EER AFSEHAT LICBAA1 W*. 265 Donderdag 9 November 165" Ja&rgani in o enia o d Uit Stad ©n Provincie. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag- De heer Dresgtelhuijs ging uit van die „telling dat de «meeste kiezers hun gjfejm aan de rechterzijde hebben gege- veu^ otadat zij geloofden dat alleen on de ze wijze een krachtig bewind zou zijn te verwachten. En aan die stelling knoopte hij logisch de conclusie vast dat Wij dan ook het recht hebben van deze ministers te vernemen hoe rij zich de oplossing van de gr^ote vraagstukken denken. En nu had hij een uitvoerige kritiek op hetgeen daarvan gebleken is. i Ten opzichte van de buitenlancliche zaken, hoewel hij waardeering heeft voor veel wat tojinister v. Karnebeek' doet, was de spr. weinig voldaan over de hou ding van onze delegatie op de Volken- biondvergadering, waar rij menigmaal Mijk gaf van te weinig vertrouwen in de toekotost van den Volkenblond. En ten opzichte van België ineende spr. dat te groote vorzichtigheid den Minster parten heeft gespeeld, o. a. ten aanzien van de Holland sche school te Brussel en de kwestie-Tack. Op het eerste punt heeft de regeeTmg de dwalingen baars weegs ingezien. Maar ten opzichte van de k'wes- tie-Tack deed de regeering aan de Neder- Uandsche wetten geweld iaan, ten einde de Belgische regeering niet te prikkelen. Oen kabinetsformateur voegde de heer DretSeïJiuijsi toe, dat er in de wereld wel tteeds taeer tegenzin tegen het parlemten- tarwne is te bemerken, zelfs tegen de détalocratie, getuige de Sovjetrepubliek! au de Fascisten, maar zoolang svij hier een parlementair stelsel hebben moeten wij het zoo goed tegelijk laten functi»- neeren. En daaraan ia niet voldaan toen En voorts waarschuwde de heer Mar- chant de regeering dat rij' te veel' staart naar de gaafheid van den gulden, en her haalde fcïj zijn betoog dat de regeering zidh teoet verzetten tegen het mede dalen in Welvaart, en zooveel mogeifk: tebet handhaven hjet welvaartspeil. De heer Braat sprak de meening ujt dat We zeer (veel hoonen van fcezuinigings- plannen, imaar niets zién van ttezuimgngs- daden. Hij had het zelfs over het vet mesten der kamerleden en hield voorts een pleidooi tégen de clasificatïeplan- nen. Een dorpsamttenaar mag niet wor den achtergesteld tïjl een stadsambtenaar. Hij hoopte dat de omslngelin gspolitiek dezer regeering tegen de plattelandsbe volking een eind zal nemén. Ten slotte mej. Groene weg), die in een rede over de vrouwenkwesties zoover afdwaalde dat de voorzitter onder haar aandacht fcirachjt, dat die beschou wingen niets m!et deze beraadslagingen te maken hebben. I>E BREUK IN DE TtATH. SOU. SOLIDARITEIT. Wat reeds eenigèn tijd geleden als voornemen werd aangekondigd, is nu definitief. De Msb. vemeetat dat het Verbond van R. K. Werkgeversvakvereenigingen in een te Utrecht gehouden vergadering heslotèn heeft zich uit den R. K. Centralen Raad yap Bedrïjfven terug te trekken. Aan de andere besturen van den "Centralen Raad (te weten: het R. K. Vakbureau en de hoofdbesturen van den R. K. Boeren- bond en R. K. Middenstandsfederatie) zal na de verkiezingen twee maanden lang hiervan spoedig mededeeling worden ge in een overleg tusschen de leiders en daan. Deze kennisgeving kal dan hoogst- partijen rechts onderhandeld werd over de samenstelling van een nieuw kabinet waardoor de regeering hier staat tenge volge