259 Donderslag 2 Nov©mb@ï 165" Ja&rgang H in n e l a <*- 0 tas ii-roe 0$ «fat nummer behoort een Bijvoegsel. S1 ANRPLAATSAFTIlEKi Naa hel Ned. Corr. Bureau van be voegde zijde verneemt, zat een wijziging ran èt regeling van tien standplaatsaftrek in tiet -bezoldigingsbesluit voor burger lijke «n rijksambtenaren niet de-op 1 ju Ij 1922 genoten wed dep km. li as t|en. 1» -«Wt® «VJf -mx'-r BEVOLKINGSCIJFERS Bi//iens de becijferingen die het Cen trale Bureau voor de Statistiek maakte uit de gegevens derjongste volkstelling, is sedert 1899 de gemiddelde leef tijd aJoowel van mannen als vrouwen hooger geworden. De vrouwen blijven haar voorsprong bp! de mannen houden. De gemiddelde leeftijd van de mannen stee$: van 27 j. 1 ml en 26 d. in 1899 tot 27 j. 10 mi. en 13 d. in 1920; die van de vfou wfsteeg van 27 j. 11 nr. en 19 d. tot 28 j. 7 m. en 27 d. Het aantal ongehuwden daalde van 63.09 pCt. tot 58.17; het aantal gehuwden steeg van 33.23 pCt. tot '35.50; dat van de weduwstaat van 3.54 tot 5.93; dat van gesdheidenen van tafel en bed van 0.06 tot 0.09; en dat van gescheidenen van edht van 0.08 tot 0.31. Hef gemiddelde aantal leden per ge.in daalde van 4.81 tot 4.63, wtat fce- KalVe aan geringere geboorten moet wor den toegeschreven aan vermindering van het aantal inwonende dienstboden. Hef aantal vreemdelingen steeg sederf 1899 van 52.989 tot 112.089. Dn stijging was het sterkst voor de Belgen die vermoedelijk na den oorlog hier gebleven zijn. Ze stegen van 14.903 op 30.268. De Duitschers vermeerderden van 31.268 tot 56.351; de Oostenrijkers v»n nat tot 3789. H»M>ROG BIJ WERKLOOZEN- STFAJN. De Minister van Binnenlandsche Za ken heefl aan de gemeentebesturen één Uit ^tad on Provincie. De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekende bij dragen voor woningbouw zullen worden uitgekeerd aan de gemeenten: Aardenburg, ten behoeve van P, B. Verpraet, f 1200; S t, Annaland, ten behoeve van A. Boon Jzn, j1/, gedeelte der bijdrage), f 1050; Graauw en Langendam, ten behoeve van A. Bracke, f 582; Hoedekenskerke, ten behoeve van J. C. de Jonge, f 900; St. Jansteen, ten behoeve van E. Lievens, f 600, en van R. IJseboudt, f 600. Kerkwerve, ten behoeve van P. J. v. d. Cingel, f 1316; K 1 o e t i n g e, ten behoeve van W. H. J. v. d. Hooft, f 600; Oosterland, ten behoeve van J. Stouten, f 600; Oud-Vossemeer, ten behoeve van J. Paape, f 825; Serooskerke (W.), ten behoeve van P. Kesteloo, (restant), f566. o Uit Middelburg. Benoemd met ingang van 1 Novem ber 1922 tot adviseur bij Tiet agentschap Middel burg der Nederlandsche Bank de heer Mr. M. C. v. d. Minne, die tevens door den Agent gemachtigd is per dien datum als plaatsvervangend agent op te treden. Bij Kon. besluit is benoemd tot districts-commandant, tevens inspecteur der Rijksveldwacht, de heer P. J. H. C. Herten, thans inspecteur van politie le kl. te Deventer, vroeger volontair bij de politie alhier en te Goes, later inspecteur te Vlissingen. Gisterenavond had in de sociëteit St. Joris de eerste cursusvergadering plaats, uitgeschreven door de propagan- da-commissie van de afdeeling Middel burg van den Vrijz. Dem. Bond, welke vergadering door een vrij groot aantal leden en verschillende geintroduceerden werd bijgewoond. Voor de pauze hield de heer Ir. D. Bloemsma eene voordracht met licht beelden over den tuinbouw, getiteld: „De weg van producent tot consument". De spreker deed in zijn lezing voorname lijk uitkomen, welke hooge productie- staakten de U it W al ch e ren. j gen met f 100 tot f1150. Woensdagavond hield de Anti-Rev. stemtoen Kiesvereeniging te St. Laurens hare De heer Fraanje