1 Donderdag 16 November 1922, KUHEROVERZiarr. Ito. 271 165* Jaargang Uit Htad en Provincie. Binnenland. til %s3B&KT- nm KJ dit nummer behoot ©en Bgvoegfml. Tweede KamTer. Zitting van "Woensdag. We isetïfcen gister in de tweede op lage (bet mislukken van een telefoon verbinding deed het verslag te laat voor de eerste oplage komèn) de hoofdzaak meegedeeld van hetgeen de interpellatie- r. d* Tempel opleverde. Kort saamgevat komt dat hierop neer- instelling van een kleine comfarissle van advies in plaats van die tot verrui- ming van werkgelegenheid (wier naant gister verkeerd overkwami) 4 mtllioen op de fcegrooting inplaats' van 2 tnillioen; geen algemeene steunregeling aan de geineenten voor uitgetrokkenen en niet- georganiseerdenen geen vast percentage voor steun aan de gemeenten; geen vrijheid aan de gemeenten vooij het geven van een toeslag op de uitkee- ring'; verhooging van den bijstag van Rijk en Gemeente aan werkloozenkassen die, met 1Ö0 pGt. bijlslag, niet aan hun ver plichtingen kunnen voldoen, tot 150 pCt. en bij' hooge uitzondering lot 200 pCt. bijslag; niet toelaatbaarheid van een extra-uit* keering als de steunregeling voordeeliger zou zijjn dan de werkloosheiduitkeering. We willen er nog iets aan toevoegen van wat Minister Aal her se zei over de voorwaarden, bij bovenbedoelden ver hoogden bijslag, aan de werkloozenk&ssen gesteld De uitkeeringtermlijh zal Biet langer mbetea zijn dan 60 dagen per kalender jaar, voor seizoenfcedrijVen 36 dagen. Voorts zal de wekelijksche maximum- uitkeering niet meer mogen bedragen dan 60 pCt. van het normale loon. Bij tijdelijke werkloosheid zal de uitkeering eerst ingaan, wanneer de verkorting vari' diging mede, dat over die kwesties nog geen Beslissing is genomen, doch dat zulks, mochten die plannen gerealiseerd worden, in geen geval majg| beschouwd worden als een treffen van militaire corzorgen ten opzichte van Nederland. (Mslb'.)' I DE ORGANISATIES VAN SPOORWEG PERSONEEL AANVAARDEN DE PEN SIOENSTORTING. Naar de Msb. uit goede bron verneemt heeft het comité van actie uit de samen werkende spoorwegorganisaties gisteren avond te Utrecht vergaderd ter be spreking van de bekende voorstellen der directie van de Nederlandsche spoorwe gen. Medegedeeld kon worden dat de directie een aantal toezeggingen wil' doen, waardoor naar de meening van het comité een oplossing van het conflict mogelijk werd geacht. Deze toezeggingen komen hierop neer, dat wanneer door de organisaties de 8i/3. pCt. pensioen storting zal worden aan vaard de reeds ingevoerde 10 pCt. ver laging der loonen van het werkplaatsper- soneel zal worden teruggebracht tot 7 pCt., voorts dat gedurende 1923 door de directie geen verdere voorstellen zul len Worden gedaan omtrent vermin dering van loonen, tenzij' de bezoldiging Van het 'personeel zeer belangrijk zou uitgaan Boven de van andere bedrijven. De nieuwe pensioenregeling die voor het spoorwegpersoneel 'belangrijke verbete ringen bevat zal ook Vóór wat den datum van inwerkingtreding betreft zooveel m|0f- gelijk in overeenstem'ming zijn met de rijksregeling. Omtrent de clasfsificatie heeft de directie zfch willen verbinden omi te 'bevorderen, dat daarmede niet meer dan ongeveer een millioen zal wor den bezuinigd- Het comité van actie had den hoofd besturen geadviseerd onder deze voor waarden de pensioenstorting te aanvaar den, waarmede