THERMOGENE Vrij lag 27 Oetober t&MM* Uit Stad en Provincie. DE 1 n ti e n 1 a n d. ra KERKNIEUWS. ONDERWIJS. HOESTIN, RHEUMATIEK, BRONCHITIS, STEKEN IN DE ZU,<*c «c. ONZE FINANCIEELE TOESTAND. RECHTZAKEN. LANDBOUW. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ, UNfo- 2-«>4: MIDDELBURGSCHE 16.1' Jaargaf}? Mij éit mummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. Mini-ster AalHerse is betrekke lijk kort geweest in zijn beantwoording van de aigemeene beschouwingen over de arbeidsgesohillenwet'. Hij kon zich te genover de meeste opmerkingen bepalen tot een andere kWaliteitsfceoordeeling ■<want ook hij meende dat er «van de practi- sehe gevolgen geen te groote verwach tingen mogen gekoesterd worden. Met de heeren Scihaper en Brautigam was hij' het eens dat veel zal afhangen van de machtsverhoudingen; maar eenzijdig noemde Mj hun opvatting alsof de tegeta- stand altijd van werkgeverszijde komt. Alleen het principleele betoog van mej. van Dorp, die de beslissing wil over laten aan het vrije spel van de economi sche krachten, vond een forsche bestrij ding Mj den minister. Hij ontkende dat ar beidskracht louter een koopwaar is als steenkool en ijizer. Bovendien Wees hij op de ellendige gevolgen van de staking. In haar dupliek bestreed mej. Van Dorp, dat de klassieke liberale leer zou inhouden dat arbeid slechts een koopwaar is. Als men zegt, dat hét loon afhankelijk is van de werking v,an vraag en aanbod, is dit alleen het constateeren van een feit, evenals dat de prijs van goe deren afhankelijk is van die werking. Dat kan ook niet anders, omdat in dien prijs het loon zit. De Minister zegt, dat het loon afhankelijk is van een complex van' economische omstandigheden. Vraag en aanbod is voor spreekster dat complex en nu heeft spreekster gisteren betoogd dat nooit een Rijksbemiddelaar dat com plex zal kunnen overzien. De Minister sprak over de ellende, voortkomend uit de staking. Hij zal spreekster zeker geen hardheid van gemoed toedenken. Spreek ster heeft alleen een ander inzicht in dezte dingen. In Australië, het paradijs; van den arbeider, wordt alles gedaan om de staking te voorkomen, doch die wet geving daaromtrent was een volkomen mislukking. De voornaamste zakelijke kwestie van het deibat betrof het boekenonderzoek. Dit i- niet verplicht; bij acte van eotoH prolmi- kan men dat boekenonderzoek bij de enquête buitensluiten. Soimtaiglen zooals de heer MichiielÈseh betreur den die vrijlating. Anderen daarentegen wilden het geheele boekenonderzoek schrappen, zooals de heer S n oie c k. Hie^Jkemiain s. De Minister zei toet schjrik van dit voornefmon gehoord te hebben. Z. i. (moet in groote conflicten, die het geheele volk .iken, de regeering het recht heb ben een enquête in te stellen. Bïj de artikelsjgewijze behandeling is op aandrang van den heer Sn. Hen- kemn;nfo dat dan ook uitdrukkelijk in de wel bepaald door invoeging van de woorden: in gevallen waarbij in ernstige mate het algemeen belang "betrokken is. Toen werd de bepaling aangenomen toet 67 tegen 13 stetomen. En het was ook in -die verhouding1 dat het geheele wets voorstel werd aangenomen. Tegen stem den: de Vrijheidsbond, mej. v. Dorp, en de twee plattelanders. Vooral was bij de stempning over het atokel openend de mogelijkheid van het eisjehen van boekopening, deze zelfde groep nog ondersteund door eenige Ie- van rechts w. o. 7 katholieken, zoodat dat arlikel 26 tegenstem|hiers kreeg