!enf lö. 263. IDii&stiag 7 Movsmber ±®%èM< 163e Jaargang Binnenland. lond. ran Uit Stad en Provincie. I.H. ren- KIDDELBURGSCHE COURANT. IG. 3HOCH 922 des xaal *aa oeging", DAARIN lij; voor mannen tnaar Idelburg. .iddafs 3 Stedettfke lOBIJNS. [ïwaren? suwscbe ftcwew* |GrO9d0f£-P ilonboot Iv. ld. v. VB 12.- y 8.- »- 12.- Iri ea 8xr Iseï 8. TO'- JïtN. &TERHOGX PSNB.EK.5 BEZUINIGING RADENWET. Ingediend is een ontwerp tot wijziging van de Raden wet tot bezuiniging op de organisatie der sociale verzekering' door amen voeging der verzekeringsraden Den Haag-Arnhem en afschaffing van de plv. voorzitters der Raden van Arbeid. Verder wordt voorgesteld: de vergoe ding voor dienstreizen van voorzitter en leden, en voor tijdsverzuim van de leden niet langer door het rijk te laten dragen. TIJDELIJKE STOPZETTING VAN BE VERLEENING VAN ONDER SCHEIDINGEN. Het Huisgezin Verneemt dat piet het oog op veranderingen in de wettelijke rege lingen op de Nederlandsche decoraties betrekking hebbende, voorloopdgl geen on derscheidingen, 'behalve medailles, ver leend worden. Zooals men weet is het plan -ie versierselen niet meer kosteloos ter beschikking te stellen. Mi LR ZANDi EN BEZUINIGING. Hel HbM. meldde Zaterdag dat de re- geenck' mtet de firma, die het voorloopige •>atmct voor de ophoogiugswerken aan den spoorweg door Zuid had aangegaan, tot een definitieve overeenstemming ztou ztfjn gekomen. Nader verneemt dit blad echter, d&t de minister van waterstaat de overeenkomst nog niet heeft bekrachtigd en dat naar alle waarschijnlijkheid toch nog eec openbare aanbesteding zal wor den jgehouden per geredeneerd echter, maakt het groot verschil of men is een belijder van den Christus of niet. Gezorgd mloet, dat de wetten van menschen overeenkomen niet de wetten Gods. Spr. hoopt op een volgende vergadering ever dit onderwerp nog nader de spre ken. Met mr. Dieleman wisselden nog van gedachten de heeren Littooy, Brands- ma, Weeda en Den Hollander, waarna de vergadering werd gesloten. DE ZOMERTIJD. Het Hoofdbestuur der Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel heeft aan de Twee de Kanier verzocht den zomertijd te handhaven. En voorts er bij de regeering op aan te dringen pogingen aan te wen den om te geraken tot een internationale regeling. MR. f». BIELEMAN OVER DE PROV STATEN. Uit Z ui d-B e v e La n d. Burg. en Weth. van KapebAe ögb- fcen een onderzoek laten instellen *-tog een deskundigen naar het uurwerk in den monumentalen toren. Medegedeeld Wordt 'dat het thans te- staande uurwerk - is een groot en grof raderwerk met den nog ouden primi tieven spillegang; oorspronkelijk had het slechts één slag werk voor de heele uren voluit, later is er een klein slag werk „ook geheel van ijzer" bijgemaakt voor de halve uren. Kunstwaarde bezit het oude uurwerk niet, slordig is het afgewerkt en op vele plaatsen versleten. Om te laten omWerken in een heden- daagischen tijdmeter zou niet aanbevelens waardig zijn. Het is een uurwerk met zware gewichten, die opgewonden moe ten Worden. Zeker zou het in het belang der ger meente zijn, dat men in den toren plaat ste een achtdaagsch uurwerk met twee slagwerken, dat de heele uren voluit op de groote klok en de halve uren even eens voluit op de kleine klok slaat, ter wijl de kwartieren met één slag worden aangegeven en dan een jiieuwe \vijezr inrichting met twee of vier wijzerbor- den. Zulk een uurwerk biedt de fabrikant te Asten, de heer B. IJsbouts aan voor f 1620. Ook zou het volgens deskundigen gewenscht zijn dat de vier niooie klok ken welke in den toren hangen en zeer 'Maandag namiddag j.l. had le Nisse op verzoek van den buCg'emleesi ter een demonstratie plaats, met den den rijkspolitiehond die gesLationneerd is, bij den heer C. Everirdijk, brigadier titulair der rjjksveldw. te 's-H. Arends- kerke Onder leiding van Eversdijk