feuilleton. E 267. Zatepiaf 11 Movemhep 1S21« 165* Jaargang Buitenland. £BR8Të bead. KUNST EN WÉTENSCHAPPEN. <emanrtV°P' sloeg elk den weg in naar &®woon te ontzien. Het was een RECHTZAKEN- MIDDELBURGSCHE sggggggi Sit summer bestaat uit TWEE bladen. Abonnementsprijs per kwar tel: op de buitenwegen om Middelburg, en voer de andere gemeenten p. post f 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- ®Mjgen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: vac 11 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor peri per stuk'. Advertentiën moeten, willen ze nog in ©m$ blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. TIER JAAR «ELEDEN, EN NU. vier jaar geleden, 10, 11 en 12 No- vetóber en volgende dagen, gebeurden es- allerlei sensationeele dingen. Toen kwam keizer Wilhelm over de igram.\, toen nam Duitschland de wapens sltilstandvoorwaarden aan, toen zond onze «ig.e® regeering de gemiobilisperde sol daten zoo spoedig mógelijk naar huis, olmdat ze in de van Duitschland over waaiende revolutie-Toes niet meer te ver- tevaowen waren; toen had de beruchte vergadering van de S. D. A. P. in Rot terdam plaats;; toeu werd de lijst van worloopige eistehen openbaar van de S. D. A. P. en het N. V„ V.-, toen hield nw. Troelstra zijn befaamde Kamerrede toea werden van regeerlngswege allerlei spciale toezeggingen gedaan aan de Chr. vakbonden, toen, och, we zullen het mr niet alles herhalen. Maar «u achteraf kunnen we vaststel - lean, dal toen, in die Novemberdagen dei na-oorlogjsche periode begon met on derwerping van een deel van Europa aan het andere deel, irn(Ct revolutie en re vol u ti e -n eig/i ng, met. angst voor revolu tie ©n «ussingfspogingen, toet een herle ving van het zakenleven die heel sjiel leidde tot een vlucht welke deed ver geten dat het een schijnwelvaart was. Vier jaar zjjn we nu verder. Vier jaar lang hebben de conferenties elkaar op. gevolgd als een repeteerende breuk, tonder oplossing. Vier jaar lang hebben we ons dage lijks sterker kunnen overtuigen, dat de vredesregeling, opgelegd door den oven winnaar, zonder raadpleging van de over- ■wrerwonnenen en met Wute negeering! van d« Wilson-punten, waanop Duitschland in- een krankzinnige regeling was zon der ander perspectief dan ellende. m VAN RENÊ BAZIN, Lid van de Fransche Academie. 32). III. j De uitkomst van dat alles vindt men in het schrift van de hand op den muur, in de wisselkoersende kroon diep in den put, bijna onzichtbaar, de mlark snel achter aan zakkend, en nu de frank ook al zoo benauwend dalend dat de Fran- schen zich wel moeten afvragien of er geen onjuistheid was in hun beweringen dat die daling van de mtark hoofdzake lijk maakwerk was van de kwaad-wil lende Duitsche regeering. En het mooist van alles is, dat juist in deze herdenkingsdagen, men in bange afwachting is, wanneer in Klein-Azië hel eerste schot zal vallen van een nieuwen oorlog, voornamelijk hieruit voortvloei end, dat men bij den vrede voor die stre ken vergat rekening te houden met de Turken zelf. Maar niet bil een dajai" [vindt men de mis lukte vruchten van Novemlber '18. Kijk maar eens naar Italië, waar de Fascisten j het na-oorlogisch bestuur weg vaagden met een leuze van anti-democratie en an- ti-parlemfentarisme. Kijk ook maar naar alle landen om verschijnselen te over te vinden van vermindering van het gezag van den invloed van het parement. En tegelijkertijd met de onomwonden erkenning dat wat in die roes van 1918 ■werd toegestaan in de harde prak tijk een mislukking is gewordend Er is veel, heel veel gewijzigd in de zienswijze, in die vier jaar. De praktijk van grooten invloed van vakverenigin gen heeft veler oogen geopend voor de erkenning van het nadeel voor het alge meen belang