.Bonden»dtóg 26 Oktober 16221, Binnenland. Uit Stad en Provincie. KERKNIEUWS. -O. 233 1 (»3r Jaargang üt nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. fitting van Woensdag. Psaatsgebcek noopt pns1 kort te zijn over het gister behandelde. En we kun nen ook ktort zïjh omldat aan het bèlaojgf- rij'kste onderwerpt van gister, de ver- booging van het invoerrecht op sigaren, veel van het principieele is ontnomen dat het eerst scheen te hebben. De Minister de Geer beschouwt het niet anders dan als *t verzekeren en be veiligen van de imjportcompensatie, die reeds, aanvaard was bij de invoering! van den tabaksaccijns. En ook: aan de rechterzijde verzekerden de heertn Schokking, v. Vuuren en Colijn, dat ze in dit voorstel geen jmincipleele beslissing over de kwestie van valuta rechten zagen. Het meest interessante wais wellicht dat de S. D. A. P. verdeeld bleek, 8 tegen 8, omdat een deel der leden er dechte een consqeuentie in zag van den Mimnaflj aangenomen tabaksaccijns. Magr wie het Volk leest, weet dat er in, de kringen van de soc. demoncraten een felle strijd gaande is over de invoering van vainta-rechten ten bate der betrok ken arbeiders. Het ontwerp werd aangenomen met 57 tegen 23 stemlmen. Tegen stemden de Vrijheidsbond, mej. v. Dorp, de Vrijz. Demi, de twee plattelanders, acht soci alisten en de Chr. HisL ..iWeitkamp, Het laatste deel der zitting was gewijd' aan de voortzetting van de behandeling van de Arbeidsgeschillenwet. De alge- meene jbeschouwiiigen zijn zop ver ge vorderd dat Minister Aalberse nog even aan het woord kjom komten. Heden zal hij' zijn rede vervolgen. Rusland in de goed bezette groote Schut tershofzaal alhier een voorstelling ge geven van een tweetal film's, die hoewel de beelden klein en niet scherp waren, een goed beeld gaven van de ellende die in vele streken van Rusland nog steeds (voortduurt, terwijl de operateur van het tooneel af een toespraak hield, waarin hij o. a. uiteenzette, dat de SoV- jetregteering geen verantwoordèlijkheid (pp zich neemt voor leeningten, door de kapi talistische regeering gesloten, mlaar wel voor leeniugen, die zij zelf uiigeeft. Spr. wekte de aanwezigen op obligaties te ne men, welke met wekelijksche of maan- delijksche termijnen kunnen gorden vol gestort, en omi took bjjj' te dragen aan het bedrag! van f 12.000 per week, die noodig zijn voor de verpleging van 2000 weeskin deren. P Woensdagmiddag speelde twee jon gens uit Vlissingen in de duinen onder Koudekerke, toen een hunner, de 15-jarige L., wonende in het Langepad, door zijn hond opiherkzaam' gemaakt werd op konijnenholen. Hij wilde daar wel meer Van weten en ttak er de fceenén in en liet zich zakken met 'de hond. Eensklaps stortten de duinen over hem en werd hij met zijn hond bedolven. Zjjn vriend wist nog de staart van den hond te grijlpen en deze daaruit te be vrijden. De landbouwer Kluijthout en anderen uit de tiuürt spoedden zich naar de plaats en begonnen het zeer moeilijk werk het uitgraven wat door voortdu rende instorten zeer wérd bemoeilijkt. Eerst na tien mflnuten Was het hoofd bloot. De inmiddels gewaarschuwde ge neeskundige Was spoedig ter plaatse maar kon slechts den dood door verstikking constateeren. Het lijk is overgebracht naar het iij- kenhuisje op de algemeene begraafplaats. RET TEKORT VAN INMË. Blijkens de gisteren ingediende Indi sche begrooting wordt het nadeelig sal do over 1922 geraamd, op f 290 millioen, dat is 41 millioen meer dan men eerst becijferd had. 1 De gouverneur-generaal heeft afstand gedaan van 6 pCt van zijn jaarwedde. DUUR ZAND). Op vragen van den heer Van Dijk in zake de gunning van zand voor de Cein tuurbaan te Amsterdam tegen te hoogen prijs, deelt Minister Van Swaay mee, dat er een onderzoek in deze kwestie Wordt ingesteld. ZOMERTIJD. De hoeren Braat en De Boer hebben een voorstel ingediend tpt afschaffing van den jzoinertijd. Boer, Door