werd door den bond speurwerk verricht; een spoor dat 22 uren tevoren werd ge legd en steens door re»e i was bevochtigd werd schitterend uitgewerkt, en verschil de oefeningen op den taan werden goed uitgevoerd. Bij de demonstratie was veel belangstelling. Aanwezig was ook de oom- ïiijsndant van de rijkspolitiehondendres- i,.eerfcrigisde te 's-Gravenhage, burgemees ters, en verschillende rijks-'en gemeen^ ieveldwachters uit de onliggende ge- tmteenten, i, Uit N o o r d-B e vela n d. Zondag had het 3-jarig zoontje van den heer W. V. te Wissen k e r k e het ongeluk dat hein een toon in de keel bleef zitten, welke niet verwijderd kon worden met het ongelukkig gevolg dat de kleine na eenige oogenhlikken overleed. 'de Z.) Uit Tholen. 1 Benoemd tot dijkgraaf van den Van- kt.aftenpolder de heer W. A. van Nieu- venhuijzen te Oud Yonem|jeer. Uit Zeeuwseh"Vlaanderen W. D Zaterdagmiddag biij liet verlaten van de haven te Br els kens had er lus- ichen de prov. boot en hét binnenko tonend vrachtschip de „Gideon II" van de N. V. v. Melle'sj Confectionery Works een aanvaring plaats, welke gelukkig uog goed i, afgeloopen. Alleen de Gideon kreeg averij SPOEDEISCHENBE VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. tOnder groote belangstelling van de zijde der werkloozen, die de geheele pu- waarschijnlijk dateeren uit de XVe eeuw^Sl^f h*1 de grootste en de kleinste in stalen !?1J™E1fif^ere"midda® een "poed' 'krukassen en in zwhre kogellagers te If "J60?® ^ifgadenng van den gemeente- doen ophangen. De kleinste gomdat deze t dikwijls moet geluid worden en dan als het Ware van zelf gaat, de grootste welke; üe Anti-revolutionaire kiesvereenïgïng circa 1400 K.g. weegt, om dié veel ge- „Nederland en Oranje" te Middelburg hield Vrijdagavond hare vergadering. Na enkele huishoudelijke zaken te heb ben afgedaan, sprak de [voorzitter, Üe heer mr. P. Dieleman, over de beteekenis der Provinciale en Gedeputeerde Staten. Deze begint met te herinneren aan de uitspraak van dr. Kuvper, dat de Provin ciale Staten niet leven in het hart van het mik Vroeger tonder de republiek was dit anders. Toen beteekenden de Prov. Staten veel meer, hoewel ze reeds toen veel van hun gezag delegeerden aan de Gedeputeerde Staten, iets, waartegen makkelijker te doen luiden, omdat ook dan geen trillingen veroorzaakt worden heer Veilmjaas wegens ongesteldheid af wezig was. Door den voor zilt ter werd onmid dellijk het eenige punt der agenda aaii de orde ge-jteld, namelijk hel voorstel van burg. en weth. naar aanleiding van hel aan den toren. I T'^T fr T Sedert de öefcoortestond van Prinses l™ppo1 der desbetreffende commissie m- JuRana heeft £n dan o?k, de der ^verschaffing, bouwvallige van den toren de groote klok niet meer durven luiden. Deze verbete' ringen aan te brengen was eerste ver- eischte en zou niet meer dan f 340 kosten' In de Maandag Le B o r s s, e 1 e ge houden raadszitting werd de heer J. van de Velde te Ellewoutsdijk met 6 stem Prins Willem I reeds', hoewel tevergeefs, Men benoemd tot onderwijzer aan de had gewaarschuwd Na 1815 is de beteekenis der Staten ingekort. Toch zijn ze van politiek 'be lang1. doordat zij' kiezen de leden dei- Eerste Kamer. Door dit feit steeg iet wat de belangstelling ook \1oor de ver kiezing van leden der Prov. Staten. De vergaderingen der Staten verloopen helaas zonder belangstelling van de in gezetenen. Alle verordeningen, die oge nomen worden, mloeten door de Kroon worden goedgekeurd. Uit Frankrijk heb ben wij te veel de idee van centralisatie overgenomen. De Fransche grond wel verdeelt Frankrijk in een aantal depar tementen, alles wordt vanuit het cen traal igezag bestuurd. Wij, anti-revolutio nairen, willen, zooveel doenlijk, - binnen eigen kring alles uitvoeren. Niet altijd ambtenaren van het centraal gezag. In de Prov. Staten komt altijd nog