No. 274 Maandag 20 November 1922. 165* Jaargaiiff Binnenland. Uit Stad ©n Provincie. SunlightZgc tentoonstelling voor si.eciit- hoorenden. Abonnementsprijs per kwar taal: ®p de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten p. post f 2.50; voor Middelburg, en agentschap Vlis singen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentien: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling, Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. Biq dit numtaer behoort een Bijvoegsel. Toen te half twee een inspecteur de balans passeerde hoorde hij van daar bedreigingen en vloeken, bij' onderzoek bleek, dat de beide personen, die reeds eerder op de Varkensmarkt hadden ge vochten thans weer op ernstige wijze handgemeen waren. Een hunner had geen jas of vest meer aan en was door den anderen met een pook bewerkt- Deze laatste had ook gehavende kleeren en was aan gelaat en hoofd verwond, hij Zfltertïajginviddag is te 's Gravenhage de tentoonstelling) voor Slechthooren- den in Pulchri Studio geopend, WaarWq' door den heer Hermian Snijders ril hiér, voorzitter van de vereeniging tot bevordering der belangen van slecht- hoorenden, het doel der tentoonstelling Tterë uiteengezet. De wachtmeesters, der maréchaus sees Damen te Axel en Leasen te iWi e t k a p e 11 e zijn overgeplaatst naar Roosendaal (N. B.) uitbetaling van gelden. Het aantal be talingen wordt juist de laatste jaren steeds greater. Burg. en Weth. achten de v oor nestelde regeling hoogst onbil lijk, doordat slechts 8 klassen worden voorgesteld met een eindbedrag der ge wone inkomsten van f 250.000 en daar boven. Terwijl in 1921 de aanvangsjaar- wedde voor den ontvanger van Vlissingen werd bepaald op f 3600, zal deze in de toekomst f 2500- Worden wat na 13 had eerstgenoemde bij den keel. Een jaren cnenst als ontvanger te Vlissingen derde stond den strijd aan te mloedigen. If 3250 kan worden. De inspecteur wist door den aanvaller j Waar Vlissingen noodig heeft een vak- op den arm te slaan deze te doen los-1 kundig ambtenaar dient deze een foe- laten, waarop hij de drie personen, die j hoorlijke 'bezoldiging te hebben en daar onder drankinvloed verkeerden, gelastte op 'kan de voorgestelde salarisregeling naar hret bureau te gaan, waar de aan valler voorloopig ter kalmeering in ar rest werd gesteld. Ten slotte kwam te 2 uur een per soon aan het bureau om bescherming te vragen tegen een ander, die het hem lastig maakte, hierbij kwam het „Ctoer- chez Ia femme" te pas. Door de politie al hie Sr is heden- imjorgen aan de justitie voorgeleid de werkman p., verdacht van het misdrijf bedoeld bij art. 249 van het Wetboek van Strafrecht. Zaterdagmiddag brak van een met jsteenen geladen sleeperswagen op den hoek van de St. Pieterstr. en de K®r- tedelft de achteras. De steenen rolden oyer de straat en gedurende eenigen tijd was bet verkeer ter plaatse ge stremd De steenen werden op een an deren wagen overgeladen. Voor de in December te houden ten toonstelling van pluimvee enz. doqr de M. T. V., zijn nog verschillende, niet in hel vraagprogramma opgènomen eere- prijzen ontvangen. In de eerste plaats een groote zilveren medaille van H. M. de Koningin, die het bestuur beschik baar stelt voor hem!, die de meeste eer ste klasseprij'zen behaalt, waarbij als eisch gesteld Wordt dat men lid is van de M. T. V., of een der daarbij aange sloten vereenigingen. Aan de in het Uit Middelburg. Nog een enkel woord over onzen