LUX 244 LEGER EN VLOOT. SPORT. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. VERSCHILLENDE BERICHTEN. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. (Ingez. Med.) BURGERLIJKEN STAND. AFLOOP VERKOOPINGEN. Maandag 16 Oefnbei* tBÈM* 168* r innen land. HET MARINE-MONUMENT IN OEN HELDER. H. M. de Koningin heeft Zaterdag vóór het onthullen van het monument de vol gende rede uitgesproken: Gaarne zal ik voldoen aan het door U 'namens het Hoofdcomité „Nederland gedenkt zijn slachtoffers der Marine" tot mij gericht verzoek deze gedenkzuil ter herinnering aan de mannen onzer vloot die hun leven gaven voor het Vaderland, te onthullen. Ik wensch met allen hier aanwezig1, ja 'met mijn gansche volk hulde te brengen aan hen, die hun plicht h[eb ben vervuld tot in den dood en met weemoed te gedenken den rouw, waarin de betrekkingen, die zïjr nalieten, gedom peld zijn. Te mogen opzien tot een voorbeeld van opoffering, van moed, van vader landsliefde tot een daad van hoogen na- tionalen zin, is een troost en een be moediging. Moge deze troost, deze bemoediging in ruime mate het deel zijn voor allen, die treuren over degenen, die zijl moesten ten missen. Dat voorbeeld fc'lïjVe steeds in dankbare herinnering voortleven tij hunne kameraden. Aan ons te toonen, d^t wij weten te waardeeren, wat zij!, wier namen op deze gedenkzuil gegrift zïjin, door hun leven te geven, voor ons hielpen behouden en, nu een nieuwe tijdkring voor ons is aan gebroken, onze algeheele toewijding, onze. beste krachten te geven, aan het welzijn van ons dierbaar Vaderland. Bezield door den wensch zijne hoogste belangen te dienen en trachtende de behoeften van onzen *jd te verstaan, om onder Gods zegen eendrachtig te arbeiden voor ons aller toekomst." Daarna trad zij naar voren vergezeld door den eere-voorzitter, den oud-minis ter Rambonnet, en trok het omhulsel weg Op hetzelfde oogenblik dreunde bet eerste der vijf saluutschoten van de „Gelderland". v Na het vijfde had een merkwaardige, indrukwekkende plechtigheid plaats. Er was afgekondigd dat na het laatste schot een minuut lang) volledige stilte zou heerschen. En zoo gebeurde het ook. Een minuut lang stonden de duizenden roerloos. Men hoorde geen enkel men- schengerucht. Ook het eind van deze minuut werd door een kanonschot aangeduid. Na die minuut ging de Koningin weder naar het monument met Prins Hendrik en legde de eerste krans, van palmen en aronskelken. Daarop volgde het lange défilé van hen, die een bloemenhulde trachten aan de gevallen helden. Bevelandschen boei" en boerin. Wij moeten de opsoinlmingl van hetgeen .geëtaleerd is, tot deze alge me enhedén beperken, alles noemen zou eenige ko lommen vullen. Wel willen wij' nog wijzen op verschillende attracties als een rad van avontuur piettmooie prijzen, een grab belton, een weegschaal enz., om) oiok te melden dat voor 5 cent het gekochte aan een daarvoor bijzonder ingerichte tafel zoo gewenseht wordt ingepakt. In de (middelste dei" drie zalen is een Wel voorzien buffet ingericht en daar zullen ook reeds morgenavond en vooral ook Woensdagmiddag opvoeringen plaats hebben, die |wïj met nader willen beschrijf- ven, maar wat er ons van werd mede gedeeld ,doet ons met vertrouwen op- wekkken ook dan te zorgen tegenwoor dig te zijn. Vooral ouders denkeu er aan Woensdagsmiddag hunne kinderen naar de Abdij' te sturen. Summa Summarum, niemand zal zich dezer dagen een gang naar den bazar beklagen. Op de eerste winterbijeenkom&t in de Bogardkaal Vrijdag a.s. zal als spreker optreden de beer-jM. J. F. Beerends, Herv predikant te Utrecht met het onderwerp „Het Wonder". In de advertentie van Zaterdag kwam' in den naam van den spreker een fout voor. De Lettische driemastschoener „Ivaupo", die langen tijd al bier heeft gelegen, van Trinidad naar Falmouth voor orders, is door de bemanning pp zee in zinkenden toestand verlaten. De beman ning is te Horta geland. o Uit ZeeuwsehrVlaanderen W. D Zaterdagavond omstreeks 6 uur ge raakte te Waterlandkerkje de land bouwer J. F. Stokx met twee paarden die voor een met hotoa