3)eêesteCfio€oêaaé, Cué-lifijnen &fromme£ £be 6este Caeao üud~c No. 268, Maandag 13 November i833* 168" Jaargang Binnenland. üit Stad en Provincie. Seviruk zicfi, in óe a£om 6e/cenóe (yevinét zie/l in de 1 DE NIET GOEDGEKEURDE BEGROO TING VAN STOPPELDIJK. Mej. van Dorp vroeg den Minister van Binnenlandsche Zaken, of deze zou kun nen mededeelen, waarom de Raad dei- gemeente Stoppeldijk nog steeds wacht op de Koninklijke beslissing op een d.d, 20 December 1921 ingesteld beroep te gen het besluit van Ged. Statèn van Zeeland van 2 ï)ec. *1921, waarbij gbed- keuring der dóór den Raad der gemeente vastgestelde begrooting yoor het jaar 1922 werd geweigerd? Men zendt ons ter puMicatie de vólgende motie De afdeeliög Zeeland van den Ned. Bond van Gem. Ambtenaren in verga dering bijeen; kennis genomen hebbende van de voorstellen van Ged. Staten der provincie Zeeland aan de Raden der ge meenten in die provincie tot verslech tering vah de salarissen van burgemees ters en ontvangers; overwegende, dat deze voorstellen het levenspeil dér bétrokken functionarissen óp onverantwoordelijke wijze zullen druk ken en indruischeh tegen elk begrip van recht én billijkheid; draagt aan het afdeel in'gsbtestuur op bij Gedep. Staten krachtig tegen deze voor stellen te protestveren en het hoofdbe stuur te verzoeken al Het mogelijke te doen, dat de Koninklijke goedkeuring aan een eventueel besluit worde onthouden; besluit deze motie ter kennis te bren gen van Gea. Staten en de pers. Uit Middelburg. Op den staat aangevende verschil lende werkzaamheden welke in aanmer king zouden kunnen komen omJ bij wijze van werkverschaffing te worden uitge voerd gedurende den winter 1922/1923, van welken staat sprake is in het voor stel van Burg. en Weth. van Middel- werkloozen', 'aangesloten hifde fèderaüe burg inzake de werkverschaffing, ko- J men voor: JtUPEN MET ZWARE AUTO's. B. en W. van Middelburg hebben naar aanleiding van het in September in gediende adres ran bewoners van hui zen aan de Rouaansche kade een rege ling voorgespeld waarmee zij trachten de moeilijkheden te ontzeilen, die de Motor- en RijWielwet opwerpt tegen -plaatselijke algeheele verbodsbepalingen opzichte van het auto-vérkeer. Als men de oplossing zoekt langft den weg van algeheel verbod van auto verkeer langs de wegen (met daarbij aansluitende macht van B. en W. omj obtt- heffing onder voorwaarden te verleenen) dan stuit men o.a. op het bezwaar dat zoo'n verbód niet mag gelden voor de straten die dienen voor doorgaand ver keer, de Rjjks- en Prév. wegen. En dat zijn hier ter stede juist de hoofdstraten. B. en W. willen daarpm zich bepalen tot een verbod ten opzicht^ van hét max. gewicht. Dat is iets wat tot de bevoegdheid yan den Raad behoort, (gei tuige het nu reeds bestaande art. 20 van de Alg. Politieverordening met zijn verbód een vracht'te vervóeren van meer. dan 2590 K.G.) Ze willen voor vrachtauto's en auto bussen dat maximum-bedrag stellen op 3000 K.G., het gewicht van Wet voertuig inbegrepen. Nu zal g gevraagd worden hoe het dan moet met vrachtauto's of autobus- Hen, die ongeladen reeds Zooveel of nog mleer wegen? Wel, er kan aan zulke auto's door B. en U. schriftelijke ontheffing van het verbod worden gegeven, „onder door hen te lAellen voorwaarden", f We gèlooven dat deze methode de spepelheid heeft, die zulk een. regeling behoeft. Imfmers het zou een onmoge lijkheid zijn om een uitgondéringsjrege- ling te iorm|uleeren, die in de naaMe toe komst alles omvat wat op dat gebied nog u ordt uitgevonden. En in die te stellen voorwaarden heeft men een mid del öm te voorkomen, dat de belangen van anderen ernstig worden benadeeld dcor zware auto's). Die voorwaarden kun nen van piles betreffen; en al staat hef er niet tij, en is het ook niet opgemtórkt, in de Toelichting, toch ligt het vermoe den voor de hand dat hierbij in het Hijzoiflér is gedacht