den Minister van Arbeid is ingevolge de Woningwet aan de gemeente Neuzen voor het verkrijgen van bouwter rein 'n voorschot toegekend van f 1796.60 tegen een renlevoet van 6 pc., af te lossen in 48 jaar, annuïteit 6.389 pet. Verder is ten behoeve van de Alge- mleene Woning'bouwvereeniging te Mid delburg voor den bouw van de woningen ami de Zacharias Jansenstrtuit en omge ving bel houwvoorsehot nader bepaald op f 924.000 en het grondvoorschot op f112.700 Bij beschikking van de Ministers van Arbeid en Financiën is het aan de ge meente Neuzen toegekende voorschot uit s Rijks kas van f 7487.50, ten be hoeve van het verkrijgen van bouwter rein door de vereeniging „Werkmanibe- lan<f', aldaar, ingetrokken en is de toe gekende bijdrage verhoogd tot' ten hoog ste f 153. Uit Middelburg. De oproep van mevrouw; Quarles van Ufford tot steun van Kinderzorg heeft tot resultaat "gehad, dat van een bazaar gehouden te Hoek is afgedragen f 396, van die te Goes f 2254, en van die te Middelburg f 5600 (waaron- onder 'begrepen zlijh de bedragen van ver schillende Hervormde gemeenten in Zee land) te Tarnen dus; f8250. ZAdio. voor het tijdvak 1 November 'ot October 1923 in het bezit wenschen te komen van een arbeidskaart ingevolge de stuwadoorswet, kunnen die tegen hetalina van 10 cent aanvragen bij den commissaris van politie. - Gisterenavond werd vanwege het sub-comité vofor steun aan hongerend Uit Zui®-Berelan<t Bij Kon. besluit is opnieuw) be noemd tot burgemeester der gemeente Kruiningen, de heer J. N. Elen'baas met ingang van 1 November a.s. 0 Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W. D Woensdagmiddag had bij het dor" schen met een stoomdorschm'achine de machinist Iz. B., te Sluis, het Ongeluk met de hand bekneld te raken tusschen twee kamraderen. De ijlings ontboden geneeskundige kon hehi eerst uit zijn pijn lijke positie verlossen. Na voorloopig ver bonden te zijn werd ,hij per rijtuig van den landbouwer B., op wiens eff het ongeluk plaats had, naar zijn woning vervoerd. Eenigen tijd 'later vertrok hij naar het ziekenhuis te Vlissingen, ten einde aldaar te Worden behandeld. Hij zal twee vingers Moeten missen. Overi gens is nog eenige hoop op het behoud van zijn hand. NIEUWE ACTIE FAN II. A. t. DALSUM In een op 23 October te H a l is t gehou den openbare vergadering, uitgeschreven door notaris H. A. va Dalsufm, als be lastingbetaler, deelde hij mede den in houd van twee brieven gesjchreven aan den heer Officier van Justitie te Middel burg en aan Gedeputeerde Staten, van den volgenden inhoud: Den heer Officier van Justitie te Mid delburg. Edelachtbare Gis leren heeft te Hulst onder buiten gewone Belangstelling de bevolking ge volg gegeven aan mijn oproep ter open bare vergadering om aldaar te behande len als onderwerp: „Van waar komt het geld van de inkomsten van Hulst en waar tgaat het naartoe". Persoonlijke uitnoodiging hadden ont vangen de burgemfee3,ter en de raads leden van Hulsj en Gedeputeerde Sta ten vtan Zeeland. Do burgemeester was met aanwezig en \_i.u de zes raadsleden der z.g. „fijne kliek" of te wel burgemleesterspartij was ulleen één tegenwoordig als hjun spreek buis, terwijl de andere 5 raadsleden op één na, die bericht van verhindering had gezonden, wel aanwezig; waren. Dit wel en niet aanwezig zijn, is! opgemerkt als een toeken van gewetenspreken. i la die vergadering' werd openbaar hoe zeer het financieel gemeen tebeléid van Buist een wanbeheer is en zijn met name vee /-"ken naar voren gekomen, die m.i. vallen onder de strafwet: t lo. De heer Hom(btach liet in 1920 Diumbleijn publiek verkoo- f 11 non o ^ulst en °P deze werd I 11.000 geboden door A. van der Wiele voor welken prijs de tuin niet werd gegund. Deze tuin werd aan de gemeen te Hulst te Koop aangeboden, en onder wijl de gemeente zich bereid ging verkla ren, per brief f 15.000 koopsom" te bie den. whoI de regent Richard