THERMOGlNE Vrij&afg SO Oeiohex» Iiilf 185® JaargaiBi s m pffn Uit Stad en Provincie. Ingezonden stukken. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. RECHTZAKEN. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. DE HOESTEN, RHEUMATIEK, BRONCHITIS, STEKEN IN DE ZM,etc.,eic. prijs per doos H. 1.25per 1/2 doos fl b.75 LEGER EN VLOOT. Sfe f^ö. 248, -* j£|| c f|l! |||l ;.:'ro V By dil nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting: van Donderdag. We hebben gisteren reeds medegedeeld lot welke 6 vragen de heer Braam to eek kwam bij zijn interpellatie over de spoor wegkwestie. Maar toen hij na het antwoord van den Minister een mbtie indiende; het niet wenschelijk oordeelend „dat de arbeidsvoorwaarden in voor j het personeel niet gjunstigen zin te wijzigen alvorens een onderzoek naar de gestie van het bedrijf is in gesteld, toen kwam duidelijk naar voren wal voor den interpellant de hoofd zaak in deze bespreking' is. Op dat hoofdpunt heeft j$e Minister van Swaay zich in zijn antwoord dui delijk uitgesproken. Tegenover het be noemen van een comimissje staat hij niet geheel afwijzend. Maar de bezuinigings maatregelen moeten met den meesten spoed gtenomen WOrden, daar de ach teruitgang van het vervoer zelfs noopt tot het zoeken naar toog meer middelen ter bezuiniging. Beslist kwam hij' op tegen de in den laatsten tijd veel vernomen beWering, dat men de exploitatie-uitgaven kan vermink deren, zonder te tornen aan de perso neelsuitgaven, als men de zaak maar ern stig onder (je oogen ziet. Het onhoudbare van die stelling werd door den Minister met enkele cijfers toe licht. O vei 1921 waren de exploitatie kosten 194 millioen gulden, waarvan 129 op de personeeluitgfaven. Alsi spreker dus aan de laatste niet mag tornen, moet /dte bezuiniging geheel worden gevonden pp de resteerende 65 millioen. Maar daarin zit ook de heele kplenrekeningl ad 31 millioen, waarop niet bezuinigd kan wor den. Er blijft dus over 34 millioen.(Ito die 34 millioen zitten alle herstellingen, on derhoud van machines, vaartuigen, wegen bende ambtenaren zitten, geen beslissing heeft genomen. Dit doet denken aan de geschiedenis van het weefsel van Pene Jope, dat zij 's nachts weer uitrafelde. Het spreekt vanzelf dat als men lot de ambtenaren zegt, dat, zoolang de com!mi% sje beraadslaagt, het loon niet vermindert de beraadslaging lang zal duren. De heer Schaper: verdachtmaking. De heer D r efcse lh ujj fe Absoluut niet, het is hienschelijk. t Ten opzichte van de vraag of de Iconen mpeten verlaagd worden, gaf de heer y. d. IVaerden een beschouwing ten be- tooge dat dit niet notodig is, daar het niet per se noodzakelijk is dat de spoor wegen, als levensfunctie van den staia.t een sjuitende rekening hebben. I De heer D r e s s e 1 h||u jij s was het met dat laatste eens, tojajar formuleerde de kwestie zoo: dat dekking van het tekort niet „allereerst" in loonsverlaging mpetj worden wo;rden gezoch(t, zooals comi-' (mistsarissen het hadden uitgedrukt. j [Ten slotte zij nog gemeld, dat de heer Smejehk naar aanleiding van een ver wijzing van den heer Braarnjbeek naar daadwerkelijk verzet, verzekerde dat de christelijke vakbeweging' de staking in het spoorwegverkeer niet aanvaardt. Heden voortzetting. enz. Spreker vraagt: is er eenige kans op i die 34 millioen 33 millioen te be- zuinigen? Dit Is toch onmogelijk. Men kan zeggen: in 1921 waren de kolen duur der