aan snelheid. En het is ook bijna onvermijdelijk dat in dót opzicht al weer veel zal afhangen van den door ons onlangs besproken aard der wielen, omdat bij dezelfde spelheid êen zware Euto met luchtbanden nu eenmaal minder last veroorzaakt dan een even zware auto imet vaste banden, en dus aan minder drukkende voorwaarden zal be hoeven te worden onderworpen. Nog zij aangestipt dat B. en W. in zulk een schriftelijk gegeven ontheffing) te ven» een middel hebben om misbruiken tegen te ga,an, daar hun m|acht om zulk een ontheffing te verleenen van zelf in zich »luit de Snacht om een gegeven ont heffing weer in te trekken, en dus voor eej bepaalde auto het verbod weer te doen gelden, iets wat sterk preven tief kan werken. Eu ook nog dit: dat B. en W. bij' het stellen van die voorwaarden er van zelf a»n herinnerd zullen worden, dat de toe stand van het plaveisel óók een rol speelt ia deze kwestie. Om twee uiter ste te noemen: een auto die over asphalt rijdt, veroorzaakt infnder dreuning dan bij het rijden over een straat of kaai met kuilen of knobbels. De toestand van het plaveisel is dus iets, waar de aflnwonende huiseigenaars véél belang bij hebben, wanneer zware auto s erover rijden. En ten opzichte van dit plaveisel zijn B. en Wl een factor van invloed. Maar sterk trekt bij zulk een plaatse lijke verordening de aandacht, dat zoo iets toch niet goed alleen gemeentelijk kan geregeld worden. Een schriftelijke vergunning van B.en J een zware auto onder zekere voorwaarden te rijden, is mak kelijk te vragen door personen die hier wonen, of in n aangrenzende gemeen te. Maar het auto-verkeer gaat dwars door t land heen, van 't eene eind naar 't andere. En men krijgt dwaze toestan den, wanneer een van verre komende zware verhuisauto, autobus of char-h- de van j In het bericht over de vergadering de gemeente Middefbuig moet wachten'van Vrijdagavond alhier inzake de a£ totdat eerst een scnrifelijke vergunning Ü6 t ondenvjjs verslechtering, ko- irJLifr? nien <*n mar storende vergissingen voor, niet f ni6t onde"kbfrMM<**daar die verbetering eischen. i1" voorzien worden? Men denke Wij schreven, dat de heer De Bree zou aan doorgaande autos naar en gezegd hebben: „Tot nu toe werd een naven van Vlissingen. - daar dan pile kosten van het onderwijs voor hun rekening komen. "Het woord door in den zin „Door in de wet enz moet zijn voor. De afd. Middelburg van de S. D. A. P. hield gisterenavond in de geheel gevulde zaal van het Schuttershof een feestveigadering ter herdenking van den ^-jarigen parlementairen arbeid der partij. De feestredenaar, de heer G. F. Lindeijer uit Vlissingen, Zette uiteen het verschil in positie van de arbeiders voor 25 jaar en nu, de vooruitgang op het gebied der vakbeweging en op politiek gebied, danken zij1, volgjens gpr., aan het werken van de partij in het parlement en ook in Staten en Gemeenteraad. Van Zeeland deelde spr. méde, dat de partij daar telt een kleine 700 leden, 4 Staten leden, 30 raadsleden vjan wie 2 wethou der zijn. De avond werd verder aangevuld met declamatie, zong1, miiziek en voordracht. De voorzitter, de heer L. Onderdijk, vond o. a. gelegenheid op te wekken het adres tegen verslechtering van het onderwijs te teekenen. Door tte politie alhier wordt thans actief opgetreden tegen overtre dingen van de bioscoop-verordening, na melijk het toelaten van kinderen bene den 16 jaar zonder tij de verordening genoemde geleide, tij andere dan kin dervoorstellingen. De politie stuit daar bij op de moeilijkheid, dat meermalen personen als geleide worden aangewezen waarvan niet direct kan worden vast gesteld of het werkelijk geleide is, dat tij de verordening als zoodanig wordt eikend. Uit Vlissingen. Het Belgische stoomschip „Brabanlt" is mét onvoldoende bemanning éan Ant werpen vertrokken. Te Vlissingen waren door den Belgischen consul 15 personen aangemonsterd, die op de reede aan boord gingen. Zaterdag ontstond fcïj uitbetaling van steun te Vlissingen ruzie 'tusschen 1ste verbeteren van het aan de ge meente toebehoorende land ter weers zijde van de dreef naar Arnestein, door afgraving en egaliseering van het per- ceél langs de Z.W. zijde en ophooging van dat langs de N.O. zijde van den dreef. 