stelt voor onï voel eerste openbare vergadering in dezen 1 volkshuisvesting een post memorie uit winter. Door den heer P. Vader werd j te trekken. Aldus wordt besloten, als afgevaardigde een verslag uitgebracht Een voorstel-Fraanj'e om tien procent van de in April gehouden Deputatenver- j te leggen op de vermogensbelasting, on- gadering in Utrecht. Daarna kwam aan het woord de heer J. W. van 't Hoff met eene lezing over „De vrije school". Aan de hand van de onderwijsparagraaf van het program van actie bij de stembus 1922 behandelde spreker achtereenvolgens verschillende punten. dersteund door den heer Berman, werd na een breede bespreking verworpen, met 4 tegen 2 stemmen. De gemeentefcegrooting werd voor 1923 vastgesteld op f 89.568.73. wensch te kennen gegeven, hel gebouw der voormalige bewaarschool zooveel mo gelijk beschikbaar te stellen voor het ge-j bruik door vereenigingen. Hierna sluiting. o Uit Z e e u w s ch-V l aan d eren O. 1>„ In de Diiiidag te Axel gehouden raadszitting Werd benoemd tol lid van het algem. burg. armbestuur de heer A. EiSselbrugge, zulks wegens het overlijden van den heer J. K. Vink. Als keurmeesters voor de op 27 Nov. Een geldleening, groot f 18.000, zat mui-j houden jaarlijksche veefm&rkt wer- mmn worden voor de. restauratiewerken ,len tenoellld de heeren A. C. IJsphaen, gegaan worden voor de restauratiewerken Van"de éeleéenheid tot debat werd '?an ,den met e®n all.0SSing van J- K de Putter Jz. en Levi Dielemlan. van ae geiegenneia ueuaL wc ra hoogste t 600 per jaar, tevens, een Kehrn-dpivs de Uremic voor henasten vaa door verschillende aanwezigen gebruik ,eenin„ de nrovincie moot f15 000 l° len'T,remi® hengsten w gemaakt, welke allen door spreker wer- 5000 r^i mr 2~7 *aar> dl,e verva lfen' ^rden de pre- den beantwoord. met een atlossmg an t ot/uu pei jaaivoor d]le maPkt vastgesteld als ia Na het gemeenschappelijk zingen van i in de vergadering van den Raad der U^Besloten^wercl de keurmeesters ieder Ps. 119 vs. 3 besloot spreker met dank- g ö„™ppntp w/mphlb» on Dinsdaa it Besloten wero ue Keurmeesters ïeaei öehed dezen leerzamen avond. I öemeente Wemeldinge op JJinsüaB jt. 4 5 vei uedlhg te geven, 111 plaats van een gebed dezen leerzamen a ona, werd gunstig beschikt op het verzoek diner daar voor het diner een vori0e van het (begluur der school vtooi Chr. 1 ^r>,at een willekeuri" hooge De op Dinsdagavond .it October le Volksonderwijs oni onderhands van de j coi-elond" 1 Biiffgelceirke gehouden algemeene ,getnteente te huren een stuk grond ach- Breedvoerig 'werd gedbeusseerd ov^r' ter de woning van het Hoofd dier school j jiej. v00i-5pq van B. en W. olm! voor ka- voor de sjorn vant f 2d.— per jaaiI egen merverwarming enz. (gaskachels) den gas- stemde dhr. de Bourgraaf. Mededeelmg v.(st te steUen op g cent Ms. wordt gedaan van de dopr de gemeente j De heef, 0 j hierin een onbiUijk- verschuldjgde bijdrage in de kosten van j j,eia tegenover de andere gasverbruiket's, penningmeester dr v,an der Harst bleek ecrste inrichtinig van den keuringjsddienst, 1 die 16 cent .moeten betalen voor licht- en peiuun0inee»'tt.i ui. v,au uei naisi, meet yOQr yee en vjeesch en Van de raming dat vertr.joedehjk de rekenmg zal sliuten der deswege uit te geven geiden over ^.