dat daaruit kan voortvloei en. En waar nog niet het begrijpend werd toegegeven, wordt mén nu wel ge dwongen de verkeerde res;altaten te er kennen, eenvoudig oinjdat er geen geld is, en men moet terugtrekken wat kort tevoren werd gesphonken. Dat proces is nog wel pas in den aanvang, maar het karakter ervan teekent zich al dui delijk genoeg; af. t Vier jaar van onmacht. De Volkenbond die als een stralende zon het resultaa't van het vredeswerk zou beschijnen, is nog niel eens een potje Bengaalsch vuur geworden. In de ernstigste crisis die de in ternationale betrekkingen in dien tijd be leefden, n.I. de T,urks;che crisis van de laatste maanden, is de Volkenbond een praatcollege gebleken zonder eenige tnjaent; waarvan hij zelf zoo duidelijk overtuigd was, dat hij die kwestie niet eens besprak, hoewel dan toch zijn meest dringende taak zou zijn; de oorlogen voortaan te voorkomen. Hij heeft er niet over gedacht er zich in te mengen. Is het wonder dat er zijn die bij den aanblik van dat lam1 geslagen, machteloo- ze Europa Lot sombere overpeinzingen komen over de ineenzinking van liet Europeesche overwicht over de aarde? Wij voor ons vinden zulke beschouwin gen altijd bedenkelijk voor personen die midden in de gebeurtenissen zitten. Euro pa heeft wel eens meer in moeilijkheden gezeten, die het ten slotte toch weer te 'boven kwam. En ook nu is het heele maai niet buiten gesloten dat de zaken weer op hun pooten zullen kunnen wor den gezet, al zal het een heelen tijd du ren. Maar dit gelooven we toch ook wel: dat men het dan op een andere manier moet probeeren dan in de laatste vier jaar is geprobeerd. Als men dat niet doet, dan heeft men in alle moeilijkheden de kans, dat ook daar een sterke hand, op de methode van Musolini er zich op eenzaamd en bedroefd geweest waren en nu vervuld waren met de gedachte aan teedere omhelzingen en aan de stem die zeggen zou: „Bonjour Jean! Bonjour Louis! Bonjour!Wat heb ik lang op je gewacht!" Er kWam niemand op Kerjan. Er kwam niemand op Champdolent. Marie had werk en beslommeringen genoeg. Een van de boerenknechts had Ker jan verlaten. Le Treff, die door de keu- ring'scorrfmissie -was afgekeurd om een oude breuk en uitstel had gekregen van opkomst in den dienst, en Quinquis de jongen die nog te jong was, waren op de hofitede gebleven. Maar de boerderij' hardhandige wijze inmengt. Die persoon met al zijn overdreven gebaren is voor onzen tijd een symbool geworden van een poging tot tyrannieke oplossing der zaken, wat we niet wënschen. En laten wij hier in Nederland nu niet doen of dat alles langs ons heen gaat, omdat de gulden nog hoog staat, en oiri- dat wij het hier nog' al tamelijk hebben, vergeleken met anderen. De overal in dringende malaise zal daL zelfvertrouwen wel spoedig' doen verdwijnen, waar het nog mocht zijn. Er is niets dat zoo spoe dig een voor allen bedenkelijke sfeer kweekt dan eenige maanden van stof felijke zorgen, van werkloosheid en ar moede. En in zoon stemtming is wel het erg ste, wanneer een groots deel mocht blij ven meenen, dat zij wel een veer moeten laten en anderen niet. Het is ïn zoover maar goed, dat in ons land waarlijk dui delijk igenoeg op den voorgrond is ge komen, dat de zware verliezen der kapi taalbezitters zijn voorafgegaan aan de vermindering van de lbonen, in welken vorm die dan ook mogen worden inge voerd. In ieder gevalhet zijn geen dagen van glorieuse herinnering. Nergens. Als de Geallieerden er een feestdag van willen maken, dan zullen er dajar toch wel ve len zijn, die niet mee feest vieren. En in de andere landen is er heelemaai geen reden toe. Clara's Huwelijk, door F. de Sinclair. Ui tg. v. Hol- kema Warendorf. Een humoristische roman, een ver volg op „De Van Berkels en hun