al de vijf organisaties ac- coord zijn gegaan en van welke beslis- We konden gister ook nog melden dat de interpellant een motie indiiende tegen het nemen van uitzonderingsmaat regelen ten opzichte der uitgetrokken typografen. Daar is later nog een tweede motie bijgekomen, luidend als volgt: De Kamer, van oordeel, dat in deze zal worden gedaan. Uit Walcheren. In de Woeasjdag gehouden raads. vergadering' van Koudekerlke was in gekomen de kennisgeving van de vernie tiging van het raadsbesluit, w&arbij een gedeelte der openbare school werd af gestaan voor het onderbrengen van de te stichten Hervormde school. B. en W|. stellen voor dit in hun han den te stellen en zich te wenden tot den minister van onderwijs. Mocht geen be vredigende oplossing worden verkregen dan zal waarschijnlijk door Ged. Staten art. 212 worden toegepast en de door de Hervormde school benoodigde gel den op de begroeting' worden gebracht. 't Grootsje bezwaar js dat miet de stichting van een Hervormde school, ook den bouw van een nieuwe openbare/ schooi moet gepaard gaan. Naar aanleiding der circulaire van Ged. Staten regelende de jaarwedde van burgemeesters zegt de heer Sanderse dat Ged. deze zaak nog wel wat in por tefeuille kunnen houden, daar ze de vijf grootste gemeenten, waar hun voor stel zeker ernstige bestrijding zou vin den er builen laten, en het toepassen op de plattelandsgemeenten, die alles slik ken. Spreker wenscht dat de raad zich uitspreke, dat de bezuiniging nïet den burgemeester alleen moet treffen, maar imoest toegepast worden overal van bo venaf. De heer J. A'. Contant deelt miede dat in de vergadering van B. en \V'. met het cog iop de groote opdrijving in de laat ste jaren van de jaarwedden, aangeno- pién i dat het nu ook billijk is dat Ge deputeerden de wedde terugbrengen. De heer A. de Lange toont -ook de bil lijkheid aan van het terugbrengen. De voorzitter wij'it er op dal slechts Zeeland en niet de andere provincies voor koning in aanmerking komen. liet voorstel van B. en W. icon het sala ris goed te keuren zooals het door Gedeputeerden "wordt voorgeschreven wordt aangenomen m. a, st behalve die van den heer Sanderse. Ten opzichte der circulaire inzake sa laris ontvanger, waarbij Ged. Staten voor stellen dit te laten op f 1050 mét 3 ver- hoogingen van f 50 tot f 1200, mlerkte de heer Contant op, dat in een 4e klasse )gemeente, zooals Koudekerke salaris 4 ontvanger f 600 tot f850 ist, hier Is dus deze r nel gem um vau een afwijking die niet begrepen wordt, abnormale tijdsomstandigheden in den|*>1\fir Te° eventueel van vuur en licht. jA;m Gedeputeerden zal worden gevraagd, nood der werklooze arbeiders moetwor-j 3o. fadien en voor zoover het m vraag J wed{. belang' hiermede beoogd wordt, den voorzien door werkverruiming enlo- «gémelde .luist );s en het veronderr j waarna cje raad zich in een volgende ver werk verschaffing op uitgebreide schaal stelde onder to. ontkennend mocht wor-1 oaflering over de goedkeuring zal spreken zoowel Rechtstreeks van regeeringswege den beantwoord, weet dan de directem,| Overgelegd werd de rekening van het als met steun van Regeeringswege; door f gevestigd te Leeuwarden, van deze aan I Gkr groene Kruis, sluitende in ontvang bijzondere hulp aan de werkloozenkav f gelegen:herd af, en zoo ja, is hem-et zijn I ujtcaaf op 1588.04 goed slot van sen op den voet als is aangegeven