Dinsdag 24 October 1922. 165* Jaargang Uit Stad Provincie. Binnenlan <1 So. 251 zóó groot "ffif öi.t nummer behoort een Bijvoegsel. Abonnementsprijs per kwar- a op de buitenweger om Middelburg, en yoor ie andere geme.\ den p, post f 2.50; yoor Middelburg et, agentschap Vlis- singeB f 2.30; weekabonnementen i* Middelburg 18 cent per week. Advertentie n: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regpi Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groeier dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant $0 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor pon per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. een openbare uiteenzetting! van de gno li even, wellce hem' bij de voorbereiding! van dergelijke 'beslissingen van persoon lijken aard hebben jgjeleid, in het algemeen niet gjewenscht acht, meent hij len aan zien van de weigering der door dr. Tack gevraagde vergunning toch nog het vol gende te kunen mededeelen. Uit den aard der zaak verdient het aanbeveling; het onderwijs in de Neder- landsche taal en letterkunde hij voor keur aan Nederlanders op te dragen. Dr. Tack is van Belgische nationaliteit en was ten tijde der aanvrage met het oog op zijn Staatkundigje antecedenten in Duitsehland gevestigd, waar hij een be" trekking! van wetenschappelijken aard hald' gekregen. Deze omstandijgjheden, in ver band met den aard dier antecedenten, welke bekend mogen' worden ondersteld, hébben den Minister aanleiding! gegeven niet er toe mtede te werken, dat dr. Tack de door hem jgévraagde vergunning werd verleend. EEN AANSLAG OP DE WELVAART? We hebben de Vrijzinnig'-Democratit- sche Partij! vaak genoeg hooren (kenschet sen als een amttenaarsparfij', om! er niet verwonderd over te zijn dat de heer Marchant zich opwerpt als een verdediger van de ambtenaren bij de dreigende aan tasting' van hun materieele belangen. Maar toen we in het, in' ons vorig numimer opgenomen verslag van zfjh rede van Zondag, bij zijn bespreking van de ambtenaarssalarissen, lazëh: v „Het verlagen der (ambtenaars)loo- oea is een aanslag op de welvaart en pmen (moet de ambtenaren steunen, anders platst alles neer," toen hebben we het een paar keer nagelezen om' ons te overtuigen dat het er werkelijk stond. En we hekhen ook nog eens nagevraagd of hij het werkelijk boo gtezegd had. We kunnen begrijpen dat iemand zegt: nu aan de ambtenaren de huidige sala rissen zijn toegekend, die voor velen hunner geenszins overdreven hoog zijn, verzetten we er ons tegen dat dié weer Worden verlaagd, en willen we allereerst trachten door vermindering van personeel de noodige» bezuiniging te krijgen. Maar We begrijpen niet dat iemand be weert, dat verlaging der ambtenaarsloo- nen een aanslag i& op de welvaart, en dat anders alles terneer platst. Ja, het vermindert "de welvaart der ambtenaren. Maar als mén het heeft over de welvaart, en die in verband brengt met de gaafheid van den gulden dan. bedoelt mén de welvaart van ons volk in zijfa geheel, die afhangt, niet van de salarissen, maar van de btate die de gezamenlijke productie van het volk afwerpt.. En die bate wordt zeker «iet vermtinderd als er van de prokhictie- kosten minder af moet voor loonen. Trouwens, bedoelt de heer Marchant niet eveneens die bate te verhoogen door vermindering van het amfctenaarsperso- nceel? Maar dan ink>et hjj niet beweren dat een gelijk gericht middel „de wel vaart" zou aantasten. We