etalagewedstrjfjd. Het aantal deel nemers vermeerderd met den dag, en de aangiften komen uit alle deelen der stad, ja zelfs tot uit „Nieuw Middel- fcUrjT' toe. Toch ontbreken nog ver schillende winkeliers., op wier deelname wij zeer veel prijs zouden stellen. Dat zij toch niet wachten tot het te laat is. Woensdag 12 uur sluit de gelegen heid tot aangifte van deelname. Natuur lijk kunnen slechts 6 winkeliers een •prijfe behalen, maar de overige deelne mers zullen toch zeker ook profijt daar van in hun verkoop hebben; hjun etalages zullen meer met attentie worden be schouwd dan van hen, die niet deel nemen. Gisteren herdacht de héér P. A, Moorman den dag waarop hij vóór 40 jaren tij den boekhandelaar R. M. Smits (thans firma R. M. Smits) alhier in dienst trad. Zijfn oud-patroon bood hem dezen zomer, om1 van de betere 'weersgesteldheid te kunnen profiteeren een vierdaagisch uitstapje in Holland aam, waartoe de tegenwoordige patroon het®1 in staat stelde. Dezer dagen mocht Mj de waardeering van zusters en broers van zijn patroon in tastbare waarde in ontvangst neirten. Het is Zaterdagavond rumoerig ge weest ai onze stad. Nadat te 12 uur op de Varkensmarkt in een café ruzie tusscben twee jongemannen vVas ontstaan en een ander zich daarmede wilde 'be moeien, werd hij door een vierden per soon op het oog geslagen, dat geheel dicht was daardoor. Te Kwart voor één ontmoette een agent op de Dwarskade een viertal on der drankinvloed verkeerende personen van wie een zoo dronken was, dal de agent meende hem' naar het bureau te moeten overbrengen. Hiertegen verzet ten de drie anderen zich. De agent trok rijk gummistok en deelde daarmede klap pen uit, waarop hij van een der anderen eenige stompen kreeg. De politieman lielt daarop den dronken man los en wierp zich op den man die sloeg. Agent en arrestant kwamen te Vjallen, een derde Persf,?n wierp zich weer op den agent, terwijl den dronken man door den vier den persoon huiswaarts w'erd getracht e agent had zich aan zijn schlpuder ezeerd en was zijn wapenstok kwijt geraakt, waarop hij' voor verdere ver ding zijn sabel trok, waarmee hij' nu de beide andere personen van zich wist te houden, die het op een ïoo- pen zetten. De agent kWam ten slot te zonder arrestant aan het bureau maar de 4 personen zijn békend. isierduiven tajbeten nog worden toege voegd 371a, andere niet genoemde ras sen sierduiven doffer, klasse 3711>, id. du'f; klasse 371c raadsheeéen doffer, klas.se 371d raadsheeren duif. Ér komen reeds vele inschrijvingen voor inzendin gen van dieren en ook voor stands van firma's binnen. Vraagprogramma's kun nen neg worden verkregen van den se cretaris, Korte Delft, Middelburg'. Sluiting der inschrijving 25 Nov. De tentoonstelling zal dit jaar uitge breid zijn met een nieuwe afdeeling, waarvan ook melding] gemaakt dient te worden. Dit jaar werd hier opgericht een adspdranten-vereenigïng, welke een onderafdeeling is van de klonijnenfok- kersvereeniging „Nut en Sport". Deze afd. zal voorde eerste m|aajr, ook op deze tentoonstelling, een plaats innemen, en de bezoekers der tentoonstelling zullen zien, dat de adspiranten reeds een aan tal aardige dieren in hun bezit hebben. Als een bewijs, dat ook hier méer en mieer vopr deze sport gevoeld wordt, wijzen Wij op on derstaande eereprijzen welke aan deze adspiranten-vereeniging! zijn toegezegd. Deze prijzen zijn allen te winnen door de leden dezer afdeeling): Een zilveren en een bronzen médaille door „Nut en Sport"; 'bronzen medaille door den heer Wi. Joziasse Jr., mej. Dieleman en den heer Buijs; f 2.50 door N. N.; f 1 door de heeren de Trooij'e, Gabriëlse, KlaaSsen, N. N., Gebr. 