o. 264 Woensdag 8 Moiremfeei? WMM,. 16de Jaargang Uit Stad en Provincie.z°ekt/ ?a, eeni£e da/enJ \ertrekt kii z™- zti uitvoeren voordat de Kamer gelegen-1 In den gees,t der circulaire van Ged. beid heeft rehnd zidh uit te spreken. SStaten betreffende de jaarwedden vap t j Uit Middelburg. jZoom en wellicht in meerdere plaatsen, VIJF en twintigjarig bestaan KERKNIEUWS. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. vanger de heer Herman Snijders. Door den tweden secretaris, den heer J. P. Ph. Doorenbos, werd rapport uit gebracht over de vergadering van Vrijz. Dem. raadsleden te Utrecht op 29 Oc tober gehouden. Met een opwekking tot druk bezoek van de cursusvergaderingen, werd de vergadering gesloten. In een aan de ledenvergadering voor afgaande bestuursvergadering, koos het bestuur uit zijn midden tot vice-voorzit- ster, mevrouw R. Weijl-Snuijf. Gedurende de maand October be droeg het aantal vreemdelingen alhier 626, nl. 579 Nederlanders, 20 Belgten, 11 Duitschers, 4 Franschen, 5 Engelischjen, 6 Amerikanen, 1 Zwitser. Sedert enkele dagen werd een doch tertje van 15 jaar van een bewoner van 't Zand vermist. Gisteren werd hét meisje teruggevonden in de militaire slachterij, waar zij zich mtet een soldaat verstoken had. Het inteisje is onder hep ouderlijk gezag teruggebracht en de sol daat in arrest gesteld. Wij zijn gisterenavond nojg even den Schouwburg jfoinnengel oopen om! een paar kunstjes vian den fakir Elwïno bij 'te wonen, die tusstehen de bioscjoopnumL- imers zijn eerste voorstelling gaf. Onzte, lijd was beperkt; wij konden niet tot het eind blijven, maar wat wij ervan heb ben gezien, was' in één Woord verbluf fend. Elwino bond een lange sjhawl om| zijn middel en liet de uiteinden dloor twéé willekeurige personen strak aantrekken en vasthouden. Elwino liep er achter uit en de lus w&s heel gebleven. Zijn raden van een speelkaart, in alle miogelijke complicaties en variaties, het in slaap siuggereeren van een kip (een willekeu rige hiér uit de stad), het is alles ver- bazina'wekkend en bewonderenswaardig'. Zijn grootste experiment, (inten g|ai zelve zien wat dit is), die hij' tot het laatst bewaarde, konden wij niet mteer bijwo nen. Vanavond, als het strijkje Höfelein— Bekker de voorstelling en het fraaie bioscojpprogramima opluistert zal het ze ker heel vol zijn. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. AJgemeene begrootingsbeschouwingne J3Bl wil zeggen: over van alles. Behalve d« steun aan werkloozen dien de voor eitter uitschakelde omdat <iie later zal Worden behandeld bij de interpellatie-v. d. Tempel, en de nood van den tuinbouw waarover de heer Duijsi een interpellatie zal houden die ook eerst later aan de orde zal worden gesteld. Maar de inter pellaties van de heeren v. Rappard over bet departement van Landbouw, en Troel- sfr» over den pensioenaftrek voor de etmbtnaren werden aan deze algemeene beschouwingen vastgehecht. De heer v. Rappard was zeer kort. Hij vroeg" waarofmi juist het departe- (teiuuent van Landbouw het slachloffer mtoes'l worden van de bezuiniging. Het is, een Schijnbezuiniging. Waarom niet oor log en Marine vereenigd? Waarom niet bezuinigd op het dure departement van Onderwijs eh dat overgebracht naar Bin nen landsche Zaken Waarom het dure departement van Arbeid gehandhaafd, waaraan we weinig: plezier beleven, en dal: ons in het financieele mteeras heeft gebracht? Hij vroeg daarom welke de motieven waren, oihl speciaal het departe ment vian Landbouw op te heffen. Na Let antwoord