kregen echter uit een andere pit- lating' van dezen spreker niet den in druk dat hij voor economische theorieën (GEMEENTERAADSLEDEN IN DEN VRIJHEIDSBOND. In de voortgezette vergadering van de Vereeniging van Gemeenteraadsleden en Statenleden in den Vrijheidsbond is. aan de orde gekomen de zakelijke bedrijfs belasting. Als inleider trad op de heer M. Joêls Jr., te 's-Gravenhage. Na discussie werd de volgénde motie aangenomén: De vergadering, enz. van oordeel, dat de zakelijke bedrijlfs-belasting principieel is af te keuren, spreekt den wensch uit, dat in de gemeenten, wfaar deze belasting reeds is 'ingevoerd, zij1, waar mogelijk, ten spoedigste Worde ingetrokken. s Voorts werd besproken de gemeente der °P brengen vroongelden door de en de werkloosheid ingeleid door dr. W. i vroonbeweiders te verminderen In de G. v. d. Beng, wethouder van Groningen.™1*1^ vergadering was een degelijk Het zeer uitvoerig debat over de con- ™orstel van hem verworpen. Hg stelde clusies leidde tot het besluit om' over hans voor ^t totaal bedrag der op te brengen vroongelden met f 100 te vermm- U i t V1 i s s i n g e n. B. en W. van VIis singjen héb ben aan den Raad ivoorstellen doen toeko men lot het verleenen van f 4116.06 aan het kerkbestuur vau den II. Jaoobhs den Meerdere voor leermiddelen van zijn nieuwe jongensschojol het verleenen van efen subsidie van nog! f 750 agn de aid. Vlissingten van 't Centr. Gen van Kinderherstellingls- en V,ac. Kolonies, ter aanvulling] van, een tekiort ontstaan door noi&dige verlenging van verpleging; tot afwijzing van hét verzoek van mej. M. C. L. v. d. KrekeVos, gewezen huis houdster in het Gasthuis om de wacht geldregeling op haar toe. te passen laf een jagrlijksche gratificatie te geven; - het ontslaan van den heer A. J. Bie- rens van de pacht van een stuk weiland tuss'chen Boschjeslaan en Bloeinestraat en hem te verpachten twee stukken wei land nabij het Koopmans voetpad. Het Zweedsclie slo-omjschip Kullen is gis;teren voor vernieuwing' van bodempla ten in hel droogdok te Vlissingjen op genomen t4o Uit Walcheren. In de Maandagavond gehouden ge meenteraadsvergadering van W e s t k a- pelle werd aap den heer J. Stoel eer vol ontslag verleend, onder dankbetui ging, als keurmeester van vleesch. Besloten werd hem alsnog als grati ficatie toe te kennen,t keurmeestersloön van 1 Novméber tot en mét 31 Decem ber 1922. De heer Huibr. Cijsouw kwam nog maals met een voorstel om het 'bedrag bedrag van f 4898.315. In de verordening betreffende het ver- volgonderwïjs werd een kleine wijziging aangebracht. Tot schoolschoonmaakster werd mej. i La v. Feenen benoemd. Tot lid en plaatsvervangend lid voor de gascomtaissie werden achtereenvol gens benoemd de heeren J. J. Mol en A. Dees. Zaterdagmorgen vergaderde de Raad van Rilland-B ath- Naar aanleiding' van de voorgelezen notulen merkte de heer Blok op, dat de onderwijzerswoningen nieL mogen wor den verhuurd zonder toestemming van B. en W., dit zou hij' in handen van den Raad willen zien gelegd. De voorzitter antwoordde dat krachtens art. 138 der Gemeentewet de verhuringen ten allen Als een bizon derheid deelen wy mede dat de toevloed van clientèle Zaterdag in liet VerkQöpSiuis „AMERIKAAN", Lange Noordstr. C 24, Middelburg, was, dat buitenstaanders van mee- ning waren, dat er binnen in den winkel iets bizonders gebeurde. Dit zegt meer dan Boekdoelen. (Ingez. Med.) hide in handen v,an den