van een compromis^ waarvan elke afwijking ongeoorloofd is. Alles is reeds van te voren beklonken. Op die wijze be derven we het parlen^enbsire stelsel in den grond. In het bijzonder vroeg de heer Dressel- htt^s wat in het geheim conclave van rechtsis besloten over de onderwijs- Wetgeving.. Isj er wel ooit eenig specifiek rechtsch beginsel hier' in de Kamer ge heel tot rijn récht gekomen? Dezelfde tegni-ster, die het vorig jaar de fïnaneï- eele gelijkstelling wist door te voeren, is thans geroepen om deze gelijkstelling weer te sloopen. Spr. is' van oordeel dat men in plaats vb nden dag der gelijkstel ling Ie vieren met dankstonden en ge béden beter had gedaan van dezen dag een boetedag te maken. t Tol den minister van Arbeid merkt spr. ©p, dat hij reeds 4 jaar lang' gelegenheid heeft gehad om ons van den dwang van sociale wetten te verlossen. Op dit punt liggen millioenen voor bezuiniging voor het grijpen en spr. vraagt zich af wat de regeering tot dusver in die richting heeft gedaan. i Zeer bezorgd toonde de heer Dres- selhays zich ten opzichfte der voornemens van de regeering over invoerverboden. De moeilijkheden onzer industrie zijn o.a. te zoeken in de loonuitgaven. Naar spre kers oordeel moet dé productie worden bevorderd öf door verlaging der lóonen öf door verlenging van den arbeidsduur, en het komt spr. voor da,t thans een ver laging der loonen niet in aanmerking komt, maar dat we moeten krijgen een verlenging van den arbeidsduur. Spreker wil hier geenszins het beginsel van den 8- urendag aantasten, maar de door hem genoemde maatregel is noodzakelijk voor het behoud van onzen nationalen wel stand. Thans ziet spr. de toekomst van ons land buitengewoon donker in. En eindelijk sprak deze spreker de meening uit dat de kritiek op de mi nisteries van marine en van oorlog het scherpst moet zijn. Ons veldleger van 12 bataljons zal onvoldoende zijn toe gerust en niet tot vechten in staat al .de marine aangaat, vraagt spr. wat uu eigenlijk geofferd wordt, onze marine onze financiën. Hoe kan de regee- rmg thans de vlootwet laten rusten waar nog eenige maanden geleden werd be oogd, dat dit nog maar de helft was van no^zaketij(k minimum. Spreker ge- .de leiding bij onze marine hopeloos m de y,ar is. ^.eer Marchant tëkritiseer- T)WOrd'n« van het kabinet. Het ka- - «uvs had onmiddellijk na de ver- Dat ^fu öntsfag^ moeten indienen. RabineKf^env^udis zitten en de maaftte en^ f iot.e,en looze vertooning toet de „„v83, 1 Z1°h door het overleg Rcheele partij der rechterzijde waarschijnlijk gepaard gaan met een voorstel tot vernieuwde samenwerking in de toekomst. GEMEENTELOONEN IN AMSTERDAM. Zooals mén weet hebben B. en W. van Amsterdam de loonovereenkomst met de organisaties van gemeentepersoneel op gezegd. In een Dinsdag gehouden Centrale Commissie voor Georg. Overleg, züjin voor- loopige besprekingen over de nieuwe regeling gehouden, waarbij wethouder Wierdels uiteenzette welke verandering de meerderheid van B. en W. ih de ar beid s voorwaarden wülen aanbrengen. Bij de daarop gevolgde discussie ver klaarde de vertegenwoordiger van de Fe deratie van Gemeentewerklieden, de me- dedeelingen, door wethouder Wierdels gedaan, voor het gemeentepersoneel zóó ongunstig tè achten, dat het bestuur zij ner organisatie de léden der Federatie in èen hedenavond te houden vergade-* ring zal laten beslissen, of de