geladen wagen stonden, op hol. Hij viel en kwam terecht met zijn rechterbeen tusschen het wiel van den wagen en een boom. Zwaar gewond aan dat been, dat echter niet ge broken was, is hij per automobiel naar huis gebracht. dat ingaande 15 October een nieuwe sa- lari,regeling wordt ingevoerd, die ueer. koimt op een derde verlaging .sedert den oorlog!, dit maal van 10 pet. van de vorige rctóelmgi. In verband daarmede hebben beide veTeenigingen deze week vergaderingen; uitgeschreven te Aïnlsterdam, Rotterdam, en Vliss'jingen teneinde deze kwestie nader onder de oogen te zien. T|ot bedoel de reederijen behoort ook de S. M. Zee land. O De directeur-generaal P- en T. Uit zeer betrouwbare bron verneemt de „Avp.", dat het ambt van directeur generaal der Post en Telegrafie voorioo- pig' slechts door een ambtenaar zal wor den waargenomen. De tegenwoordige mi nister van Marine moet nl., gelet op het précaire bestaan eens Marine-ministers, als voorwaarde bedongen hebben, dat de betrekking' van chef der Posterijen voor hem zou Worden opengehouden. FRECO'S ZENUWTABLETTEN. tegen slaaploosheid en examenvrees zijn de beste. Weigert minderwaardige duur- öere. Per koker 60 ct. Verkr. te Mid delburg bij P. van Sluijs, B. C. van Doorn,ulm. Voor eagros detail: N.V. v.h. C. A. Schulte Co., Lange Delft H 2. (Ingez|4Med.j Luit. ter zee 2e kl. J. Houtsmuller is Overgeplaatst bij den onderzeedien&tl te Vlissingen. De off .-mach. 2de kl. F. Cb((Pi Mal- lee wordt den 24sten dezer geplaatst aan boord van Hr. Ms. „Gelderland". HOOFDPIJN. bestrijdt men het afdoenst met FREGO's HOOFDPIJNTABLETTEN binnen 10 mi nuten .verlichting van Uw hevigste Hoofdpijn en Migraine. Per koker 45 Ct. Verkrijgb. te Middelburg' bij P. van Sluijs, B. C. van Doornum!. Vopr engjros detail: N.V. v.h. C: Ai. Schulte en Co., Lange Delft H 2. i (Ingez. Med DE NEDERLANDSCHE SCHOOL TE BRUSSEL. Men seint uit Brussel aan de N. R Cïtt.i NuiaJ' „Het Laatste Nieuws" verneemt denden predikant toegezongen Ps. 121' heeft de Nedertandsche regeering, lege Gisteren nami ds. J. Brinkman, be roepen bij de Geref. Kerk te Haarlem), af scheid van zijn tegenwoordige g|emeente, Vlissingen, en sprak daarbij' naar aanleiding van 1 Petrus 5 verzen 10 en 11. Door de gemeente werd den schei- 4. moetkomende aan de vele protesten van Vlaaimsche en Hollandsche zijde tegen 't niet meer toelaten van niet-Nederland- sche kinderen tot de Neder landsche school te Brussel, in beginsel besloten bepaald, dezen maatregel in te trekken. Thans wonden nadere instructies afgewacht al: vorens tot het weder opnemen van de bij öe jongste heropening' der klassen ge weerde leerlingen te kunnen overgaan. Het kerkbestuur der Ned. Herv. Kerk te Zuidz'ande besloot met al- gemeene stemmen niet te voldoen aan den aanslag door den raad van beheer Kor f bal. Voor de eerste klasse competitie van den Zeeuwschen Korfbialbond speelde Za-, terciag te Ierseke Volharding' tegen D. O S., uit Middelburg, uitslag' 20. Voor de tweede klasse speelde te Kloetinge Èlto legen V. D. B. iuit s'-Gravenpolder (Uitslag 3— 1. Zondag' speelde de korfbalvereeni- ging van Waterlandkerkje tegen tegen die uit Schoondijke. De uitslag van den wedstrijid was dat Schoondijke won met 30. Voetbal. Voor de Zuidep 2e klasse speelde gis teren te Vlissingjen Vlissingen I te gen Middelburg I, reed® kort na den aan vang) mlaakjte Vlissingen een punt en werd «te jsjtand 1—0, daarna bleef het steeds onveranoerd, zoodat Middelburg; zijn eer ste neuerlaag! van dit seizoen te boeken had. De wedstrijd werd door een zeer groot aantal voetbatenthOusiasten bij- gewoonu, zoowe'l uit Middelburg als, uit Misgingen, aan het bureau kon men den |stroom haast geen baas en het spel was reeo begonnen toen vóór half drie aan gekomen personen nog niet geholpen wa ren De MteUlelborgsche spelers en een deel der supporters kwamen met de voor deze gelegenheid afgehuurde gpoo- te autobus van de N.V. Walcheren. i Te Middelburg speelde voor de derde kla-se Middelburg II tegen. Vlissingen II met 3—0 tot uitslag! Te O ud-Vossem'eertwerd Zondag j.l. een match gehouden tussdhen de voet- Ter aanvulling van ons; bericht van Zaterdag betreffende het afscheid van TT, den heer Ch. J. Bakker als hoofd van».,-. 