THERMQGÈ m. 260 DE KERKNIEUWS, HOESTEN, RHEUMAT1EK, BRONCHITIS, STEKEN IN DE Zld,etc..etc, prijs per doos Fi. 1.25; per 1/2 dooi a i?s ONDERWIJS. LANDBOUW. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. LEGER EN VLOOT. RECHTZAKEN. mm Vrijdag 3 November 1SI& 16i>* Jaargang 555896 H i o n f n'l 3 n d DC KONINGIN IN AMSTERDAM- De Koningin heeft gistermiddag haai traditioneel bezoek gebracht aan de Jor- daan, waar -wederom groote feestelijkhe den waren georganiseerd, en waar volop gevlagd werd. Toch was het te bemerken dat groep jes comtaiunisten telkens proteerden rel letjes te verwekken, die echter niet veel uithaalden. Op sommige punten stonden werkloo- zen, die Koningin bij het passeeren toe riepen Wij hebben honger I s Avonds heeft de Koningin, die we gens haar rouw nog geen schouwburgen bezoekt, met den Prins en de Prinses het concert bijgewoond in het Concertge- nouw; iets wat rij tot nu toe nog niet gedaan heeft. Toevallig was deze avohd geen ge woon concert maar een reeds lang te voren vastgesteld feestooncert ter gele genheid van den 60sten verjaardag van dr. Wagenaar. Op verlangen van de Ko ningin werd geen verandering in het programtaa gebracht. Willem Mengelberg en dr. Wagenaar werden aan H. M. voor gesteld, evenals de componisten Goud oever en Willem1 'Pijper. Aan dr. Wage naar schonk H. M. de zilveren medaille van Kunsten en W. DE WERKTIJDEN IN 'S RIJKS DIENST. ,Het Volk" heeft de Minister raad besloten de werktijden voor het post-, telegraaf- en telefoonpersoneel met een half uur per dag te verlengen VEREEMGENG VAN ZIEKENHUI(ZE|N. Onder leiding van dr. Tk Hoitsetnia is te Utrecht een vergadering gehouden van besturen van ziekenhuizen, met het doel, een vereeniging van ziekenhuizen! op te richten. De oproep was uitgegaan van een voorloopige commissie, waarin o.a. zitting had de heer J. J. Wap, arts te Middelburg. Na een inleidend woord van den voor zitter en eenige discussie, werd besloten, tot oprichting van de vereeniging over te gaan. Blijkens de vastgestelde statuten is de vereeniging gevestigd te Utrecht en heeft züj ten doel, met eerbiediging van de beginselen en het bijzonder karak ter van haar leden, Tiet behartigen van hun stoffelijke belangen in den meest uitgebreiden zin. Leden van de vereeniging kunnen rijn alle in Nederland gevestigde ziekenhui zen, met uitzondering van krankzinnigen gestichten, als bedoeld in de wet tot rege ling van het staatstoezicht op krankzin nigen. De leden van de voiorloopige commissie werden tot bestuursleden der vereeni ging gekozen. MONUMENT MEINDERT V. D. THIJNFJV. heeft zich in Coevorden een co- mité gevormd,om 30 Dec. a.s. bij de j 250-jarige herdenking van deherover' ring van Coevorden in 1672, een moniu- nfent op te r ichten voor Mijndert van der Thjjnen, de eenvoudige schoolmees,ter koster, die zelf het plan van de her overing ontwierp, en met de 1400 man die hij van Rabenhaupt kreeg de koene bestorming verrichtte waarbij hij 2elf voorop ging. Giften voor dit monument worden in ontvangst genomen bij Jac. Bulthuis, Friesche straat 3, Coevorden, Giro 80693. HET HUWELIJK VAN DEN EX-KEIZER. bru^?en^V0IK* wor(*t prinses Hermine, de het kasteel ^enLheinl en Amersfoort, op ,„n n, merongen verwacht als gast jMein v,,u'i;s,r'rk"ud"1' T ie, eedert Beatmok, J5 Zaterdagavond wordt op het w.