Uit Stad en Provincie. m. 252 Woensdag 25 Oetober 1922* 185' JaargstBg KAMfiBOVEKZICIIT. Tweede Kam'er. Zitting, van Dinsdag. Twee kwesties waren er gisteren bij de reeks van kleine wetsontwerpen, die eén deel van. de Kamer tegenover Minister Aalhterse plaatste. Een daarvan was het voorstel tot wij ziging der Stoomwet, waarvan de hoofd strekking is omj de kosten van het toe zicht op de onder deze wet vallende toestellen ten laste van de gebruikers te brengen Het" verzet 'in industrieele kringten ge wekt tegen dezen nieuwen last op hun bedrijven vond instemiiping! bij den Vrij heidsbond bij ïnionde van den heer j& t ai a 1 man. Dfoar ook bij' de S.D.A.P., bij mjonde van den heer Schaper. „De fabrikant, zoo zei laatsgenoemde, heeft de ambtenaren op het toezicht te ontvangen, en hij vervloekt ze. Laat men hem! dat niet nog, zuurder maken, dojor hem' ervoor te laten betalen". Maar ook rechts was1 men allesbe halve geestdriftig. De heer V. D ijk erken de het gewicht van de geopperde be zwaren, en zou alleen voor stemlmen als' ten Minste verzekerd werd dat tiet be drag der heffing niet zou overtreffen de kosten van het toezicht. En de heer G e r r e t s o n, die de op merkingen der anderen nog eens aan dikte, Telde als voorwaarde voor het goedkeuren van het ontwerp dfoor zijn fractie den eisch dat de heffing zeer zeer laag zou zijn, en dat er vóór het vaststellen van het heffingstarief over leg! zou gepleejgld worden mtet de betrok ken personen. Het is teekenend voor de gedach- tensfeer van Minister Aalbejr se, dat deze als inleiding; van zijn antwoord er zijn verb, zing over uitsprak, dat er tegen dit „vrij onnopzele ontwerp" zulk een felle oppostitie is ontstaan. Hij verzeker de idat het heelemlaal niet zoo'n zware last was, nl. Vi cent per week per ar beider. En verder behandelde hij' het voorstel als een bezuinigingsmiaatregelEr is een 2Va ton mee gemoeid. Verwerpt de t Kamer dit ontwerp, dan wordt de tast van - het toezicht afgewenteld op de Volktsgtezopdheid, die dan op andere poefen bezuinigd zal moeten worden, een „terrorisme en dreigement met èèn stok achter de deur" waarvan de heer Schaper later zei dat' dit geen argu menten zijn om in het parlement te be zigen. Maar de Minister was wel zoo ver standig om' aan de bescheiden vragen van rechts tegemoet te komen; de hef- fing| zou de onkosten van het toezicht niet overtreffen, en hij zou (overleg plegen met de betrokkenen over het tarief. En toen had hij' het gewonnen. Met 45 tegen 34 st„ rechts tegen links, werd het belangrijkste artikel aangenomen. De tweede kwestie van beteekenis be trof het wetsontwerp tot bevordering van de vreedzame Mjlegging van geschillen over arbeidsaangelegenheden en tot het voorkomen van dergelijke geschillen, een voorstel dat reeds in 1920 werd inge diend. Omdat deze indiening reeds zoover achter ons ligt, brengen wte nog eens in herinnering, dat de Minister niet de dwingende stelsels van andere landen velg;, imlaar hij wil het land verdeel en in distrieten die ieder een rijksbemiddelaar hebben, die door de partijen kunnen wor den aangewezen. De heer Boon (V. B.), die meende dat het ontwerp den stempel van de tijdsom standigheden van zijn geboorte droeg. B i ïi n e i! 1 a n d HET HUWELIJK VAN DEN EX-KF.IZEIL De hofprediker Viogel wan Potsdam! zj»l op Zondag 5 November het huwe lijk Van den gewezen Duits,chen keizer in de vestibule van het Huis te Doorn kerkelijk inzegenen. De heer Kooren- hoff, organist te Doorn, die gewoonlijk de Zondflgiochtendgödsdienstoefeningen met zij i orgelspel begeleidt zal ook mj de trouwplechtigheid het orgel bespelen. Ged. Staten van Zeeland maken bekend dat de sluiting der jacht op patrijzen is bepaald op Zaterdag Ml No vember a.s. en die op alle overig klein wild op Zaterdag 30 December d. a. v. met zonsondergang, met uitzondering van de jacht op houtsnippen en waterwild welke nader zal worden bekend ge maakt. 