tot uiting' de volksaard van de verschillen de provincies. Eigenlijk was beter, dat de Commissaris der Koningin ztou wor den benoemd uit een voordracht van de Prov. Staten. Nu heeft een Commissaris wel ietwal van een dwarskijker, gezon den door het binnenlandsch bestuur. De Staten zijn nu alleen baas over polders en waterschappen, en daarin vindt men terug, hoe het zijn moet, baas in eigen huis en kiezen eigen bestuur. Het moet zotover worden doorgevoerd, dat men kiest eigen uitvoerders van de wetten en besluiten, en dat binnen den eigen kring wordt afgedaan wat daar behoort. In dezen tijd wordt aan Ged. Staten zeer veel opgedragen, zoodat sómmige Ged. Staten de kluts kwijt raken, waar door de Qomlnissaris der Koningin, als een geschoold man, te veel invloed er- k-ngt Wij moeten krijgen decentralisatie. De Ged. Staten hebben de dagelijksche leiding en toezicht op de uitvoering der Rijkswetten, ze moeten rechtspreken in geschillen en hebben controleerend® be voegdheid en een advïseerend karakter. In algemeene zin komen hier niet zoo veel de beginselen op den voorgrond. Wel 3btj "het kiezen van de leden der Eerst® Kamer. Het voornaamste werk der Ged. Stelen is het uitvoeren der wetten. Die- openbare schotol aldaar. De heer Lou werse verkreeg 1 stem. t De rcad besloot, wat aangadt de sa laris, regeling van burgemeester, secretaris en ontvanger le handelen volgens, de daaromtrent ontvangen circulaire van Ged Staten. Mén besloot de verordening op los- en Hadgeld aaa de haven voor de volgende zes jaar te laten, zooals ze thans luidt: Met .algemeene stemmen werd een mio tic aangenomen, waarin werd afgekeurd de houding van de heeren, die den aan leg van den spoorweg in Zuid Beveland villen verhinderen en waarin de wensch wordt geuit, dat m'en met spoed het begonnen werk zal voortzetten. Vrijdag hield te Klcetinge de afdeeling „Het Groene Kruis" onder leiding van den voorzitter, de heer J. Straub, een algemeene vergadering. Een schrijven van het bestuur van het herstellingsoord voor zieke en zwakke kinderen werd voor kennisgeving aan genomen. De begrooting voor 1923 wordt vast gesteld op f 350 in ontvang en uitgaaf. De voorzitter zegt dat in de vorige vergadering is besloten tot aanschaffing IIÏIHI1 III MB————a .Maandag de touw van de R. H. B. S. is aanbesteed en heeft de toezegging van den Rijksbouwmeester, dat zoo spoedig mogelijk met den bouw zal worden aan gevangen. Wat betreft de haven, aanbe steed en begonnen is een werk van min der belang, en het plan voor het grootst© werk, het leggen van een nieuwen kaai muur is zoover gereed, dat het nog alleen het fiat van den Minister behoeft. In- tufischen is er op de begrooting een bedrag van f 1.200.000 voor het werk uitgetrokken en men wacht nu de ce- slissing der Kamer af. Is die gunstig dan zal ook spoedig met dit werk wordén begonnen. De heer H u s o n z.egl in zijn repliek o.a. dat hij meent dat de comissie te eenzijdig is samengesteld, de vertegen woordigers der vier vakcentrales zijn in direct belanghebbenden. De heer- L i n d e ij e r meent, dat nieuwe plannen van Goed Wonen kans op slagen hebben, het bouwen van. ge meentewege zal duur zijn. Spr. kent geen gemeente waar f 15 wordt uitbetaald aan geschoolde arbeiders; Middelburg geeft f 20 en alleen aan landarbeiders i' 15. Spr. voelt wel iets voor het idee van den heer Hensel inzake f 1 meer voor loon weer f 1 mioeten betalen voor de verzekerden, ook omdat deze van hun werkloozenkas. Maar toch is een gelijk loon beter. De commissie zou kunnen overwegen aan kostgangers minder te be talen. De leiding van het werk moet loch [beslissen of er al of niet zal worden voort;,gewerkt en daarom kan men ook bij slecht weer 100 pCt. betalen. De heer v. Oorschot zegt nog eens, dal het vraagstuk van den gemeentelijken woningbouw moeilijk is, maar dringt