'Pat- tenier en door de adspiranten-vereeni ging. Verder door de heeren J. Lammers 2 luxe prijzenConnolly een luxe prijs; Pundke 4 kilo, Bakker 4 kilo en Nijpjjes 5 kilo haver. allerminst aanspraak maken, o.a. ook vin den Burg', en Weth. een 3-jaarlijksehe verhooging onbillijk. Zij stellen daarom' voor Ged. Staten te adviseefen de jaar wedde te handhaven op f 3600 minimnmr met twee j aarlij ksche verhoogingen vjan f 150 tot f 4350 als maximum, dat dan in 10 jaar bereikt wordt. Verder stellen Burg. en Weth. voor hen een crediet van f 1100 toe te staan voor aankoopen van materialen ten behoeve der uit te voeren gewone- en buitenge wone werken door middel van werkver schaffing. Nog; wordt o.a. voorgesteld voor de Handelsherhalingschool een herfstvacan- tie in te stellen en wel op Maandag!, Dins dag en Woensdag van de dere week in October, maar dan de lessen in plaats van op 1 September, op 29 Augustus te doen aanvangen. Ten slotte wordt voor gesteld eervol ontslag te verleenen aan den heer J. Holthuïjsen als onderwijzer bij' het ver volgonder wij s oI Uit Walcheren. Door den Commissaris der Koningin is benoemd tot gemeente-veldwachter! in de gemeente Grijpskerke, de heer J. Walhout, thans soldaat bif de politie- troepen te 's-Hertogentosch. f.' In de Vrijdagmiddag gehouden raadsvergadering van Vi'ouwepoldei' vraagprogramma opgenomen kinsmen voor ™erd fcesioten het Burgerlijk Ariribé- isienduiven tabeten noa worden toe2e- stuur °.ver 19p,c^°8 fen verhoogde subsidie van f 150 toe te staan. Naar aanleiding van een ingekomen adres van W'. Kesteloe en 39 andere allen Woonachtig te Gapinge, met ver zoek het daarheen te leiden, dat de antotlus, rijdende tusscheh Middelburg en Domburg een vaste stopplaats krijgt j aan het begin van den Gapingschen j straatweg, nabij' café „Veldzicht", op grond dat aan zoodanige stopplaats groo te behoefte bestaat, deelde de voorz. mede dat die N. V., die dien autobus exploiteert genegen is de auto op' be doelde plaats te doen stoppen, mits j de gém'eente een jaarlij'ksche subsidie, aan die N. V. verleent, en aangezien ook B. en W. veel voor de Vestiging van een stopplaats op genoemde plaats voelen, stellen zij den raad voor, aan de N. V. Autodienst „Walcheren" een jaarlij'ksche subsidie van f 40 te verleenen, onder voorwaarde, dat alle auto's van den dienst Middelburg-—Domburg en omge keerd aan het begin van den Gaping schen straatweg stoppen, aMnede dat de auto's, die des zomers van Domburg over Vrouwepolder naar Veere en om gekeerd rijden, ook te Vrouwepolder stoppen tot het in- en uitlaten van pas sagiers. Dit voorstel van B. en W. in stcni- gebbacht zijnde werd met zes stem men aangenomen (de heer de Kri» ont hield zich van stemtaingD. Naar aanleiding van de békende cir culaire van Ged. Staten inzake de ver laging van de jaarwedden van burge meesters stellen B. en Wi. voor niel mét de circulaire acteoord te gaan, doch Ged. Staten naar aanleiding diercircu laire de volgende voorstellen te doen: le. de thans bestaande regeling der jaarwedden van 'den burgemeester te handhaven, doch Van af 1 Januari 1924 op de volgens die regeling genoten wor dende jaarwedde een korting toe te passen van 15 pet.; 2e. de onder le. fcédoelde korting met ingang van 1 Januari 1924 toe