tegen 50 voorstemtaers. De middelen zullen vermoedelijk wel 12 millioen te hoog zijn geraamd. Voorts is geen rekening gehouden met de annuï teit, welke eerlang zal zijn vast te stel len in verband met de vrijwillige ouder- domsverzéfeering, waarvan het bedrag wellicht op 15 millioen is te stellen. Ook zonder met het tekort op de spoorwegen rekening te houden, moet het tekort 27 millioen hooger worden- geschat en op 69 millioen aangenomen. De regeeriag stelt zich voor, dat in volgende jaren het tekort met 37*/2 mil lioen zal dalen ten gevolge van bezuini gingen, waarvan 't perspectief thans wordt geopend. Zij zien daarin weinig heil. Dat de Regeering voor de dekking van een gedeelte van het tekort gebruik wil maken van 10 millioen uit de over schotten van 't leeningsfonds is h. i. niet geoorloofd. Het beoogde doel, n.l. vermindering van die openbare schuld kan ook wor den bereikt door het overschot van het Leeningsfonds te doen strekken tot dek king van buitengewone uitgaven. Ook is het h. i, ongeoorloofd het ge raamde tekort op de spoorwegen over 1922 op den crisisdienst te brengen. Een dergelijke financieele politiek ach ten zij zeer gevaarlijk. Andere leden vitoden in de nota be treffende den toestand van 's lands fi nanciën wel degelijk lichtpunten. Voor de beoogde versobering is noodig de wij ziging van wetten, die, zoolang ze nog niet gewijzigd zijn, uitgevoerd moeten worden. Dat vele bezuinigingen dus in perspectieven moeten bestaan, is dan ook verklaarbaar. H. i. verdient de re- geering lof voor hetgeen zij nu reeds heeft bereikt. Eenige leden hebben verklaard, zich zou aanvangen, geen vreemde kinderen tot de schofol zouden wonden toegelaten. Ook wotog daarbij de vrees, dat een onge limiteerde toelating ,van het aantal kin deren den Nederlandschen Staat tot steeds hooger uitgaven zóu nopen. Een nadere 'bespreking, welke de Mi nister onlangis' met het bestuur der school had, heeft hem' echter de toepassing van dit beginsel in zooverre doen verzachten, dat Voortaan niet-Nederlandsche kinderen tot de schofol zullen mógen worden toe gelaten op de volgende drie voorwaarden, welke het 'bestuur zonder bedenking aan vaardde a. dat bij den aanvang; Van een school jaar jn eenige klasse nog plaatsen be schikbaar zijn, die niet zijn of worden Ito/ genonïen door Nederlandsche kinderen, aan wélke bij' de toelating steeds de vofor- rang' moet worden verleend W. dat indien gedurende een school jaar voor Nederlandsche kinderen in eenige klasse plaatsing wordt verlangd es door hun toelating het aantal kinderen jgrooter z)ou worden dan het in die klasse bteschikbare aantal plaatsen, de niet Ne" derlandsche kinderen de Masse of de school toOeten verlaten, votor zoover het aantal beschikbare plaatsen daardoor zou borden overschreden. In dit geval mfoét het laatst toegelaten niet-Nederlandisfohe kind het eerst de klasse of de schofol ver laten, en zoo vervfolgens, tot alle 'beschik bare plaatsen in die Maslse zijn inge nomen c. dat hun toelating niet leidt tot ver grooting van het schoolgebouw. Aan de ouders of verzorgers van niet- Nederlandsche kinderen, die op schofol zijn of worden toegelaten, worden deze voorwaarden dpor het bestuur Schrifte lijk medegedeeld, voor wat betreft de te zullen verzetten tegen elke aanran-p*1"81011 200 ^dig^geUik^en voor wat ding van het gebouw onzer sociale po- oletreft de patsten toj elke toelating. litiek, in de laatste dertig jaren met