Fedëraüie in deze omstandigheden verder aan het georganiseerd oVèrleg izal blijven deel nemen. De besprekingen in het Georganiseerd overleg zullen aanstaande Zaterdag wor den voortgezet. NEDERLAND5CHE, SCHETEN EV f; BELGISCHE HAVENS. Uit Brussel meldt men aan de Msb., dat twee functionarissen Van het Belgi sche departement van marine zich nam den Haag hebben begeven ómi met de Ne- derlaiidsche règeering te onderhandelen over een Belgjsch-Nederlandsche over éénkomst betreffende de wet van 25 Aug. 1920 op de veiligheid der schepen en de contróle-formaliteiten i van vreemde schépen in Belgische havens. rij' is als zoodanig (Opgevoed, is op een meisjesschool geweest, en gedurende den oorliog als vrouw werkzaam' geweest op een vliegtuigenfabriekOp haar pas was1 rij' als vrouw vermeid. Na haar terugkeer dezen zomer waar Duitschland heeft zij daar haar vro.uiwen- kleérén voor heerenkleeren verwisseld, en zich, mtet 'bijstand van een dokter en een predikant als mjan doen inschrijven. Q Uit Zujd-Bevel'and. Donderdag der Vorige week, bij gunstig weer en getij', is uit de haven van E11 e w o u fcs dij k vertrokken, (beladen mtet aardappelen en bestemd .voor Am sterdam', de motorschuit „Ilollr&jlia 2", schipper P. Dekker, die tot heden niet op de plaats zijnep bestemming aankwam eu ook niet de sluizen van Ilansweert gte- passteerd is. Daar hét vaartuig, volgens de meeninig van hier vertoevende schipt- pers, eèn te zware opperlast had en het eenigszins „slimf' lag, wordt vennoecE, dat het op de Sphelde is omgeslagen en daarbij schipper en knecht het leven lieten. Woensdagmiddag brandde te E11 e - woutsdij'k dotpr een onbekende oor zaak de schuur af van den schapenhou der J. Meijer, in de nabijheid van den tnölen. De brandweer, die ,in een mi nimum van tijd den vrij grooten afstand tifsschen spuithuis en de brandende peT- ceelen aflegde, kon het woonhuis nog redden, doch de schuur imlet inhoud ging verloren. Verzekering dekt de schade. Niettegénstaande de brandspuit in de laatste 25 jaar geen actieven dienst be hoefde te verrichten, bleek alles in vol maakte orde; de spuit werkte voorbeel dig, de orde liet iiiets te wenschen over en ook administratief bleek alles in orde. HET OUDE GILDE-VAANDEL VAN SCHERPENBSSE TERUG. Overeenkomstig het program arriveer de Dinsdagnamiddag1 om1 half drie ure dé burgemeester Van Reeis, met J. W'. J. Baron Taets van Amerongen, intendant der Koninklijke Paleizen in een landauer te Sciherpenisse, om in opdracht van H. M. de Koningin het oude gilde-vaandel van 1594 pan het hier bestaande Clove- niersgïlde terug te geven. Dit oude eer ste vaandel was door Maria van "Nassau Mj de oprichting van het Gilde geschon ken, doch in 1682 had Koning Willem III om dit vaandel verzocht, onder voor waarde dat Z.M. ëen juist nagemaakt exemplaar er voor In de plaats zou ge ven, wat aSlzoo ook geschied is. Zoo heeft het oorspronkelijk vaandel 60 jaren ih de vlaggenzaal in Den Haag vertoefd en is het thans door tusisitihenkomst van Burgemeester van Rees wederom in het bezit van genoemd Clovenïersgïlde. Bij aankomlst van bovengemelde heeren kpeelde het muziekgezelschap „Een- verfstukken te bezichtigen. Intusschen begon om vier uur iü de herbergen de muziek voor den dans, terwijl de jongére jeugd zich te goed kon doen aan olie bollen en andere lekkernijen, waarvoor in drie kramen gelegenheid genoeg