te passen op de jaarwedden van alle hur- jgemeesters; 3e. de thans door Ged. Staten voor gestelde regeling der jaarwedden voor de burgemeesters toe te passén bijl de benoeming van een nieuwen burge meester. Na breedvoerige bespreking werd het voorstel van B. en W'. met 5 tegén 2 stemtaen aangenotaén. Naar aanleiding van de jaarwedden van de gemeente-ontvangers, stellen B. en W. den raad voor de thans béstaande jaarwedde van den géméente-ontvanger te handhaven. Na breedvoerige bespreking, werd het voorstel van B. en Wi. met algemeens stemtaen aangénomén. Voorts werd op voorstel van B. en W:. mét alg. st. tésloten tot aanleg van een voetpad naar liet z.g. Kokhuis, mits door de gemeente Seroos;kérke(Wi.) de helft van de kosten van aanleg van dat, voetpad wordt gedragen. Uit Vlissingen. De 28-jarige vrouw M. L. de C., afkotastig uit Wachtebeke Overslag in België, die te Vlissingen In een ho tel vertoefde en Vrijdagavond de onvoor zichtigheid h^d van de in volle vaart zijnde electrische tram te springen, waar door haar beide beenen werden afgere den, is Zaterdagavond in 't R. K. zieken huis aan de gevolgen overleden. Naar aanleiding van de circulare van Ged. Staten over de salarisregeling vloior den gemeente-ontvanger, stellen Burg. en Weth. van Vlissingen vtopr- op, dat voor den huidigen tïtulart; in geen geval de jaarwedde verminderd wordt, en dat violmiondig moet worden toegegeven, dat nu de H. O. door de rijksadministratie 'wiordt jgjeheven, de werkkring van den ontvanger is inge krompen, (maar aan de andere zijde moet rekening wiorden gehouden met de verruiming van het gemeentelijk 'bé- iastinggéhied, alsméde met de inning der schoolgelden voor de 'bijzondere scholen, waardoor de werkzaamheden van den ontvanger niet onbelangrijk zijn vertaéer derd, terwijl Ged. Staten vergéten, dat de ontvanger niet alleen ontvanger is, maar dat hij tevens is belast met de Vrijdag vergaderde de gemeente raad van Westkapelle. Benoemd werd tot lid van het Burg. Armbest. de heer L, Minderhoud Jsz. Mede op de aanbeveling was geplaatst de heer Hendr, de Kam. Voorgelezen werd een verzoek van de Chr. Jongel. Ver. alhier om een bij drage van f 25.voor de verzorging en instandhouding harer bibliotheek. Nadat enkele leden hun meening over het al of niet verleenen van de gevraag de bijdrage gegeven hadden, werd op voorstel van den heer Huibr. Cijsouw voor 1923 f20 toegestaan; de heeren P. Hendrikse en K. Minderhoud stem den tegen. Daarop werd de vroonrekening 1922 behandeld en goedgekeurd, waarbij be paald: volle weitijd van één koe f 22.70; alleen eerste weitijd f 13.62 en alleen tweede weitijd f 9.08. Volle weitijd van één paard f 27.70; alleen eerste weitijd f 16.62; alleen 2de weitijd f 11.08. De totale inkomsten be droegen f 3452.74. Daarna werd voor gelezen de bekende circulaire van Ged. Staten, inhoudende de regeling der jaar wedden van de burgemeesters, waarop een breedvoerige bespreking volgde. De heer P. Hendrikse stelde het op prijs, dat Ged, Staten de traktementen willen verlagen, en vindt zelfs dat be zuiniging direct noodig is. Hij zou die verlaging willen doen in gaan op 1 Jan. 1923 en niet bij een her benoeming. De voorzitter merkte naar aanleiding dezer circulaire nog op, dat pas voor de prov. Gelderland een gun stiger salarisregeling voor burgem. dan de thans bestaande voor de prov. Zee land, door de Kroon is goedgekeurd; en was van meening, dat het gewenscht was bij de Kroon aan