- Omiaai een willekeurig tiooge prijs was Lg!d'< vergadering van de Chr. Vejr. tot zieken verpleging het Groene Kruis, w.as niet druk bezocht. De vergadering werd geleid door den voorzitter den heer Jac. Boone van Koudekerke. Bij de behandeling der begirooting'voor 1923, ingediend door den circulaire gezonden van den volgenden' i ^os^eT1 er aan ^en kweek van fruit, inhoud j éroenten en bloemen zijn verbonden, wat Mijn aandacht wordt er op gevestigd!bi) de beoordeeling van den prijs dezer dat werklieden, ondanks het feit, dat zij!producten door den consument niet mag worden vergeten, maar zette tevens uit een, dat het wenschelijk is, dat het aan tal tusschenpersonen tusschen producent en consument belangrijk vermindert. De werk hebben, zich toch als werkloos aan geven, en teneinde steun te ontvangen ingevolge de getroffen steunregelingen, soms daartoe door den werkgever in de gelegenheid gesteld, gaan stempelen. Voorts zou niet steeds juiste opgave ge daan worden van de gezinsinkomsten. Na ernstige overweging acht ik het noodzakelijk dat maatregelen worden ge- - troffen om1 verder bedrog zooveel moge- ren brachten, iïjfk te voorkomen. Ik verzoek u dan ook, j In de pauze werd de thee aangebo- fcfij de steunverleening steeds een strenge den, waarna de heer Dr. J. P. Canne- ciontröle te doen uitoefenen en, indiengie,^er sPrak over „Religie en Democra- gevallen v,an fraude Worden geconstateerd eene definitie van deze beide daarvan aan den betrokken officier van begrippen te hebben gegeven, kwam spr. justitie onverwijld kennis te geven, ook lot de gevolgtrekking, dat religie en de in die gevallen, waarin door den slaat mocratie gelijk zijn, wanneer de demo- in de kosten van steunverleening nievt j cratie zorgt niet uitsluitend bij het ma- Wordt bijgedragen. jterieele te blijven staan, maar ook het Voor het geval dat in uW gemeente een5 religieuze in het leven tot zijn recht te ooxnknissie Yan steunverleening hestaat doen komen. zal het mij aangenaapï zijn, 7.00 uw col-j Na deze rede, die evenals de voor lege der commissie mededeeling wilde dracht van den heer Bloemsma met groo- doen van dit, mijn schrijven, onder uit- te aandacht werd gevolgd en met ap- aoodiglng dienovereenkomstg te willen plaus bezegeld, ontspon zich eenige ge- handelen. j dachtenwisseling,' die met het oog op ïk vertrouW op uwe volle medewerking het late uur kort moest zijn. in deze c. q. ook van die der commissie j De Voorzitter der propagandacommis- van steunverleening te mogen rekenen, sie, de heer J. C. Peeman, sloot de bij- Van de testuren der gemeenten waarin eenkomst met dank aan beide heeren ®teun Wordt verleend, zal ik gaarne spoe- en ook aan de heeren, die hunne mede- dig hiervan de verzekering ontvangen werking bij het op het doek brengen Mocht de gevraagde medewerking on- der beelden hadden verleend, de hee- cerhoopt niet worden verleend, dan zal ren de Bree en Step, en met de mede- daarvan het gevolg zijn, dat subsidie in de deeling dat de tweede cursusvergade- kosten van Werkloozenzorg aan uw ge- ring zal plaats hebben op Woensdag 22 dtoente vanwege irüjn departement niet November, en dat dan zullen spreken o me meer zal Worden verleend. de heeren Dr. C. Orbaan eö arts. D. i N. van Gelderen, naar aanleiding van de herdenking van het feit, dat het 100 jaar «WHUWEU» VAN DEN EX-KEIZER, i'ie'lSS ESLfST De hofmaarschalk van Keizer Wilhelm den andere personen introduceeren. Graf van Moltke, deelt aan de pers mede' i dat het bericht uit de „Vorwarts", vol-! U i t VI i s s i n ge n. geus hetwelk ex-keizer Wilhelm aan zijn' De gemeenteraad van VI is sin fctt-uid een kostbaar geschenk zou hebben ®en houdt Maandag a.s. des namiddags vereerd, een bedenksel is- te 4 uur een spoedeischende vergadering j voor de regeling van de werkverschaf- Naar uit Doorn verluidt, zouden o.ni. fin£ en steun aan crisisWerkloozen. als getuigen tSj het a.s. huwelijk van den voonnaligen Duitschen keizer optreden s Keizers zoon Wilhelm', ex-Duitsche kroonprins; Mr. B. J. Kan, secretaris- geB»raal 'in Algemeenen Dienst; mr. dr. F. A. C. graaf van fekirg 'Commissaris jmet een nadeelig saldo van f309.74, welk tekort zal worden getracht te doen verdwijnen. 