Wilking te Iluïsjt ven het R. K. Liefdehuis te Hulst, per (elegbajml den tuin voor dit Liefdehuis koopen voor f 12.500.... en het Liefde huis erkoopt daarop den tuin aan de ge meente Hulst voor f20.000. Van dit Liefdehuis zijn tevens regenten de wethouder Chartes Burm en Louis van WaesLerghe, broeder van den burgemees ter, terwijl de biurg|emfees;ter Frans van Wae>berHhe lid is van het R. K. kerkbe stuur van Hulst. f Det iv sedert jaren een Hulsterschp politiek om ten ko de van de erfdeelen en door middel van de geneesheeren dat Liefdehuis te verrijken, en het op die wijze aan dat Liefdehjuis! een voordeel bezorgen ten koste der gemeente van f 7500 ligt in de lijn van deze politiek. Er wordt op de vergadering onge vraagd medegedeeld, dat de wethou der Ch. Burm). ook regent va,n dat Lief dehuis, niet heeft medegtestemd om dien tuin door de gemeente van het Liefdehuis te koopen. Zoo zijn de feiten, ziooals die bleken op de vergadering. En mijn conclusie is', dat zich hier het geval voordoet van üstjgje kunstgre pen, van art. 326 strafrecht „listige kunstgrepen" omi ten koste van de ge meente mfet f 7500 het R. K. Liefdehuis te bevoordeelen. Formeel hield de regent-wethouder zich buiten en formeel staat de kerkl- meeste^burgemeester buiten de zaak, to&ar in waarheid zijn hier listige kunst grepen door de samenspanning van den burgemeester-kerkmeester, staande onder den ambtseed van art. 65 Gemeentewet, met de regenten van het liefdehuis, om de gemeente te benadeelen te n voor- deele van het liefdehuis!. Indien deze zaak kan leiden tot een veroordeeling naai- art. 321 tegen die regenten: Richard Wil king en Ch. Burm' en burgemeester- kerkmeester Fr. van iWaesberghe, zou er een gtroote rechtsv|oIdoening zijh on der de belastingbetalers van Hulst. 2o Op de gemleenteöegrototing 1922 komt voor; Onder de ontvangisten hoofdstuk 5, afd. 3 geldleenmigen3 tijdelijke geldleeningén voor terugbetaling Voorschotten militiever jgoedingep f 1*2.000. Onder uitgaven: Hoofdstuk XI, atfd. 1 gemeen te-schulden Over 1921 toegestaan: renten tegen 61/2- pCt. per jaar van een tijdelijke geld- leeningi aid', f (tj2.000.r- (voor [betaling vjoprt schotten militievergoedingen lover 2 (maanden f 130. Over 1922, 18e renten tegen( 7 pCt. per jaar van een kapitaal groot f 12.000 opgenomen voor kasgeld v|oor terugbe taling voorschotten militievergoedingen aflosbaar ultimo Juni 19(22 f 420.— AfÜ. 3 igflosSinjgien 15. Aflossjng der leef ningi van f 12.000.— kasgeld betaling voorschotten mil. vergoedingen voor 1921 toegestaan f 2000.vojor 1922 geraamd maximum'. i Deze posten van militievergoedingen, en op de vergadering /werd békend dat de f 12.000. is een onderdeel van f 33.000, worden alzop gebracht ten laste van de gemeente, terwijl die militie- vergoedingen zijn ten laste van den staat. Ontvangpost der f 1/2.000 o(P f 33.000 komt niet op de begrpoting voor. Op de vergadering werd bekend ge maakt dat het betreft gelden, vanwege den Staat ontvangen voor militie vergoe dingen, maar die zijn gevloeid in de ge meentekas en voor de gemleente uitge geven, en die nu door de gemeente aan den Staat moeten worden terugbetaald. Maar de ontvangsten zijn niet geboekt onder de inkomsten der gemeente, en izijn ze door het dagelijksch bestuur uitgegeven ten koste van de gemeente, dan heeft het Dagelijks ch bestuur zich 'schuldig gemaakt aan art. 226 gemeente wet, en is het dagelijksch bestuur voor die uilgaven persoonlijk aansprakelijk. In plaats van deze persoonlijke aansprake lijkheid te erkennen, wentelt dit bestuur de uitgaven op de geuileente, blijkens die posten der begrooting. Ik vraag mij' af, of ook niet geldt art. 359 Strafrecht; dat geld toch had hpt dagelijksch 'bestuur als zoodanig ontvan gen voor militievergoedingen en verduis tert dit door het te gebruiken, zoo wordt beweerd, voor gemeenteuitgaven, met ge volg, dat een ander, de