te dringen op een meer uniforme regeling. Hij zou het streven naar verlaging der salarissen kunnen bil lijken, indien de raadsleden in 't alge meen in 1915 en later, toen de levens standaard aanmerkelijk hooger werd, uit eigen beweging oook de jaarwedden had den verhoogd. Er werd toen door amb tenaren veel armoede geleden. Ook vond spreker het onbillijk, dat door deze rege ling de eene burgemeester direct ge troffen kon worden, een ander b.v. eerst na 5 jaar. De heer B. Louwerse was over t algemeen van hetzelfde gevoelen als de voorzitter. In de jaren, toen het hard noodig was, gaf men over 't algemeen weinig blijk tot verhooging over te gaan; hij vond het niet billijk ook nu maar dadelijk tot verlaging over te gaan. De heer Huibr. Cijsouw moest erken nen, dat de besturen destijds laks ge weest zijn in het toekennen van ver hoogingen; het beste zou z.i. geweest zijn, indien indertijd toeslagen gegeven waren geworden; deze had men, zoo noodig, gemakkelijker kunnen inhouden. Hij vond evenwel de jaarwedden thans te hoog opgeschroefd. De heer Hendrikse ontkende evenwel, dat de Raad laks is geweest. Hij erkende echter, dat voor enkele jaren de sala rissen te laag waren; de Raad had in de dure tijden toeslagen willen geven. Bovendien hadden de titularissen tot op heden niet alleen van hun traktement te leven. De heer P. Peene vond de regeling in de circulaire aangegeven, verkeerd. Hij zou in deze richting dadelijk willen bezuinigen, door het salaris met ingang van 1 Jan. 1923 met f 200 te vermin deren. In stemming gebracht verklaarden alle leden zich tegen den inhoud der circu laire. Naar aanleiding van het voorstel van den heer P. Peene, om de jaarwedde met ingang van 1 Jan. 1923 met f 200 te verminderen, zei de heer B, Lou werse, dat hij liever de periodieke ver hoogingen zag ingehouden, dan tot on- middelijke verlaging over te gaan. De heer P. Hendrikse zei accoord te kunnen gaan met de regeling van Ged. Staten, mits deze inging met 1 Jan. '23. De heer K. Minderhoud meende, dat als het salaris van den burgem, vermin derd werd, ook dat van den secretaris niet op dezelfde hoogte kon blijven staan; en dat een verlaging van het salaris van den secretaris in één moeite kon doorgaan. Het voorstel van den heer P. Hen drikse: een verlaging in den geest der circulaire van Ged. Staten, mits deze verlaging inging met 1 Jan. 1923, werd verworpen met 5 tegen 3 stemmen, n.l. de heeren P. Hendrikse, Huibr. Cijsouw en W. Verstraate, Het voorstel van den heer P. Peene werd aangenomen met 5 tegen 2 stem men. Tegen de heeren B. Louwerse eh P. Hendrikse. Daarop deed de heer K. Minderhoud het voorstel, ook de jaarwedde van den secretaris met ingang van 1 Jan, 1923 met f 200 te verlagen. De heer B. Lou werse gaf ook hierbij te kennen, dan liever de periodieke verhoogingen in te houden. De voorzitter merkte evenwel op, dat thans tengevolge van de invoe ring van de vleeschkeuringswet, 't werk van den secretaris zeer vermeerderd is. Tevens meende hij te moeten opmerken, dat de meeste gemeenten van dezelfde Mzf niefe kun je de hond zoo fijn oasschen els inet De Lever-S Zeepmj. Vierdingen. (Ingez. Med.) grootte als Westkapelle een ambtenaar ter secretarie hebben en dat hij er reeds ernstig ©ver gedacht heeft, den raad voor te stellen om een ambtenaar te benoemen. Het voorstel van den heer K. Minder houd werd aangenomen met 4 stemmen vóór en drie tegen: (de heeren B. Lou werse, P. Peene en P. Hendrikse). Daar