iicolaas-Cadeaux. l j. r» 1 No. 280 Maandag 27 November 1922, 165* Jaarganf Binnenland. Uit Stad m Provincie Uit Zuid-Be velian'd. J. F. WOLSKY, v/h. K. J. QUIST. LANGE DELFT 1 18. ZIE ONZE SPECIALE ETALAGES. (logee- Med.) (Inffez. Med.) Bij dit nummer behoort een BjjvoegaeL DE HAVEN VAN VLISSINGEN. Het is een voor deze streek onaan gename en onaangenaam-verraisende taieedeeling die de Minister van Water- staal deed in de Mem. v. Antw. inzake zijn tegrooting, ten opzichte van de ver betering van de haven te Vlissingen (Men zie het Bijvoegsel). Hij 2egt daarin dat hij zich vereenigt met de meening van die leden, welke Jhét eewenseht achlten de verbetering) van die haven met minder kracht voort ie zetten, daar het gebleken zou zijn dat de verwachtingen wan de ontwikke ling van die haven als aanloophaven, niet in vervulling zullen komen; wes halve de post verminderd wordt met 3y» ion. Het verwonderlijke in deze miiniste- rieele irrJeedfeeling is„ dat zij lijnrecht staat tegenover de opmerking waarmee de oorspronkelijke post op deze cegroo- ting werd geplaatst. I Er werd op deze begrooting uilge trokken f 1.200.000, blijkens een aantee- kening speciaal bestemd voor den bouw van een kaaimfuur en het maken van grondwerken in en nabij de buitenhaven. En m de Mem. v. Toel. stond, behalve de meedeeling dat de aanbesteding van kaaimuur en grondwerken nog in het loo- pende jaar 1922 zou plaats hebben ook het volgende: „Voor de toekomst van VÜssiagen is het van veel belang, dat de haven- 1 verbetering) spoedig >tot stand koimt. Er wordt naar gestreefd een I deel van de havenuitbreiding 200 spoedig mogelijk zoo ver gereed te imaken, dat een deel van de haven als aanl'oojph a ven in ge bruik kan worden genomion, aoo eenigszins mogeiyk in 1924". Dat kon slechts deze beteekenis heb ben: dat de minister de haven zoodanig) Wilde verbeteren ,dat zij ddardoor de gelegenheid krijgt om zich al» aanloop haven te ontwikkelen. Dus dat zij in den truidigen toestand daar gèèn gelegenheid toe heeft. f En nu wordt eenige maanden nadat de begrooting met die overweging werd Ingediend, doodleuk gezegd: „Het is ge bleken ,dat de verwachtingen, dat de Vlissingsche haven zich als aanloopiha- ven verder zou ontwikkelen, niet in ver vulling zijn gekomen. Dat is een heel andere redeneefing). Ook de Minister zelf sprak in zijn eerste toelichting slechts van het in gebruik ne men van die haven als aanloophaven, als éérst de verbeteringen zouden zijn aangebrachtEn zelfs al zon hij daarmee iets anders bedoeld hebben dan er staat, wal is er dan in die enkele mpanden ge beurd. waardoor „gebleken" zou ziji^, dat die verwachtingen niet in vervulling „zullen" komen O is is geen enkel nieuw feit bekend, behalve dan.... de verschijning van 't af- deelinasverslag der Tweede Kamer. Ja, daarin stond vermeld: „Sommige leden achten het gewenscht de verbete ring van de haven van Ylissingen voor-, loopdg met kracht voort te zetten." Maar daartegenover stond weer: 1 „Andere leden waren van tegen over gestelde meening1. Zij juichten het toe dat daarvoor een bedrag van 't 1.200.000 is uitgetrokken, en hoop ten dat de Minister een spoedige tot standkoming van dit werk zal bevor- ren. Zij achtten dit in het belang "van het -snelgoederenverkeer naar en van het buitenland. De haven van Vlissingen, zoo merkten zij op, kan voor het internationale verkeer van groot belang worden, mits aan vol- i doende technische eis'chen zij vol daan, aangezien de ligging zeer giun- .stif, is. Ook in 't buitenland ïsmjen althans in somjhiige kringen deze {inleenmg toegedaan en Wordt de voorgenomen verbetering met be langstelling tegemoet gezien. Ten Slotte werd opgemerkt, dat een krachtige voortzetting ook gewenscht is (met het oog op bestrijding' van de werkloosheid." Maar deze argumenteering heeft het Mijkbanr móeten