i"** PRIJS 85 CENT PER POND. 1 Hf' Ie. 278 Vrijdag 24 Movember 1922, II ALLERFIJNSTE MELANGE 183* Jaargang i n e it 1 a n d. Vraagt Uwen winkelier ter vervanging DE PITTIGE NATUURBOTERSMAAK PROEFT EEN IEDER ONMIDDELLIJK. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAPPEN. ONDERWIJS. RECHTZAKEN. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. rzitter or den woord schijnt prooi het kwam raads- ;en het aan- an den ennen. 311 heer grond jenten k reeds n der edigd, gen 14 ger kennis ovember School •den ge- van die BJgi' dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. langrijke wijzigingen in de onderwijsnjor novede rullen aanleiding! geven. GEDESTILLEERD OVER DE GRENS. Minister de Geer deelde gisteravond in de Tweede Kamer mede, tén op zichte der fraude aan de grens, dat dezer' dagen een alg. mfiatregel van bestuur Er nm? veel gesproken over hnwe-, m de Staatscourant zal verschijnen, w; de positie van de gehuwde vrouw. |*reDiS opdekt vervoer van gedistilleerd Jüjkswetgevmg, en in het bijzonder over'^^j in een ^paald rayon langs de Minister H eeto)sk e rk heeft een uit-j fhoeveelheid Wordt ver voerig beioog geleverd over het huwelijk ®oden' als fundament der maatschappij!, en waja „„m, mm M i mi daarom niet te vinden voor ingrijpende*477 74 7 7» veranderingen, al erkende hij dat er pp| IJlt St<lü GD 1 TOVIllClG. enkele punten noodzakelijk wijzigingen Z moeien worden aangebracht. Mej. We sterman heeft, voor den lt Middelburg. J.In Ihe gisteren gehouden leden- Vryhevbbond sprekend een handde H het departement Mid- l aangewezen Zij betoogde eat g Maatschappij tot Nut van men - ro- komt met een herziening al- h A£e waar hechts de bestuurs- leer van de abnormale gevallen. Maar tegenwoordig waren, werd de reke- wel ah de kwestie der h^zienmg gfe- j het departement goedgekeurd scheiden vore van dre dei* maritale - nadeelig saldo van f 44.03. macht voo. ,oop,g alleen herziening EvenP«ns de rekening Mer Nutsbewaar- vaa het ..uwen goederenrecht. En toen over 1921 sluitend met een na- kwam m Kul/. haar instemming he; u van f2'7.85 en de begroeting hugen mei deze ber^dwilligheid om ook ier qver 1923 het goede te accepjtperen dit door an- Tot m der Comtnissie vw>r de Nute. crea woi.i gegeven. bewaarscholen werd herkozen de heer »- f, ww 3 ar men daai" Herman Snijders. I mee t*gat, krijgt men mets. Goedgekeurd werd eveneens de reke- Mejuffrouw K atz is het daarmee vol- yan de Hulpbank over 1921> s r'jv' hie- Ketelaar Maar daarvooreen P°st van saIdo aan het dePartemenjt IK heei leraar. Maar ctaarvooi Middelb)u f 32 36 hrr tk mm ook 2;> jaar m de Kamer. de veteris werd Mejuffrouw Ka tz geeft dat toe, maar h jaarverslEg uitgebracht, waaruit bleek op grond va" haar Meme ervanng hier dal h t a^loopen jaar geen lezingen en lange catering elders, is zij overtuigd p„ M riP™rt^nt nictt dat men eerder wat bereikt, als men anderer goede bedoelingen waardeert, dan als uteu op zlijln stuk blijft staan. Daarom, als hier de Minister zegt, dat hij bereid is, met volle behoud van de tegenwoordige basis verbetering te zijn gehouden en het departement niejt vertegenwoordigd was op de algemeene vergadering'. De balans van het badhuis Moot tmet een goed slot van f 22.711/». Ingekomen was een voorstel van het departem|ent lers1eke om toe te treden brengen, is spreekster er zeer méé vér- te «S^dfaWcTZeeïand dm - Maatschappij, waarin o. a. op gewezen wordt dat reeds 8 districten bestaan s Avonds ir. voor een zeer leegte Bcsloten wordt, dat het departement Kamer verschalende