dari nu. Als ze even duur /waren (ge weest als nu, dan zou de besparing .12 millioen zijn geweest, en dan zou spreker nog op 34 millipen 21 millioen in'oe ten'be sparen. Dat is onmogelijk. Onherroepelijk staat dus vast, dlat, als men opl de .exploita tiekosten moet bezuinigen, men den heelen post van de personeel uitga ven niet onaangetast zou laten. De Minister somde een 20 tal bezuini gingsmaatregelen op die genomen zijn of die worden voorbereid. Daarvan ver wacht hij een vermindering der exploi tatierekening met 32 a 34 millioen. Voor het onaangetast laten van het loon zou allesj te zeggen zijn, als het loon lager was dan noodig is voor een be howl ijk onderhoud van het personeel. Men Uioet daarbij niet vergeten, dat de De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekende bijdra gen voor woningbouw zullen worden uit- g|ekeerd aan de gemeenten Aardenburg, ten behoeve vjan I. de Back, f 600; St. An na land, ten behoeve van J. M, Soeters (gedeeltel. bijdrage) f 533; Honteni^s' e ten behoeve van A. J. Tieleman f 850; f Koudélkelrke ten behoeve van Jac. Koole (1/3 ged. der bijdrage) f 1478; N. en St. Jooïllaöd ten behoeve van S. Janse Szn f 475. Noordgioiuwie ten behoeve van "W. Moermond (restant) f2400. j Oostbjuirg ten behoeve van J. tv. d. Meulen f 600. UitMiddelburg. Hedenmorgen had ten huize van mevr- Quailes de verloting plaats van de ver schillende voorwerpen, waarvoor tijdens den bazaar loten zijn verkocht. De uitslag daarvan is: pop Nisse, pop Cadzand en teekening Langen Jan resp. 88, 40 en 30. - r Pop Tannetje, pop Mientje en kook- kacheltje resp. 46, 36, 57. Pop Bruid, Teacosy en Teekenlap, resp. 77, 51, 84. Schilderij mevr. R. v. d. Loeff, schil derij de Jon, teekening Aap, Dienbak- kleed, resp. 61, 17, 18j 42. Pop Leintje, pop Pietjè respectievelijk 25 en 17. Vogelkooi op "67. Kinder sprei op 79. De prijzen kunnen worden afgehaald bestaande regeling is gemaakt op het jen huize van mevrouw1 Quarles. Mor- tijdstip, dat de loonen het hoogste punt genoehtend zal wórden nagegaan wie de hadden bereikt. Ware dit een jaar later goe(je namen heeft geraden van de Zuid- geschied, dan zouden de loonen aanmer- Bevelandsche boer en boerin, kelijk lager zijn geweest. v Voorts zij nog uit de rede van den Mini-sier aangehaald dat hij ten opzichte van de door den interpellant aanbevolen heffing van een bijdragen van sfeheep- o— Uit Vlissingen. Men schrijft ons: De volgende week zal de gemeen teraad van Vlissingen een wethou- vaart en auto-ondernemingen opmerkte, der taoemen als opviofeer van den naar j>P°orbaan mtsluitend wiordt ge- ArnheIÜ vertrokken heer H. J. Tichel-, bnukt door een spoorwegonderneming, man De vllcante zetel komt natuurlijk DE RAMP VAN DE CORNELIS. Men infoldt ons uit Ternes;z:en Het tweede gireren te Oresund aan gespoelde lijk is herkend als dat van den 16-jarigen mtessroombediende Jan Maas;, uit Hoek. De bergingSstoomier „Herakles" heeft gisteren op de „Come- lis" een d uikeronderzoek ingesteld, waar bij bleek, dat daar geen lijken m(eer aan wezig waren. Het s,s. „Cornelis" is to taal wrak. Nu aan het ergste niet inteer te twij felen valt, verwekt het gebeurde begrij pelijk aleemeene verslagenheid en deel neming in deze gemeente. Geref Kerk Twteetal te- öostbhrg1 ds. C. M. Huizenga te Hoogersmilde en ds. A. Scheele, te Kapel le - Biezelinge(Stand.) De voor tie eerste mlaal door het 'Po lytechnisch Bureau „Nederland" te Arn hem (R.B.N.A.) te Amsterdam gtehouden examens hadden tot uitslag' dat voor ad- spirant bouwkundig' opzichter o.a. klaagde de heer J. J. Soetens alhier voor het voorloopig' diploma m&chine-cónstructeur de heer D. J. Kesteloo te Ga pin ge; voor motor-machinist de heer \V*. A. den Engelsman le Oud-Vossemeer en voor het voorloopig diplotna electrótech- nicus de heer A. P. Leenhouts te Schoondijke. Bij Kon. besluit is tijdelijk benoemd tot tijdelijk leeraar aan de R. H. B. S. >te Assen onze vroegere stadgtenoot, de heer A. H. van der Weel, te Groningen. Geslaagd te Utrecht voor het exa men apothekers-assistent, mej. M. P. J. Willemse te Vlissingen. Met ingang van 1 December a.s. is tot onderwijzer aan de Chr. school te Zonnem aire benoemd de heer NV. van Splunder te 's Gravendeel. ling van Den Helder; voorts wordt mei; ingang van 1 Nov. officier-toilachinist; 2e klasse J. R. Kramer geplaaftsl aan het departement van marine. Off.-jmach. Ie kl. W;. Brouwer is uit Oost-Indië teruggekeerd. - Hr. Ms. kanonneerboot „Bragia" is te Willemsoord in dienst gesteld. De te Amsterdam' lot arts bevor derde vaandrig A. D. L. Wortm'an is bte- iS/temd tot reserve-officier van gezond heid 2e kl. bij de landinjhcht. •X- De justitie alhier is heden naar 'sHeer Arendskerke vertrokken, teneinde een onderzoek in te s/tellen naar den daar plaats gehad hebbenden brand in een hofstede. Naar V. D. verneemt, is de geschors te directeur van de N. V. Centr. Crediejt- en Landbouwbatok te Amersfoort, de heer Nieuwendijk, door de politie in arrest gesteld en naar Utrecht overgebracht- *De dubbele moord te Houtdorp. Het gerechtshof te Arnhem! beeft Ma- rinus Emmer tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De eisch was 12 jaar, waartoe ook de Zwolsche rechtbank hem had ver oordeeld. en de water- en landwegen beschikbaar t z5jn voor ieder. Bij hel verder debat kwam een oogen- aan rechts toe, daarover valt niet te pra ten. Krachtens de samenstelling van den raad heeft rechts volledige aanspraak "op Kin. hn0' h™ u een zetel iQ het dagieiijksch bestuur. De lnHn ,P "C naaf, he Ver"fhl vraag is nu maar wfe de meest geschikte -tl ïih nPrn Tn %13PrUlt lnt5;rpe ant candld|aat is. Hieitodj moet vooral ook tornt zijn genooten en van waaruit andere Z beschikt over spreken deze kwestie beschouwen. |len <loors1la^ ,1 n„ 'den meesten tijd, want het wethouder- De heer D reisselh'pij s betoogde dal :„„u .i Met defect ankerspil is het van Gent komende Zweedsche stoomschip Kul len te Vlisfsingefri in de haven ge komen. o- Indische Stoomvaartlijnen. Djemter, st. 17 Ooctober n.m1. van Colombo, Batavia naar Rotterdam. Goentoer ,18 October v.m. van Colomr bo, Batavia naar Rotterdam'. Medan, p. 18 October Pantellaria, Ba tavia naar Rotterdam'. Bali, 18 October van Suez, Amster- de Kni™ ïi - schap eischt veel tijd en men kan daar- door verirvinHorin t f f kele dagen per week rekenen. De beloo- het dam oaar Java. lant Er zijn tal van nioSeliikheden om verre van W Slnecure 1S' verhoogd tot Koningjp der Nederlanden, p. 17 Oqt. (biel minder personeel ÏSSlfdeTe doün, f 150°" Gibraltar, Batavia naar Amsterdam- OENEEST IN ÉÉN NACHT wat ook in het buitenland geschiedt, waar treinen met één conducteur rij den Waarom bracht de interpellant dit pimt niet naar voren? De heer Van B,raamb|eek: Zorgt u voor een goede wachtgeldregelino'? f 1500. Nu schijnt rechts het niet eens té