afleggen tegenover de 'simpele verklaring van „som'mige" le- leden, dat het gewenscht is de verbe tering met minder kracht voort te zet ten. Welke verklaring alleen dezen steun kreeg, dal weer „andere" leden waar schuwden tegen overdreven verwachtin gen. Deze gang van zaken is, minst geno men, zonderling, en rechtvaardigt zeker' een aandrang om den oorspronkelijken post te behouden. Nu moet iemand, die in dezen bezninï- gingstijd aandringt op het herstel van een ingekrompen begrootingspost, voor bereid zijn op het verwijt, dat hij dadelijk bezwaren maakt als een bezuiniging de belangen van hemzelf of van zijn streek tzou treffen. Maar we meenen dat hier nog andere argumenten gelden dan alleen plaatse lijke. In alle bezuinigingstheorieên kan men de opmerking tegen komen: dat zoo min mogelijk geraakt moet worden aan werken die de economische positie van ons land versterken. Ja, maar dian taat van het adres aan het Gemeente- van den Burgemeester met 25 pCt. zal bestuur naar aanleiding van de kwestie worden verminderd, mits ook voor groo- „Bouwwerk Gasfabriek" tere gemeenten dezelfde regeling zal wor- kennis nemende van de deslbe treffen)- den getroffen. Het voorstel van den heer de discussie» in de laatst gehouden ver- Maas, om' het salaris met 10 pCt. te ver gadering van gemeenteraad, waaruit bleek minderen wordt verworpen met 4 tegen dat feitelijk geen gegronde aanleiding 3 stemmen die van de heeren C. Maas, of redenen konden worden aangevoerd A. de Kam en H. Zwemer. die het niet gebruik maken van onze De jaarwedde van den gemeente-ont eigen gemeentelijke technische krachten vanger zou onveranderd blijven volgens valt de havenverbetering Van Vlissingen voor de uitvoering van dat werk wet- de circulaire. De wensch werd geuit dat toch zeker onder dat soort werken! En tigden, van oordeel, dat het in handen ook voor die titularissen de verhoogingen was de Minister niet öök van die mee- geven van een dusdanig werk aan een 0m1 de 3 jaar zullen plaats hebben, even- ning toen hij in de Mem', v. Toel. de van elders komend ingenieur dus on- ïals vooor Burgemeesters en Secretaris- hierboven aangehaalde woordene over noodig gr00te kosten aan de gemeente sen en niet zooals nu, om de 3 jaar. hel belang voor de toekomst van bezorgt en dus de bewering als zoude Een adres van M. Geerse en L. Lou" Vlissingen schreef? onzen gemeen tebouwmeester tot het uit- werse om meer grond in erfpacht te "Wat is er dan toch gebeurd ip uitvoeren van dat werk de tijd ontbre- krijgen bij hunne te bouwen woningen den sedert Juli of Augustus verloopen ken> niet opgaat:» gezien de particulere wordt in gesloten zitting behandeld. Na tijd, dat hij nu zoo'n geheel ander oor- werken door dezen functionaris uitge- heropening' deelt de voorzitter mede, dat deel uitspreekt? De omkeer verwekt hier een onbe haaglijk gevoel. "Wij gaan niet zoover als „Een Zeeuw" voerd en ambten, die door hem worden de raad van oordeel is, niet van den m- waftrgenomen, verklaren zich erfcenlelijk geslagen weg af te moeten wijken dus op ten opzichte van die raadsleden die hel adres afwijzend te beschikken. Ten slotte wordt nog door den voor" zitter medegedeeld dat, in comfoanate met meenden naar deze eigenaardige hande die in het Vaderland van Zaterdag een Ühgen nader te moeten informeeren en artikel schreef over „Het stiefkind Zee- hu» meeningen te kennen geven, doch de andere gemeenten tot den kring be land", ketoogend dat de Kamerleden al- onvoldaan over de betreffende uiteenzet- j hoerende van de vleeschkeuringswet een leen 'in benarde tijkïen aan Zeeland den- ^ng van den we.thouder van bedrijven, I tijdelijke hulpkeurmeester is aangesteld, ken ,en nu speciaal aandringen op Le- we]ke uiteenzetting door hunne besturen hetgeen geen meerdere kosten zal ver- zuiniging van Zeeuwsche waterstaatsWer- dan ook wordt