1 1 In de op 1 Jan. a.s. bestaande vacatu re^ in| 't bestuur (werden herkozen de hee ren dr. van der Harst te Koudekerke, ds.. Koenekoop te Biglgekerke en G. Kodde le Zontelande, terwijl in de plaats van den heer P. de Zeeuw, die bedankt heeft werd gekozen de heer Rademlaker te Me- tiskerke Met groote waardeering werd geconstateerd dat de 'wijkzusjer Sientj'e iAllaard tot aller tevredenheid haar taak volbrengt. Bij Kon. bestuit is toegekend i- aan de Orde van Oranje-Nassau veri on den eere-medaille in zilver aan Jansen, tuinbaas in dienst van i- fa milie van Doorn, te 0 Uit Z u i d-B e v e L a n d. Te K a p e 11 e-Biezelinge werd gis terenavond een comité vpqr christelijke win terlezingen opgericht. Aanvankelijk traden 83 leden toe. In het bestuur wer den gekozen de heeren J. Pottjewijd, voorzitter, ds. Jonker, secretaris, P. Bor stelaar, penningmeester, H. Slabbekoorn, vice-voorzitter en A. de Jager, vice-se- cretaris. 1922/1923 Bij de behandeling der gemeentebe- De voorzitter noemde de levering van het gas en voor koken en industrie een factor, die bij de inkomsten der gas- g rooi mg 192,rapporteerde het raadslid -\\el degelijk meespreekt. Hoogesteger omtrent het onderzoek dezer j heer Dieleman noemde het ondemb 'begrooting. Een Voorstel om de ontvang-1 eratüch om degenen, die er overcom- slen en de uitgaven, voortvloeiende uit de vleeschkèurinigswet op hetzelfde be drag te ramen, wordt idpoi- B. en W. over genomen en aangenomen nï. a. s. Het voorstel van de commissie om den post bezoldiging hulppersoneel ter secretarie ad. f 800.— te schrappen werd aange nomen imjet 5 tegen. 2 sternentegen [Stem den dhr. P. Lindenbergh Az. en de voor zitter. Een voorstel om' den post schrijf- loonen met f 600.— te ver boo ge 11 werd daarna m! a. s. aangenomen. Met 3 tegen 4 stemmen werd het voorstel van B. en W. 0111 voior straatvernieuwinjg f 2300.— uit te trekken verworpen; tegen semden dhni. A. Dominicus, J. A. Dominicus, M. Hoogesleger en I'. A. Lindenbergh. Een plele kamers op na houden, en deze met gas v.enschen te verwarmen, reductie te geven op den giasprijs en achtte dat een verkapte sjubsidie. De heer De Kraker wees erop dat de gasfabriek zonder meerdere kosten, dan de cenoodigde kolen, liet gas, voor ka chels kan leveren. Personeel en toestel len zijn aanwezig en dusi wordt er zelfs nog wiiixt gemaakt op den prijs van 8 ct. zeedat er van sjihsidie geen sprake is. Het voorstel wordt tenslotte aangenomen inét 5 tegen 4 stemmen. 1 Een verzoek om adhaesie te betuigen aan een adres van de bewoners van de Julianastraat, gericht aan den minister vaii irbeid, strekkende tot verlaging van Woensdagmiddag kwam de raacl van Kapel le bij'een. Afwezig de heer Zuid- I'wfPfï DP VGDpydftpr rriAilA rlot toornen, wassende aairide begraafplaats,!Lindenbergh Az., een jaarvveddeverhoo- aan den eenigen inschrijver, J. Marits,ging toegekend van f 25, terwijl de tijde- voor f45.25 zijn gegund. Het fanfare-iii'ke helpster eveneens f 25 verhoogtng korps zei dank voor welwillende toezeg-'van jaarwedde verkreeg. -ging van een der schoollokalen, dochVoorts werd besloten aan den onder- j I vil At lvi v. «»u voorstel van de commissie van onder- qnur_ werd afgewezen, op grond daarvan zoek om dezen post te ramen- op t 1000; rja-i f,,. m,i<>n!,-^n-,i-1 1f werd m. a. s. aangenomen, behalve die van de voorzitter. Een voorstel van B. en W. 0111 de jaarwedde