zoo veel moeite opgetrokken en tegen alle maatregelen, welke een vermindering van cultureele zorg zouden medebren gen. De aangekondigde geleidelijke af schaffing van de Huurcommissiewet is h. i. zeer bedenkelijk. Ook zullen zij weerstand bieden tegen de verslechte ring van het onderwijs en de afbrokke ling van het Rijkstucht- en opvoedings wezen. Ten opzichte van de bezuiniging behoort h. i. de nadruk te worden ge legd op ontwapening. Vele leden zijn metode regeering van oordeel, dat het grootste cultureele, hy giënische, sociale en defensieve belang op dit oogenblik ligt in de veiligstelling van den gulden, waarvoor alle andere belangen wijken. Verscheiden leden zijn ernstig onge rust over het groote bedrag aan niet ge consolideerde schuld dat voornamelijk de eerste zes maanden nog wel tot een veel hooger bedrag zal stijgen. OE NEDERL. SCHOOL TE BRUSSEL Op de vragen van den heer Van Zadel- hoff betreffende het niet-toelalen van niet-Nederlandsche Kinderen tot de Ne derlandsche school te Brussel, antwoord de de Min. Van Ondterw. enz., dat niet van de „Nederlandsche school" te Brussel móet worden gesproken, doch van de „Nederlandsche Christelijke school vfoor lager en meer uitgebreid (lager onderwijs", aldaar. Op verzoek van den Minister van Bui- tenlandsche Zaken, ten laste van wiens Departement deze school een jaarlijksch subsidie ontving, heeft de Minister er In toegestemd de schooi met ingang van 1 Januari 1922 onder het beheer van zijn Departement te nemen. Het was hierbij' de bedoeling, dat voortaan een subsidie zou worden toegekend, zooals soortge lijke scholen dat in Nederland genieten ingevolge de Lager-onderwijswet 1920. In overeenstemming hiermede beschouwde hij en beschouwt hij nog de Brusselsche Door deze drie vfoorwaarden wordt het overwegend Nederlandsch karakter van voorwaarde uit zuinighedsfoverwegng er voor waakt, dat niet, mtet ontlasting van de Belgische 'beg(rooting, het onderwijs wan een aantal buitenlandsche kinderen ten laste van Nederland wordt gebracht. TEGENSPRAAK. Naar de Haagsche correspondent der Msfct. uit de beste bron verneemt, is Jiet bericht van Het Volk', als zou toet ingang van 1 Januari a.s. voor groepen lager personeel aan de departementen de 51- urige werkweek worden ingevoerd ge heel uit de lucht gegrepen. Uit Noord-Beveland. In een vergadering1 van het Nutsjde- pai lemen t Noord-Beveland behandelde Woensjdag j.l. dr. Cannegieter uil Midi delburg te W iissenkekke de vraag: Wat is godsdienst?. Na een inleidende Wat is godsdienst!? Na to inleidende ver gekozen had, zétte spreker uiteen, wat godsdienst is: het besef van een jgfeeste- geen gelijkmatige uiterlijke vormen. Hij' constateerde, dat een en ander vrij een voudig' is en door ieder werd ingezien, tajaar dat traditie en omgeving de groote imacht is, die het algemeen naleven van dat beier inzicht tegenhoudt. Na een pauze g)af sjpr. aan, wfat z. i. wèl godsdiezs is': het besef van een gees- Mjke kracht in naast of boven de stof felijke wereld en waarbij de eenheidsge dachte in al het bestaande een hoofdken merk is. Door tal van pakkende voorbeel den iuit en 'buiten den Bijbel wist spreker zijn woorden te verduidelijken. Hij vond in de zaal, door bezoeker^ uit alle deelen van 't eiland gevuld, een on afgebroken aandachtig gehoor. De voor zitter bracht hem den dank der aanwezi gen, die deze woorden (toet een warm' ap plaus bezegelden. 