*, Amerongen een feestbanket ge-4en waarbij, behalve de keizer en die^nlat te familieleden, vele bekenden up de omgeving uitgenoodigd zijn. Zondagochtend tusschen 10 en 11 uur wordt de prinses op Doorn verwacht afgehaald door den ex-hertog, en de ex- nerloain van Brunswij'k. Ie 12 uur zal het huwelijk burgerlijk worden voltrokken. Ie kwart voor een uur zal de kerk- f°°r ds' Vogel van Potsdam wor- hJL i ln de vestibule, waarbij ook Aan hTü PerS"ne61 aanwezig zal zijn. vest ihuif 1i.ner }n de eetzaal nevens'de den Het f fn. couverts gedekt wor- it er van het Neues Palais za' hierbij gebruikt worden. Uit Vlissingen. Op Woensdag 1 November j.l. had de jaarlijksche uitreiking plaats van me- daljes, getuigschriften en gratificatiën voor 40 en 25-jarigen dienst aan de Kon. maatschappij de Schelde te Vlisjsin- g e n. De gouden inedalje van de miaatschap- pij met bijhehoorende gratificatie, voor 40-jarigen dienst werd uitgereikt aan 2 ambtenaren, 1 baas, en 133 werklieden, n.l.: F. Pi. L Plankeel, J. A. Sjmgt, A, C. Lodder, W. J. /Ardew*ijn, v. Biemen^ C. F. Contant, P. Contant, J;. P. Cor- veleijn, H. v. d. Graaf, A,. Q. L. v. d Hevdt, W. Koole, A. J. Ladenberg, J. v. d. Plasse, J. B. Schot, Jl Tielrooy, B'. H. de Willigen. De zilveren medalje van de Maatschap pij met bijbehoorende gratificatie, voor 25-jarigen dienst aan 3 ambtenaren en l baas n.l.: J. v. d. Heuvel, F. R. v, v. Rosevelt- L. J. Versnel, H,. SchoutenL De zilveren medalje met vererend ge- tuiigjselirifl van de Nederiandsehe Maat- Sichapoij voor Nijverheid en Handel, en gratificatie van de kon. Maat. „De Schel de" voor25-jarigen dienst aan de volgen de 27 werklieden A. A. Bedet, J. de Boer, Kj Boersana,' W. J. Bouwens, J. V. Breda, Rt de Bruy. ne. H. J. D.anekaerts, J. J, Delvoye, CA Dia :efrnjaö.se, C. F. H. Dissen, G. C|. Gillivsen, J. Goor, J. C. vt Huizen, A'. .Tause P. .T. J. Rest, Jj. II. Koolwijk, G. I.ievense, A. Nederhand, M. de Nooijer, A. P. Schumfacher, D. vj Soelen, Jt I. v. d. Velde, C. W. Verbeek, H'. Vetter, H'. v. Vlijmen, J. v. Wallenburg, Wille- boer STUKKEN VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE MIDDELBURG. De Kamer van Koophandel voor de Zeeuwsche eilanden te Middelburg, houdt Woensdag 8 November a.s. eene vergade ring des avonds te 8 uur in de raadzaal' alhier. In die vergadering zullen de volgende voorstellen worden behandeld Geen adhaesie meeu*- Waar de verzoeken van andere Kamers om1 adhaesie te betuigen aan door haar genomen 'besluiten tot afzending yan adressen en dergelijtoen aan de diverse autoriteiten steeds talrijker Worden, en! aan de Kamer en haar personeel veel tijd kosten, hebben ook andere Kamers j middelen gezocht om aan dit bezwaar' tegemoet te komen. De Kamer te 's Her" togenfcosch zendt de besluiten alleen ter kennisneming, die te Deventer besloot in principe geen adhaese meer te betui gen en alleen in bijzondere gevallen daar van af te wijken. Het bureau stelt voor ook voor de Kamer te Middelburg in dien geest te besluiten. De inkomende adres sen kunnen dan eenvoudig in de eerst volgende vergadering der Kamer worden overgelegd. Vindt dan een der leden een bepaalde aangelegenheid van zooveel be lang om deze nader te onderzoeken dan bestial hiervoor nog steeds gelegenheid. Met lelmeer vrijheid meende het bureau dat voorstel te mogen doen aangezien het slechts een tijdelijke maatregel zal zijn. Algemeen wordt