0 UitMiddelburg. De heer D. C. Compeer, die onge veer 34 jaar bode ten raadhuize is, heeft tegen 1 Januari a.s. eervol ont slag uit die betrekking aangevraagd. Uit Vlissingen. Burg. en Weth. van Vli&sin'gi.en deelen aan den raad imiede, dat nu de werkloosheid grootere afmetingen gaat aojnemen het wenschelijk is een steun regeling te treffen. In afwachting daar van vragen zij nu reedsj een crediet aan van f 10.000. Ala de regeling is uitge- weikt, zal zoo' noodig een spoedverga dering worden belegd. Uit iWialcheren. Bij de opening der raadsvergadering van Maandagavond te Domburg ver zocht de voorzitter den leden zich van hunne plaatsen te verheffen, waarna hij herdacht hetgeen wijlen Douairière Elout voor Dppilburg1 geweest was en de verzen kering gaf dat de Raad meeleefde in het droeve verlies dat den wethouder, den heer Elout had getroffen. Deze sprak zijn dank uit voor de gesproken woorden. Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur werd benoemld de heer A. van der Hage, tot onderwijzeressen Mj het vervolgon derwijs de dames K. J. van de Putte en C. Aamoutse. In verband met het in werking treden der nieuwe pensioenwetstellen B. en Wi. voor de bestaande regeling van ver- haai, n.l. 2 pCt. voor eigen en 2 pCt. vjpor weduwenpensioen voor ambtenaren op 1 October 1913 in dienst en 3 pCt. en 5 pCt. voor na dien tijd aangestelde amb tenaren te behouden, waartoe besloten werd. Besloten werd tot aanleg van een rioleering door de Zuidfstraat, waarvoor verschillende belanghebbenden in de kos ten Mjdragen. In den breede werden be handeld verzoeken van J. Geertse en D. Bommeljó om een schadeloosstelling we gens hinder veroorzaakt door de Electr. Centrale. De heer De Visser stelde voor aan Bommel jé f 60 en aan Geertse f 40 uit te keerende voorzitter om aan ieder f 100 te geven. Het laatstgenoemde voor stel werd aangenomen met 4 tegen 3 stemmen, die van de heeren Wisse, De Visser en Almekinders. Een voorstel van B. en W.. lom1 niet over te gaan tot een uitbreiding van hel electrisch net, waardoor sluiting van dit betoogde dat Wóndermenscheu als deze net kon worden verkregen, werd door RSjkstemiddelaars die van alle conflic- den heer Elout ZOlCh{lani£ geamendeerd, ten verstand hebben, moeilijk gevonden dat door het aanl«®gen van een gedeelte sullen worden, en dat de partijen liever 1Ü'ke uitbreiding' deze sluitng bij gunstï- arbitrage hebben van een hoogstaand per- 6er financieele omstandigheden eenvou- soon dan bemiddeling door een van rijks- dl°er wordt gemaakt. Daartoe werd be- wege aangewezen persoon. En in het bij-sl°ten. Goedgekeurd werden rekening en zonder had deze spreker bezwaren tegen begrooting van het Burgerlijk Armbe- de bepalingen betreffende de enquête- stuur. Commissie die veel te ver gaande rechten Daarna werd overgegaan tot behan- krijgt. j deling' der gemeentebegrooting vtoor 1923. Van de zijde der S.' D. A. P. was Bij den post straatverlichting vraagt de ook al geen groote instemming met bet tleer t>e Visser of deze niet kan vermin- voorstel. De heer Schaper concludeer- deren. De voorzitter zegt onderzoek toe. de dat de arfceidera vau dit ontwerp Voorstellen van den heer De Visser om last kunnen hebben. Bij de eindstemming de subsidie voor het Groene Kruis en zlullen hij en zijn vrienden echter nog voor schoolreisjes te schrappen en voor hun stem' bepalen. het muziekgezelschap te verminderen, De heer March a nt, hoewél waar-werden verworpen, schuwend tegen het verzet tegen dit' °P voorstel van den heer Van Sluijs voorstel uit naam van de vrijheid, achtte wordt de subsidie van het Ondersteu- toch ook gevaar gelegen in het scheppen ningsfonds geschrapt, van een ambtelijke organisatie, die duur j Een uitvoerige discussie ontspon zich is en schadelijk. Hij' erkende dat de rege- over de subsidie voor den autobusdienst, ling van het ontwerp zoo weinig mogelijk Men was van oordeel, dat waar deze ftaireaucratisch is gehouden, maar gaf dienst een dividend van 6 pCt. had uit- den Minister ernstig in overweging om gekeerd, er geen