2de. Aanleggen van een riool door den Bagijnhof tusschen de Koningstraat en de Bree in verband met de voorgeno men bebouwing van dien hof. 3de. Verlenging van het riool in het Molenwater tusschen Burger .Weeshuis en Koepoortstraat. 4de. Schoonmaken en gedeeltelijk ver- grooten van het riool in de Simpelhuis- straat. "3de. Schooninaken van het riool Teer- pakhuizenstraat, Giststraat, Gat vian den Bleek, en in het terrein achïter de Ver- werijistraat. 6de. Schoonmaken van diverse sloo- ten: Jodengang, Gat van Ponsen, Na dorst en Seisweg, enz. 7de. Schoonmaken van de vestkanten door wegbaggeren van rietkanten en modder voor rioolmondingen. 8ste. Afsteken van de bermen langs den N. Vlissingschen weg én ophoogen van een gedeelte berm langs de bestra ting aldaar. 9de. Opzetten en vierkanten van de bermen langs de Heerengracht en den Veerschen singel tusschen Dampoort en Veersche brug. 10de. Verbetering der buitenwegen o.a. Schroeweg, Segeersweg en Schotelweg. 11de IUoppen van steen voor verbe tering der hiervoren bedoelde wegen. 12de. Maken en leggen van betonpla ten langs Blauwendijk en N. Havendijk 13de. Spitten van plantsoenen, waar onder ook te begrijpen het omleggen van enkele gedeelten gazon en aanleggen van enkele perken. 14de. Schoonmaken en verven van paaltjes langs de wandelwegen. 15de. Schoonmaken en verven van de ibrug in het jaagpad bij de mestvaalt. 16de. Verhoogen der kaden langs de rioolwatergang naar Veere. Wij schreven, dat de heer De Bree zou :zegd hebben: „Tot nu toe werd een Uit minimum salaris vastgesteld enz." Dat is van'gemaakte mededeehng onjuist. Spreker zeide, toen hij' het had Z L m .ieleman °P de vergadering der over het aantal leerlingen per klasse dat vinciale vi! l°eS- Meek dat er f®" tot .nu de gelijke bepalingen als lukkiri w eninS m m ïs' minimam eischen beschouwd moesten VOOrwJ, am een rijksverordening schijnt worden. Gemeente- en schoolbestuur had- te hone ni6t te komen Het is nu maar den het recht meer onderwijzers aan te .sen tdat de Plaatselijke verordenin- stellen, dan die volgens de wet betaald z^üen afwijken van de worden. Volgens de technische herziening wordt het aantal leerlingen per klasse provinciale. Want dat zou ook niet houd- óaar z^n. aanmerkelijk verhoogd en is het den ge meenten en schoolbesturen verboden voor eigen rekening die getallen te verlagen, en anderen, behoorende tot de moder nen. Later werd op den Nieuwendijk de ruzie voortgezet en van het mes ge- (bruik gemaakt, waarbij een zekere v. P., ernstig aan het gelaat werd gewond, O.a. was de wang geheel ingescheurd. Twee personen werden aangjehouden, maar na onderzoek weder op vrije voe ten gesteld. o Uit Walcheren. Zondagmorgen cja. 9 uur is te Wej5>tkape(lle bij zwaar mistig weer het Engelsche stoomschip „Crichtown" eenige meters benoorden den ijzeren tó- ren recht op den dijk gevaren. Op sein- bericht naar Vlissingen waren reeds fepoedig 3 sleepbooten aanwezig om as sistentie té verleenen. Het schip was ttnet stukgoederen ge laden en vaart geregeld van Leith op Antwerpen. Het spreekt van zelf dat ook nu weer en vooral met zulk een zomerschen dag de toelangstelling van de Westkappelsche bevolking om het gestrande vaarpig te zien „zitlen" groot was. Ook velen van andere plaatsen trok ken per fiets door het drp naar de plaats der strandig. Ongeveer 5 uur 's avonds is het stoóm- schip door den sleepboot vlot gebracht en ïnel eigen stoomkracht naar Ant werpen gevaren. Uit Znid-Bevel'and. In de Vrijdagavond te Kapielle ge houden vergadering waarin de heer W. C. Scheps uit Den Haag' optrad om Ie spreken over en voor de Ger. ver voor Drankbestrijding werd dóór den heer Gan.