toch gevoeld dat op de een f andere wijze een middel zal moe ten worden gevonden oim tol meer vrucht bare samenwerking tusschen de Kamers te geraken. Op een door den chef van dc afd. Handel van het departement bij eengeroepen vergadering is eene commis sie gevormd om 'n middel te vinden tot bet vcrmlen van een band tusschen de Kaürers, waarin de gemeenschappelijke belangen zullen kunnen worden bespro ken, zonder dat de zelfstandigheid der lyaimers in het gedrang' komt. Deze com missie zal met bekwamen spoed hare denkbeelden aan de Kaaners ter beoor deeling voorleggen. Afschaffing Varkens- Tmjartkt. Van Burg. en Weth. van Middelburg is, een verzoek ingekotmen om het advies der Kamer te mogen vernemen over de Voorgenomen opheffing der biggennrarkt aldaar, daar de opbrengst ongeveer f 4 per keer is en de kosten om te Vol doen aan de bepalingen van het K.B. tot uitvoering der veewet veel hooger zullen zijn. Hel bureau deelt geheel en al de m|ee- ning van B en W. dat de afschaffing der varkensmarkt geen vermindering van den biggenaanvoer teif gevolge zal hebben aangezien de biggen alsdan in de stallen zullen worden verhandeld. De handel zal dan ook z. i. van de afschaffing' geen na- ondervinden, terwijl blijkens ver leekte inlichtingen ook de landbouwers hiei tegen geen bezwaren hebben. Het bu- bureau stelt daarom voor aan Burg. en Writh. te berichten, dat geen bezwaren Le staan de biggen markt te Middelburg op te heffen. j De Prov. S too m*boo|td ien- 4 ten. De commissie voor het Verkeerswezen heeft rappori uitgebracht naar aanlei- leiding van het voorstel van den lieer A. C. de Vos^ ota de regeering te verzoeken den provincialen stoomjbnotdienst door het rijk te doen overnemen, en bericht aan de Kamer het volgende: 1. De provincie exploiteert een dienst op de Wester-Schelde met stoomtram van HanSjWeerJx naar Vlake. 2. Een dienst op de Ooster Schelde, Het rijk vergoed tot wederopzeggings toe 80 pet. op het te kort van den Wes ter Scheldedienst. Over 1922 wordt dit te kort geraamd op f 207500-Avaar van het rijk dus te betalen heeffjf 166.000, en de provincie f 41.500. De door de regee- ring toegestane subsidie op de Wester Schelde schijnt alleszins ruim de comml toe, moge het in het algemeen rijksbelang zijn dal er behoorlijke verbindingen be staan tusschen Zeeuwsch-Vlaanderen eenerzijds en Walcheren en Zuid-Beve land anderzijds zoo v,alt het toch niet te ontkennen dat de provincie Zeeland bij die verbinding meer belang! heeft dan de andere provinciën en dat Zeeland zich daarvoor een financieele opoffering be hoort te getroosten De provinciale verkeerscommissie heeft er echter reeds de aandacht op ge veegd, dat het veer Vlissingen—Bres- ken-s een onderdeel behoort uit te mjaken van den grooten rijksWeg Bergen op Zoom, Goes, Middelburg, Vlissingen— Breskens Belgische grens en dat dit veer door het rijk behoort te worden overgeno men en behoort te worden ingericht naar de eischen des tijds. Wat 'betreft den Provincialen Stoom bootdienst op de "Ooster Schelde, merkt de comtaissie op, dat de uitgaven daarvoor over 1922 zijn geraamd op plus minus f 80.000, maar dat de minister op een schrijven van Ged. Staten van 13 Dec. '20 op j21 Maart '21 antwoordde jgeen subsidie voor dien dienst te kunnen ge ven, daar die in hoofdzaak van prov. en plaatselijk belang geacht moet wor den., in tegenstelling