0 Besmettelijke z'iekten. Het ttantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 15 tot en met 21 Oct. bedroeg in de provincie Zeeland: Roodvonk: Vlissingen 1. Diphteritis: Hoofdplaat 1, Zierïkzee 1. Na nauwgezette overweging heeft hel kerkbestuur van Kruinïngen be sloten het gebfouw der Ned. Herv. kerk toet gas te verlichten daar de olielampen dringend verbetering behoefden. De aan leg van de leidingen bluiten en in het kerkjgetbu'W is opgedragen aan den heer C. Oele, door wiens tusschenkotost ook de lampen voor hangend licht zullen worden geleverd. De bedoeling is1, er nog dezen winter gebruik van te maken. Dat de Kamer nog niet wilde aan het wetje dat feitelijk vooruitliep op de af schaffing van het ministerie van L., H. en N., hebben we gisteren reeds gfotoeld. De tegenstand was van dien aard dat Mi- nUer ft* he, ,h*ar weer De Sftï Ned. Herv, Kerk. Bedankt voor het beroep naar Vlissjn- gendoor ds. A. A. Dönszelmann, te Wfor- kuto. OENEEST IN ÉÉN NACHT rauspar doos fi. 1.25; per 1/2 doos a wt De doozen, bestemd voor den verkoop in Nederland, zijn gebeel voorsden van HOLLAMDSCHE etiketten, en van ma BLAUWE band aan eeav zijkant. Wij bevelen het pnbliek ten zeerste hierop 'bij aankoop goed te letten. (In0ez. M«#.) beslissing over die kwestie zal eerst vallen bij de behandeling van de begroo- 'tiiy. £en8 Voorloopig Verslag der tweede Kamer op Hoofdstuk I der be grooting betoogden verscheiden leden, dat 111 de nota betreffende den toestand van 's lands financiën het tekort te gunstig is voorgesteld, ,.D® middelen zijn te hoog geraamd. De videndbelasting kon veilig niet op 11 tink °Pi. 1° millioen worden geraamd. OK IS het nniniot het lager onderwijs hier te lande. Hier door stand van den -aanvang voor hem' Vast, diat het onderwijs aan Nederlandsche kinderen, te Brussel woonachtig, aan deze school regel mpest zijn- Wel was het hem bekend, dat ten tijde van den o ver ging naar zijn Departement, behalve ruito 60 Nederlandsche kinderei^ oolk! een twintigtal buitenlanders de school be zochten, nl. 33 ;i 4 Duitschers!, 1 Italiaan, 1 Rus en de overigen Belgen, vermoeder lijk allen Vlamingen. Maar bij het natuurlijk vooropstellen van het Nederlandsch karakter van de school, die onder toezicht staat van den Inspecteur van het lager onderwijl in de inspectie Breda, en welker onderwijzers krachlens art. 110, eerste lid, der Lager- onderwijswet 1920 aanspraak hebben op den accijns op suiker wik, J ni V&j pensioen ten laste van het Rijk, moest een en bier hooger te rame i herhaling voorkomen worden van hetgeen Ook voor den vIppc*!, - I bij; den aanvang wan het schooljaar in verdere daling te verwa 1S. September 1921 was geschied, nl. dat aan millioen van den tabaksac k 1 een^>e Nederlandsche kinderen de toe- gere raming met 2 miljoen''"5660 j ga"g tot de school geweigerd werd, omdat culatief. Een raming van on JcmSpC" de beschikbare plaatsen reeds door bujr rk» rorfolr-or-kt1 noen voor tenlanders waren ingenomen. Vooral dit laatste leidde er den Minister in Augustus 1922 toe, te bepalen, dat met het nieuwe schooljaar hetwelk 15 September 1922 de zegelrechten 1S niet te verdedigen. De rammg van het winstaandeel van de Ned. Bank ad 14V„ millioen is te hoog De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekende bijdra gen voor woningbouw, zullen worden uit gekeerd aan de gemeenten: Axel ten behoeve van P. J. Boert, 1' 720; van A. Naeije f 870; van P. en C. v. Wiemeersch (restant) f 1890; B or s sijel/en ten behoeve van M. v. 