van het Ilotofd {lei- bewaarschool te verhoogen met f. 150 tot 1" 1200 wera verworpen met 3 tegen 4 stemmen; tegens temden de heeren A. Dominicus, J. A. Dominicus, M. Hooge- steger en P. A. Lindenbergh. Een voor stel om de jaarwedde met f 50 te ver hoogen, werd m. a. st. aangenomen. Aan de helpster der bewaarschool werd met 6 stemmen tegen 1, die van den heer P kan wtegens ongeschiktheid der lokalen^ nemer van den omnibusdienst op Vlake hiervan geen gebruik maken. weder f 400 subsidie te verleenen, on- Een schrijven van den raad van Kat-der voorwaarde, dat na afloop van het tendijke inzake de hooge jaarwedden van jaar een rekening- en verantwoording 10111- keurnieester en hulpkeurmeester, zal na* trent het reizigersvervoer worde pver- der behandeld Worden. j gelegdDe begrooting wordt daarna vast- De voorzitter deelt mede het onder- gesteld op feen totaal bedrag in ontvang houd met den heer B. t.tsbOuts over het en uitgaaf van f 63529.13 met een post torenuurwerk; nadere stappen zullen ge- voor onvoorzien van f 896.42i/2 en een daan wdrden om tol verbetering tc ko- voor plaatselijke inkomstenbelasting van men. Ged. Staten geven in overweging f 21.500 tegen f26.500 voor den loopen- om opnieuw de beslissing ut te lokken den dienst. inzake het al of niet wenschelijke van Besloten wordt de beslemming van be- hel tapveribod. waarschool tp onttrekken aan het ge- De heer Ganseman ziet de wenschelijk- bouw, waarin deze lot dusver werd ge heid hiervan niet In. Spr. zegt en drukt houden en het ongebruikte schplogebouw vooral op het woord „jaren", dat in aan de Dorpsstraat daartoe te be steni ge en jaren een proces-verbaal voor dron_mfen. Tevens worden B. en V,7., gemach- kenschap is opgemaakt in Kapelle. ad-, tigd met de onderscheidene vereenigin- viseert intrekking van dit verbod. gen in deze igdmeente in overleg te Iri- De heeren Fraanje en Berman ageeren den omtrent den te bedingen huurprijs tegen deze intrekking, handhaven hun voor het gebruik der voormalige bewaar- ingenomen standpunt, evenals weth. Ze- school. 1 gers. De heer van Wingen steunt het ad- Overeenkomstig hel door B en \Y. aai» vies van den heer Ganseman. Bij stemL geboden ontwerp wordt m. a. st. vast- ming staken de stemmen. Voor intrek- gesteld een instructie voor den ontvanger king: Ganseman, v. Wingen en weth. Ve- der gemeente. Tevens wordt vastgesteld roeke; tegen Fraanje, Berman en weth. een verordening op de heffing eener hou Zegers. denbelasting. Het bedrag dezer belasting De (begrooting ~B. A. wordt go edge- i wordt met ingang van 1 Januari 1923 keurd. bepaald op f 3 per hond. Tegen stemden Hel subsidie-verzoek van de R. K. de heeren J. de Bourgraaf en A. Domi- vereeniging van vroedvrouwen te Heer- nicus. Op voorstel van den heer P. I.in- len, wordt niet ingewilligd. denbergh Az. wordt in deze verordening De motor- en r ijwi el ve ror d en in g werd de overgangsbepaling opgeniomen, <lat liet jgewijzigd; de borden voor maximum- bedrag der belasting over 1922 f 2 zal snelheid zullen verplaatst worden. rijn Een gratificatie voor verricht straaj- j Na 'breedvoerige bespreking wordt makerswerk werd verstrekt aan den ge- voorts besloten een adres te richten aan meentewerkman, groot f 50. de directie der Nederl. Spoorwegen, waar- Ten opzichte van het verzoek van den bij wordt verklaard, dat de gemeente We- heer J. Menheerc om f50 vergoeding meen te Wemeldinge gebaat zal zijn met - per jaar voor zijn schoolgaand kind dat den aanleg der locaalspoorwegen door te Vlissingen ter eere van den lOOen R. K. onderwijs ontvangt te Hansweert, Zuki-Beveland volgens het ontworpen plan