Vrien den." Voor de vele liefhebbers zegt dit ge noeg. Voor de niet-liefhetbers ook. Wij zelf behooren niet bat de eerste ru briek. We denken na het lezen van een werk als dit, onvermijdelijk aan de bui tengewoon fijn geschreven, gevoelige schets „Een gunst", die we voor eenige maanden in Elsevier's Maandschrift la zen. En we blijven Verbaasd over die tweevoudigheid in één schrijver. Tóch ook niet heelemaai tweevoudig. Want al is „Clara's Huwelijk" ook zéér licht geschreven, bedoeld als ontspan ningslectuur, zonder diepte, we vonden toch ook weer in dit boek telkens, te midden van veel oppervlakkigs, heel rake ty peeringen, vooral in het spreken en doen en lalen der personen. Als de schrij ver er zich persoonlijk inmengt, en gaat beschrijven, is het veel zwakker, en voelt men veel meer '1 gewild-grappige dan in 't uitbeelden der personen. Zoeklicht, le deel. U. Mij. v. Loghum, Slaterus Visser. „Zoek-licht" is de nieuwe benaming in 't Nederlandsch van wat wij tot nu toe steeds aanduidden als encyclopaedie. En van het „Zoek-licht" (het verdeel-streep- je zie men niet over 't hotofdl) dat deze uitgeversfirma in het licht zal geven ïn 8 deelen h f 5.is nu het eerste ver schenen, dat al voldoende aantoont, wat men er aan heeft. De vorm! en prijs wijzen er reeds op dat men hier heeft willen geven een beknopte encyclopaedie, die veel woorden geeft maar saamvattend is in zijn toelichting Terw'ijt men de haver maaide. De oorlog was begonnen. t De mannen zijn gedurende de eerste Üen maanden niet met verlof gekomen Maar tegen het begin van den zomer j was groot en het was noodig dat Marie va* 1915 stapten onverwachts de vaders deelnam aan de werkzaamheden op de e broeders, de verloofden aan de sta- zolders en zelfs op de velden. Zij beklaag- ons af, bij kleine groepjes met zes de zich niet fmeer. Zij beweerde niet agen blijdschap en droefenis op een langer dat haar plaats uitsluitend in a. f^pior aangegeven en voortsjok huis was. Het voorbeeld van andere vrou- Wr °P regeeringsschoenen, gekleed in wen haar buren, had haar trots gebro- oten kapotjassen met de kepi of ken van rijke boerin, en bedorven kind JkwsmamT hen liefhad-'t Waren de oor" snelle omtmekeer geweest, zooals het ferachtén v ?ie de ware terichten W)ee' taeer voorkomt bij de sterken, die eerder schen n'akif met ranseI* veldfles- buigen voor feiten dan voor redeneerin- feanot»;n«T d.io de Panden van de gen en die terwijl zij zich overgeven het puz uit h<u i a Ultslaan- Zij kwamen te- toch nog een onbekende mSacht dien La v311 den dood en hielden mei klopten nu die harten, die zoo ver ten zen u wach- kwade duiden. Prikkelbaar, tig, 'met een sterke verbeeldingskracht en toch zichzelf meester, vergrootte rij het ,jevaar en verontrustte zich over de slechte tijdingen in het begin van den oorlog en over alle dooden die er gevallen waren. Zij sprak bijna niet en las nu en dan slechts eenige regels van een courant, 'mlaar des Zondags hoorde zij overat om zich heen de uitingen van al die onrustige zielen die ïn gebed, ïn angit in droefheid waren. Meer dan vroe gei1 bood zij zidi aan otm onderwijl dat de bakdag- van Kerjan was, het door m eder Lanio gekneede brood naar Fouësïianl te brengen. Zij ging bezoe ken brengen aan vrouwen, die zij als kind sekend had en die haar zeiden: „Mijn man is in de loopgraven hier, daar maar waarvan geen een wroeg: „Waar is de uwe?" Zoo trachtte zij door mleldelij- den !met anderen in het gewone leven terug te komen. Niemand lachte meer. Zelfs zij die heel jong waren en die gek heid wilden tmiaken .hielden zigh eens klaps in als om adem te halen on er kwam een traan in hun oogen vol levens lust- i Marie kwam terug in de Char a bancs, volgeladen met zware massa's bruin