zijn wie wethouder zal worden. De anti-reve- lutionnairen willen dr. Merckens en de Chr. Historischen schijnen de voorkeur te geven aan den heer W. L. Husonn Eerlijk gezegd begrijpen wij niet hoe De beer D r e sis e 1 b fti li t, berrijpt nu Sdr- Merckens het wethoudersschap aim **t dc heer Van Braambeek hicr0^ er niet hieert E®11 dokter met ^en drukke prak tijk kan toch moeilijk tijd vinden voor een behoorlijke waarneming van het wet houderschap. Het is onder deze omstan digheden, dat de linkerzijde er niet veel voor gevoelt de verkiezing van den heer Merckens te helpen bevorderen, en ver re de voorkeur geeft aan den heer 'Hu- son, die veel meer de aangewezen man is om de opengevallen plaats van den heer Tichelman in te nemen. Het gemeentebelang moet toch voor gaan en daarmede mag de raad büj het doen van een benoeming wel ter dege rekening houden. sprak, omdat deze gebonden is aan zijn ö'.anLatie: nu komt de' aap uit den toouw De interpellant die groepsverle- gjenwoordigefr is, terwijl spreker hier plaat als vertegenwoordiger van het Ne- drrlan<Lche volk, moet erkennen niet vrij tc zijn, doordat er een groep belang- hhehbenden achter he'm s.taat, die, als bij zou spreken over vermindering van personeel, hem direct zou vragen: Hoe kunt gij daarmee aankomen? De heer Dre^selhuijs zei zijn stem' niet te znlien geven aan de mtotie-Braambeek. Yooral ook niet om de zonderlinge be paling, die hij daarin opnaim, dat de loo nen niet mogen worden verlaagd zoolang de comjmiSjsie waarin ook belangheb Menado, p. 19 October Suez, Rotter dam naar Java. Nickerie, 19 October van IJmuiden, Amsterdam naar West Indiê. Oranje Nassau, 19 October van Havre, West Indiê naar Amsterdam1. Patria, 19 October n.m. 3 u. van Mar seille Batavia naar Rotterdam!. Rindjani, p. 19 October Kaap del Armd, Rotterdam naar Java. R angs chi'kk ings r e ge 1 in g' voor afvloeiing1 van 't dyer- c om pleet. De Minister van Oorlog!, overwegende dat ten gevolge ran de reorganisatie van de Landmkcht blij de onderscheidpnè wa pens en "dienstvakken een overcompleet is ontstaan aan beroepspersoneel, hetwelk mitsdien op non-activiteit zal moeten wor den gesteld dan wel den militairen dienst met wachtgeld zal Jiebben te verlaten, heeft vastgesteld een rangschikking^re geling voor het beroepspersoneel der Landmacht met betrekking tot de plaat sing' in de nietowe vredesorganisaties en tot de dienstverlating'. De rangschikking iWordtydaaitoïj in han den gesteld van commissies, die naar den m'aatstaf van bekwaamheidgtesichikt- 'heid en dienstijfver het beroepspersoneel van elk wapen of dienstvak, op ^ber be houd voor den dienst met het oqgtopttie houd vötor den dienst met het OiOjg bp de iwördt prij's gesteld, indeelt in de eerste, de Tweede, en de derdie plaats. De beslissingen van deze comtaïssiiejs komten bij' cortomissies van "tweeden aan leg, tevens commissie van beroep'. De eindbeslissing nopens Se dienstver lating berust Wij den Minister van Oorlog. o Het ongeval te Valken- "Wurjg. Op de vragen vian den heer Ter Hall betreffende de oorzaken en den pmtvang van het tijdens militaire oefenïng|en In den omtrek van Valkenburg XL plaats gehad hebbende ongeval, antwoordde de Minister van Oorlog: lo. Als oorzaak van het ongeval te Valkenburg tmOet worden aangemerkt, dat, toen het hohfd van de afdeeling wielrijders bij het afrijden van een helling vrij plotseling na een bocht Pp een veel