zou hij het al of niel in dienen van een motie overwegen. De heer ,T boe J s t r ai had meer lijd noodig. Het grootste deel van den midl- dag ging er inee weg!. Hij had het aller eerst over de verkiezingen eo over den invloed daarop door het bekende op treden der Katholieken geestelijkheid te gen de Nieuwe Katholieke partij. $oprts bekritiseerde hij de Dezuini- gmgSpolitiek der regeering en vroeg hij wat er van de verkiezingen zou terecht gekomen zijn, wanneer de regeering een btezu i nigingsp ro gramjma aan de kiezers had voorgelegd, een beschouwing waar aan hjj eenige opmerkingen en lofprij zingen over de S. D. A. P*. vastknoopte waf haar eerlijke rol als oppositiepar tij betrof. ra En tenslotte kwiam hij tot den pen sioenaftrek en classificate, waarover hij' de volgende vragen stelde: of de regeering mededeeling wil doen vah voorgenomen bezuinigingsmaatre gelen ten madeele van het rijksperso neel en van de adviezen der Centrale Commissie voor georganiseerd overleg; of de regeering' verdere plannen om trent de salarieering wil mededeelen, of de regeering den pensioenaftrek en de wijziging der classificatie wil opschorten totdat andere bezuinigingsmaatregelen on voldoende zijn gebleken; (#1, zoo niet, ze een limiet wil stellen waarboven de gezamenlijke vermindering voor elk ambtenaar niet mag: gadn; of de regeering' wil mededeelen wat ter jkenskerke reeds subsidieert, werd béslo- voorbereiding van de classificatie-her- ten dit adres voor kennisgeving aan te ne- zienïng is gedaan en die herziening niet dien. Iden burgemeester werd besloten. Waar werd het woord gevoerd door mej. I ge gemjeen te ontvanger echter zijn taak VAn Dorp, die tegenover hel hier ge-jeer verzwaard dan verlicht ziet door volgde stelsel van partijpolitiek, van meer J ge mning' der schoolgelden, wat veel derheidsregeeringen, 'de vraag deed J werk met zich brengt, meende de raad wtaarota ook hier te lande niet bon wor-jiiet claris van dien ambtenaar niet te den gevolgd het stelsel van zakenministe- jmtegen verlagen. rites, zooals bijv. in Zwitserland waar j Aangezien plannen beslaan voor de men ministers heeft die 20 jaar en langer J stichting eener bdjz. school op gerefor- a»n bet bewind blijven. En die voorts jmjeerden grondslag, werden B. en W. ge- ten opzichte van de onderwijskwestie |mj«chtigd in verband daarmee iemand hel denkbeeld van christelijke openbare Lan te wijzen, die een ontwerp z(al ma- scholen bepleit en een polemiek met ver- j ten voor den verbouw der openbare schillende partijleiders hield over de re- J school waarvan dan den gereformeerden Oonstr ictie der maatschappij. leen deel zou worden toegewezen. I i Ten slotte kwlatm de heer v. Hieim-j wtrB den heer v. Rappard steunen in J De Burgemeester van Rilland- zijn pleidooi voor een Ministerie van J B a t h waarschuwt tegen een onbekend bvevibouw. v I persoon, ongeveer 25 jaar oud, die voor- geeft lijnwerker te zijn bij. den tele- I graafdienst en tijdelijk een kosthuis der betalen. Zoo deed hij o.a. té Ril- - jland-Bath, Krabbendijke, Bergen op vf. Gakkerskamer van het Schut- Jöeze persoon is ongeveer 1.70 M. lang, rshoi aIdeeling Middelburg blond, zonder baard of knevel, gekleec van den Vrijz. Dem. Bond gisterenavond I jn blauw cheviot costuum, platte pet, een ledenvergadering, waarin o.a. de be- gestreepte wollen das, vaal sporthemc schrijvmgsbnef voor de Bondsvergade-1 en zwarte schoenen. Hij houdt verblijf ring, op 11 en 12 dezer te Utrecht te onder valschen naam, o.a. Maas of