gemeente nu het geld moet teruggeven, de gemeente in Welker begrooting de post niet voor komt als ontvangjst. Indien door het aanhangig maken eener strafzaak licht kan worden gebracht in deze zaak zal dit met groote voldoening door de belastingbetalers worden ver nomen. Over de resultaten dier vergaderingen schrijf ik tegelijkertijd ook aan Gede puteerde Staten van Zeeland. Hoogachtend, (get.) H. A. VAN DALSUM, Belastingbetaler. Het schrijven aan Gedeputeerde Staten' luidt aldus: Mijne Heeren Gisteren is na oproep door mij! in Hulst een openbare vergadering gehouden om' te behandelen als onderwerp: „van waar komt het geld van de inkomsten van Hulst en waar gaat het naar toe", en dit aan de hand van de begrooting 1922, en er was groote belangstelling. De indruk der vergadering is onver deeld: dat het financieel gemleenteLelcid van Hulst een wanbeheer is. Er zijn met name twee zaken naar voren gekomen en waarvan ik' heden tevens schrijf aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg, welke wijzen op strafbare handelingen. Ze zïjn lo. het 'koopen voor f 20.000 van den heer F. Hombach met tusschenpersoon van het R. K. "Liefdehuis te Hulst, waar door dit Liefdehuis f 7500 verdiende ten koste van de geméente, en welke geschié- denis bevat het element Vön listige kunst grepen van art. 326 Strafrecht. 2o. De posten van militievergoedingen .uitgetrokken voor f 12.000 en welke moe ten zijn een onderdeel van f 33.000, vol gens wat op de vergadering bekend werd. Volgens wat bekend werd zijn de gel den vanwege den staat door het dage lijksch bestuur ontvangen voor militiever goedingen en zijn ze uitgegeven voor an dere doeleinden, zoo het heet ook alge meene gemeentelijke uitgaven, miaar, tér- wijl nu de uiyaiven komen in de begroo ting der gèmieenté, komen in de bte- grnoting' die vanwege den staat ontvan gen niet voor onder de ontvangisten. iWel werd, ter loops' gezegd door een die blijkbaar tegen alle zichtbare feiten in alles wilde goedpraten, dat de gelden in vorige bégFoo tingen onder de ont vangsten zijn geboekt, maar niemknd werd hierop verder ingegaan, en de indruk is, d,at dit niet waar is. t Is de zaak' zoo, dan zijn B. en W. vol gens art. 226 Gemeentewet persoonlijk aansprakelijk jegens de gemeente voor de ontvangen gelden voor militievergüe- dingen, en handelen deze 'Strafschuldig naar art. 359 strafrecht door het ver duisteren van gelden die eenig ambténaar in zijn bediening' onder zich heeft. Mijne vraag aan U isl deze: zijn Ged. Staten van Zeeland bereid het Dage lijksch Bestuur van Hulst aan te schrij ven die gelden van mjilitiévergioedingen persoonlijk te verantwoorden? Of .zoo niet zijt U rajijne heeren bereid op andere wij ze voldoening' te geven aan de onrust die onder de gemfeen te naren van Hulst heerscht, onrust als gevolg hiervan, dat algemeen de overtuiging heebslcht van een financieele wanbeheer? Onrust van zoo- dsnigen aard, dat indien er geene voldoe ning asm wordt gegeven, het op den duur (moet komen tot een algemeene weigéring van belastingbetaling'. Mocht n tot het een of ander bereid zijn, dan zal ik), dit van u vernem'ende, gaarne in eene volgende openbare ver- g idering, die op 23 October te Hulsjt zial pkats hebben, m/Édedeelen, terwijl ik mlij gfogtme bereid verklaar,, des uitgenoo- digd, persoonlijk met u over de zaak te komen spreken. I Hoogachtend, (get.) H. A. VAN DALSUM, Belastingbetaler. De heer Van Dalsfuim deelde nog mede een aan hem igericht ischrijven van Ged. Stalen, dat deze de noodige aandacht aan de zaak schjonk. Verder bracht hij ter Kennis van de vergadering', dat van den officier van justitie niet werd vernomen. (Wegens deze tmédedeelingen ontspon zich eenig debat, waardoor de feiten na der schenen te worden bevestigd. 