bestreden, herinnerende oorzaken. ken I aan het verzoek dat hun besturen m Maar we weten wel dat de stemming, het vorig jaar tot den raad richtten, n.l. die hier toch al minder prettig Is door ernstig rekening te willen houden het gescharrel ten nadeele van de St. de draagkracht der gemeentenaren, Mij. „Zeeland", dezer dagen nog weer waarop zij per schrijven van 25 Maart blijkend uit den luxe-trein op den Hoek .1-L werden uitgenoodigd ami mededee- van Holland, er zeker niet op verbejteri^ lingen te doen, op welke wijze dit doel Woensdagnamiddag kwam de raad van Kloetinge in openbare verga dering bijeen. Een schrijven van de Kon. Ned. Auto- mobiel Club meldt dat genoemde Club nu ten opzichte van een belangrijk wébk kon worden bereikt, welke uitnoodigng f 250.beschikbaar stelt voor verbete als de havenverbetering van Vlissingen, i haar mede noopte te adresseeren aan- op zoo n zonderlinge wijlze een draai wordt genomen. VERLAGING VACATIE-GELDEN. Bij Kon. besluit (Stbl. 597) is het be sluit van 29 Dec. '21 betreffende de vacatie-geiden gewijzigd. Aan leden van Staatscommissies zal hoogstens f 6 per dag worden gegeven, inplaats van hoog stens f 8. Aan ambtenaren wordt geen vacatie-geld toegekend, behalve in uit zonderingsgevallen. HET VERVOERVRA1GSTUK. Er is blijkens de M. v. A. begrooting "Waterstaat aan den Ministerraad voorge steld een commissie te benoemen tot on derzoek naar de meest economische wijze van vervoer vim reizigers en goederen op land-, water-, spoor- en tramwegen. De Minister van "Waterstaat acht een algemeene tariefsverlaging in dezen tijd van depressie een gevaarlijk experi ment. Invoering van b-uurtverkeeriarief op daarvoor geschikte baanvakken wordt overwogen. Ten aanzien van de reizigersvracht prijzen voor groote afstanden zij op gemerkt, dat de vroegere èrvaring doet betwijfelen of verlaging daarvan vermeer dering van opbrengst zou tengevolge heb ben. gaande het onderhavig geval, betreuren ten zeerste de wijze waarop in casu door B. en Wi. in samenwerking' met den hoofd-directeur der gemeentebedrijven, de belangen der gemeente zijn behartigd. besluiten deze motie ter kennis te brengen aan tien raad der gemeente en de pers, en gaan over tot de orde van den dag. Zaterdag is alhier een vegradering gehouden van afgevaardigden der Chr. Bestuurdersbonden van Midjdelibjurg, VJifssi ng'len en "S o|u !b u r g1, en van verschillende andere Chr. werklieden- ereenigingen. Een corrüté werd benoemd olm voorbereidende maatregelen te tref fen, om het volgend jaar op Walcheren een Chr Soc. Landdag te houden. In de 24 dezer onder voorzitter schap van den heer L. A. van der Harst gehouden algemeene vergadering van de alhier gevestigde vereeniging tot werk verschaffing aan Zeeuwsche blinden werd de rek. over 't afgel. boekjaar sluitende in ontvang en uitgaaf met f 15143.09 goedgekeurd. Tot bestuursleden werden in het af- geloopen jaar benoemd de heeren J. F. de Wys (aftredend) en Fr. Cornells. In de werkinrichting werd het personeel uitgebreid door opname van* twee blin den. f i .IfÜltiD De soiree, gehouden op Donder dag 16 November in den Schouwburg alhier ten bate van de afdeeling Mid delburg van het centraal genootschap voor kinderherstellings- en vacantie-kolo- ni< s, heeft netto opgebracht f 478.99. INKRIMPING RAAD VAN TOEZICHT SPOORWEGEN. In verband met de vereenvoudiging van de taak van den Raad van Toezicht op 'de Spoorwegdiensten, voortvloeiende uit door de coMmlssie-Lely aanbevolen wijziging van algemeene maatregelen van bestuur, wordt met ingang van 1 Jan 1923 aan twee leden van dien Raad en aan veertig ambtenaren eervol ont slag verleend. Uit Middel bur Door de kieskringfederatie van den Vrijz. Dem'. Bond in Zeeland is onlangs besloten in alle kieskringen een lijst In te dienen, en op die lijsten de eerste 6 candidaten dezelfde te