in hc| phcht overeen te brengien, dat hij een en L. 172.32. adres d.d. 31 Augustus 1922 van den |ander toelaat? I Op de door den raad opgemaakte voor- 4°. Wil de minister onderzoeken en voor lid yan de commissie mededeelen of de aanstelling, van een j vpor jie[ Schooltoezich|t worden ge- adjunct-inspecteur ook zou noodzakelijk laaUt de heeren G Ten Brink, aftre- zijn geweest, indien de bovenbedoelde Kj eU de heer v£m Visvliet ambtenaren zich uitsluitend aan hun Gekozen werd de heer G. Ten Brink ambtsplichten hadden gehouden? jmel alcemeene stemmen. 5o. Geven ook ontvangers der registra tie op plaatsen 'buiten de stad Groninge de door hen in de bladen b.v. in het „Nieuwsbl. van het Noorden" van 16 Aug. 1922 den werktijd er toe leidt dat minder!1.5.uro.^!na^n„fe directie médedeeling| dan van het normale loon wordt te- reikt. Eindelijk zullen de uitkeeringen niet hooger mogen worden gesteld dan f 2.60 voor gezinnen, f 1.80 voor kost winners en f 0.60 voor ongehuwden in gemeenten van de eerste klasse, wólké bedragen worden f 2.30, f 1.50 en f 0.50 in gemeenten der tweede en f 1.90, f 1.20 en f 0.40 in gemeenten der derde kklasse. Voor de kassen der transport en losse arbeiders zullen nadere rege len moeten worden vastgesteld. PARTICULIERE WERKZAAM HEDEN IN RIJKS TIJD. De heer Schaper heeft den minister van Financiën de Volgende vragen ge steld lo Is het den minister 'bekend, dat le Groningen de ontvanger der successie rechten en de inspecteur der registratie sedert jaren ten kantore van deze tak ken van dienst en in den tijd, dien zij hebben te besteden aan 's Rijks dienst, zich beijveren een beduidend aantal jongelieden op te leiden voor het nota riaat en de registratie? 2g. "Wil de minister onderzoeken, of dit geschiedt onder vergoeding aan het Rijk voor het gebruik van localiteiten, meu- Uit Viissingen. De afd. Vlissinjgen van den Centr. Nedi. Aimfbt. Bond heeft, naar aanleiding van de geruchten betreffen de de verslechteringen in den dienst voor het perspneel der lichtschepen, een injotie aangenomen, waarin overwogen wordt, dat de dienst aan boord der, lichtschepen van dien aard is, dat ver korting van den rusttijd ongerechtvaar digd ia en gezegd wordt, dat alle po gingen zullen worden ondersteund, die tengevolge kunnen hebben, dat de te genwoordige duur der rusttijden wordt gehandhaafd. van den voorzitter der classificatiecomf- missie zal worden gébracht: Ondergeteekenden, allen rijksambtena ren of onderwijzers te Breskens, verna men hebbende van plannen der regie ring, om door een nieuwe klassenindee- ling' de onrechtvaardige achterstelling van kleine gemeenten bij de grootere nog te Versterken. Overtuigd, dat de klassenindeeling der gemeenten op geen rechtvaardige gron den kan gésthieden, terwijl een verhoo- ging van den aftrek voor Breskens door geen enkel feit kan worden gemotiveerd, daar de levensstandaard voor den ambte naar aldaar nog zeer hoog is, teekenen bij voorbaat krachtig! protest aan tegen het onrecht, dat hun ongehoord zou worden aangedaan. Woensdagnamiddag reed een Belgi sche vrachtauto even buiten de kom' der gemeente S c h o 0 n d ij ke daor uitslip pen vanwege den modderigen toestand aan het wissel aldaar (waarom' is 't daar zoo'n janbOel?) tusschen de tramrails. Het gélukte niet spoedig "de auto te ver wijderen, zo/odat de tram genoodzaakt was een drie kwartier