reden meer was omi in het begin zoo weinig mogelijk distrïc- daaraan subsidie te geven. De voorzitter ten aan te wijzen, en zoó weinig moge- verdedigde dezen post met klem1; niet werden gemist en zou daarvan gaarne een definitieve bevestiging ontvangen. De voorz. zegt dat dit een feit is, tenzij (an dere gemeenten het tekort zouden aan vullen, wat natuurlijk een ongerijmde ver onderstelling zou zijn. Het voorstel van den voorzitter om! de subsidie van f 150 ook pip deze be- g'rooting te handhaven, wordt met alg|e- meene stemmen verworpen, nadat ook wethouder EJtout zich tegen het subsidie verklaard had op glrond van het feit, dat 6 pCt. dividend Werd uitgedeeld aau de aandeelhouders De heer Van Sluijs zou een post voor werkverschaffing' op de begrooting wil len brengen. Een bedrag van f 200 iwordt daarvoor uiige trokken. De voorzitter brengt daarna nog ter sprake 4e 'bijdragje voor woninghuur aan den Rij ksveldwach ter. Waar de gemeente thans woningen beschikbaar heeft, schijnt hem) deze bij drage overbodig. De heer Elout zou dan eerst willen informeeren of deze wpnin- (gen igeschikt worden geacht. Daartoe wordt 'besloten. De gemeentebegrooting! wjordt daarna vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f 39716.011/2. Daarna worden vastgesteld de begrooting van het Woningbedrijf op f 4446.02 en van het ig|em. electrisch be drijf op f 8336.50. De politieverordening werd zoodanig gewijzigd dat de maximum leeftijd voor bet personeel aan de brandweer van 60 jaar werd teruggebracht op 50 jaar. De voorzitter deelde daarna mede dat de vleesCbkeuring op 1 Nov. vpor den kring Oostkapelle in werking treedt en dat zolor als reeds 'bekend is, vrijstelling van keu ring voor huisslachting is gegeven. De heer Van Sluijs meent, dat de keuringen groote mjoeilïjkheden zullen medebrengen, wanneer dit slechts door één keurmees ter geschiedt. Hij' zou in overweging wil len g(even om! met de centrumgemeente te overleggen of niet kan worden over gegaan tot aanstelling van een hulpkeur meester, (waarvoor de klosten niet veel hooger zullen wlorden en ook voor de landbouwers het keuren gemakkelijker zal worden gemaakt. De voorzitter zal dit onderzoeken. Eervol ontslag als keurmeester van slachtvee, wegens opheffing der betrek king, werd verleend aan J. P. Adriaansen. De heer Van Sluijs Istelde voor het graf, waarin Douairière Elout begraven ligt, van gemeentewege ter beschikking te stél len van de familie, welk voorstel met alg. stemmen werd aangenomen. De heer de Visser bepleit een andere göedkoopere wijze van vervoer van vuil. B. en Wi. zullen dit onderzoeken. De heer Van der Hage ves'tigt de aandacht op verschillende minder goede plekken in de bestrating. De voorzitter Is van oor deel, dat beter later een doelmatige ver betering kan worden aangebracht, dan thans enkele afzonderlijke stukken. 0 Uit Z u i d*-B evelanü., De kommiezen J. Traas en A. Kole te Hansweert zijn met ingang van 6 Nov. a.s. verplaatst respect, naar Rot terdam' en Middelburg. 0 Uit Z ee u ws c h-V l a a n d e r e n O. D. Maandagavond ontstond te Axel brand in de vlasfabriek van Jac. Geen- seu. die geheel afbrandde. De brand greep plaats, terwijl toen aan het werk was. Slechts de locomobiel bleef behou den, overigens werden de mjacliines en ongeveer f 2000 vlakaf val een prooi der vlammen. Door imiddel van de stoomspuit werd verdere uitbreiding voorkomen. Uit Zeeuwse h-V laanderen W. D -- Door onbekende oorzaak, zijn Za terdagnacht j.l. twee veulens, ieder zes spreking met algemeene stemmen inge willigd en een bedrag van f 4000 daar voor gevoteerd. De begrooting voor 1923 werd vastge steld tot een bedrag van f 59606.035 met een post voor onvoorzien van 2801.35. De hoofdelijke omslag werd vastgesteld tot' een bedrag f 2000 lager dan het loopende dienstjaar. Hierna sluiting der vergadering. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Viool-avond van Alex. S oh mull er. ONDERWIJS. SchmUller heeft de hoog te waardeerente Amsterdam eigenschap, dat hij niet telkens weer in de concertzaal wil komen met de werken? Geslaagd te Rotterdam voor het exa men vrije- en ordeoefeningen de heer P. Roose te Vlissingen. Met de Stftatscr. van 24 October zijn verzonden afdrukken van de statuten 'betreflende de vereeniging tot stichting en instandhouding van een R. K. Bij». Lagere school te Npord-Kraaiert, geves tigd te 's-H. Arendskebflfle. Geslaagd voor bet examen imtotoi-ma- chinist W. A. den Engelstnan te Oud- Vos s e m e e r, machinist van het stoom gemaal. Dit examen is afgenomen door ihet Polytechnisch Bureau „Nederland" LANDBOUW. die geregeld door bijna Alle violisten worden uitgevoerd. En het is waar, dat het lijstje daarvan niet zoo bijzonder lang_L Natu- men ons mededeelt jhebfoen is. Daarom' snuffelt hij' in de muziek- z/cd slechts drie leerlingen aangemeld boeken naar Wat wel eens ten onrechte0iJT! den cursus in de I.andb.ouwhuisho ud- verw'aarloosd kon zijn, en bracht hij' het(mode te Kap el le te volgen. I èen paar jaar geleden zoo ver,dat hij 1 zoo had de aanvrage otmi localiteit aan heele avonden vulde mtet vergeten wer- i den raati her gemeente achterwege klin ken van Paganini. En aan den anderen j nen blijven, bant heeft hij den moed, want dat: vereischl moed om' ook onbekende] werken uit onzen tijd te introduceeren, j HANDEL, NIJVERHEID EN zooals Mj gisterenavond in de Concert-? VISSCHERIJ. zaal alhier deed met een vioolcon-' cert van Busoni. f Met de laatste nieuw gebouwde zee- Maar Mj zal nu toch ook welib ruim, 1300 t van de N. V. Werf uit de ontvangst van vele dier werkenHansweert, zal in den de ervaring hebben opgedaan, dat met dezer weelc pi10ef gevaren worden. zonder reden, van de ontelbare oompo- Aa£ emde werf is nog aangekomen siies ml vroeger jaren slechts enkelen de ^rovijlcia]e boot Noord-Beveland, telkens weer op de programmes terug- eeTli reparatiën noodig zijn. keeren, en dat ook niet zonder reden van de nieuwere werken slechts een heelt' enkele een blijVende plaats op de pro gramma's behoudt. Het is heel iets anders of een compositie interessant is in de stu deerkamer, dan wel of zïj! geschikt er voor is, van het podium' af, werking uil te oefenen op de toehoorders in de zaal. Busoni's vioolconcert mist die eigen schap; in weerwil van de welluidendheid in het Andante, die te langdurig van eenzelfde soorl blijfft om te kunnen boeien, en in weerwil van hel vlotte rythme van het laatste allegro. Ze bracht het publiek dan ook niet tot warmte, en dki. Lr waarlijk Met aan Schmuller"s spel, dat prachtig van toon was, en dat 'met verbluffende zekerheid de zeer zware moeilijkheden overwon. Daarna kregen we een voorbeeld van wat we hierboven aangaven als 'n weer ophalen van vergeten wterken uit de oude muzieklitteratuur, n.l. een Partita van J. Bach, van vier oude dansen. Wel, toen aan het slot -van het concert, Schmuller het zeer warme applaus be antwoordde met Bach's overbekende Ga votte als toegift, toen hebben we goed begrepen waarom die Gavotte wél op de pragrsimma's blijft en die vier ;mdere niet. In die Gavotte zat kleur en gloed,- maanden oud en toebehoorende aan den de vder dansen der Partita van Bacli, landbouwer N. te G rio„e d o, uit den stal hoewel ze geheel in denzelfden geevl gewroken en pp den dorschvloer terecht j gecomponeerd zijn, voor viool alleen, wa- gekoïnfen plfwaar zij zich te gloed gedaan j vergelijking daarbij bleek JlXLCL Viul u L hebben aan een hoeveelheid graan dat op boeiende van de Gavotte, dat het /-DOStkanto(0'r). den dorschvloer lag. Tengevolge daarvan s'eren een onafgebroken genot zijn beide dieren den daarop volgenden P'P'-kt, misten ze. En dal was hier te Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Nov. a.s. op zijn verzoek eervol ont slag verleend uit zijn betrekking van opr ziener der visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen aan J. Cornelissen, te Ter- neuzen en J. C. Maas te B r ujd n is!se. VERKEERSWEZEN. POSÏ EN TELEGRAFIE. We