brood, waarvan de geur den weg vervul de en werd ingezogen door de aarde en bladeren, die de rogge van den Laatslen oogst herkenden. Ongetwijfeld hadden de nieuwsgierig heid en de boosaardigheid van de andere vrouwen, haar kennissen zich van haar afgewend. Men sprak niet meer van „de arbiiS kleine Marie". Iedereen had ge noeg aan haar eigen beproeving te dra- geu en over haar eigen leed te spreken Die woorden, die zij zoo dikwijls gehoord had: „Hoe neb je dien Pierre Quéveme (Ingez. Med.) hij ieder woord; niet bestemd Moor va'k- menschen maar; voor allen. Dat doel lijkt ons wel 'bereikt. Zpo'n en cyclopaedie is een werk, dat men eigen lijk pas 'gloed kan beoiordeelen als men het een tijdlang gebruikt heeft. We hebben ons moeten 'bepalen tjat steekproeven in dit eerste deel. Maar daarbij bleek ons dit: dat zoowel bij persoons-namen als bij die van landen de gebeurtenissen zijn bij gehouden tot in de allerlaatste jaren; en 'bovendien dat in de aanduiding en ver klaring van zaken en begrippen een hel derheid is 'bewaard gebleven, die hel ver moeden rechtvaardigt van de bruikbaar heid als „zoek-licht voor allen." Het werk staat onder leiding van dr. T. P. Sevensma, directeur der Openb. Leeszaal te Amsterdam, en bevat behalve teëkeningen in den tekst pok eenjge mjooïe afbeeldingen in kleuren van aardewerk, die echter te eenzaam in dit eerste deel staan om het geheele vvéVk te kunnen kenschetsen. Bij Kon. besluit zijn in hun rang overgeplaatst de reserve-eerste'-l uits. J. Q. C. Lenshoek en J. Westerduin. tij het regiment Jagers. 0i Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst. Boeken van verre zeereizen, ze hebben altijd de liefde van het lezend publiek gehad, en die over Poolreizen niet het minste. Maar sedert de zêeën dagelijks worden bevaren door duizenden stoombooten, die in een belachelijk kor ten tijd in de meest afgelegen streken kunnen doordringen, sedert dien leek het romantische er af.. De sebpepsjour nalen waren niet interessant genoeg meer om er een boek van te maken dat le zers zou trekken. En toch is er nu weer een goed bbek van dien aard verschenen bij Em. Que- rido. Het is de Hollandsche vertaling van een reisverhaal van den Deenschen scheepsdokter Aage Rrarup' Nielsen, die met een ultra-modern Noorsch traanr schip naar de Zuidelijke Poolzee trekt als dokter over de talrijke groep personen die gedurende enkele maanden daar be trokken zijn bij de walvischvangst. En trie, hoe veel er ook reeds over het leven in die Poolzeeën geschreven is, tóch heeft deze Deen het nog weer eens oververteld op een manier die het weer interessant maakt- Los van toon, maar merkwaardig goed in een zelfbewuste zelfbeperking, en zeer onderhoudend ge schreven. Het is vertaald door Mary Schlüter- kunnen trouwen, jij die de ken; bad?" •men vroeg ze haar niet meer. Er werd zelfs niel meer aan haar gedacht en dat was hard voor Jiaar. Soms roeide zij zich ais een vreemdelinge behandeld in wier bijzijn liet beter was sommige din gen niel te zeggen. Geen belang meer inboezemen, niemand meer vroolijk ma ken, even weinig gezien te zijn als de halfwijze koehoedster van Tremorvazec; welk een verlatenheid! De ooriog had dal gedacn en nog wel meer dingen op de wereld. Er was een kleine Bretonsche van Fouësnant, die zich zelf liefhad en die erkennen moest dat zij slechts door zichzelf alleen bemind werd. De dagen die Maria Hemelvaart voor afgingen waren vooral voor Marie uiterst zwaar. De hitte, het leed in hiaar een zaafen gemoed, de afmatting, hadden de krachten van dit jonge lichaam gebro ken Haar oogen waren te groot ge- woiden voor haar meager gezicht. Den 14den Augustus, den vooravond van een feed, waarop zij zich niet verheugde, als op een halven rustdag, werkte