doen zijn. Thans is onder de leden der aangesloten af- deelingen een referendum' gehouden ovér de volgorde der candidaten voor die zes plaatsen. Dit referendum', waaraan cfruk werd deelgenomen, had tot uitslag, dat die volgorde zal zijn: Jac. Welleman KrabbendijkeJ. G. van Niftrik Jr., Vlis singen; Mr. J. Adriaanse, Middelburg mevrouw E. BergsmaBergsma, Zoute lande, arts D. N. van Gelderen, Mid delburg en J. de Groote, "Breskens. De drie eerstgenoemlden zijd aftredend. De candidaten voor de vier óverige plaat sen op ieder der lijsten worden nader aangewezen. Aan den Gemeentenraad' van Middel burg is de Volgende motie verzonden: mes, OCHTENDVOER (toffee. Moff») met nieuwe rozijntjes e* amandelen, 20 cent per pakje. (Iitgez. Med.) Gisjeren herdacht het ectitpaar C. Fret—Hauak, wonende in de Lomjbard- straal zijn 60-jarig huwelijksfeest. De om wonenden hadden gezorgd voor een feest gave in contanten en bloemen werden de Leide oudjes ook niet onthouden. Heden was het feest in het Armeni- aansch Schutvlot waar het edhpaar J- A. Pieters—Back zijn gouden bruiloft •derde; en waar o. a. de buurtbewoners voor een aardige eerepoort hadden ge zorgd. 0 Uit Vlissingen. Heden brengen de heeren Gerrét- sen en Krijger leden der Tweede Kamér voor de Chr. Hist, en Dresselhuijls en Boon van den Vrijheidsbond een bezoek aan Vlissingen in verband met de havenplannen aldaar. Het Esjlandsclie s.s. „Kadoomh" van Antwerpen naar Engeland, is^ gis terenavond op de reede te Vlis^im gen door een onbekend si:sf. aangeva ren. Met belangrijke schade mpest liet naar Antwerpen terugkeeren. Uit Walcheren. Vrijdag vergaderde de gemeenteraad ring van het verkeer in deze gemeente. Daar de verbetering aan den Achterweg (stukjes grond zullen van de eigenaren gekocht moeten worden) nogal veel geld kost, stellen B. en W. voor het te pro- beeren door plaatsing van borden met de opschriften „Richting Bergen op Zoom" en „Richting Middelburg". B. en W. hebben ook aan genoemde Club ge vraagd of zij die borden plaatst, doch als antwoord is daar op gekomen, dat B. en W. die het best kunnen plaatsen. B. en W. zullen die borden plaatsen, wat door den Raad wordt goedgevon den. De door Ged. Staten ontworpen nieu we regeling inzake de salarissen van de gemeente-ontvangers brengt een rela tieve vermindering van de salarissen met zich, hetgeen voor kennisgeving wordt aangenomen. De voorzitter deelt mede, dat hij in lichtingen heeft ingewonnen omtrent den aanleg van den Zuid-Bevelandschen Spoorweg; hij zegt dat er wel geen contract is gesloten, maar dat hét be sluit van den Raad in het contract is opgenomen. Ook heeft hij inlichtingen ingewonnen inzake de verzekerings maatschappij „Germania". De heer Lens hoek vraagt of geen premievrije polis kan verkregen worden; B. en W. zullen hiernaar informeeren. Aan de orde is een voorstel van B. en W. betreffende de bestemming der gemeente-herberg naar. een verzoek schrift van het voorloopig Comité, ver tegenwoordigende 17 plaatselijke veree- nigingen. B. en W. stellen voor de ge meente-herberg te verhuren met uitzon dering van de gemeentekamer. De ge meentekamer wordt gratis ter beschik king gesteld van de plaatselijke vereeni- gingen, terwijl vuur en licht door de ver- eenigingen moet worden vergoed, onder voorwaarden, De heer Lenshoek stelt voor de her berg (met uitzondering van de gemeente kamer) onderhands te verhuren voor f 100.en gegadigden op te roepen. Dit voorstel van den heer Lenshoek wordt met 6 tegen 1 stem (die van den heer Van Liere) aangenomen. Vervolgens moet er gestemd worden over het verhoogen van het tarief van het klokluiden bij begrafenissen, daar in de vorige vergadering de stemmen daar over hebben gestaakt. Het wordt aange nomen met 4 tegen 3 stemmen (die van de heeren Straub, van Liere en van dei- Voort). Het voorstel om den post salaris