stil te 'blijven staan. Gelukkig! was van uit Schoondij- ke getelefoneerd naar de boot, zoodat de passagiers alsnog konden overkomen. De auto is deerlijk gehavend. Bij Kon. besluit is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Mid delburg', ter standplaats de gemeente IJzendijke, de heer A. A. M. Cort- hals, cand. notaris te Teteringén. Besmettel ij ke ziekten. Het aantal gévallen van besmettelijke ziekten over de week van 511 Nov. in de Prov. Zeeland bedroeg: Diptheritis: Biervlet 1, Middelburg1 2, Neuzen 1. EEN ONGEWENSCHTE GAST. CE LEVEE J ZEEDr-u VlAARDltlGEfl fabrikanten van Lu* en 5unllghl Zeep. (Ingez. Me*ij Nederl. Werkloosheidsraad aan den Mi nister van Arbeid; en, voor het overige door steunVeC- leening vanwege de gemeenten, met te gemoetkoming' in de kosten van ten imin- ste 50 pCt. door het Rijk; noodigt de regeering uit, krachtig er toe mede te werken, dat een doeltref fende werkloozenzorg op deze grond slagen zoo spoedig mogelijk tot stand komt. Over deze moties zal heden giestem'd Worden. B. en W. stelden voor om' met 1 Jan. 1923 81/3. pet. te korten op de amb tenarensalarissen voor pensioenstorting. Dc heer Sanderse wil den middéhweg aangeboden lessen in het LeWandclen en stelt voor 5 pet. We (moeten ons het lange raads ver slag in het Bijvoeglsel zal dit begrijpe lijk maken tot deze zakelijke meet- deelingen tepalen. Het debat heeft trou wens weinig nieuwe gedachten naar vo ren gebracht. gebouw van het Rijk te Groningen? De Minister van Arbéid heeft goed-1 cinoisnoodzaak. Hel voorstel B. en W'. 81/ï pet. werd met op 1 na algemeene stemmen iaan- genoanen, tegen de heer Sanderse. De heer Sanderse sprak van bezuini gingsmanie. De heer de Lange vond het heter dal gesproken werd van bezuini- glevonden dat vroeger toegekende bij dragen, zullen worden uitgekeerd aan Het meest belangrijke daaruit was het'de gemeenten: f TI o ut en its se, ten behoeve van A. van P„ R Voet fcetoog van den heer Visser van IJzen-| doorn, dat als de kassen failliet gaan J. Ccrnelissen, f 600; v wat toch de werkelijke toestand is, met (gedeeltelijk) f3500; 200 pCt. steun, de arfceidersvereenigin-1 St. I. a urén is ten behoeve van NIL gen moeten worden uitgeschakeld, mn Verhulst f600; een nieuwe regeling moet wordenn inge voerd, nl. die van ondersteuning naar behoefte. BELGISCHE GARNIZOENEN AAN DE NEDEKL. GRENS. O 0 s f k afij elle ten behoeve van J. lampers f1150; Sas van Gejut, ten behoeve van P. de Betue f 500; van J. J. Geer- naert, P. H. A. de Groff, Th. v. d. Spiegel f 1560. De heer Sanderse snerkte op dat de bezuinigingsmanïe uitgaat van menschen of colleges, die er zelf niet bij betrok ken zijn f De heer J. A. Coulant stelt nog voor de jaarwedde van de wethouders te ver minderen met f 100; aangenomen met op 1 na a. S;. Tegen de heer Sanderse. Goedgekeurd werd dat de igemjeente zich wend tot den minister om f 1200 extra subsidie voor woningbouw een be drag dal tot heden te imin was; uitbe taaid. I m f I. Juist had mevrouw Van der Dorp, het electrisch licht in hiaar woonkamer ont stoken, toen het bellen van de telefoon haar weerhield van lijaar plan om ook de gordijnen te sluiten. Zij spoedde zich naar de spreekkamer, naast de vestibule waar het toestel hing. De afstand was maar kort, maar toch ging er nog' tijd genoeg voortij om1 allerlei gedachten te laten gaan door het trein van mevrouw