Jo- houden, werd behandeld. Daarbij werd han Kramer, er uit de vergadering op gewezen, dat (Zie Laatste Berichten.) het wenschelijk zou zijn, dat de kamer- fractie er werk van maakte, dat de ka-1 De commies L. Meulenberg te me rieden, die dikwijls afwezig zijn, nietj h a n s w e e r t is met ingjang van 1 Ja- hun volle vergoeding ontvangen. Delnuari 1923 verplaatst naar Gorinchem. voorzitter moest er echter op wijzen, datl 0— zulk een bepaling alleen bij grondwets-1 uit Thole». herziening mogelijk is. Ook werd gewe-1 Te T h o 1 e n zal Dinsdag a.s. een zen op de wenschelijkheid, er bij de buitengewone vergadering worden ge- kamerfractie nog eens op aan te drin-1 houden van ingelanden van De Vrije «e"' Z"L kracht tegen de voorge-1 Polders onder Tholen, waarin een wa- stelde klassificatie der gemeenten te ver-1 terbouwkundig ambtenaar zal worden ze~ef' I benoemd. De voordracht bestaat uit de 1 ot algevaardigde naar de vergadering heeren Johs. Bruinzeel te Oud Vosse- wer gekozen de voorzitter, de heer D. |meer;J. A. Visser te Goes en Z. van van Gelderen, en tot zijn plaatsver- Ide Velde te Stellendam. Uit Wialöheren. Bij Kon. besluit is toegekend de aan de orde van Oranje-Nassau verbon den eeremiedaille, in brons, aian J. den Fn'celsimian, arbeider in dienst van gravin van Lijnden te Koudekerke. Uit Z u i d B e v e l'an d. Maandagavond vergaderde de raad van 's-G r a V te n p o 1 d e r. Tot zetters voor 's rijks directe belastingen werden herkozen J. Kruïjs Voorberge en Johs". de Koster. x Van den heer Krijger te Goes is een aanvrage tot steun en mjédewerking1 in- gekefmén bij een eventueel te openen amtodiemt Goes*—'s-Gravenpolder, Baar land, Oudelande—Ellewoutsdijk v.v. Waar de igemfeente den dienst Goes'—Hoede- Uit Zee 11 iwfsch-Vlaanderen W. D Vrijdag a.s. zal te O o s tb' u rg in de Beun, onder leiding' van den heer Chr. J. Mt zure uit Middelburg een uitvoering worden gegeven van de hier reeds welbe kende Rythimisehe Oefeningen, scherm- rei, vlinderdans; enz. 'Het programma is gtelijk aan dat van 30 Sept. hier ter stede gegeven in 't Schuttershof op den feestavond van het Roode Kruis. O,ok dit- tru&al zal de bate van den verkoop van prcgramlma's bestemd worden voior het Roode Kruis. - Door den Coüi!missaris der Konin gin is benoemd tot zetter voor 's Rijks directe belastingen in de gemeenteZ Zuidzande, de heer Joz. Risseeuw ter vervanging vnn den heer Joh. Ris seeuw, die overleden is. Maandag' werd door eenige biefen- Iosser op de kade te Sluis hevig' mSs|. bruik van sterken drank gemfaakt Een hunner zekere A. H. was 's avonds der mate beneveld dat hij slaperig' tegen de leuningen aan de kaai staande het onge luk had in de kaai te vallen. Met veel tmioeite werd hij op het droge gebracht. VAN HANDELSBELANG. In de kleine zaal van het Schutters hof Waren de leden van Handelsbelang gisteren in grooten getale bijeengekomen in de door het bestuur belegd® buitenge wone vérgaderingter herdenking van het 25-jarig bestaan der vereeniging. De voorzitter, de heer D. AI e wijn se sr., wees in zijn openingswoord op het jubileum dei* vereen, en ging terug; in zijn overzicht naar de moeilijkheden die de zakenmtenschen in de vorige ëeuw van de patentwet ondervonden, zioodater'n juich toon weerkljonk toen die wet in '75 werd ingetrokken. Een schaduwzijde daarvan was echter, dat ieder nu zaken kon drijven in elk artikel, wat hij: wilde ,en daardoor de concurrentie veel grooter Werd. Dit was vooral ook het geval in den taklaks'- en sigarenhandel en