't Westeinde f 1050; f Cl in ge ten behoeve van H. Th. Fer- ;ket f 840; ZaaltnfSlag ten behoeve van C. de Boka f 570; Ziergkiztele ten behfoeve van J. J A. v, Velthoven f 4240. UitMiddelburg. Na een rede gehouden door een hoofdbestuurder van den Alg. Nederl. Werkmeestersbond, is alhier opgericht een afdeeling van bovengfenoemden bond met aanvankelijk 7 leden. Hedenmorgen was men in de woon kamer van het hoofd van het meisjes paviljoen van IKinderzorgj alhier be zig was te stoelten in een pannetje op de kachel. De vlaito sloeg in de wasi en doordat een plaat achter 'de kachel te dicht bij' het behang is aangebracht, ge raakte dit aan het branden. De kamer en de serre brandden gjrootendeels uit, ter- j wijl de naar buiten gesleepte meubelen ook veel brandschade bekwamen. Het vuur werd geMuscht door het personeel der stichting met daar aanwezige slan gen op de waterleiding, terwijl ook de politie met minimaxen, en het personeel der stadisschuur aanwezig waren en hulp verleenden. De brand bleef tot kamer en serre beperkt. De afdeeling Walcheren van de Nederlandsphe reisvereeniging heeft be- :loten haar 10 jarig bestaan op 15 Dec. te vto.ren toet een feestavond in het Schuttershof. Wat wij van de voorloopige plannen hoorden, doet ons overtuigd zijn, dat die avond heel wat belooft. i Uit Z u i d-B e ve 1 a n d. In het lokaal Obadja te Kapiefile werd de eer ate Nutsavond Donderdag ge- honden. Als spr. daartoe uitgenoodigd, en ingeleid door den heer A. C. Abrahamspi trao op dr. J. D. Sch(midt die sprak over de betrofenisjgebmiken in verband m«ti bijgeloof uit touderen en nieuwe ren, tijd. In de pauze werden lichtbeelden ver toond ter illustratie van het meegedeelde Te Breda is geslaagd voor het exa men vrije- en ordeoefeningen de heer C. Glerum' J.Pto, te Schore. Benoemd tot hoofd aan de bijzon dere school op gereformeerden grondslag te St. Annalja{hd, de heer C. Hage Qz. geboren alhier, en thans onderwijzer aan de bijzondere school te Borssele. Geslaagd te Den Haag voor het on derwijzersexamen, de heer D. Jansen te Terne uzen. Arr.-Reehtbank te Middelburg In de zitting van heden zijn uitgespro ken de navolgende vonnisjsen: art. 251bis (abortus) W. F., huisvr. J. de K., 39 j., Middelburg, 4 m'. vooTw. mei proeftijd 3 j.; mishandeling: A. J. B., 44 j., visscher, Clinge, f 15 of 15 d. h'., P. M'. C. Bt, lijuisvr. W. F. de K., 33 j., werkvrouw Ooslburg, f5 of 5 d'. h.; diefstal: W. B., 43 j., arbeider, Rilland Rath, 3 maanden gevang.; beleediging: W. S., h|uisvr. M. P. S., 40 j., Vlissingen, f 10 of 10 d. h'. 'd. hechtenis: diefstal. J. G., 20 j., stoker, Middel- buiig, f10 of 10 d. h.; i huisvredebreuk, beleediging en vernie ling: J. M. F., 39 j., slager, Vlissingen, 14 d., gevang'. overtredingen rijksbelastingen: Th. Fr. B., 36 j., schipper, Terhagen (B.), f 200 of 3 m. h.; D. D. 42 j., werkman, West dorpe, f50 of 50 d. h., J. B. D., 33 j,^ werktofcm, Asseneede (B.), f 25 of 25 d. h., N. M., 52 j., Sjchipper, Gent (B.)