zij mtef allen te zamen met de moeder die steeds zwaarder werd, tonrond en rheumiatisch .met Le Treff, met Quinqui3 op een si.uk land dat grensde aan de heide van Kerjan. Een paar weken geleden was de haver gemaaid op den kruin die aan de zon was blootgesteld en van waar men de eilanden kon zien. Maar het lage ge deelte dal op enkele uren van den dag door de schaduw van de hellingen of door die van de olmen langs de beek Horrix, en geïllustreerd met 50 auto- lypiën naar zeer mooie foto's, waar onder er. zijn die het bijzondere hebben van dingen le vertoonen die we hier nooit in beeld gezien hebben. Kantongerecht te Middelburg Door het kantongerecht te Middelburg zijn veroordeeld wegens overtreding der Jachtwet. J. V., Koudekerke, tot f 5 h. s. 5 d. h.; fietsen zonder licht: A. li.., Middelburg, tot f 2 b. s. 2d. h.; A. F. Koudekerke, L. A., Middelburg, K. van B., Arnemuiden, H. C. O-, Vlissingen, allen tot f3 b. s, 3d. h.; J. M. J., Middelburg, J. P. M., 's-Heer ArendsL kerke, J. S., Missingen, allen tot f 2 b. s. 1 w. ts.fietsen zonder bel: A. de V., Serooskerke ,tot f 2 b. s. 2d. h.; rijden met een wagen zonder licht: A. V., J. L., beiden "Westkapelle, ieder tot f 3 fci. s. 3 d. h.; rijden op een rijwiel zonder stuurstang vast te houden: J. H. M-, Middelburg, tot f 1 b. s. 1 w. ts.; straatschenderij: M. P. M., Ritthem, tot f 2 b. s. 1 w. ts.; W. de M., A. R. R*, G. P., allen Middelburg, ho. 2 tot terug gave aan ouders, de anderen ieder tot f 3 h. s. 1 w. ts.; de wegen met een rif- wiel in verboden richting berijden: I. de K., Gapinge, tot f 1 boete s. 1 d. h.: overtreding reglement op de wo gen en voetpaden: J. de K., Westka pelle, tot f 3 b. s. 3 d. h.; wateren buiten de bakken: F. L. A. V., Middelburg, tot f 3 b. s. 3d. h.; dronkenschap: N. K., Ylissingen, tot f 3 b. s. 3 d. h.; L. S., Missingen, tot f 15 b. s. 15 d. h. Vrijgesproken "is F. D., Oostkapelie, (overtr. art. 459 Swb.). BRIEVEN UIT ROME. (Nadruk verboden.; Een revolutie zonder veel btoed- vergieteq. De revolutie is een voldongen feit;hèS jonge fascistische Italië, heeft een vol komen overwinning [behaald lop de re geering, die na '18 niet in staat was het verwarde huishouden in orde te maken en in het buitenland Italië in disicredfet bracht. Was het ministerie-Facta zoo wijs gje,- werd bestreken, deed het graan schnagl en langzaam opgroeien. Er moest dus tweemaal gemaaid worden. Marie stond daar gebogen, roodgloei end, te een de helling' èn sloeg met vasten slag mei den sikkel geregeld de hand vol haver af, die zij telkens vastgreep. Er waren tusschen de blonde aren nog enkele groene, die zij met de hand op z'ij deed en liet staan. Dichtbij haar was haar msoeder ook aan het werk. De mannen liepen vooraan wat meer naar rechts. Zij haastten zich allen, want stormwolken als een bewegelijke bergmassa door den zee wind voortgedreven, hoopten zich meer en meer boven de kusten op. Zij waren door zooveel licht overgoten, dat hun schaduw zelfs een rossige gloed op den drogen grond wierp. De lucht gloeide op de borst. Marie die zich even op richtte oim adem te scheppen, hoorde nu een stem die door het kloppen van haar bloed in de slapen en het knarsen van den sikkel niet tot haar was door gedrongen Iemand riep haar. Zij herken de den postbode, die haar wenkte van den anderen kant van de heg van de hei de, waar het voetpad langs loopt. Mis- 'mfcedig liep zij tot aan den .greppel, terwijl zij met haar opgestroopte mouwen zich hel zweet van het voorhoofd en de wangen veegde. De man boog zich over hel hakhout heen met zijn pet achterop zijn hoofd en lachend onder zijn neerval lenden ciderkleurigen knevel, reikte hij haar een papier toe. f (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1