was. Öm half zeven gaf het muziekgezel schap „Eendracht" een concert in de tent op de Markt; daarna deed ^ziji spe lende een rondgang door de gemieente. Te 10 uur werd eenig vuurwerk met teertonnen ontstoken. Gedurende den avond tot ruim "11 uur was er zeer veel jong volkje van andere gemeenten, de heibergen maakten goede zaken en alles lief ordelijk af. ONDERWIJS. Bevorderd aan de universiteit te Amsterdam tot arts, de heer A. van Acker, geboren te Westdbrpe. KUNST EN WETENSCHAPPEN, Een Zeeuwsch m'on piment verknoeid. Men schrijft ons: Zooials men weet, staat in de Steen straat te Hulst een oud woonhuis, met een fraaien toren, dat in het eind deir vüjfiiende of het begin der zestiendei eeuw is gebouwd en dat als refugehuis van het klooster Ten Duinen in Vlaan deren heeft gediend. De slanke toren, die in het stadsbeeld een alleraardigjsjteqi indruk maakt, is opgetrokken van bak steen, afgewisseld met lagen van berg steen. i ii Voor 2 jaren begon hij' vlan boven spo ren van bouwvalligheid te vertoonen, die niet moeilijk te verhelpen waren. De eige naar van 't huis, wendde zich' om steun tot 't rijk' dat hem een sjubSidie toezegde iingeval het werk, Waarvoor een architect van het Rijksbureau voor de Monumen-; tenzorg aanwïjringen gaf, naar genoe gen van dit bureau werd opgeleverd!. Inplaats echter voor zich naar deze aanwjj zingen te gedragen, is de éigenaar thans opeens dit fraaie monument op eigen gelegenheid gaan „restaureeren". In de meening blijkbaar, dat wat men niet ziet geen kwaad meer kan, laat hij' den toren dementen en daarna schilderen en de voegen van het metselwerk nabootsen!' Een poging, vanwege het Rijksbureau, dat inmiddels door belangstellenden was gewaarschuwd, voor het hfler plaatsvin dend vandalisme, om1 den eigenaar tot andere gedachten te brengen, is helaas op mans onwil afgestuit. De eigeuaar Verbeurt nu natuurlijk het hem' toege zegde rijkssubsidie, maar (dit is een schra le troost, evenals de overweging, dat hij yan deze restauratie weinig pleizïer zal televen, daar de thans aangebrachte cteméntlaag over eenige jaren wel in stuk ken naar beneden zal komen, doch dan dracht" het „Wilhelmus" en sprak Baron tevens deelen van het gezonde métsel- DE LEVER S ZEEP nt viAABomeat •Tabritenten van Twinken5unlighSii«<H» (bxgez. -) heeft fOBfor noodig. Het gemak kelijkst wordt dit toegevoerd doee een nieuw middel, uit plantem- kiem- n getrokken. Vraagt Owen apotheker ol drogist (lagez. M«D Uit Middelbnrg. Hedenmorgen kregen wij aan ons bureau bezöek van ëen leyende reclame,' namelijk een drietal pseudö-Volendamj- mers, die op 'n vrachtauto van den heer Adr. C van de Kamer, welke auto ver der is opgesierd met de reclameplaten van Oud's bitter, wharop ook een Volen- damtaier is afgebeeld. Taets vian Amerongen rijn opdracht .uit tegen den Deken van het gilde, den heer Chr. Hartog. Hierna begaven de heeren zich naar de Gildenkamer (de bovenzaal van het gemeentehuis) alwaar de heer Hartog Baroa Taets van Amerongen en 't vaan del een gepast welkom toesprak en o.m. zeide dat hij een jongen van 14 jaren iwas tóen het vaandel vtan hier ging en dat het hem' thjans aangenaam' was dat vaandel na BO jaar als Deken van het gilde in ontvangst mocht nemen. Hierna werd in optocht door het dorp! gereden, doch vooraf werd het oude vaandel aan den stok gebonden en voor het groote puhliek dat