raad zijn, doch i J i j,s v heffmg van dit ïaar. De voorzitter geeft dat het raadsbesluit betreffende verhuur. J. te kennen, dat de fmancieele toestand geheel los staat van de heffing voor dit der onderwïjizerswoningen enkel bedoeld de uitvoering aan B. en W. over te laten veertien dagen een nieuwe bijeenkomst 'over dit onderwerp te beleggen. DE, CHRISTELIJKE AMSTERDAMMER. Het comité ter behartiging van de be langen van obligatiehouders ten laste van de N. V. tot exploitatie van het Chr. dagbisd De Amsterdammer heeft in een Zaleixbg gehouden vergadering de vol gende resolutie aangenomen: In aanmerking'nemende het faillisse ment van de betreffende naaml. vennoot schap, erkennende haar mede daardoor zeer 'moeilijke taak, stelt zich op het standpunt, dat alle schande en schade, door de Amsterdammer-debacle veroor zaakt, voor zooveel tmlo|gelij'k volledig dient te worden hersteld; overwegende de mid den, welke tot volledig' herstel kunnen voeren, veroordeelt mitsdien alle buiten haar omgaande steunacties. deren en ook om het ophalen van de mést niet meer te verpachten. De héér wat immers de taak van B. en W. is. De Jaaa De toestand is uiterst gunstig, wat heer Bruijhzeel merkte in verband hiei, de heer beaamt. Echter door den over- mee op, dat de gemeentegrond toch in- 3»*Mer belasting naar-het Rijk de nieu- clertijd door B. en W. verpacht is, Nvat we bepalmgen de malaise en dergelijke de heer Blok steunt. De voorzitter ;g,aF factoren was het veimenig^digrngsoyfer in verband hiermede te kennen, dat des- ™or dd tela*Ü^aar een srtg m de lucht tijds door den Raad een doorloopendeMoest de ^lasting voor 1922 voor dat machtiging is verleend tot verkoop én j-laar verbruikt worden, dan was het mui verpachting van diverse geregeld terug- def S^pstig doch we zullen veel meer keerende zaken. De heer Boot sprak hangen dan We noodig hebben, welk zijn groote verwondering uit over het j overschot het volgend jaar geheel in mm- dering komt. De heer Bruijnzeel kan deze zienswijze deelen. De huur van de ambtswoning van den secretaris wordt op voorstel van B. en W. van f 120 op f 200 gebracht. De plaat selijke inkomstenbelasting wordt bepaald op f 14.000.—. 0 Uit Tholen. Te Oud V O'S se mie e r brak de \eldarbeider G. M. bij het vervoeren van voederbieten mtel een kar een zijner beenen, onmiddellijk werd geneeskundige feit, dat de heer Blok na twee jaar nog met deze zaak aankomt, daar hij' voor heen toch geen captie maakte, wat den voorzitter aanleiding gaf op 'te mei-ken dat dit veranderde standpunt vermoede lijk zijn oorsprong vindt in de gewijzigde verhoudingen in den Raad, hetgeen de heer Blok echter ontkende. De heer van der Werff zag[ deze 'bespre- kingen liever uitgesteld, doch de voorzit ter acht de zaak vrij duidelijk. Waar dte heer Blok zelf erkennen moest, dat de verpachting van den grond een heel an dersoortige zaak. is dan de. verhuur j hulp ingeroepen lilCl lDvvl IC Cl UclUlllLH- UL UCC1 ij r'iisniiw was van maan in ft oa/ian rlan I eener woning' en deze het standpunt van mZer MuMm W" S"*» ^rtipe» acht, ™l-i I2EÏ gunstigen houw', dat een vermindering als door hem voorgesteld, alleszins gerechtvaardigd is. De heer P. Hendrikse was evenwei van meerling, dat het bedrag, dat door de vroonbeWeiders thans betaald wordt, nog Haag genoemd mag worden, welke mee ning ook de heeren K. Minderhoud en P.. Peene bifeken toegedaan ziijh. In stemtming gebracht, werd