onderwerpen be- rfch Mj het di,tri^t Zeeland zal l2ansUuI. trefreiwc de hegroottog van financiën ge-1 sproken door den heer Wei tfc am)p over afschaf fing van -veillngsreehteu- voor den land jfcou'W; den heer J. ter Laan over her schat ting van de grondbelasting; den heer van blijn over bet tegen- gqjm van vertrek naar het biuitenliand vatf vermogenden door bedreiging met bcialmgspïiehl Mj! terugkeer, iets wal de Minister zei te zullen overwegen; en verder veel sprekers, over de Ta- tien. Bij de rondvraag deelde de heer Her man Snijders mede, dat de vereeniging voor slöjdonderwijs is ontbonden. Het batig saldo zal aan het departem|ent worden gezonden. Naar wij vernemen, is er hier een schip aangekoffnfen met steenslag, be- i&teimd voor het in orde brengen der Singels. Volgende week wordt de stooon'j wals, die dit werk zal doen, hier ver wacht en als alles taiede loopt, is voor fc'akistoei, waarover de heer Staal mi a n j Kerstdag de steenslag in gewalst. Men een waterpeilsilie hield. zal het werk beginnen aan den Singel Minister de Geer erkende blijkbaar veel van de geopperde bezwaren inzake de Tabakswet, maar meende, dat men in ieder geval berst den overgangstoe stand moei doormaken, om daarna te te overwegen, wat er in te wijzigen is, met behoud van het banderollen stjelsel. Boer, HET IIljl.DI.Ri.lJKi AAN HET KABI NET LORT VAN DEK LINDEN. De 'm .-.a deei van on(sj vorig numjmer veigntelde aanbieding aan de Tweede Kamer van een door P. v. d. Hem! g!e- ■schilderd portret van het minis)terie-Cort} v- d. Linden is een persoonlijke daad van den heer W. Croese van Groenoiu, die door dit geschenk aan het Neder land sche volk de Mannen wenseht te huldigen die ons land in 1914 uit den oorlog hebben gehouden. Naar zijn dochter in het licht stelde «ad haar vader reeds tweemaal pogingen gedaan tot ditzelfde doel inej anderen ttJaar was het hem toen niet gelukt. i]Qi*us had hij het alleen op zich geno me* De voorzitter der Tweede Kamer, de weer Kooien, aanvaardde het geschenk Wet een rede waarin hij er op wees, dat hmt kabmet Cort van der Linden een uniealm- was door zijn vastberadenheid vnmee het de neutraliteit handhaafde. Fa tevens wees deze spreker erop als „unicum" dat de Kamer zijn zalen «Kewwret voor een oonterfeitsel van het kabinet dat den naam van niet- ï^rtttöeintair droeg. *r. Cort v. d. Linden dankte met eeni- kartetijke woorden voor deze hulde. HNHERWLIZERS NOVEiLLE. r>ftTuw^^et?eilla're kringten verneemt raaniri 'T,,al sin(ls eenigte dagen ge- ondm-wif^.^! eel'd wordt tusschen de nartHen3^31»^ der rechtsche orer hpt *^n'ster van Onderwijs 6r^ herziening der getifcbeid'^^0/ ^aar verluidt is de mo- ^^d met uitgestoten, dat deze he- alsnog tot min of meer bte- van Poelendale. Men heeft ons de laatste dagen weer een paar rn&al gevraagd, wanneer do winkels nu langer mogen openblijven In antwoord daarop deelen wij mjede, dat de verordening op de winkelhui ting o. a. een uitzondering maakt voor de dagen van 2ü November tot en met 5 Dec. Dus van af Zaterdag', den dag', waarop het toch mag', kunnende winkel lot en met den Sint Nicolaasavond open blijven zoolang frnen wilt. Morgenmiddag geeft de heer Hagen beek zijn tweede voorstelling met de olifanten en 3 kamjeelen op het Mo lenwater. Woensdag hebben de dieren tmet hnu kunstjes reeds veler belang stelling, vooral van de jeugd gewekt en wij iweenen dan ook met deze her innering te kunnen vols;taan. Het zal er ook nu weer wel druk zijn vooral! van ouders met hun kroost. Bij de politie isj aangifte gedaan