tegenwoordig was, ontrold. Toen bleek het dat de tand des tijds ook hieraan had geknaagd, want op menige plaats zijn er kléine en groo- tere gaatjes in bet oude doek. Hierna sprak burgemeester van Rees tot de Gildekroeders een gelukwensoh uit met de terugkomst van het vaandel' schetste de instelling van het gilde door Maria Van Nassau in 1594 en de reden daartoe, sprak de beste wenschen uit voor het gilde In de toekomst en hoopte dat wanneer H.M. de Koningin haar voor genomen pfan ten Uitvoer brengt om Zeeland te bezoteken, ook Schërpenisse zal bezoeken, het vaandel alsdan voor haar zal wapperen van de GÏIdezaal en Bezuiniging is oorzaak! Man het net uit varen dezer schepen; déze. bezuiniging wordt geraamd, op ongeveer f 450.000, berekend als volgt: verschil in traktemen ten 'bemanning (duurte toeslag inbe grepen) f 335.000, verschil in kosten (voedinjg f 60.000, Verschil in kosten vpor onderhoud, dokken, herstellingen enr. waarbij in aanmerking is genomen dEt de schepen nieuw zijn, doch votor vertrek naar Indië nagezien zullen moeten wor den, t erwijl de kosten der wellicht nioOdi- ge voorzieningen na aflpop der uitreis tot 1924 worden verschoven f 100.000 Totaal f 1495.000 Afextra kosten voior overvoer per par ticuliere gelegenheid naar Oost-Indiê voör personeel, dat anders per „Pelikaan" zou rijn overgebracht f !45.000. i j Blijft f .'450.000. Aangezien het bedoelde materihjat slechts voor één jaar hier te lande wprdt aangtehouden onder (omstandigheden, die; Wérk zullen worden meegenomen. Door niet ongunstiger z ijn dan in Ned.-Indië, dit barbaarséh optreden is een onzer monumenten jammerlijk onnoodig geschonden. Het is te betreuren dat zulks pog mogelijk is in een tijd, waarin Rijk, provincie en gemeente al het mogelijke doen, de gedenkteekenen van het ver leden zooveel imogelïjk in stand te houdjen ten koste van groote finandeefe opof feringen. LEGER EN VLOOT. Op het politiebureau is gtedepo- kan bij de 'berekening! de levensduur der schepen buiten beschouwing gelaten wor den. Het aantal in dienst rijhde torpedo jagers is reeds tot het minimum' van drie teruggebracht. Het lagj in de bedoeling de sterkte van het personeel in Indië uit te breiden met de bemanning dier1 vier bedoelde schepen en met één reservebe manning voor een opderzeeboot. De schepen zullen hier te lande ge deeltelijk in dienst worden opgelegd en gedeeltelijk in dienst gehouden worden voor oefeningen van het personeel. De officier-Jn^chimst 2de .ktaisse indien daartoe gegronde aanleiding C. B. Eenhoorn, is overgeplaatst van het te bestaan, zal het verteenen van 'Kon. Instituut te Willemsoord naar r-|een redelijke schadeloosstelling aan de Ms. „Zeeland 1 opvarendten in ernstige overweging wpr- Met ingang vhn 13 November wordt (*en l8enonien- overgeplaatst van het wachtschep te Wil lemsoord naar het wachtsehfip te Vlis- singen de torpedist-majoor D. Bos; met 8 November van de „Pelikaan" naar het wachtschip Vlissingen de bootsman J. A. Holl. 1 o Het n iét-ui tv a rep -y;an de flo- tille naar Indië. Op de vragen van den heer Van der Voort van Zijp betreffende het niet uit varen naar Nederlandsch-Indië van het dat da» Hare reis naar het eiland Tholen moederschip „Pelikaan" en drie onder- over een brug over de Eendracht zal zeebooten, antwoordde de Minister van plaats hebben. Thans zette de optocht Marine: i zich in beweging. Het