^ f 250 of 4 m. b., E. iP. H. Ct, 25 jt, .sfotupper, Antwerpen (B.) f 194.20 of 3 to. h„ L., 34 j., schipper, Hingene (B.), f 30 of 30 d. h'.j B. H., 18 j., fabrieksmeisje, Clinge (B.), f 20 of '20 d. h.; D. A. D„ 45 jschipper, Gent (B.) f 238.40 of 4 m. H. Oi,, 55 j„, handelaar, Beveren (B.), f73.50 of 2 m. hjh., G. v. S., 23 j., Schipperskinedht, Harlingen, f 5 of 5 d. h., J. W., 35 j., id., Terneuzen, f 5 of 5 d. h., W. v. d'. V., 37 j., schipper, 's-Hertogenbosch f 10 of 10 d. h., K. P. R., 58 j»., icf.y Groningen, f 15 of 15 d. h., K. P. R., 58 jt, i«l, id,, f 20 of 20 d. h., H. S., 57 j., dchippers- knecht, Rotterdato, f 5 of 5 d. h'., M. de Rr., 29 j., id. Terneuzen, f 30 of '30 d. h., M. de 'B., 29 j., id(. icB. f 35fof 35fdj h., G J. R.. 25 j., idl 's-Her(fogenbosch, f 10 of 10 d. h,., P. V., 27 j., id. Hardinx- veld r 10 of 10 d. h., A. C. de B., 35 j,, ScimqVer, Sas van Gent, f 15 of 15 d. h'., M. Bf., 15 j., Zonder beroep, f 15 of 3 w. tS.; diefstal in vereeniging bij herhaling: J. D., 37 j., werkmjan, Rotterdam1, ge detineerd, te Middelburg, tot 3 j. Na zonder aftrek der prev. h., en J. D., 20 j., kellner Rotterdato, gfed. te Middel burg tot 3 j. gevang, toet aftrek prev. h. (beleediging: H. P. G., 41 j., landbou wer, Kapelle, f 10 of 10 d., h.; diefstal' P. J. van L., 37 j., zeetoan, Ataster- dato, f25 of 25 d. h.; mishandeling: P. v. d. B., 37 j., leurder, Ierseke, 'MO of 10 d h.; beleediginlg ambtenaar: W. B., 28 j., oesterkweeker, Ierseke, f20 of 20 d. h Fr. M., 29 j., koopmaan, IeT- jeke, f20 of 20 d. h.; overtreding ^r- bfcidswel: P. v. W., 22 j., raïjonchef, Middelburg, bevestiging van vonnis van den kantonrechter; im&sbandeiing1: D. G., 36 j., visscher, Terneuzen, f 15 of 15 d. hl., A. v. A., 26 j„, arbeiderKoewacht, 14 d. glevang, D. A, v. A., 19 j., arbeider, id 14 d. gev., A. v. O., 46 j., kloddenkofoptoan, Koewacht, 6 w. gevang., E. v. O., 24 jt, vlaswerker, id., 14 d. gev.; T (beleediging1: A. v. O., 46 j., Modden- koopmtan, Koewacht, 3 w. gev., Th. P., 35 j., kooptalan, Hulsft, f 15 of 15 d. h-, P. de R., 21 j., vlasser, Clinge, f 25 of 25 ld h.; tai-lhandeling: L. v. D., 36 j., landbou wer, Axel, vrijgesproken; overtreding rijksbelastingen: M. M. T.., 17 Is- briek'stmjeisje, Clinge, f 15 of 3 w. t.s. Vee-invoer 5 n België. De directeur-generaal van den land bouw brengt ter kennis van belangheb benden, dat overeenkoitostig een besluit der Belgische regeering met ingang van 31 October a.s. "herkauwende dieren, be stemd voor invoer in België, de daar voor gestelde quarantaine in Belgische quarantaine-stallen móeten doorbrengen, zoodat met ingang van genoemden da tum quarantaine in Nederlandsche stal len niet meer voldoende is. Benoeïfod met ingang van 1 Novem ber a.s. tot besteller te Vlissinge» J. W. de Vries. Verplaatst met ingang van 1 No vember a.s. de besteller A. Trielier Van Domburg naar Rotterdam' (postkan toor). Indische Stoomvaartlijnen. Djemter, p. 25 Oct. Perito, Batavia n. Rotterdam'. Djocja, 25 Oct. n.m. 3 u. v. Marseille, Batavia n. Rotterdam'. Nickerie ,25 Oct. v. Funchal, Amster dam n. Paramaribo. Rondo, 26 Óct. te Genua, Java n. Am sterdam. Kawi, p. 26 Oct. v.m'. Finisterre, Rot terdam n. Java. i Medan, p. 26 Oct. Ouessant, Batavia n. Rotterdam1. Be.soeki, 24 Oct. te Soerabaia v. Rot terdam. Tabanan, 25 Oct. te Batavia v. Rot terdam. Tatoböra, 25 Oct. Ie Batavia v. Rot terdam'. Stoomvaartlijn®» op N,-Amerika. (Westerdïjk, Wórdt 27 Oct. vto. 9 u, voor den Waterweg verwacht, New-York n. Rotterdam. Rijndam, 26 Oct. v.ïpi. v. Plytooutït, Rotterdam n. Ne'W-York'. 13ÊÖER EN VLOOT. Bij Kon. toeslujt is benoemd bij he* reservepersoneel der landmacht tot re serve 1ste 1 uitenant, btij zijn tegenwoordig korps, de reserve 2de luitenant M. Wi, Boasson, van het 6de reg. infanterie.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1