van diefstal van een nieuw rijwiel ten nadeele van een inwoner van Viissingen. Uit iWi ia la he ren. Maandag j.l. vergaderde de gemeen teraad van Vee re. In de vorige verga deringj was voorgesteld de jaarwedde van den hulpkeurmeester te brengen op f 1600 met 2 jaarlijksche verhoogingen van f 2000; thans werd dat besluit gehandhaafd en besloten daarvan aan Ged. Staten, en den Minister kennis te geven. Ten aanzien vlan een schrijven van B Brouwer en Comtaelin, dat zij hun slachtplaats niet meer yoor nood slachtingen afstaan, worden B. en !W; uitgenoodigd deze zaak te regelen. Besloten wiordt de taeikonderzoekin- str.umtenten te verkooipen aan den heer W. d e Wolf voor f 25. Op het verzoek van mej. A. Rienstra, om! onder bepaalde voorwaarden in het Godshuis opgenomen te worden, werd afwijzend beschikt. Herbenoemd in het bestuur van het Godshuis werden als regent de heer A. Verstraate en ais regtentes Mevr.Weijland- Cramter. De binnenvader en binnen- moeder van het Godshuis de heer A. C. Cuvelje en echtgenoote werden weder voor het a.s. jaar bestendigd. Op voorstel van B. enW. werd 'besloten de venordening der vee- en vieesch- Vcurim, overeenkomstig het besluit van den raad van Middelburg te wijzigen. Daarop had een wijziging plaats der verordening op het vervolgond., der ver ordening iqp het L. O. en der instructies voor het onderwijzend .personeel in de gemeente. De jaarwedde van den gemteente-ont- vanger werd 'bepaald overeenkomstig be sluit van Ged. Staten. Een breedvoerige bespreking ontspon zich over de bekende circulaire van Ged. Staten, inhoudende de bepalingen voor de jaarwedden van de burgemeesters. De heer Bolier stelde voor deze jaar wedde te laten als ze zijn. De heer Castel stelde een vermindering met 10 pCt. voor, de heer Wouterse stelde voor, haar vtoigens het voorstel van Ged. Staten met 25 pCt. te verminderen. Het voorstel Bolier werd verworpen mtet 4 tegen 2 stemmen. Het voorstel Castel werd niet voldoende gesteund; bet voorstel Wouterse werd aangenomen met 4 tegen 2 stemmen. Aan den heer H. de Zeeuw, werd over eenkomstig zijn verzoek eervol ontslag verleend als hoofd der Openb. School en dis onderwijzer aan de avondschool Voor het onderwijs in de Fransche taal, onder dankbetuiging voor de diensten I daoen na de vorige vergadering allen aan de Veersche jeugd in 'beide betrek-1 brandende waren, zaodat een officieele kingen 'bewezen. aanmerking achterwege kon blijven. Bij de rondvraag inf|ormeerde_de heer I Door B. en W. zal te zijner tijd een Markusse, of met het oog op brand de I nieuwe regeling Worden overgelegd voor graanstapel ■ran F. Castel niet te dicht I bet vervolg-onderwijs, waai-bi| tegemoet Mj de omliggen de gebouweastond, waarop I wordt gekomen aan het bezwaar dat de voorz. onderzoek toezegde. De heer I thans bestaat nl. dat de cursus te vroeg Castel stelde voor de negen boomien, I begint en daardoor geen.'leerlingen zich .angs de vest staande, met het oog op de I hebben opgegeven (althans niet genoeg) nieuwe beplantingen, te verkoopen, als-1 om aan dien cursus deel te nemen, ook de opgaande boomen bij de hofstede!. Bij de rondvraag kwamen nog enkele Bolhofdit voorstel werd aangenomen I punten ter sprake btetreffende de hulp en aan Ged. Staten zal toestemming wor-1 verleening hij den brand te Arnemuiden den gevraagd. I wat een der leden aanleiding gaf te over- De heer Castel zegt verder dat de Mid-1 wegen of men niet moest overgaan tot defb. rioolwaterigang op verschillende I het aankoopen van een mtetor voor de plaatsen vol