-embn (raadslid) met den spr. ge debuteerd toen deze het tapverbod voor Kapelle toejuichte. Êe heer Scheps deelde de beschou wing mee die „Het Volk" over dit tap- verboa naar aanleiding van een overge nomen bericht, gaf waarin ook het fan farekorps in het gedrang' kwam. De Heer Gansfeman verdedigde dit korps en hare leden, maar werd naar on ze correspondent meldt: wegens onprin cipieele beantwoording óp enkele vra gen van den spr., gesomimeerd deze ver gadering ',te verlaten waaraan gehoor werd gegeven. Met hem gingen velen, on der den uitroep: weg Inet het tapver bod! Na deze consternatie die spoedig bei teld was werd de vergadering: voort gezet. 0— Uit Noord-Berelfaad. Het 8-jarig zoontje van W. Bosse- laar te Geersdijk had het ongeluk van e en geladen wagen met suikerbieten te vallen en kwam pnder de wielen terecht; zwaar gewond werd hij opge nomen. Dé kleine wérd den daarop volgenden dag naar Middelburg over gebracht. J (de Z.) o Uit Zeeuwsek~Vlaanderen W. D In het bericht over de uitvpering te O o s t b u rg in het numlmter van Za terdag noemt de correspondent den heer Mazure directefur van Medioburgum1, dal is onjuist, de heer Mazure is wel leider van de dames, die de rythmische oefeningen enz. uitvoeren, maar directeur der vereenigjmg is de heer J. Bal. Vrijdaglmïddag vergaderde dc raad der gemeente Bresketns. Afwezig mtet kennisgeving de heer I. P. Becu Een schrijven van kerkvoogden en no tabelen v^n de Ned. Hervormjde kerk, waarLSj 'mei 1 Januari 1923, dé huur van den regenbak op f 10 wordt ge-t isjeld, werd voor kennisneming adngenoi- jnen, evenals een schrijven van den Alge- ïujeenen Ned. Politiebond, waarbij ver zocht werd aan den R. K. Politiebond „St. Michaêl3' te -Hertogenbosch geen sjubsidie te verleenen. Hierna eenige besprekingen over s^r o om levering electrïcïteït in Breskens en het buurtschap Nieuwe Sluis. Ge tracht zal worden, de electrifica- tie in één hand te doen kómen. Wa!s ingekomen een schrijven van den hoofdinspecteur van de volksgezondheid naar aanleiding van een uitgebracht rap port door 'n inspectrice wver de onhygië nische toestanden aan sch. I. Daarin werd verklaard, dat de sjcihool onvoldoen de is, maar nog in g|oeden toestand kjan gebracht worden indien de verbetering gen worden aangebracht ,die de inspec teur L. O. heeft aangegeven. Indien binnen afzienbaren tijd hier aan geen gevolg wordt geeven, zal de school worden afgekeurd. Op voorstel van B- en W. werd besloten vooral metl het oog op de noodzakelijke bezuiniging, aan geen gevolg wordt gegeven, zal 'de Gedurende den tijd, dat de school er '»laat, heeft zich nog, nooit een ernstig ziektegeval voorgedaan, ja zelf vermeer derde het kinderaantal. En daar volgens' de „nieuwe" onderwijswet meer leerlin gen in een lokaal mogen toegelaten wor den en vermoedelijk kinderen van de openbare naar de bijzondere school zul len overgaan, zal er wel voldoende ruim)-: te komen. t Daar m*et den- bouw der R. H. Bi S. te Ooslburg geen aanvang is genomen, zal de toegezegde spun van f 4790 worden uitgelaaid. In de verordening op de keuring van vee en vleeseh in de kringgemjéente Grcede werden enkele wijzigingen aan gebracht. O. a|. bedraagt het salaris van den keuringipreearts, hoofd van dienst thans f 2000 zonder periodieke verhoo gingen. Werd nog vastgesteld een instructie voor de ambtenaren, belast met de her keuring'. Deze genieten gieen belooning enkel reis- en verblijfkosten volgens rijks- tarief. Daarna isjuppletoire kohieren honden belasting en hoofd, ontslag en een sper cifieke staat van nog te verhalen honden belasting, behoorende bij rekening1, dienst 1921. Vervolgens werd de begrooting, 1923 Lehandeld. In ontvang en uitgaaf op f 72.000 met een post voor „onvoor zien" van f 2360. Aanleg keibestrating Boulevard, van Zandstraat enz,, gjeraamd op f 9000. De heer Van OveTbeeke wees, nog op den slechten toestand van den weg, lei dende naar de Hullustraat. B. en W', zul- len een onderzoek instellen. Daarna ging de vergadering in comité generaal ter behandeling belastingzaken. T?