na kwam in behandeling de nieuwe jaar- weddenregeling voor gemeente-ontvan gers. De voorzitter deelde mede, dat Ged. Staten een nieuwe regeling hadden gemaakt, in verband met de verminderde werkzaamheden van ontvangers. De voorz, wijst hierbij op het eigen aardige van deze regeling. Immers op de begrooting 1923 is de jaarwedde van den ontvanger gebracht op f 850 f 25 voor kantoorhuur, terwijl Ged. Staten voorstellen deze jaarwedde te brengen op f 900 -f- f 25 voor kantoorhuur. Met algem. st. werd besloten Ged. Staten voor te stellen deze jaarwedde vast te stellen op f 850 f 25 voor kantoor huur. Bij de rondvraag werd door den heer B. Louwerse gevraagd de lantaren bij het Noordkerkepad zooveel verder te verplaatsen, dat ook de bewoners van het Noordkerkepad meer zouden kunnen profiteeren van het licht. Daarop werd de verg, door den Voorzitter ge sloten. In de Zaterdagmiddag te A r n e- m u i d e n gehouden raadsvergadering was ingekomen het verslag van den keu ringsdienst over het 3de kwartaal 1922. Naar aanleiding van het antwoord van Gen Directeur v. d, keuringsdienst van waren te Goes, is de heer v, .d Bijl van oordeel dat eens aan den Minister dient medegedeeld te worden, dat de keurings dienst ons heel wat meerdere kosten op legt, dan wanneer het melkonderzoek voor eigen rekening plaats vindt en dat de resultaten voor de gemeente belang rijk minder zijn. Op 1 Oct. had er nog maar eenmaal in dit jaar melkonderzoek plaats, vroeger minstens eens per kwar taal. De heer Franse is van oordeel, dat de keuringskring te groot is. Spr. zou betere resultaten verwachten als er klei nere kringen gevormd waren. Ook was ingekomen een verzoek van L. v. d. Ketterij om grond in erfpacht achter zijn gebouw op het schorretje, hetwelk in handen van B. en W. wordt gesteld om advies. Tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim werd benoemd de heer J. Schroevers, wegens niet aannemen der benoeming van den heer J. Joosse. Op voorstel van B, en W. werd be sloten de verordening op den vleesch- keuringsdienst overeenkomstig het be sluit van den Raad van Middelburg te wijzigen. Voorts handhaafde de raad zijn stand punt omtrent de vast te stellen jaarwed den voor de hulpkeurmeesters bij den vleeschkeuringsdienst. De heer v. d. Bijl vindt het eigenaardig dat de kringge meenten zoo maar moeten gedoogen, dat de centrumgemeente over hunne finan- tiën beschikt. Het keuren zal toch zeker wel voor drie-vierde deel plaats hebben in de kringgemeenten, dus dient er wel degelijk met hun advies rekening te wor den gehouden. Besloten werd hierop bij Ged. Staten en den Minister te wijzen. Besloten werd niet tot electrificatie der gemeente over te gaan, daar geen aannemelijke voorwaarden werden ge steld ten aanzien van Kleverskerke, welke niet in het plan was opgenomen. Tot Deurwaarder der Plaatselijke belastingen werd benoemd de heer Ro sier te Middelburg voor den tijd van een jaar. Vastgesteld werden de pensioens grondslagen van enkele gemeenteambte naren. Een verzoek tot gratis beschikbaar stellen van een lokaal voor het innen van Rijks- en Plaatselijke belastingen werd ingewilligd. Betaalbaar werd gesteld de bijdrage aan de gemeente Middelburg ingevolge Art. 86, le lid, der Lager Onderwijswet over 1921, ten bedrage van f5.29. Vastgesteld werd de pacht van land ingevolge de landarbeidwet, ten bedrage van f 36.voor elk der perceeltjes.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1