verjaardag van mej. Wed. Engels-Anjon stelde weth. Zegers voor afwijzend te. en een spoedige exploitatie. U11 UI 15 fhsteren voor een groot deel door den beschikken. Weth. Vereeke uil f25 per Een voorstel van B. en W. om de Lynden van Sanden- re'"en en 'w4nd bedorven. De verlichting jaar verstrekken. Dit laatste voorstel wterd kastanjeboow bij het perceel van den der Koningin ïn Van de eereP°or' voorheen en thans" aangenomen met 4 voor; tegen de hoe- heer H. Pieterse te rooien, wordt aan- dat ei- onderteekenaars; op het adres stonden ,die taeer verdienden ,dan werd voorgewend. Dif adres geldt de huurders van woningen, van de vereen, tot ver betering van de volkshuisvesting te Axel, woningen ,die (met rijkssubsidie gezel zij ai en volgens advies van den min. ran Arbeid een weekhuur moeten opbrengen gelijkstaand met een daggeld van den be woner. Een verzoek van bewoners van den Oudenweg om verbetering van den weg werd eveneens van de hand gewezen, omh dat hel verzoek de bedreiging inhield, dat als de raad -een mtaalregelen nam tinén zich zou wenden tot Ged. Staten De raad erkende dat die weg' verbetering emchte, doch aangezien de Noordpilder daarvoor onderhoudsplichtig is, wenscht de raad een afwachtende houding aan te nemen, hoewel men niet ongenegen was on; subsidie te verleenen. Aan het verzoek van 12 vaders van schoolgaande kinderen 0111 vergoeding voo' schoeisel zal worden voldaan; zoo oo.i aan een verzoek van zes hoofden van gezinnen om ontheffing van school geld s Naar aanleiding van een af- en over schrijving begrooting '22 kwam aan liet licht, dat we (met de Warenwet nog .ach teruit zijn. Hel blijkt nd. dat de gewone plaatselijke keurmeesters niet meer rno- gfen keuren als er b.v. iemiand met be dorven visch 'komt leuren, dan moet er eoi ,1 een keurmeester uit Goes zijn, die de waar goed of afkeurt. Gebeurt dat met, dan koopt het publiek op goed ge luk af, terwijl voorheen de kooplieden v.ich moesten wenden tot den plaatselij ken keurmeester, alvorens ze visch of ■.'eesch mochten uitventen. Bij de omvraag stelde de heer Dekker (oud-geref.) voor mn in de politieverorde- -j'ng ook het vloek ver bod vast te t*,,gen waaromtrent de voorzitter toezegde éen volgende vergadering met een voorstel van B. en W. te koïnen. t- De feestviering in de Noordstraat Otrecfit; graaf Bentinck en de adjudant neut worden on,t- va» den ex-keizer Ilsemnnn stoken. De electrische verachting slaagde, doch die met vetpotjes kon niet tot haar recht komen. ren "Zegersen Fraanje. genomen. Tegen stemde de voorzitter. Alsnu kwam in behandeling de ge De onderwijzers bij het lager onder- meenlebegrooting 1923. "Over het voor-wijs worden aangewezen ajs onderwijzers stel der commissie om het salaris van bij het vervolgonderwijs, den ambtenaar ter secretarie te verhoo- Bij de gewone rondvraag wprdt de - --V nrutin Uit Zeeuwseh-Vlaanderen iW. D Dinsdagavond vergaderde de raad der gemeente Cadzand. De heeren W. de Die en I. M. de Bruijne waren beiden afwezig, na voor afgaande kennisgeving. Laatstgenoemde door ongesteldheid. Het kohier no, 2 der belasting op de honden wordt vastgesteld op een bedrag van f 17. Het verzoek van den heer I. H. Mul- lie, om eervol ontslag als schoonhpuder der secretarie, met ingang van 1 Janu ari 1923, wordt ingewilligd. Aan den heer J. A. Blankert wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend als Secretaris, Ontvanger, en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, ingaande 1 Januari 1923. De, borgtocht voor den te benoemen Ontvanger wordt vastgesteld op f 2500,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1