zit; nu omgezien wordt naar I spuit ter vervanging van .pompers. Ver- de middelen, om de werkeloosheid te I der nog cenige opmerkingen over slecht voorkomen meent hij, dat het in orde begaanbare wegén, wat niet te voorko brengen ervan, ook voor de gezondheid I men is. der nabij wtonenden, alle aanbeveling' ver dient. Besloten wordt, een schrijven daar-tut w «litr t over te richten aan den Raad van Mid- J U11 Z u i w-B e V I a n a. delbturg. I Donderdagavond vergaderde te Nog vraagt de heer Castel, ornl bij1 lang- [Goes de comtaiislsie voor de oecono durige werkeloosheid voor hoofden van I mische spijs uitdeeling. Blijkens het jaar gezinnen werk te verschaffen. De Voorz. I verslag zijn vorlgen winter ditgereikjt zegt, dat zoo dit noodig mocht blijken, [8120 porties tegenover 8350 in het Vorig hij in die behoeften hoopt te voorzien. J jaar. Dank wordt gebracht aan den Chr. Volksbond, die bij liquidatie der afdee- In de Maandag gehouden raads-1 ling aan de commissie f 1000 der blaten vergadering van N. en St. J o o si a nd j schonk, met de verplichting de rent© werd het in een vorige vergadering aan-1 daarvan te testeden voor het bestaande gehouden voorstel om de salarissen van j ketelïonds. burgemeester en secretaris met 10 pet te verminderen, door de voorstellers met Door den raad van Katten «Tij- goedkeuring van devoorstemmers, inge- k e is 'besloten tot Gedeputeerde Sta- trokken, in verband met de bekende cir- ten te berichten over het salaris van cidaire van Ged. Staten. den 'burgemeester, dat dit gehandhaafd B. en W. stellen nu voor niet accoord j moet blijven en wat betreft de jaar- te gaan met de voornoemde circulaire, j w®dd® van den ontvanger, daar geen op grond van de onbillijkheden die daar-1 wijziging in te 'brengen, uit voortvloeien. Na discusse wordt be-j sloten aan Ged. Staten mede te deelen, Donderdagavond werd door 'dhr. dat de raad met de circulaire actoord helleman, burgemeester van Krabben gaat. De wethouders en de heer Goed-1 ddke in „"Het Wapen van Zeeland te hart stemden tegen. Schore een lezing gehouden over het Vervolgens werd door een der Ipdep doe\, en streven van den 1 '.F Dem. voorgesteld het salaris van den secreta-1 ®ondi w®Jke door een talrijke menigte ris met 10 pet. te verminderen, ingaan Je I werd gewoond. Enkele personen 1 Januari 1923. Dit werd met 5 tegen I Saven zich als lid op. 2 stemmen aangenomen. Tegen de hee-lrTli ren Polderdijk en Goedhart üit Z«te«wftch-VLftanR*ren O. IX Een ander lid had voorgesteld de jaar-L fem m^dt ons uit Ter neuzen, wedde met 15 pet. te verlagen, doch dat' fva£de d^rtde° dit werd door niemand ondersteund. Ten ^ntr. Transporterteidersbond op touw Dgezet om Znn leden te weerhouden de opzichte van den ontvanger stelden B. en Antweimen bestemde ertsbooen te W. voor niet met het voorstel van Ged ?om Antw®r,p<jn if I lossen, zich tal van arbeiders uit de om- Staten accoord te gaan, dat dit geen komen aanmelden, terwijl ook en- bezmniging zou brengen, de J^weddeTerneuzen, ondanks het pa- zou daardoor hoogter woiden dan Jij aan het werk gaan. thans is. Een der leden stelt voor' deze circulaire voor kennisgeving aani Naar ZeLanjdia ln)eldt, zijn gister- te nemen en de jaarwedde van c'en j mor,sen alle auto's uit Hulsft, wtaarin ontvangen met f 150 te verlagen en I jjadgenooten,. die him levensbehoeften te tteengen op f 600, ingaande 1 Jan. I Wilden gaan koopen in de BeligiSjChe ge- 1923. Dit werd aangenomen met 6 stem-1 meerde gj Nicolaas, door de Belgische men. De heer Polderdijk tegen. gendarmerie niet doorgelaten. Vervolgens wordt de bégrooting 19231 vastgesteld op. f 33847.28i/2'in ontvang en Afgekondigd is het Staatsblad no. in uitgaaf. 