het voor stel met op één na algemeene stemmen verworpen, n.ll. van den Voorsteller. Het voorstel van den heer B. Louwerse om- het ophalen van den mest voortaan niet meer te verpachten, maar op de len B. en W. gaarne, zoo de Raad daar- de besluit inzake schilderijen en bekers, op prijs stelt, deze zaafc aan de maehti- ZÜ' -van de raadsvergadering van St ging van den Raad overlaten. De voorzitter deelde mee, dat dioor de Mabeg bij de Commissie van Toezicht op de Gasfabriek een voorstel is ingezonden om de fabriek in gemeentelijke exploi tatie over te nemen, over welke zaak voorioopigte besprekingen werden gehou den. Het verzoek der Z. Politieliondendres- se e r ve r e en iging om een bijdrage wordt alls ongezegeld ter zijde gelegd. Een soortge lijk verzoek van het Groene Kruis wterd vronen te Haten, werd mét alsr. stemimenvaa de ^and gewezen. Met algemeene stemimen werd vastge- aangenomen. Daarop Werd de vergadering door den steld een nieuwe instructie van het on- Uil den laatsten zin, eerste kolom van het hoofdartikel in het hïjvtoegsel zou men k unnen lezen, dat wij ook de Avond school voor Nijverheidsonderwijs als een vereenigingsschool aanduiden. Dit is niet het geval. Het is een gemeenteschool. o Uit Middelburg. We vestigen de aandacht op de pu blicatie in dit n uininer betreffende het (bezoek aan bioscopen. voorzitter geslpten. De landbouwer K. te Biggekerke die sedert Donderdag niet thuis was ge weest, is gisteren teruggekeerd Uit Zui d-B evelanu. derw'ijzend personeel, daar die oude niet meer voldeed. O. m. werd opgenomen een bepaling verbiedende het misbruik maken van Gods naam', terwijl, ten einde M a a r t e n s dij k van Vrijdag' nog het vol gende gemeld: Bij de behandeling' der begrooting 1923 werd besloten 81/2 pCt. pensioensbijdra gen op de ambtenaren te verhalen. Wet houder Q.uakkeiaar had voorgesteld de wedden der gemeente-ambtenaren met 18 pCt. te verminderen 'behoudens de nog te verhalen 81/2 pCt. voor pensioensbijdra gen i De post plaatselijke inkomstenbelasting) werd gesteld op f 20000 tegen f 26000 het vorige jaar. De begrooting voor het woningbedrijf werd aangenomen in ont vang' en uitgaaf bedragende f 11395,32. De beg rooting van het Weezen Arm bestuur werd aangehouden omdat niet was aangegeven welk bedrag voor het Groene Kruis zou worden beschikbaar op het voetspoor der oudercommissie, gesteld. den band tusschen huis en school le ver- j *'van het sf°f der vergadering werd me- sterken, huisbezoek wérd voorgeschre- j degedeeld dat bij de opmeting van den Met ingang van 1 Januari a.s. wördtven ziekte der kinderen, zoaals dat het bijzonder onderwijs veelal regtel is. De Algemeene Politieverordening werd Men herinnert zich de zoo fraai hi storische films Madame Dubarry, Anna Bo- levn, Fredericus, Rex. Van heden tot en imel Donderdagavond gaat in den Schouw burg, Madame de Pomimeraije, spelend in -. - den Marie Antoinette-tijd, een bioscopisch epen eerbied heeft. "We onderschrijven k'Ti^twerk, dat !met bovenstaande op een me alles wat mej. m!r. van Dorp zegt.lijn te plaatsen is. Wij kunnen een bezoek Maar wé zien in haar toch nog altijd een economiste van internationaal er ende bekwaamheid, en van diepen ernst met frT,8nrt1 te ridiculiseeren als „Braat TTt=or aan is zefdzaam' smakeloos econoniiLL S!!!ik__e?n Pachting', voor economische WetensoW^ tl l wellicht de verklarhw rfnnen' d"? holle woord -^eeft van het