het waren dan ook persiomen uit die 'bran che, die zich Ihet eerst in dé vereenigng Rieele Handel", opgericht in 1893 ver- eenigden om de kaken, gedreven door niet-vaklieden te bestrijden, zijf hadden suctees, en dit werd oorzaak', dat andere middenstanders zich tot organisatie aan getrokken voelden en dat op 7 Nov. 1897 de vereeniging Handelsbelang werd opgericht. Spr. bteengt hulde aan de op richters der vereeniging en ook' aan hen, die in de kwarteeuw de vereeniging leidden. Verder wees de voorzitter er op, dat mten zich aanvankelijk alleen be moeide met aanbestedingen voor ge meentezaken te Middelburg; dat het grootste werk wel is geweest het na den watersnood van 1906 bijeen brengen van een kapitaal Van f 50.000 voor steun aan de middenstanders, die van den wa tersnood hebben geleden. Ook' herinner de spr. aan de oprichting van het cre- dietfonds voor de leden, van een spaar kas om de Hollandsche spaarkassen, die toen bestonden, te doen verdwijnen, wat zeer wel gelukte. Verder werd opge richt een onderlinge glasverzekering, en een Bureau van Advies voor dén Mid denstand. Een van de vereeniging uit gaande cursus, in boekhouden werd de grondslag voor de handelsavondschool. Het tegenwoordig htestuur moet rekening houden met de sociale wetgeving, waar door het zakenleven steeds bedreigd wordt, en de vereeniging moet zich daar- -om' bemoeien met gemeentelijke en pro vinciale aangelegenheden om daardoor door er niets anders voor in de plaats te geven, wat leidde tot een ongebrei delde handelsvrijheid en de middenstan ders bracht tot een""moordende concur rentie voor hun vakgenooten. Met het kwade der gilden, ging ook! het goede vier- loren. Want de gildehroeders kenden hup vak en waren goed onderlegd, wat van het gros der middenstanders van later niet meer 'kon Worden gezegd. Men was bij groote concurrentie toch nog te duur voor den verbruiker eii dit lpidde tot ge zamenlijk inkoopen, tot de coöperatie, de middenstand had zich zelf om hals ge bracht. De coöperaties waren de oorzaak, dat de middenstanders wakker werden en dat hun voormiannen begrepen de hand in eigen boezem: te moeten ste ken, en de coöperaties onnoodig té maken. Als mten inziet dat deze lichamen met het voordeel brengen, dat mten er van verwachtte, dan verdwijnen zij vanzelf, tenzij de bestuurders of aan de touw tjes trekkende buitenstaanders m'etj jpo- litieke bedoelingen de affaires kunstma tig in het leVen houden. Waar in een or delijken, parlemlentair geregjeerden staat, elke nieuwe wet in een behoefte behotort te voldoen, zal took bij invoering' ,van so cialisatie eerst moeten blijken, dat de meerderheid van de bevolking ze ver langt, omdat de bestaande wijze van disu tributie hun nadeelig is. Het was dós de taak der iniddenstandsVereenigSngen daartegen te waken en steeds paraat te zijn. De besturen hebben niet enkel een strijd naar buiten te voeren, doch moeten ook waken jover hun leden naar binnen. Ook deze hebben wel eens een repriman de noodig. Zioo moesten in 1918 de mid denstandsbonden de leden en niet-leden dwingen de prijzen van hun waren in evenwicht te houden met de aanvoeren, waarmtee ze consumentenvereenigingen en wat dies meer zij' onnoiodigl maakten en aan het jgéliefhebber in gemeentewin kels de raison ontnamen. De vakver- eenigïng werkt naar binnen in het 'belang der saamhorigheid der leden, naar buiten staat zij pal voor de gemeenschappelijke belangen. Dit erkent ook de regeering en jstelt o. a. een Jmiddenst.