- i. v/ D 1 v r' V (Injgtez. Med,) STUKKEN GEMEENTERAAD GOES Aanbevelingen. In de vac. dr. J. C. de Ruijter de Wildt bevelen B. en W. als lid van het Burg. Armbestuur aan: le. den heer M. de Looff en 2de den heer H. Frankjén. In dezelfde Vacature bevelen B. en W'. als lid van de commissie van toe zicht op het M. O. aan, le Johan Pilaar en 2e P. C. Labrijn. Ter voorziening in de vacature "van regentes van het weeshuis aldaar tenge volge van het overlijden vtan mevr. de Wed. D. H. Molijn, doen B. en W. de volgende aanbeveling, '1e mevr. J. J. Duvekot—De Wagemakér, en 2e. mevr. H. G. Blankenbijl-Lambers. Belastingopen tare vermakelijkheden. B. en W'. stellen een belasting voor op de openbare vermakelijkheden, ingaande 1 Januari 1923. In het algemeen vallen er onder alle uitvoermgeh, voorstellingen, vertoo ningen en ondernemingen, die aan het publiek gelegenheid geven zich te ver maken. Van de belasting zijn o.a. vrijgesteld openbare vermakelijkheden in inrichtin gen, waarvoor aan de gemeente staangeld verschuldigd is, de openbare vermake lijkheden, waarvan len minste 75 pGt der onzuivere opbrengst ten volle strekt voor een liefdadig doel, de openbare ver makelijkheden aan den openbaren weg gegeven, voordrachten met een uitslui tend godsdienstig, sociaal of politiek ka rakter, onverschillig of deze gepaard gaan mét lichtbeelden, muziek of zang. Geen belasting is. verschuldig voor le den van vereenigüngen, die het geve* van openbi. vermi ten doel hebben, voor vermakelijkheden in sociëteiten en voor vrijfciljetten. De belasting zal in het algemeen be dragen 10 ten honderd van de onzuivere opbrengst. Voor het hebben van een automatiscfe: of ander muziekinstrument moet f 1 pee maand betaald worden. Muziek in vergun ning s- en verloflö" localiteiten. B. en W. stellen den raad voor niet in te gaan op het verzoek van den Goe- schen Christelijken Besturenbond om bf verordening het maken van muziek In vergunnings- en verlofslocaliteitpn op Zondag te verbieden. Het spreekt van zelf dat door derg. muziek geen enkele godsdienstoefening storing mag ondervinden, terwijl het evenmin wenschelijk kan worden geacht dat dergelijke vermakelijkheden planU vinden gedurende kerktijd, doch hier tegen kan door de politie afdoende wor den opgetreden, krachtens de bestaande bepalingen. B. en W. meenen dat een algeheel ver bod bij het overgroote .deel der bevol king weinig instemming zal ondervinden- Land- fen Tüin- i bouwverloVen. B. en W. stellen voor het tijdperk waarin ten behoeve van werkzaamheden in of voor de bedrijven van landbouw tuinbouw of veehouderij verlof mag wor den verleend als fcedoèld in art. 13 der Leerplichtwet, te bepalen op "het tijd vak van vier wéken, aanvangende 16 September. R e k e n i n gbC o u r a n 1. B. en W. verzoèken den Raad vooT 1923 wederom machtiging om bij een bankinstelling in rekening-courant get den op te nemen tot een maximum.' va* f 100.000 tegen een maximum-rente va* 2 pet. boven promesse-disconto der Ned jBank. Keuringsdienst va* IWaren. In verband met de inrichting en de* aankoop van bet voormalige Rijks-Landü. proefstation voor den keuringsdienst va* warén, stellen 'B. en W. een wijziging der begrooting 1922 voor, Waardoor het totaal met f 62000 wordt vermeerderd! 't Aandeel van Góes bedraagt f 31000, hiervan betreft een bedrag van f21000 den aankoop van het gebouw, waarvan rente en aflossing door felle lot het keuringsgebied behoorende gemeente* worden betaald. Van de resteerende f 10.000 is reetfe

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1