van der Dorp,, waarvan wel de verve lendste was, dat haar man weer zou mededeelen, dat er op het kantoor zoo veel werk was, dat hij' niet op tijd aan tafel zou zijn en moeder maar Inet de drie kinderen vooruit moest eten. Maar toen mevrouw aau het toestel kwam, klonk de vriendelijke stem van de juffrouw van de Interloeale: „U tent opgeteld door Amsterdam". Aan de blik ken van de opgeroepene zou men niets dan verbazing kunnen hebben bespeuren want het gebeurde maar zelden dat op nummer 628 een interlocaal gésprek werd gevoerd, de telefoon was eigendom van het kantoor en diende voornamelijk om den procuratiehouder, want dat was het teroep van den heer van der Dorpi, steeds te kunnen bereiken. Er was ech ter geen tijd meer voor veel overpein zingen, want spoedig klonk een man nenstem: „Ben jij daar Marie, je spreekt met Fritz". Zoo mogelijk keek mevrouw nog verbaasder dan voor deze woorden. Fritz was namelijk een ongetrouwde btoer, die te Amsterdam' woonde en in 15 jaar niet meer in zijn geboortestad Middelburg, was teruggekeerd. Hij' was er het laatste geweest op 25 Sépem'ter 1897 toen zijn zuster Marie met zijn zwager Karei van der Dorp in het huwe lijksbootje stapte, een huwelijksbootje, 'dat gelukkig meestal een kalme zee had gehad. Maar van Fritz had men na dien tijd betrekkelijk weinig géhoord, hij' was steeds meer en meer eenzélvig geworden, en schreef hoogstens bij de jaardagen van Marie en Karei, maar zelfs zijn beide nichtjes de 13-jarige Anna en de 9-jarige Corrie, en de 11-ja- rige neef Anton hoorden nooit iets van hun oom, die zij- alleen kenden uit ge sprekken van hun ouders, die nu niet altijd vol lof waren. Ja soms werd er wei gesproken opi een wijze, die men voor kinderooren minder geschikt zou kunnen noemen. Het was dan ook geen wonder, dat me vrouw- het eerst dacht aan een minder lange'-me boodschap en dat zij opnieuw' verwonderd was, toen de heer Lamter- bei j', zoo was de familienaam' van mé- ging dit verloren en met opgeweMthiefcd klonk haar antwoord: „Natuurlijk zal ik je gaarne ontvangen, wanneer denkt je te komen?'" De heer Lamekberg deel de als zijü plan mede den volgenden dag^ Zaterdag! 25 November, met den trein van 6.16. Met een „tot morgjen dan" hing mevrouw de telefoon aan den haak en belde af. Zij bleef nog eenigen staan nadenken. Hoe kwam haar broer zoo plotseling op die gedachte? Voelde hij'' zich niet goed? Had hfij financieetft moeilijkheden? Dit en méér dergelijke gedachten kwamen op bij' de zorgzamte huismoeder; gewoon zich de zorgen van haar man en kinderen aan te trekken^ kon zij' niet nalaten izich ooljc in tje denken in die van Frits. Nog stond mevrouw in het spreekka mertje, toen Kaatje ,het diensmeisje, dat was afgekomen op het overgaan van de electrische voordeurbel, binnen kwam mtet een doos en met de woonieÉB „Mevrouw, van de firma Schulte Jt Th ie me." Het was een gkoote col lectie luxe huishoudhorstelwerk, dat mé- vrouw blij haar bezoek van dien middag aan het „Huis met de roode pilaren5 in de Langedelft, schuin over de Nieuw- straat, had gezien. De groote drukte in den winkel, de velé andere artikelen, die mevrouw zich had doen toonen ia de zoo ruim gesorteerde drogisterij', had haar belet ook nog keuze in borstelwerk te doen, maar de firma ,die niets ont ziet om het haar klanten makkelijk te maken, had direct aangeboden een zicht- zending