-raiad in, waardoor de middenstandsconsulenten konden ver vallen. En alomi roept men de midden standers toe vereenigt U zet de deuren uwer vereeniging zoo wijd mlogelijk open, leert van elkander en leert ook de be langen van het algjemteen en die van den middenstand in de eerste plaats voor oogen te bonden en te helpen (bevordjeren., Spr. wijst er op dat Handelsbelang ook reeds heel veel in het belang van den middenstand heeft gedaan en roept de leden op allen een lid per jaar aan te brengen, dan is over 5 jaar elk zakenJ mensch in Middelburg lid van de ver eeniging. Spr. eindigt mat de wensch dat alle leden zullen streven ,naar het doel, de vereeniging zoo groot en krachtig mk>r araoor [gejijd je maken tot heil van het bedrijf m indirect werkzaam' te zijn in het belang hej: amemeen en van den Middelburg- van den middenstand. En daar de strijd schen handeldrijvenden en industrieelen om het bestaan steeds moeilijker wordt,middenstana in het bijzonder. roept spr. de middenstanders toe: Houdt het oog gewend op het Zeeuwsch wa pen, welks devies is Luctor et Emergo, wat spr. zou willen vertalen: Al wor stelende zlillen wij1 overwinnen, dat is ook zijn hartgrondige wensch voor allen. Namens het bestuur van de zu&ter- Na deze toegejuichte rede was het de secretaris de heer L. A. Stof koper, die zijn medeleden vergastte op eenige van zijh békende schetsen van den Water kant. De heer Leijdesdorf sprak na méns de bestuurleden in het bijzonder vereeniging „de Hanze hetwelk in zijn den voorzitter tioe, die door zijn leiding geheel ter vergadering was, voerde de i cn aangenanw>n omgang het voor de be- voorzitter, de heer J. P. A. Ma öhgeels,!stu,ursleden steeds een genot doet zijn het woord en wenschte Handelsbelang de veroaderingen bij le wonen, geluk met haar zilveren jubileum, onder j De heer s t o fkope r bracht dank aan aanbieding van een fraaien voorzitters-de jn het algemeen en aan de Midf hamer met zilver beslag en inscriptie. del'burgsche pers in het bijzonder voor De heer Ale wijn se dankte voor de den steun> die de midBenstandbeweging woorden en voor dit geschenk, dat hij' steed&. van haar ondervindt. een juist symbool noemde van hetggeen. De voorzitter sloot zich daarbij Evenals in het toesluit van '19 wordt méésters, secretarissen en van dat hé- treffende het salaris' der ontvangers. In het eerstgenoemd besluit werden zooals mten zich herinneren zal, de sa larissen van dp burgemteesters en se cretarissen geregeld in verhouding lot de gjrootte der toevjojking, (mtet uitzondering var^ de grooter gemeentenVlissingeo, Middelburg, Neuzen, Goes en Zierikzpe). In het toelichtend schrijven, waannée het' conceptbesluit aan de gemeente raden werd toegezonden^ zeggen Ged. Stat)en, dat de drang: tot bezuiniging(..die ook aanleiding' was tjot de circulaire van den Minister van Binnenlandsfche Zaken Van 15 September '22, hen genoopt neeft om' te overwegen (of de 'bestaande rege ling der jaarwedden van burgemeesters' en secretarissen onveranderd kon Mif- ven. Zij werden daarin gesterkt door van' Verschillende gemeenteraden ontvangen adressen. Het kan niet ontkend worden, 2JO0 schrijven zij verder, dat de werkkring deT secretarissen in vele gemeenten omvang rijk gtenoemü moet wjorden en zeker meer werkzaamheden meebrengt dan die -vhtf de burgemeesters'. Wanneer derhalve Van vermindering van jaarwedde kan sprake zijn, dan behoort deze naar het 1011s voorklomt, niet zoozeer üeze functiona rissen als veeleer de burgemeesters h» treffen." De wijlzigingen betreffen daarvan