1 Op 30 October zal opnieuw eene open bare vegaadering beleefd worden, als wanneer zal woonden behandeld het finan cieel -.taatsbeleid der Nedertandsche re- geerine. De vergadering was weder zeer drtiK bezocht. Te 's-GravenpolÜer is in den ouderdom! van 77 jaar (overleden ds. Hu- brechtse, die aldaar vele jaren de oud- geref. gemeente heeft gediend, eerst alsl oefenaar, later als predikant. Zijn ge meente was voortgekomen uit de actie van wijlen ds. Rubens. (Stand.) 0 Ned. H e r v. Kerk. Bedankt toot het 'beroep naar St. An- naland door ds. J. Enkelaar te Bles- kensgraaf. Gerei Kerk Bedankt voor het beroep naar Axel door Üs. P. Deddenés te den Brielle. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Vier AWonnemlents--concerten. Ook voor dit seizoen heeft Impresa rio Felix Augustin vier abonnements-eon- certen samengesteld in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg), waarvioor weder kunstenaars van den eersten rang geëngageerd werden. Woensdag 15 No vember Trio Consiodo—Serato— Meinardi, Woensdag1 17 Januari Gertrude Förstel en dr. Paul Weing|arten, Woensdag) 1-fcFehrur ari Carembal-kwartet en Woensdag) 7 Maart Henri Marteau en Wilhelm! Sten- hammar. Ct LEVER3 ZEEP Mï VLAARDIMGEO fabrikanten vanSmitlghlZ»epenTVlSs" (Ingéz. Med.) Met ingang van 1 November is be noemd tot tijdelijk onderwijzer te Hoek de heer J. J. Poissonnier, te Schoondijke. Geslaagd te Rotterdam! voior het examén vrije- en orde-oefeningen dehe®r P. de StnSdt, te Sas Van Gent. 0 Prof. A. J. de So pip er. De ter vervanging van wijlen prof, Bol land nieuw benoemde hoOgleeraar dir. A. J. de Sopper, omi onderwijs te geven in de Geschiedenis! der Wijsbegeerte, de Logica, de Metaphysica en de Zielkun de, aanvaardde gistermiddag in het Groot- auditorium' Van het Leidsche Academie gebouw zijn ajnbt toét het uitspreken eener rede, getiteld' „Waar de filosofie". (We brengen hierbij' in herinnering dat deze hoogleeraar, geboortig uit onderis van Belgischen afkomst, zijn jeugd heeft doorgebracht te Sluis). LANDBOUW. ONDERWIJS. Voor de betrekking van hoofd deb O. L. school te Sr Maartensdijk hadden zich 4 sollicitanten aangemeld; er is -weder een nieuwe oproeping ge daan. Op de boerderij' „Harskamp" te Ede zijn onder toezicht van een rijkskeur meester, 100 varkens' lijdende .aan var kenspest, afgemaakt. Nachtvorsten en bietenoogst. Men méldt aan de N. R. Crt: In kringen van landbouw en nijver- heid geïnteresseerd bij den bietenoogst, maakt men zich ernstig ongerust over die fczonielijk strenge nachtvorsten van de laatste nachten. Meer dan 60 pet. van de bieten bevindt zich nog in den grond, en bij het doorzetten van de koude wordt gevreesd, dat een groot percentage zoo danig door de vorst zal leiden, dat ver werking van de bieten onmogelijk zal blijken. De ervaring van de beide voor gaande campagnes, toen, door een veel latere vorstperiode, reeds millioenen K.G. bieten verloren ging, doet het ergste vreezen. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. [Tegen invoer Van schoenen. De Commissie van Overleg) uit de schoen- en lederindustrie heeft in ee» rapport aan den Minister van Arbeid! voorgesteld als crisismaatregel algehee- le stopzetting) van den invoer van schoe nen en leder te bepalen. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE, Verplaatst van Hulst naar Middel burg (telegraafkantoor) Wt. F. C. Plagt s, met ingang van 1 November a.s. LEGER EN VLOOT. Aan den sergeant-kok Wl Nesselaaj^ dienende in het marine-commandement te Vli, 3|sj njgem, is de gouden medaille voor 36-jarig|en dienst toegekend. Hr. Ms. mijnenlegger Do uwe Aukee wordt 2 November te Schiedam in dienst gesteld onder bevel van den luitenant ter zee le kl. O. D, T. de Rid(dér. Luits. ter zee 3e H. A. J. Busiser maker, N. Kooreman, jhr. F. E. de KocW en P. A. de Boer, allen thans ter beschik king, zijn bestemd voor den dienst in Oost Indië, waarheen zij per &.s. „Johan de Watt, dat 28 dezer van Amsterdam Ér ■ril

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1