muziekgezelschap j Erkend wordt dat het besluit op het neerd een pak met goede dameskleerén, voorop, daarachter de open landauer metmarinepersoneel ©en ongunstigen indruk als mantel, Houses enz. De coroniissarip Baron T. v;an Amerongen, den burgeroees- i moet hébben gemaakt. De minister ver- verzoekt hen, dié inlichtingen kunnen ter en den Deken, Chr. Hartog}, daarnatrouwt echter, dat die ongunstige indruk, rtrnror» rla lizirlr/\mCf iron 1. lU i i i i V .1 1?» i. j rs der rechterzijde geveö over de herkomst van deze klëe- rén, zich aan het bureau aan te melden. Uit Walcheren. Over het geval van het Duitsche merye te V e ér fe, dal na, haar terugkeer maakte tot zetministe vond spreker in v» c c«.tu^nw. Theoretisch onKlat0^6 mate bedenkelijk.naar Duitschland als man haar huwelijk ■Mitotioneele systeetnaard°0r aan ons aon" aankoncngire met een meisje waarmee de leiders der meerd^ •®etorn^.' (loor rij. W Veere in hetzelfde huis woonde, ontheffen van hun t spar,??n !e worden ons nog eenige bijzonderheden en practisch omdat waarvan we dit nog meenen te algemeen na een Re^rin^10-1 J° h.etmoeten mededeelen: zrwakt moet rijn. Penode ver-I Dé bedoelde vrouw is bij haar geboorte 'door de ouders als meisje aangegeven; het oude vaandel, gevolgd door de Gilde- broeders. Na het dorp te hebben door gereden, werd aan het gemeentehuis aT- gestapt en werd in de raadzaal de eere- wijh aangeboden. Hier onderhield Baron nu het personeel bekend kan zijn met de VERSCHILLENDE BERICHTEN. In de Oostelijke Rocky Mountains woeden hevige sneeuwstormen, torna do's en onweders. Tot dusver zijn twee personen gedood en een groot aantal gewopd. Er is enorme materieele schade aangericht. Een zestal steden en dorpen in Oost-Colprado zijn van alle telefpnisch en telegrafisch verkeer met de buiten wereld afgesneden. JENEVERMOED. De „Loc." meldt dat twee Europee- sche jongelieden in een circus te Sema- rang een merkwaardig avontuur hadden. Bij het laatste nummer begaven de twee, „onder den invloed" verkeerende, redenen, die tot het aanhouden der be doelde schepen hebben geleid, zal rijn jonge mannen zich, over de ijzeren tra- weg enomen, terwijl hij zich niet kan lies klimmende, binnen de ruimte, waar- voot^teilen dat in het genomen beslui*, in de tijgerkooi stond. Een van hen stak T. van Amerongen zich met de officie- j ooit aanleiding gevonden zoiu kunnen wor- ondanks het geroep om hem heen, de* ren en broeders van het gilde over het den, om met minder opgewektheid rijn j arm in de tijgerkooi. Een der tijgers Gilde, de verschillende Dekens door den taak te vervullen. j greep dien en beet niet. Hierdoor aan- heer Klos genoemd} werd de zilveren' vogel en het oude oorspronkelijke regle ment getoond en bezichtigd. -Na dit ge zellig en eenvoudig samenzijn reed Baron T. v. A. met burgemeester van Rees naar St. Maartensdijk om' aldaar de oude1 kunnen worden berust. De Regeering is van oordeel, dat aangemoedigd, veroorloofde de man zich de (maritieme defensie van Ned.-Indië j yerdere familiariteiten met de verscheu- door den maatregel geen schade wordtrende dieren des woods, hen aan kop toegebracht, dat daarin ter ontlasting van en nekvel trekkend, zijn hand in der het Indisch budget voor één jaar zsauj dieren muil stekend, hen schuddend en aaiend. Toen hij echter dé kooideuren

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1