loch op overweging daarvan aan. Ook spr. is voor een uitkeering van 100 pCt. bij niet werken. i 1 De heer Stavevman meent, dat ver- -ven en den bouw van de Hoogere Bur- schillend loon m moeilijkheden leidt, gerschool. Jammer acht spr hel, dat Heefl met f 18 iemand nog tjekort, dan men hen, die zich verzekerden legen jmoel lie[ armbestuur bijspringen. Het V* 1-1 i"-k /--v 1 li f~\ i isr» is/s-n 1 nW htnlr 1-r» n nvt I v plicht van de gemeenschap werkloozen aan werk te helpen; als de oorzaak van de werkloosheid huiten lnm schuld ligt.' De werklooze heeft locli reefht op leven voor zich en z^jn «gezin. Als er geen werk te geven is, dan móet hij worden ge steund. Spr. zou zeker voorstellen even veel te laten verdienen als. in helt vrije be drijf, imjuar is overtuigd dat dit toch geen meerderheid zou krijgen, daarom zal hij Lindeijer sjeunen, als deze voor stelt f 20, al lijdt men ook dan nog ge brek. Als het plan van „Goed wonen" omj te bouwen mislukt dan wil spr. gaan in de richting die de heer Slaverman onlang® aangaf en moet de gem. zelf gaan bou wen. Spr. vraagt of er in die richting) geen voorstellen van burg. en weth. te verwachten zijn. Als men zulk productief werk doet verrichten, waar de woning nood nog steeds niet is opgelost, dan kan men ook gewoon loon uitkeeren. Wiaar bijv. schoenmakers of kleermakers, die ander.-, toch ook productief werk ver richten, ook werkloos kunnen zijn maar niet gesjchikt voor het verrichten v,r.n grondwerk, meent spr. dat die een- eenzelfden steun moeten hebben als aan de werkenden wordt uitgekeerd. Spr. vraagt hoelang men meent f 18 te kunnen géveu. j j i De heer van de Putte hraclil dank aan Burg. en Weth. voor de snelle rege ling, doch hij voelt ook voor de bezwaren van den heer Huson. Er is door den wet houder van fabricage, als voorzitter der commissie gezegd dat f 15 het maxi mum Was, om in staat te zijn zooveel mogelijk te helpen. Spr. voelt niets voor een maximum van f 25, maai- wel voor een lager loon voor vrijgezellen. De heer Hensel ziet het liefst pro ductief werk voor de werkloozen, en vraagl wat imen denkt te doen uitvoeren. Ook zou spr. gaarne vernemen, wat ex- zal komen van de aanleg van de ha De heer Huson wees er op, dal hel aanvankelijk voorstel van den armenraad afw'ijat van dat der commissie, de armen raad achtte f 15 loon voldoende in plaats van f 3 7. Ook de grens voor liet gezins icon v,an f 36 achtte hij te hoog1 en meen de, dat f 25 voldoende is. Als er nu in een gezin 3 personen voor f 17 werken, dan imfoeteu zij dit wel voor f 36 doen, maar een vader van eenige kleine kinderen krijgt maar f 17 in het geheel. Men moei den steun zoo evenredig mogelijk verdee- len Spr. heeft ook bezwaar tegen het uitkeeren van 70 in plaats, van 100 pet. bij slecht weer, dat gaat hij eene rege ling, die sleun bedoelt, niet op. Bij ge woon werk is dat wat anders. Spr. be pleit ook kindertoeslag, bij een steunrege ling', dient 111(311 in legensjjtel'Jing met het gewone loon wel degelijk rekening j te houden mei de kinderen. Ook heli cp een lijn stellen van kostgangers en gezinshoofden acht spr. onbillijk, de eer-! sle heeft alleen kostgeld te betalen, de tweede zijn gezin te onderhouden. Waar i de kostgangers wel niet direct tieeren zullen noodig hebben, meent spr. dat i 12 voor hen voldoende is.. De heer Lindeijer was; eerst niet van plan liet woord te voeren, mjaar nu j burg. en weth. in hun voorstel afwijken van hel voorstel van de cotatinissie •ntcent hij dit wel te moeten doen, en uit j een té zetten, wat hij en de veregenwoor dijer. van den Bes tuur dersbond en hel N. A. S„ in de comjniissie hebben bepleit. Volgens hen was f 18 te weinig', waarop xorleden jaar burg. en weth. reeds gewe zen zijn, die toen de zaak zelf regelden, i Zij stelden daarom f 20 voor. Oak in de werkloosheid op een lijp