van den ambtenaar van den Burgerlijken Stand te brengen van f 380.op f 150. wordt verworpen met 6 tegen 1 stem (tegen de heer Straub). Eveneens wórdt het voorstel van den heer Straub om het salaris van de Wet houders met 10 te verminderen, ver worpen met 3 tegen 2 stemmen (tegen de heeren Straub en Hoogstraate). De gemeente-begrooting 1923 wordt vastgesteld met 6 tegen 1 stem (de heer van Oostkapel ie. Alle leden waren Straub) in ontvang en uitgaaf tot een tegenwoordig. Van den "Ned. Bond van bedrag van f 46520.96, met een post van slechtering van het onderwijs ops mtej. A. Train inga van Amsterdam1. Er waren on geveer 35 telangstellenden opgekomen. "WoenSjdag, Donderdag -en Vrijdag) werd te Ierseke een fancy-fair ge houden ten 'bate van het fanfarenkorpB Mozart" en „Het Groene Kruis." Dé ontwerpers en uitvoerders kunnen tevre den zijn. ivr waren veel geschenken ia- gekomen en er werd druk gekocht en ge bruik gemaakt van de gelegenheden om zich aangenaam' bezig te houden en een prijs te winnen. Uit Tholen. Zaterdag arriveerde te O u d-V o s- semeer de locomotief Welke moeï dienen voor het hulpgemaal voor Dé Drie Groote Polders, gedurende den tijd dat het stoomgemaal wordt hersteld. metaalbewerkers was een verzoek inge komen om toe te treden tot de werk!- loo'zenregeling. Dit verzoek werd voor kennisgeving aangenomen. Verder werden behandeld de circulaires van Ged. Staten inzake herziening sala rissen Burgemeesters en Ontvangers. Na dat alle leden aan de discussie hadden De besturen van ore Vereenigingen deelgenomen, wordt besloten te ad- „Handelsbelang' en „De Hanze" ver- viseeren, de regeling zoo 1e treffen, dat, gaderd ter bespreking van o.m'. het resül- Met ingang van 1 Jan. 1923, het salaris' onvoorzien van f 1487.821/2, Bij de rondvraag vraagt de heer Straub naar den Achterweg. Hij meent dat bij de school o. a. de gaten in den weg zijn gemaakt, maar bij de Peperstraat en verder, zijn geen verbeteringen te be speuren. De heer Eversdijk licht dit toe. De heer van der Voort dringt aan op spoedige verbetering van het Bergpad. Zaterdagavond trad te Ierseke voor het plaatselijk comité tegen Ver" Uit Zeeuwsch-Vlaantf eren O. O; In een Vrijdag te Terneuze.» gehouden fcijeenkonist der afdeeling van den Centralen Bond van Transportarbei ders werd besloten het verbod tot het lossen der Minerietooten in te trekken en hebben ook de leden dier organisatie zich voor zoover ze werkloos waren Zaterdag aangemeld om te werk te wor den gesteld. Naar het schijnt kon dieft dag echter om' technisch te redenen geen werkvolk meer aangenomen worden. ■Uit Zee uwschr-Vla anderen W. D Vrijdagnacht is te Breskens brand uitgebroken in de opslagplaats van den heer Van Aalst, staande op tie haven. Het gtebouw met den inhoud Is groiotendcels vernield. De vlammen laaiden hoog op cn waren te Ylissingen zeer duidelijk te zien. f Voor de betrekking van secretaris ontvanger en ambtenaar van den Burg. Stand te Cadzand hebben zich 23 personen aangemeld KERKNIEUWS. Ds. P. C. v. d. Vliet, gekome» van Hazerswoude, is gisteren tij de Geref. Kerk van Vlissingen fcëvefstigd door ds. N. Buffinga van Rotterdam, met den tekst over Ps. 121. Des avonds deed hij zijn intrede mei een tekst Bom. 10 8. Toegezongen werd hem Psalm 134 3. Bij' de op 25 November j.l. gehou den slemtoing voor twee notabelen der Ned. Herv. gemeente te Nis se werd®a uitgebracht 26 geldige stemMen. Op C. H-oogesteger, aftr. werden uitgebracht 22 stemmen. In de vacature, ontstaan djoor vertrek van den heer V. Meijers, werd niet voorzien doordat geen meerderheid van stemlmen werd verkregen. Op A. Huijbrejgtse wei-den uitgebracht 10 sterrt- men, op M. Ossewaarde 4 stem-men en op L. Huijssloon 4 stemmen. Tusschen deze drie personen zal herstemtminlsJ plaats hebben.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1