sterker hellend gedeelte van den weg kwam1, enkele wielrijders, die hun trap pers en daarmede de macht over hun rijwiel hadden verloren, niet mleer kon den voldoen aan de waarschuwing van den aan het hoofd rijdenden onderoffi cier om' af te stappen, dien onderoffi cier, die zelf afgestapt was, omverreden en elkander aanreden. De ontstane ver warring deed een voor een wagen ge spannen paard schrikken, dat daarop be- gon te steigeren en zich dwars op den weg plaatstevolgende wielrijders die niet op de ontvangen waarschuwing waren af gestapt, reden tegen kar of paard op pf reden elkander aan en vielen, terwijl vóórts het paard keert maakte en de hek- ling afholde, waardoor wederomi eenige manschappen werden omgereden. Hoewei de commandant van een colon ne wielrijders wanneer geen tactische opdracht moet worden uitgevoerd in den regel aato den staart van de icolonme möet rijden, had in het onderhavige ge val (onbekend terrein met steile hel lingen) de officier-comlmandant van den (regel behooren af te wijken en aan het hoofd of zelfs vóór het hoofd der doïotone uit móeten rijden, ter beoordeeling1 of bijzondere voorzorgsmaatregelen noodig waren, dan wel afgestapt had moeten worden. v Een twintigtal wielrijders zijn 'bij1 het ongeval min of meer verwtond; dé toe stand van drie militairen was aanvanke lijk emstigl. Allen, met uitzondering van een dienstplichtige, zijn geheel hersteld de laatste berichten omtrent bedoelden dienstplichtige melden, dat zijto toestand gjunstig is. t De militaire rijwelen, de geen vian alle voorzien zijn van rijwielnaven, hebben geen reminen. De remmen werden op die rijwielen niet noodig geoordeeld, omdat onder normale 'Omstandigheden ook op hellingen het rijwiel door tegentrappen zeer goed in de macht van den berijder gehouden kan worden, en onto verschil lende redenen niet gewenscht, o.a. om dat het verminderen van gang door rem- jmen, in plaats van door tegentrappen, De doozen, bestemd voor den verkoop in Nederland, zijn geheel Toorxtan van H0LLANDSCHE etiketten, en van een BLAUWE band aan een zijkant. Wij bevelen het publiek ten zeerste aan, hierop bij aankoop goed te letten. (Ingjez. Med.) Stoomvaartlijnen op Noord -Amerika, Rotterdam1, 19 October v.m. van Ply mouth. Rotterdam) naar New "York. Luit. ter zee le 'kl. A. R. Meyer wordt met ingang van 1 Dec. geplaatst te V1 i s s i n geft bijden aanbouw van den kruiser „Java" en luit. ter zee 2e kl. \V. Gauw met ingang van 1 Dec. belast met de betrekking van adj. chef va* den staf der zeemacht in de ptel- veelal te plotseling geschiedt, waardoor het zoogenaamd (oprijden plaats heeft, het welk ongelukken kan veroorzaken. Zooals blijkt, is het ongeval te wijten aan een samenloop van omstandigheden. Indien de rijwielen van remmen wafen voorzien geweest, zouden van de man schappen een laantal vermoedelijk de macht over hun rijwiel herkregen heb ben, waartegenover staat, dat het oprij den in de colonne als. geviqlg van plotse ling reitomen andere ongelukken zou kun nen hebben veroorzaakt. DE SPOORWEGEN OP Z.