stelt met hen, die dit niet deden, men onlneéuit daar door den arbeiders* een prikkel 0111 'zich Le verzekeren. Spr. zou f 17 willen vast stellen en i' 1 voor hen ,die zich verze kerden. - De heer Stave r m a 11 meent, dat de hulde toekomt aan de commissie, die een practische regeling wist te ontwer pen, uit vvaardeering voor haar werk wil spr. de regeling der commissie on gewijzigd overnemen. Overigens is spr. heL in vele opzichten eens met den heer Lindeijer. De heer van N i f t r i k acht het een ge noegen te spreken in een vergadering als deze, waar 'het is een eomi bal de générosité; men zoekt alleen een weg 0111 hen te helpen, die buiten hun schuld zonder werk zijn. Ons verstand stelt echter grenzen aan hetgeen het hart zou 'willen doen, en ieder zoekt naai den goeden grens. Maar als bijv. alle ar- gaal niet om1 f 1 meer of minder, maai er mloet worden toegezien, dat werkelijk zij aan het werk worden gesteld, die dit noodig' hébben. Spr. is in igaan zien, dal premièbouw niet best is te volvtoeren. Maar als er werkelijk veel bouwvakar beiders werkloos zijn, dan mioet gemeen telijke woningbouw overwogen worden. Het daaraan besleede geld is productief. Dé heer v. d. Putte is alsrcrisismaat regel wel voor kindertoeslag, maar niet voor 100 pC|. bij slecht weer. Er mp®t eenprikkel tot werken blijven. De lieer Hensel wijst er nog eens op, dat zij, die zich verzekerden, veel la ter bij de gemeente komen en dus voor deel brengen. De lieer v. N i f t r i k wijst er in zijn dupliek o. a. op, dat men gaarne hioven alle andere plaatsen in loon zou uitgaan, maar men moet zoo regelen, dat men het vol kan houden. Vande 70pCt. is Ook verleden jaar weinig gebruik gemaakt, r,.. j i.ansc tingcomm. is de kWestie van kindertoeslag van ledikanten. Bij nadere mformatien besproken, maar men voelde daar dat het is gebleken, dat de firma Straub deze mct aanaing daarmede bij werkversehaf- hetvoordeehgst kan leveren. f fmg te beginnen, als het in het vrije be- Bij de rondvraag vraagt de heer Kor-drijf nog niet bestaat. Eindelijk is mlsn stanje dat, wanneer het materiaal bij de0Ver f 18 eens geworden en spr. legde uitleening beschadigd wordt, die schadezlcj1 daarbij ten slotte ook neer. Bij door belanghebbenden wordt vergoed., jie^ verlccneu van steun mag/ wel verschil Hierop antwoordt de heer Wouda dat j in hel bedrag bestaan, mlaar als arbeid ide vereeniging in den regel die kosten I geleverd wordt, dan moet er ook gelijk draagt, doch dat zij het recht heeft dit - op de gebruikers te verhalen. Ook wordt ter sprake gebracht dat de ligtent die thans in de Groe is geplaatst, niet veel wordt gebruikt, en dat het beter is, deze op te bergen, dan doelloos in weer en wind te laten staan. De heer Wouda zegt dat bij gunstig weder deze wel wordt gebruikt maar nu de tijd daar is, om ze op te bergen. Door den heer Wouda werd toegezegd een onderwerp, de ziekenverpleging be treffende^ op een vergadering te zullen behandelen. loon zijn. De armenraad wil f 15 plus kindertoeslag en een maximum van f 25 art ar dan kan het voorkomen, dat een vakman voor f 5 moet doen, wat een an der, die bijv. geen grondwerk kent, voor f 15 plus eventueelen toeslag doet. In en kele plaatsen is dit stelsel wel getolgd mlaar spr. geeft de voorkeu.r aan een loon van f 20 Spr. hoopt, dat spoedig met de werkver schaffing zal warden aangevangen. De heer v. Oorschot juicht het toe, dal dit voorstel door burg. en weth. ia gedaan en zij daardoor erkennen de beider^ te Vlissingen werkloos zouden maar het doet een middel blijven om tol zijn, zou er voor de overige burgers geem] werken aan te sporen. Als er geld voor weg zijn om hen te helpen. Burg. en lis, zal men zeker gaarne bouwen. Ej- Weth. zijn het eens met de meerderheid j zijn momenteel slechts 30 bouvwakar- der compiisjsie, dat verschil in loon tot