haaiden. dat we hierboven aan- zeer aanbevelen. In den afgeloopen nacht is proces verbaal opgemaakt tegen den caféhouder M. A. M., wegens het te laat bezoekers in zijn café aanwezig' hebben. Door de politie alhier is proces- vertaal opgemaakt tegen den timmer man L., wegens poging tot diefstal van lood of hout 'van het dak van het ge touw voor spijsuitdeeling alhier. De meeste lezers van het verslag in on vorig' nunilmetr van de rede van den heer Marchant zullen wel begrepen heb- de huurcomimissie te W o 1 p h a ar t s d ij k (opgeheven. Door de pachters der gronden van het Buiig. Armbestuur te W o 1 p h a ar ts- d ij k is een verzoek om ontslag van pacht ingediend met ingang van. 1 De cember a.s. Slechts 4 van de 38 pach ters wenschten het verzoek niet te tee kenen. De hier bedoelde gronden wer den in 1920 publiek verpacht en brach ten toen reusachtige pachtprijzen op, Kaaimuur geblékén was dat de verschil lende hoogten overeenkomstig' het béstek waren, dat in het algemeen gebleken was op verschillende punten gewijzigd. Opge-j^f |e vee' waarde was gehecht aan aller- J HE KWESTIE TACK. Am j ivrjnciiam zuiieii wei ue^reutJii nei>- betreffende het niet inwilltgen van''he" niet V3n TOnsam™crea' verzoek van dr. Tack tot het geven van 111 ons land antwoordde de Minister van Onderwijs enz. De beslissing omtrent de vraag, of aan de 111 art' 4 tweede lid, rt-in r.' vT' bedoelde vergunning al wordt ihe j^oort te worden verleend, S,™paflld drrde persoonlijke eigem kene^in i"te?edenten van de betrok- STvan f met de aa" onderwij zers van NederLandsche scholen te stel- Mi0' and€re redenen -u alge- Boe»,, „inisler he, -«f «ter de imacr van comnniniceerende vaten. "7 Disfterenbniddag was een jonge wer kman vrijwillig een kruideniersknecht te hulp gekomen, die een zwaar beladen handwagen naar een pakhuis' in de poort naast de Drie Spuiten in de Korte Delft Sue est brengen. Daar de wagen vecmloode- lijk niet goed geladen was, kiple hij en kreeg de behulpzame den wagen op een ziirer voeten ,door omlwonendèn werd het been waaraan een bloeduitstorting hpd plaats gehad verbonden, waarna de man nomen werd een bepaling', verbiedende j 'ei kaaipraatjes. het voethallen op openbare plaatsen. f De heer Koopman achtte dat de mod- Voorts werd een nieuw art. 137bis ide;' de haven niel voldoende hoor den toegevoegd van dezen inhoud „Het isaannemer was uitgehaald. De voorzitter vebboden in tapperijen toe te laten ofi antwoordde dat mojg' altijd verrekening te laten verblijven niet tot het gezin vannl°et plaats hebben, den tapper fcehoorende personen, die j meermalen wegens dronkenschap zijn (Uit Zeeuwse h-V laanderen W. D veroordeeld of van wie bekend is, dalBij een der gemeentepompen te welke prijken nu door de meeste arbei- ^ij van alcoholhoudende" dranken mis- j Biervliet ligt een oude grafzerk uit ders.pachters niet meer opgebracht kun- bruik maken. Dit verbod is alleen toe- j het ja,ar 1433, een der twemige o ver blijf se- nen worden. Het Burg'. Armbest., over- passelijk ten aanzien van hen, wier na- len uit de middeleeuwen in deze gemeen- tuigd van den toestand der pachters, heeft zïj'n medewerking tot ontslag van pacht toegezegd In de Maandag gehouden raadsver gadering van Hoedefkenskerke was de heer C. Charmuleau afwezig. t (Medegedeeld werd dat door een ver zakking in het bavenplateau het volgend jaar een vrij kosltbaar werk aan de ''ha ven- beschoeiing zal Snjoeten