600 bevattende het Kon. besluit van 14 Verder werden de fcedragten vastgesteld j Nov. j.l. houdende aanwijzing van Sas der nog te verrekenen losse gemteenté-v an Gent als losplaats van ruw zout eigendommen, tegen brandschade wegens I en zouthoudend water, verandering der Maatschappij'. 0 (Ingez. Med.) Tot leden van het kiescollege der Ned. Herv. gemeente te Borssele zijn herkozen de heeren P. Dekker, J. de Witte en P. Schipper en in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer P. Polderdijk, is gekozen de heer M. P. de Visser. Bedankt voor ouderling in de Ned. Herv. kerk te Schore door de heè- ren J. Paasse en M. van Sparrentak, de eerste wegens hoogen leeftijd en de an dere wegens vertrek. Maandag a.s. wordt in den Schouwburg alhier een voorstelling gegeven van Suikerfreule", het blijspel van v. Wer- meskerke, dat een vervolg is op „Tro- penadel". En zooals dit laatste stuk zgn ontelbaar aantal opvoeringen nooit zou hebben hehaald zonder meVr. de Boer de Rijk, zoo zou ook Suikerfreule" niet zooveel succes hebben gehad als diezelfde mevr. de Boer niet ook hierin de hoofd rol had vervuld. Ze zal dat Maandag ook hier doen. Benoemd tot onderwijzer aan de Bijz. school te Colijnsplaat legen 1 December a.s. de heer J. van Vfiijk, thans tijdelijk te Heinkensvand. (De Z.) Naar aanleiding eener Ingekomten cir-|Uit ZeeuwsclrVlaanderen W. D culaire van Ged. Staten werd besloten Bij Kon. besluit is benoemd tot geen leges te heffen voor het inzage lid van het 'bestuur der waterkeering van nemen van de kadastrale registers en J het calamiteuze waterschap Tienhion- plans, fcterustendé ter secretarie. Jderd en Zwarte, de heer Johs. Ris- De door B. en W. van de kringLgterseeuw Jr. te Cadzand. mteente ontvangen wijzigingen in de ver-| ordening öp de vee- en vleeschkeuringj Besmettelijke ziekten, werden (goedgekeurd. Het aantal gevallen van besmettelijke Verder werd nog medegedeeld dat het! ziekten over de week van 12 tot en met beperken van het rij'den met zware 18 Nov. in de Prov. Zeeland bedroeg: vrachten de aandacht heeft van Ged. Sta-I Roodvonk: St. Maartensdijk 1; Zou- ten dus een afwachtende houding kan J telande 1. aangenomen worden; dat de lantaarns 21 Diptheritus: Goes 1; Krabbendijke 1. Door W. E., 26 jaar, metselaar te Groede, C. A. T., 35 jaar, muetstetaar te Sluis, J. H. L., 21 jaar, timjmermtan te Oostfcurg, J. A. de L., 19 jaar, metselaar te Zuidzande en A. S. E., 32 jaar, metselaar te Oostburg is hooger be" roep aangeteekend tegen het vonnis der rechtbank te "Middelburg van 10 No vember 1922, waarbij' zij wegens weder- spannigheid of opruien tot een straf bare handeling 'zijn veroordeeld ieder tot een gevangenisstraf van veertien dagen. Uit de textielnijverheid in Twente. De R. K. Textiel-arbeidersbond „SS. Bertus" heeft gisterenavond vergaderd! in het kondsgebouw, waarin de aange kondigde loonsverlaging onbillijk, onge motiveerd en onnoodig, werd afgewez- £en. f l De „Twentsche Courant" wordt opgeheven. De „Twentsche Courant", uitgave van de Twentsche Courant- en Handelsdruk kerij Almelo, houdt met ingang van 1 Januari 1923 op te 'bestaan. De „Twent sche Courant", die driemaal per weet verschijnt, beleefde haar 79ste jaar gang. (Telg.) Met ingang van 1 December a.s. zullen de publieke teefoonstations te Axel (Sassing), Zoutespui, Driewegen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1