te sturen. Mevrouw had nieÜ direct tijd en zeide dat de jongen Za terdag maar om antwoord moest komen. (Wordt vervolgd.) Boer, Uit Z ui d-B va land. Uit Middelburg. Met ingang van IDec. ft.s. is1 de Door hel graafwerk voor het leggen Iheer J. B. Triestram te Goes benoemd van den telefoonkabel Middelburg—Dom-1 tot adj. commies der registratie en dor burg is het verkeer op den Noordweg I meinen voor den ambulanten dienst met zeer lastig' geworden en liep het giste-1 voorloopige standplaats Zaandam', (de Z.) antwoord op de mededeelingl van ren vast. De politie is thans steedis aan-1 o 111 Maesyck betreffende het wezig om te voorkomen, dat weder ern-IUit Zeeuwseh-Vlaanderen W. D S sen va" garnizoenen te Maesyck, te stige stagnatie ontstaat. Op de druk-1 In een te Breskens gehouden *re 3emceiltei1 un de Neder- ste uren wordt door twee agenten giepost, I versadering van overheidspersoneel werd r -6 ®rens' deelt het Bel- op minder drukke door één. Ide votoende motie aangenomen, die ter IWc*» ïnjnistérie van nationale veilde-1 kennis van den Minister van Fin. en vrouw, onmiddellijk liet volgen. „Zou je bij enkele dagen als logé kunnen her bergen. ik heb dezen zooifer geen ver- Lt genomen, en wil dit voor de drukte van het einde van het jaar toch nog' doen en dan deze gelegenheid gebruik maken Middelburg eindelijk weer eens te ko- koonien bezoeken". t Hel was, van den heer Lamlerberg ze ker niet beleefd alleen over de stad te spreken en niet ovér zïjU familieinaar voor mevrouw, dié als kind en jongmeis je steeds van haar oudéren toröër had gehouden en tegen hem hpd opgezien, GEMEENTEBEGROOTING VAN VLISSINGEN. Aan het lijvige rapport betreffende het voor-onderzoek der gemeentebegrooting 1923 door den gemeenteraad van Vli*- singen ontleenen wij het volgende: Bij de algemeene beschouwingen werd de wenschelijkheid betoogd, dat van het saldo 1921 ad f80.000 op de post on voorzien f 40.000 wordt gebracht, terwijl gevraagd werd of 1922 weer met een voordeelig saldo -zal sluiten. Bij de artikelsgewijze behandeling der inkomsten werd de raming der school gelden op f7000 tegen f20.000 voor 22 aanleiding te vragen een andere regeling te treffen. Een ander lid wenschte ver laging van het schoolgeld der Handels- herhalingsschool; terwijl van andere zijde werd aangedrongen op spoedige invoe ring van een belasting op vrachtauto s. Een lid dacht dat f 5000 opcenten op de dividend en tantième belasting met zal worden bereikt. Een ander lid wil de 100 opcenten op de vermogensbelas ting geleidelijk zien dalen en weer een ander ook die op de personeele belas ting, beide drukken zwaar op de men schen met kleine vermogens en op den kleinen man. Een der leden vraagt» waarom niét voldaan wordt aan de toe zegging de straatbelasting geleidelijk te verminderen, terwijl daartegen opge merkt wordt, dat deze belasting reed» in de huren gedisconteerd is en verla ging zou leiden tot een douceurtje voor de huiseigenaren. Een lid zou aan Ged. Staten willen vragen of het wel goed is de rijksuit- keering weer op het dubbele uit te trek ken, de nooduitkeering is alleen voo* 1921 en 1922 verleend. Een der leden informeerde naar he* voornemen van Burg. en Weth. inzake de loonen en salarissen van de ambte naren en werklieden, nu ook in het par ticulier bedrijf de loonen dalen. Een

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1