geschieden. ITel percentage waarnaar de plaatse lijke inkomstenbelasting dienst 1922-23 zal worden geheven werd vtasjtgesteld op 1,25. De instructie van den grafdelver onderging een kleine wijziging. Uitvoerig' werden de pogingen van het Goescbo comité besproken om' de sjvoor men door den burgemeester schriftelijk 'te. De provinciale Zeeuwsche Schoon- aan den houder der tapperij zijn opgte-heids- en Archaeoloigische commissie, die igeven, zulks voor den "tijd als door den de aanwezigheid van bovengenoemden burgemeester bepaald. Deze tijdsduur zal steen heeft opgemerkt, geeft het ge niet langer Worden gesteld dan twaalfmeentebestuur' in overweging de zerk te m'aanden sedert de laatste veroordeeling doen lichten en bijv. over te brengen Wégens dronkenschap van den betrok kene. Personen als tedoeld, die zich in een tapperij bevinden, zijn verplicht op de eerste aanmaning van een beambte der politie terstond te vertrekkken. naar het raadhuis, om' aldus een gedenk- teeken van het verleden te bewaren. De familie van Hattum, vroege*- woonachtig te Ellewoutsdijk, thans te Be- Een ander voorstel van B. en W. houdt verwijk, heeft aan de gemeente Bier- in, het tapverbod in te voeren en uitv 1 i e t een schilderij aangeboden, voor- te breiden tot uitvoeringen, en to't Tick-1 stellende het bezoek van Karei V in tige nakoming niet alleen den herber- j gezelschap van zijn twee zusters aan het gier strafbaar te stellen. Het voorsel wilgraf van Willem' Beukels in de St. Nico- het verbod in voeren: 1. voor de alge-laaskerk. welke gestaan heeft op de tegen- meen erkende Christelijke feestdagen: 2.! woordige algemeene begraafplaats. Het wegplannen door Zuid Beveland te ver-1 den Oudejaars en Nieuwjaarsdag'; 3. da-bezoek heeft plaats gehad in 1556. Het ijdelen. Het eigenbelang van die comlmi >- ■,ie en "meer speciaal van den lieer Pilaar, lag er, zooals de voorzitter het uitdruke, duimdik op. Ten slotte werd m. a. st. besloten dat de raad zich tot de directie Ier Staatsspoorwegen zal wenden met het verzoek voort te gaan met de uitvoe ring van dezen aanleg', als zijnde een groot belang voor deze emieente. De gemeenteraad van Wtaarde stelde in zSjn jongste vergadering de ge- meentefcegrooting voor 1923 vast op een bedrag van f 33.810.74; met een post voor onvoorziene uilgaven van f 3784.265, en de begrooting Burg. Armh. op een gen waarop openbare volksfeesten wor den gehouden; 4. bij muziek-, zang of andere uitvoeringen tijdens dan duur dei- uitvoeringen. Strafbaar gesteld wordt zoo- Wel hij die sterken drank of alcoholho- denden, anderen dian sterken drank ver strekt, als hij die zich deze dranken doet verstrekken of gebruikt. Na een uitvoerige bespreking wordt het voorste aangenomen met 6 tegen 1 stem' (de heer Bruijhzeel"). De tegrooting vabi het dienstjaar 1923 komt daarop in behandeling. Bij de al gemeene beschouwingen vraagt de heer Brulijlnzeel inlichtingen omtrent de fi- nancieelen toestand in verband met de doek is geschilderd door den bekenden Vlaamschen schilder M. Calisch. KERKNIEUWS E vang. L u th. Gem. Beroepen te Middelburg en Vlissingén ds. H. L. Boerlijst te Leeuwarden. Aangenomen het beroep te Deventer, door ds. J. P. van Heest te Groede. Da. R. v. d. Kfltrntp, Geref. pred). te Kreukelen, herdenkt heden zijn 25-jarig clmbtsjubileum. Hij werd 24 Oct. 1897 te Anna Jacobaipolfler bevestigd,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1