met de dienstent op de Wester Schelde, waarbij' het alge- meene belang op den voorgrond treedt. Waar deze beslissingen van recenten da tum1 zijn en door de regeering tegen woordig groote zuinigheid wordt betracht verWaeht de commissie van pogingen van de zijde der Kamer in den geest van het voorstel de Vos geen succes. In vebtand met dit rapport stelt het bureau voor op het denkbeeld van den heer de Vos niet in te gaan en derhalve zijn schrijven voor kennisgeving aan te Subsidie Han delsschool. Naar aanleiding van de discussie in de vorige vergadering over hel verleenen van subsidie aan de Handelsschool le Middelburg, deelt het bureau mede, dat binnen het gebied der Kamer gevestigd zijn de navolgende scholen: Ambachts scholen te Middelburg, Goes en Zie- rikzee; Avondscholen voor Nijverheids onderwijs te Middelburg, Missingen ,Goes en Zierikzee; Amlbachtsteekenschool te Kortgene. Industrie- en Huishoudschool' te Middelburg; Vakschool voor meisjes .te Goes en Handelsscholen te Middel burg, Missingen, en Goes. Behalve de Handelsscholen vallen al deze scho len onder de bepalingen der Nijverheids*- onderwijswet, en komen derhalve de net- tokosten geheel voor rekening van Rijk en gemeenten. Het bureau meent, dait het niet op den weg der Kamer zou liggen door het verleenen van een bijdrage aan die scholen de netto-kosten te helpen verminderen. Schakelt men derhalve deze scholen uit, dan blijven alleen de handelsscho len over. Onder creze scholen is ook een, n.l. die te Vlissingen,'welke door de gemeente wordt geëxploiteerd. Het bu reau meent, dat door het verleenen van een bijdraae voor dit doel aan een ge meentebestuur een gevaarlijk praec«dent zou worden geschapen. Wanneer toch later votor andere zaken op het gebied van handel en industrie aan de gemeentebesturen steun wordt verzocht, zullen deze uit de aan een gemeentelijke school verleend® bijdrage allicht de consequentie trekken, dat zij ook vjo-or die belangen op finaneieelen steun van de Kamer zullen mogen re kenen en het bureau meent, dat het niet op den weg van de Kamer ligt bij' te dra gen in de kosten eener gemeentelijke huishouding. Het trekt daaromi zijn v|oor- stel van 28 Augustus weer in en stelt na der voor op het verzoek van de veree niging voor Handelsonderwijs te Middel burg om finaneieelen steun vofor hare dagschool afwijzend te beschikken. Begrooting. Ter vaststelling' wordt ten slotte aange boden de begroiotinig der Kamer voor 1923, aanwijzend in ontvang' en uitgaaf f 12.600 met een post onvoorzien van f 1014. nemen. Kosten en premiën bidj verpachtffigen en ver; kooping'en. Naar aanleiding Van van het adres van de Kamer te Vlaardingen, waarin er hij. de Tweede Kamer op wordt aangedron gen ongewijzigd aan te nemen het wets ontwerp tot regeling der kosten van openbare verpachtingen en uitloven van premien rij' openbare verpachtingen en verkoopingen, deelt de commissie voor de wettelijke bepalingen aan het bureau mede, dat de meerderheid het steunen van het adres zooals het daar ligt o. a. wegens den demoraliseerenden invlotd van de strijkgelden ontraadt, Anderzijds Werden echter bezkvaren tegen het wets ontwerp aangevoerd en werd voorgesteld de regeering te verzoeken 'n wijziging ïn dien geest aan te brengen, dat de instel'-- premie behouden zou blijven doch deze niet gebiedend zou worde voorgeschre ven, zelfs niet