beiders werkloos en nog enkele losse groote moeilijkheden zou leiden, ook in arbeiders, die als opperman zouden kinv hel vrije bedrijf is er "toch geen ver-uien werken. Deze zullen reeds werk vin- schil in loon uit oogpunt van de groo-!den bij den bouw van de H. B. S. Wo- te van het gezin. Het uitbetalen van 70ningbouw zou zeker te overwegen zijn, pCt. voelt ieder als een onfcilij'kheid, i maar het is moeilijk met bouwen te he inaar men neemt el- ook in het vrije fce-jginnen in den winter. Spr. waarschuwt drijf genoegen 'mede. Men loopt dan min-er tegen te diep door le dringen in de der gouw weg als het regent. Zoo hard behoeften der gezinnen, regent het niet dikwijls, dat ineu beslist i Thans wordt het voorstel-Lindeijer om moet ophouden met werken. Als er oen'f 20 uit te betalen in stemming gebracht adviseerend lichaam is., ïs het toch nog en verworpen met 13 tegen 5 stemr niet noodig, dat Burg. en Weth. alles men. Voor stemmen de heeren Lin- vernemen; toch zijn zij reeds verre deijer, Van Hal, de Meij, Van Oorschot opgeschoten in de richting van den en Post. wenscli der commissie. Bij de Maal-1 Nu deelt de voorz. mede, dat de schappij. De Schelde zijn reeds veel werk- meerderheid van B. en "Wi. voor f 18 is. lieden, die f 19 verdienen, en dat zal' De heer v. d. P u tt e vraagt wie dan de nog wel minder worden. Men moet nu minderheid is. het werk zoo aannemelijk mogelijk ma-De heer Merckens zegt, dat hij blij ken, maar het moet ook financieel mo- j is de gelegenheid te krijgen ook iets té gelijk zijn. Het is zeker plicht werk 'te zeggen. Wat deze spreker daarop zegt verschaffen, maar alleen zoo lang het is ïriet te volgen. Waj meenen echter dat kan. De raad moet overwegen of het zijn 'bedoeling was te zeggen, dat hij isteun financieel kan worden gedragen, en zor-j verleenen zou aan het voorstel van f 17, gen dal, als er nog meer werkeloozen al vindt hij de geheele regeling niet gréVl, komen, dat het niet te moeilijk of onmo-!eïi voelt hij ook veel voor het voorstel- gelijk wordt hen te helpen. Hel 'touwen Hensel. Spr. wil nu eerst eens afw-artiten voor gemeente-rekening is een vraag- tot de eerste f 10.000 op zijn. Men kan stuk afzonderlijk, waarover spr. nog rijn dan zien hoe alles gaat. meening niet kan zeggen. De heer Slaver-De heer v. Niftrik wil hier alleen man heeft destijds, echter alleen 'bedoeld op zeggen, dat de meerderheid van B. het geven van een premie voor hen, die en Wu door de discussies (Overtuigd is touwen willen. De steunverleening zal f 18 te moeten steunen, nog onder de oogen moeten worden ge-s Een voorstel der heeren Hensel en zien. Het werk aan de haven en aan de'So rel wordt nu ingediend ptm f 18 te H. B. S. staan buiten de werkvef-sihaf- bepalen plus f 1 voor hen, die zich ver fing, maar deze kan er alleen door ver-;zekerden. minderen. Het uit te voeren werk zal i De heer v. Niftrik zegt: Dit komt voornamelijk grondwerk zijn en het ver-'neer op f 19 voor bijna allen, vaardigen van voorwerpen in beton, diel De heer v. d. Putte 'blijft voor f 18. later te pas kunnen komen. Betreffende Over dit voorstel staken de stemmen, de verzekerden, zegt spr. dat mém de loo- j 9 9. Voor de heeren Rost, v. Oorschot, nen niet moet vastkoppelen aan moreele j Lindeijer, Van Hal, De Meij, P. G. Laer- overwegingen, er kunnen tal van re-snoes, Sorel, Hensel en Tournooij. denen zijn, waarom sommigen zich nietDe heer Hensel trekt het voorstel in, verzekerden. De vraag f 17 of f 18 is om stagnatie en uitstel tot een vplgende niet makkelijk te beslissen, spr. meent, dat f 17 goed is voor het langer vol houden van het Werk. vergadering te voorkomen. Het voorstel f 18 te 'betalen, hierop m. a. st. aangenomen. wiordt De voorzitter kan mededeelen dat i Het idéé van de 70 pCt. wordt gehand-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1