dn salarissen van de Lurgemteeistersniet dia der secretarissen. De door Ged. Staten (ontworpen nieu we regeling leidt tot dé volgende resulta ten, vergeleken met de nu geldende re geling voor de burgemeesters Inwoners Thans Voortaan tot 800 f 900-1400 f 675-1050 801—1200 12001900 900—1275 1201—1600 1500—2000 1125—1500 1601—2000 1800—2550 1350—1912.50 2001—3000 2100-2850 1575—2137.50 3001—4000 2500-3500 1875—2625 4001—5000 3000—4000 2250-3000 5001—7000 3600-4600 2700—3450 Dus een vermindering! met ongev.ae* één vierde. Omtrent de toepassing van 4eze rege ling njeldt het concept-besluit: „Voor de op 1 Januari 1923 in ftutóS* tie zijnde titularissen blijft de regelinft vastgesteld bij (besluit (van 127 Januari .1921 van kracht gedurende den termijn waar voor hun tegenwoordige benoeming geldt. Worden zij herbenoemd of opnieuw be noemd, dan geldt voor hen de bij' dit besluit vastgestelde regeling." Wat de ontvangers betreft, wijzen Ged». Staten er in het beleidend schrijven op^, dat de in 1919 vastgestelde regeling hun ner jaarwedden een periodieke herziet* ning behoort te ondergaan. „Naar het ons voorkomt isl de werkb kring dezer functionarissen tengevolge van de wet van 30 Dec. 1920 (StaatsM'. no. 923) ingekrompen. Wij' achten het in verband daarmede billijk, dat bij vast stelling der jaarwedden met deze reke ning, worde gehouden." Dit geschiedt dan in dier voege dat bij het nemen van het bedrag der gewone inkomsten als grondslag der salarisrege ling, waarbij tot nu toe niet medega- rekend werden de goede sloten van vo(- rige diensten, leeningen, verkoopsommen e. d. thans ook met mee tellen:, de opbrengst |der plaatselijke inkomsten belasting' of der opcenten op de Rijksin komstenbelasting daar deze nu ge heven woraen aopr de Rijksadministratie; de ontvangsten wegens bedrijven welke afzonderlijk neneerd worden; en voorschotten en bijdragen, nader ge- regeld bij bijzondere wetten ^Woningwe^ Landarbeidierswét, e. -u.). 0. 1 de beide vereenigingen te doen staat,aan namelijk steeds hameren in het belang In' feestelijke stemming 'Meef mten nog den middenstand op goede maatregelen.1 tjjd gezellig 'bijeen. De heer C. A. S eh u I te gaf een over zicht van de middenstandsbeweging in het algemeen en wees er op dat de mensch van nature éfceeds geneigd waisl om te vereenigen wat bij elkaar behoor de; dit geschiedde op maatsch. en ook op kerkel. terréin. Enkel véaar kunstmatig die vereeniging geschiedde, die banld ge dwongen werd aangelegd, daar is steeds gebleken, dat de-1höividueele kracht in den Eiensch getracht heeft dien band te verbreken. Als een voorbeeld daarvan wijst spr. op de gildentoen die werden ij j 'j SALARIS VER MINDERING VAN BURGE MEESTERS EN DNTVAN GERS IN ZEELAND. Zooals reed8 u.lt de verslagen van som mige gemeenteraadszittingen is gebleken hebben Ged,.Staten van Zeeland.het ad vies van de gemeenteraden gevraagd een door hen ontworpen conceptbesluit tot wijziging van het besluit van 7 Jan. ook in dit concept-besluit met afwijking van deze regeling de jaarwedde vastge steld voor teen aantal met name genpeenh de titularissen. De regeling zou in werking treden 1 Januari 1923. i*.> opgeheven heeft men een fout begaan' 1921, ter vaststelling van de burge- Na des morgens bevestigd te zijn door ds. J. Hengeveld van Schipluiden, met een predikatie over Johannes X, vers 2, deed Zondag j.l. ds. C. W. Baa- tiaanse, gekomen van Vrouwepol der, zijn intrede bij de Ned. Herv. kerk

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1