr. J. W. Quaries, van Ufford, Commissaris der Koningin in Zeeland, te Middelburg; 1 t i jhr. J. H. O. van den Bosch, comjuïan- dant der Marine in Zeeland, te Middel- hat; i P. F. Fruitier, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland te Hontenisse; H. J. E. Gerlach van St. Joosland, ideïiH te Koudekerke; Mr. F. J, Sprenger, idem te Middel- b:Tg; .4 f i .1 f J. A, van Rbmjpü idem' te Neuzen; 'A. van der Weijde, idem' te Zierikzee; Mr. P. Dieleman, idem te Middel bung; J. H. Blum, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, huize Duinvliet bij Domburg'; j P. Dumon Tak, burgemeester van Mid delburg; -i C. A. van Woelderen, burgemjeeste** van Vüssingen; W. Hioolen, notaris en eere-lid van V.V., te Middelburg. Wij hopen ook op uwen steun te rr<o- gten rekenen. Wij zullen in de verschil lende deelen van Zeeland personen noo- aig hebben, die bekend zijn met de be volking', die ons weten aan te wijzen, waar datgene te vinden is, wat wij noo dig hebben, en die bij het verzamelen aaarvan eenige hulp willen verleenen. Wij vertrouwen, dat u in dezen zin uwe medewerking' zal willen geven en noodi- ;gen u uit, als correspondeeTend lid voofr o :ze tentoonstelling) op te treden. ONDERWIJS, Een Zeewsche tenKo ofn sit ell i ng in 1923. Door de vereeniging tot btevdrddring van liet vreemdelingenverkeer in Walche ren te Middelburg1 is aan een veertig[tal! personen in Zeeland de volgende circu laire verzonden: Op initiatief van onze vereenïgïng ïs in 1913 alhier gehouden eene ten toonstelling van Zeeuwsche kleederdrach ten, woningen, meubelen, gebruikeri, volkskunst enz. Wij 'meenen recht te heb ben om vast te stellen, dat die tentoou- vtell'ug' een succes is geweest. De lier- Li mier ing is bij velen mfeerm'alen de wensic-h gerezen, dat alles weder bijeen te zien. In 1923 zal ^edert deze tentoonstelling' ecne tijdruimte van tien jaren verioo- pen zijn, onzes inziens lang1 genoeg om te trachten eene herhaling' er van te verwe zenlijken Gaarne willen wij weder de noodige m'aalregelen nemen, om in den loop van Augustus 1923 eene dergelijke Geslaagd voor eersten stuurman, de heeren J. Sterk, K. M. Post 'en C. F. J. Küjterg, allen leerlingen van de De Ruyterschool te V1 i s s i n g e n, Gisterenavond is te Vlisislingféa een goed ttezochte openbare vergadering gehouden, waarin de heer Osisfendorp uit Amsterdam sprak over de technische herziening van de L. O. wet. Verschil lende vragen werden na afloop aan den spreker gesteld Jerwïj'l ten slotte de bekende motie aan de Tweedee Kamer 'werd aangenomen. j, RECHTZAKEN. De ontaabde mioeöer Van verschillende zijden wordt ons '.evraagtd naar het Vonnis van het ge rechtshof te 's-Gravenhage inzake vrouw B. alhier. Verleden week meldden wij op gezag van de Telegraaf, dat die uit spraak op 29 November zou vallen, dit moet zijn 6 December. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. 1 - Geen vreenïc\éI'injgJe(n op de e f f e c te nble,u(t-s. Gisterenavond werd een druk bezoch te vergadering gehouden van leden der Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, waarin een beslissing moest worden genomen inzake de bekende kwestie betreffende toelating van vreem- xlelingen op de effectenbeurs. De vergadering begon met het zingen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1