-BEVELAND. Met mij zullen zeker velen met ver ontwaardiging 'kennis genomen hebben van de actie, welke door enkele hee- ren op louw blijkt gjezet tegen de spoor wegen op Zuid-Beveland. Dr. NVeyter-* man heeft ons hun namen bekend ge maakt en elk' rechtgeaard Zuid Bevelan der zal góed doen, deze in een lijstje (te zetten om' ze votor het nageslacht te bewa ren. De woonplaats m|oet er dan h5j( op dat iedereen kan weten, dat niet één de zer heeren zetelt te Borssele of te /Baar land of erglens. anders in „den zak fvan Zuid-Beveland". Misschien ware het ook gewenscht, eraan toe te voegen, dat fle. /miee^ten h|unner, zoo niet allen, be schikken over eigen middelen, welke hen in staat stellen, zich gemakkelijk, confor- tabel en vlug te verplaatsen. Bovenstaan de snoet wel voorafgjaan, om' buitenlan ders te doen zien, uit welken hoek hiel de wind Waait. Het ligt met in mfijn bedoeling een gyoot debat met de heeren te gaan voe ren. Er zijn meer officieele plaatsen, waar de zaak besproken kan worden en dan hoop ik er hij' te zijn. Wel (6, dunkt mij, een erslig woord van protest hier op zijto plaats. Vooreerst hun mededeeling) aan de Di rectie te Utrecht, dat zij' allen „bewo ners zijn van de betrokken streek". Is daaraan toegevoegd de verbetering, welkte ik hierboven aangaf? Dan de „honder den anderen, welke achter hen staan." Zijto dat eveneens allen menschen, welkte nu reeds van spoorwegvervoer profitee- ren en daarom anderen maar over hun modderwegen willen laten jpioeteren? „De bestaansmogelijkheid van den spoorweg' is grootendeels vervallen, o. mL door het niet tot stand komen van de suikerfabriek in het centrum' van het eiland." Dat lijkt me een zwak en zelfs gewaagd argument van de heeren. Ik weet een beetje van die geschiedenis af, en vraag': Is juist groote kortzichtigheid van een paar leidende Goesche heeren hier van niet de oorzaak? En al staat nu jde suikerfabriek niet aan den „Polderschen wegi", daarom' worden er nog, wel suiker bieten op Z,uid-Beveland verbouwd. Mis schien wordt die cultuur spoedig weer de kurk, waarop onze landbouw zal moe ten drijven en dan juist moeten we goe de verkeerswegen hebben om met voor deel bieten te kunnen verbouwen. De heeren (zullen, toch wel niet in ernst meenen, dat vrachtauto's hier plaatsver vangend zouden kunnen optreden. Altijd zullen deze een Surrogaat blij ven èn speciaal op onze wegen een ge brekkig surrogaat. Hel spreekt vanzelf, dat een beroep is ipedaan op de „zeer duistere vooruitzich- 4e,1 van den land en den tuinbouw''. Maar juist omdat deze niet rooskleurig zijn, moeten we ons niet de middelen onb houden, welke ertoe kunnen medewerken hom over de crisis heen te komen. Juist dat vind ik de meest gevaarlijke politiek! als in een tijd van malaise de handen in den schoot worden gelegd. Komt er dan draks een opflikkering, want achter de wolken blijft de zon schijnen, dan zijn we niet klaar, niet gereed, dan zullen an deren voorgaan 1 En hiertegen gaat mijn waarschuwende slem, niet als van een „direcl-x/elanghebbende", maar als, van iemand, die het groote voorrecht heeft in een streek te wonen, welke aan het spjorweu.net is gelegen. Dat brengt leven, dat brengt handel, wat misischien het bede wordt 'getypeerd door het feit dat Baarland 1, Borssele 4 en Krabben- dijke 50 telefoonaansluitingen telt. Ook nog ander, meer indirect voordeel dat moeilijk onder cijfers is te brengen, brengt dit mtede. Dat zal iedereen me toe geven, die kinders heeft, welke in de termen vallen voor meer dan gewoon lager onderwijs. Telt die gezonde volks kracht, welke noodwendig uit goede ver keerswegen voortvloeit niet mee? Toch is hel ten slotte die kracht welke een volk sterk maakt, zoodat een overheid»-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1