vestigen de aandacht op de ad vertentie in dit nummer van de directie der Nederlandsche spoorwegen betreffen de wijziging in den loop van den eersten trein. Vlissingen—Roosendaal op Zondag ingaande 29 October. Volgens de oorspronkelijke dienstrege ling vertrekt die uit Vlissingen te 8.12, aankomst Roosendaal 10.32; volgens de thans aangekondigde wijziging is het ver trek uit Vlissingien'7.38, aankomst Roosen daal 9.58; voor de overige stations ver wijzen wij naar de advertentie. Benoemd tot directeur te Hans weert met ingang vian 1 November a.s. de heer B. van Halm;, thans in gelijken dienst te Krabbendijke. Verplaatst mtet ingang van 1 Novem ber a.s. de kantoorbediende Wi. D. Ju- melel van Bruinisse naar Amsterdam! dag gestorven. Door den heer J. A. Blankert le Ca dzapd van af 1882 spcretaris dezer gemeente, zoo Met de oudste, dan een door de schitterende voordracht van de der oudsten gemeenteambtenaren in de i Bondo Capriccioso van Saint-Saëns. Daar- provineïe Zeeland, is mei ingang van 1 'was Schmuller op z n best. En ook l - De heer J. H. van den Hoven, sedert sterker voelbaar, omdat dezelfde man zte to Vov igl3 kantoorhouder te Anna- Sp?r i I Ja cobapojtd er gaat 1 Ntov. a.s. iden Het zeer wanne applaus, waarop we;diens( ^uderdoms,pensioen verlaten, ^ooeven doelden, werd vooral gewekt lijk bemiddelaars. alleen dat de dienst dan deze subsidie 'Von rechts kreeg het voorstel den zou missen, maar daarvan hangt ook de steun van den heer Kuiper (R. K.) Provinciale subsidie af, daar de Provïn- «n den heer Bakker (C. H.). Heden voortzetting. cie f 400Q geeft, slechts op conditie dat de betrokken gemeenten samen f 1200 bijdragen. De heer Van Sluijs betwijfelde of hel intrekken van de subsidie dezer gemeente ook tengevolge z°u hebben, dat de geheele Provinciale bijdrage zou Jen. 1923 eervol ontslag aangevraagd, als secretaris, ontvanger, ambtenaar van den burgerlijken stand, secretaris-ontvanger der waterkeering van het calamiteuse waterschap Tienhonderd en Zwarte, en sl> ontvanger griffier van hetzelfde wa terschap. ïn de Dinsdag gehouden raadsverga dering te Schoondijke waren alle le den tegenwoordig. Mededeeling geschiedde, dat ontheffing was verleend voor huisslachting, "doch 'de aangifte moet geschieden. Het bekende adres Groene Kruis te Utrecht en dat der politiehonden werden voor kennisgeving aangenomen. Het suppletoir kohier der hondenbe lasting werd vastgesteld tot een bedrag van f 20. Het verzoek eau subsidie voor een land bouwschool aldaar, werd na eenige be-l in de Sérénademélancholique van Tschaikow'sky hadden we alle gelegen heid zijn mooien warmen toon te be wonderen. Maar de koorddanserij van de flageolet-tonen in de onbetee/kenende Zéphir van Ilubay kunnen we niet hoo ger apprecieeren dan als een uiting van virtuositeit, waarbij van muziek weinig (sprake as- Marcel van Gooi begeleidde hem, als altijid, uitmuntend. Vooral in Busoni's Concert had de piano een belangrij'xe partij, met zeer mooi 'klinkende gedeel ten. Het concert begon iets later dan aan gekondigd was. Een treinvertragiug had de concertgevers opgehouden, die eerst de zfaal binnenkwamen, toen het pu bliek geduldig zat te wachten. De zaal was tamelijk goed bezet. Daar deze ambtenaar, naar men ons meldt, op minzame wijze met zijn publiek wist om te gaan, ziet men hem niet gaarne vertrekken, doch een welverdien de rust gedurende een reeks van jaren wordt hem zeker door ieder van harte toegewenscht. Zijn opvolger J. van Elsacfker, thans te Dinteloord, treedt be gin der volgende maand in dienst. De deklast van het verongelukte stoomschip „üornelis" is te Singo aange spoeld en geborgen. LEGER EN VLOOT. H r. Ms. „Tromp" naar Stmyrna., Ter behartiging van de belangen der Nederlandsche onderdanen zal Hr. Ms. „Tromp", onder bevel van jhr. H. K. B. Rendorp, welke bodem' zich op zijn oefe- ningsreis nabij de Canarische 'eilanden bevindt, naar Smyrna gedirigeerd worden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1