bij1 verkoopingen volgens plaatselijk gebruik. Naar het oordeel van dit lid zou aan de notarissen vrijheid moeten Worden gegeven desgewenseht van dit voorschrift af te wijken. Het bureau voelt het meest voor het door de minderheid der commissie aan gevoerde en stelt voor dienovereenkomk stig te besluiten. Een Handelsadreis- boek. Verschillende Kamters besloten uit de gegevens van het Handelsregister een handelsadresbroek samen te stellen. Ver schillende kamers combineerden zich hiertoe. Waar het bureau eene dergelijke uitgave voor Zeeland zeker niet van be lang ontbloot acht, droeg het den secre taris der Kamer op hieromtrent voor- loopig eens te sjor eken met zijn collega van de Kamer te Neuzen. Deze voelde ook veel voor het denkbeeld en zou het ter sprake brengen. Bij een combinatie toch van de Kamers te Neuzen en Mid-j delburg zal het mogelijk rijn een adres boek saam te stellen omvattende geheel Zeeland met uitzondering van Tholen en St. Philipsland. Natuurlijk zal de uitgiave van een dergelijk werk geen financieele offers van de Ivamer mogen eischen en zal het alleen kunnen lot stand komeh wanneer er een uitgever is le vinden die hel financieel risico op zich wil nemen. Het bureau slelt voor hO te mach tigen ter dezer zake nader overleg te plegen met de Kamer te Neuzen en te trachten een uitgever te vinden die het risko dezer zaak bereid is te 'dragen. De secretaris der Kamer kan dan geza menlijk mei zijn collega te Neuzen de samenstelling van het adresboek voor- i bereiden. Zondag 5 November hoopt ds. L. Franke afscheid te nemen van zijn ge meente te C o 1 ij n s p 1 a a t en den vol genden Zondag intree te doen als leeraar in de Oud-Geref. kerk te Amsterdam. 0 Geref Kerk Tweetal te Middelburg: ds. F. Brumer te Hoogeveen; ds. W. L. Korfker te Barneveld. GENEEST IN ÉÉN NACHT De doozen, bestemd voor den verkoop in Nederland, zijn geheel voomett van HOLLANDSCHE etiketten, en van eeo BLAUWE band aan een zijkant. Wij bevelen het publiek ten zeerste atu, hierop bij aankoop goed te letten. (Ingez. Med.) Door J. Dr., 20 j., kellner en J. D. 37 jaar, werkman, beiden te Rotterdam, gedetineerd te Middelburg, is hooger be roep aangeteekend tegen het vonnis vaa de rechtbank te Middelburg van 27 Oct. jl. Waarbij züj wegens diefstal in vereeni ging te Zuidzande werden veroor deeld tot 3 jaar gev. straf. J. M. F., 39 j., slager te Vlissïnge teekende hooger beroep aan tegen he* vonnis waarbij hij1 wegens huisvredebreuk en beleediging is veroordeeld lot 14 da gen gevangenisstraf. De officiervan justitie teekende ïa beide zaken eveneens hooger beroep aan. De arrondissements-rechtbank te Winschoten heeft den verdwenen direct teur der aardappelmeelfabriek „Wester- wolde" te Veelerveen, den h®er R. Noe- boer, in staat van faillissement verklaard. Een bedragi van f 12.000, dat hij' van verschillende landbouwers in De Wei- te in ontvangst had gjenomen, iom het af te dragen aan een kunstmesthandetaar voor gelevcjrden kunstmest, heeft rijn be stemming niet bereikt. Gedeputeerde Staten van Zeeland vernietigde het raadsbesluit der gemeente K o u d e k e r k e, waarbij aan de nieuw op te richten Hervormde school een ge deelte der openbare school was toege wezen Geslaagd te 's Gravenbage voor het examen akte L. O. de heeren C. de Wolff alhier en L. W. Zoeter, te Bruinisse. Tot onderwijzer aan de Chr. school (hoofd de heer J. Hage) alhier is be noemd de heer L. van Wallenburg, te Goes. Mond- en Klau(wieer. De ziekte blijft zich in Z. Holland, naar de Maas'b. meldt, nog steeds uitbreiden, al heeft zij tot dusverre een goedaardig karakter. Een nieuw geval is nog gecon stateerd te Oversehie bïj! den heer P. RoodenbUrg, i n een stal van 75 runderen voorts heeft mep,, pnder Maasdam' een koe onbeheerd aangetroffen, welke blijkens de merken afkomstig1 was van de Rotterdam|sche veemarkt, en ook aan de ziekte leed. Tegen den geleider van de koe welke Woensdag! op deze markt in beslag genomen is, werd proces-verbaal opgemaakt. Verder is te 's-Gravendeel een geval waargenomen, terwijl in een stal aan den 's-Gravenweg) te Rotterdam» de ziekte vermoedelijk ook is uitgiebroken dit moet echter nog nader onderzocht worden. In Limburg, Noord-Brabant, Groningen en Friesland zijn ook verschillende ger vallen waargenomen. M a 1 v e r a a t i én dooreen officier. Het Hoog Militair Gerechtshof deed in hooger beroep uitspraak in de zaak tegen L. J. Th. W., oud 38 jaren, geboren te Schiedam, eerste luitenant bdj: het 13e reg. infanterie,J die in eersten aanleg door den Krijgsraad te 's-Gravenhage was veroordeeld tot vier maanden gev. straf, met aftrek van het voor-arrest en met ontzegging van het ifecht om1 bij de gewapende machl of als militair geëm ployeerde te dienen voor den tijd van vijf jaren ter zake dat bijl te Amsterdam' in den loop der maand Februari 1922 als chef van den post-autodienst te Am sterdam iD functie zijnde en als zoodanig verantwoordelijk voor het uitbetalen van de loonen toekomende aan het personfeel of reeds ontslagen personeel van dien dienst opzettelijk loonlijsten van chauf feurs valsehelijk heeft onderteekend en vervolgens van die valsche stukken ge bruik heeft gemaakt door ze bij rijn verantwoording over te leggen; Van de in deze zaak gehouden plei dooien gaven wij verslag waarbij de ad vocaat-fiscaal verz'waring der gevangenisi- straf .vroeg tot zes maanden en mr. H. Th. Gerlings voor beklaagde pleitte vrij spraak op grond van abnormale geestes gesteldheid Wij het plegen der feiten e« overmacht; Het Hof verwierp beide door den Raadsman opge'wOXpen middelen en be vestigde het vonnis van den Krijgsraad. Met ingang van 1 Nov. wordt, zoo als reeds was aangekondigd, voor 'het hulppersoneel der posterijen het loon geregeld naar den plaatselijken loonstan- daard. Aan de gemeentebesturen is daar voor opgaaf gevraagd van het loon vfca ongeschoolde arbeiders ter plaatse. De Arr.-rechtbank alhier ver oordeelde wegens vernieling': W. H. C., 23 jaar, werktmjan, wonende te Ierseke tot t 3D of 30 d. h. Oe bevolen overplaatsing naar Hr. Mu -.Schorpioen" le Vlissingen voor den sergeant-seiner G. de Haan is in ge trokken en is naar dien bodem overge plaatst de sergeant-seiner A. Reppel van den radio-dienst te Amsterdam. Na te Hellevoetsluis op 's rijks werf in gereedheid te zijn gebracht voor de* dienst is Woensdagmorgen Hr. Ms. ka nonneerboot Braga naar Vli ssiingejn vertrokken onder bevel van luitenant ter zee 2e klasse Merkes omi daar in dienst te worden gjesteld ter vervanging van Hr. Ms. Gruno, die buiten dienst is gestelds. Luitenants ter zee 2e ki. D. O. M. Hetterschij, H. Pitlo en A. S. Pinke dienende aan boord van respect. Hr. Ma.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1