8Jït Otiïll ©11 1 FOYlUCl©. I school J, dient nog gerateld, dat den heer balclubs O. V. V. aldaar en Ajax van 1 Bakker reeds te voren door het onderwij- Ierseke. Vóór de pauze was Ajax ster- zenu personeel een ets als aandenken j ker maar daarna keerde de kans. Uitslag aan de aangenaime samenwerking' was J in het voordeel van O. V. V. '2—1. aangeboden. Uit Middelburg. Hedenmorgen hebben wij een kijkje genomen in de zalen van de woning van mevrouw Quarles van Ufford in de Abdij a 1 h ie r, waar morgen, Woensdag en Donderdag de bazaar voor Kinderzorg "wordt gehouden, en wij willen beginnen met te verzekeren, dat, Wat wijl daar za gen, onze verwachting verre overtrof. Zulk een groot aantal geschenken van de meest uiteenloopende soort hadden wij uiet verwacht, en het was dan ook onmo- (Olijk alles direct te étaleeren, zoodat nog \eei staat te wachten tot er plaats is ge maakt. Maar hetgeen reeds keurig gerang- - Gikt is, geeft aan ieder bezoeker gele genheid naar zijn krachten te koopen. Wij noemen in de eerste plaats de collectie traaie Bij Kon. besluit is tijdelijk benoemd tot leeraar aan de R. H. !B. jS. alhier dr. P. Snoep te Utrecht. Faillissetnienten in Nederland Volgens mededeelingen van het Han delsinformatiebureau van Van der Graaf en Co.'s Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week, eindigende 13 October, in Nederland uitgesproken 87 faillissementen tegen 45 faillissementen in me en nuttige handwerken met als dezelfde week van het vorige jaar eoiriaam'ste geschenk een prachtige sprei Van 1 Januari tot en met 13 wwoi prachtige sprei va!kschool te Goes. i °T .r^kmterieën, kunstvoorwerpen, rr>L i°Ut ^'ihelen, (comestibles, cf o - (>®men ,en speciaal het mooie irrs ,c' van voorwerpen die verloot Worden, als een bruid en vWhil- ïï.mm'emi iiierïterSnthor-feTWSf:hco'Mract llebbcn' gesloten met «ïe Ver. spreitje van demuioiehrv^ eeniSin3 van gezagvoerders en stuurlie- meisies4°ezellen -chilrioriirPreeni^nM den tor koopvaardij en de Vereenigmg kachel (miniatuur), terwijl 'SnTal van scheepswerktuigkundigen, hebben dd. ne* raden naar den naam v^cen Zuid- 0ctoher een schrijven ««richt tot bei- Woensdag 18 October a.s. des na middags 2 uur, voortzetting van het op 19 September 1922 geschorste onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring' op 2 September 1922 op de Schelde plaats ge had tusschen het stoomschip „Zuiderdiijk" en het Engelsche stoomschip „Ezardian". Reederij stoomschip „Zuiderdijk" Hol land-Amerika Lijn; gezagvoerder P. C. van den Ent, beiden te Rotterdam!. 4 Zaterdagmiddag is het 5-jarig|e zoon tje van den heer J. K. .te Rijnsburg door een met meel (geladen wagen overreden en kort daarna aan de gevolgen overle den. Donderdagavond is, naar het U. D. meldt, bij den tol te Vreeswijk Ide 12kjarigG Van I. met bijna piatgereden hoofd langs den weg gevonden. Het kind werd naar een dokter gebracht, maar was bij' aan komst reeds overleden. De oprzaak van het ongeluk is niet bekend. Zooals wij reeds veronderstelden is het zgn. gevai van godsdienstwaanzin te Klazienaveen inderdaad door de overdrij ving van de bnren opgeblazen van een Oe veTeenigingen, waarin zij mededeelen, onsehujdig geval tot een sensationeel feit. Oct. 1922 2392 faillissementen tegenover 1648 over hetzelfde tijdperk van 't vorige jaar. De Reederijen, welke een collectief Dat de man bekend zou hebben, zooglsde Telegp. boven het bericht schreef, is ge heel onjuist. Naar jhr. B. Th. Elias xn het N. (y. d. D. meedeelt, heeft het gebeurde zich als volgt toegedragen Een paar weken géleden had een jonge vrouw, lid van de hersteld Apost. Gem'., een droom', waarin zij' zag, dat Üe Voor ganger ter plaatse in een doodkist werd gelegd. Deze droom' heeft ze aan delzen en genen verteld, en die kwam! ook Gerrit Visser ter oore. Deze heeft daarop tenia(n|fc- ■woord gegeven, dat hij' liever een dei- zijnen zou offeren (hiermlee bedoelde hij (dat hij liever een der zijnen zou verliezen), dan dat hij den 'Voorganger zou wilen mik- sen. i Nu werd op 1 October in het gezin van Visser een kind 'geboren. Dit kind wilde echter niet zuigen, een gebrek wat wel eens meer voorkomt. Nu. Werd de lip jes met brandewijn bevochtigd olm) het 'kind tot zuigen te brengen, en toen dit niet hielp, heeft men 't met suikerwater geprobeerd. Den volgenden dag was Visser achter zijn huis aan het werk, toen hij geroepen werd, daar zijn kind lanjg niet goed was. Hij zag. ook, dat het stervende was. Visser zeide toen tot zijn vrouw de vólgende, woorden: Wij moeten dit loffer brengen. Laat het kind maar (in den geest) lo|s, !en laat ons het aan God overlaten. Tioen hij' dit gezegd had, stierf het. (Onder datoffer brengen verstond hij' dus de practische toepassing) van de woorden destijds, door Jezus gesproken: „Vader niet mijne wil, maar de Uwe geschiede". Hij1 wilde niet dwingen om' het kind te behouden, maar hij plaatste zich op bet standpunt, dat het Gods wil was, als het kind zou s,ter ven.) Een aantal wilde zwijnen heeft een aanval gedaan op 't kleine station van la Chapelaudre nabij Montlucon. De passa giers zaten tot boven op een vjoor vertrek 'gereedstaanden trein. Echter hun moed vernieuwend en jgówapend mlet een hooi vork, gingen'ten slotte verscheidene pas sagiers tot een tegenaanval over. Een der zwijnen holde desondanks op de menigte in en hij had reeds verscheidene aanvallers omver geworpen vopr hij' door een paar- dendresseur voor goed aan de hpoivork werd gepind. o DE. SLACHTOFFERS VAN DE AMSTERDAMMER. We hebben eenigjen tijd geleden gemekt dat bet Chr. volksdagblad „de Amlster- damimer" ophield te verschijnen in zijn huidig en vorm doordat er enorm tekort bleek te zijn. Latere berichten melden dat dit bijna 6 ton beliep. Het blijkt nu dat met deze catastrophe vooral veel kleine luyden gedupeerd zijn die hun spaarduiten aan dat blad' af stonden bij' uitgeschreven leeningen. Vrij dagavond tiebben de aandeel- en obliga- tiehouders een vergladering gehouden waarin veel onbehaaglijke dingen werden meegedeeld. De in September ontsiagjen boekhouder van Leeuwen, die verklaart buiten de handelingen der directie te hebben ge staan, deed sensationeele onthullingen over de iwijze waarop de directie handelde en over de blindheid van de comkuisr sarissen, die niets bemerkten, hoewel er telkens geld geleend möest worden, oiofc van hen zelf, omdat de uitbetalinglen niet konden geschieden. Toen de boekhouder in September er hiun aandjaicht op vestigde dat de administratie niet In orde was, werd hij wegens' belastering van den dir., den heer Ingwersen, ontslagen. Bij' de besprekingen bleek dat de boek houder op last van den directeur obli gaties geteekend, wat had moeten ge beuren door de president comknissaris, zoodat die obligaties longeldïgl zijh. Veel beweging veroorzaakte een uit drukking: van de heer v. Leeuwen, da l aan de Amsterdammer 's morglens met gebed werd begjonnen, de dag werd gjesleten met liegen en bedriegen, en 's av. met dank zegging geëindigd. Naar aanleiding van deze opmerking is in het Hand. door den chef van den voormaligen redactiestaf verklaard, dat het bidden alleen op de administratie gebeurde). Op de vergadering werden treffende staaltjes verteld van de wijze waarop de directeur duizenden, guldens aannam) van eenvoudige menschjes die hun spaardluit- jes bij hem1 brachten na de reclame voor f de 6 pCl. leening gemaakt. Van dat geld hebben zij een half jaar rente gehad, en nu is het weg'. De driecteur gaf hun vaak voor hun geld slechts een geteekend vodje papier, met de belofte, dat het la ter zou worden ingewisseld. Dat gebeurde niet en nu moeten de slachtoffers van dp commissarissen hooren dat hun stuk valsch is. Ten stone werof een comlmissie be noemd die een onderzoek) zal instellen naar de geheele situatie, om1 dan weep een vergadering te beleggen. Waar al dat geld (gebleven is^ kiwahi'niet aan liet licht. Volgens den gewezen boek houder weten ook de accountants' "liet nog niet. Volgens inlichtingen van „De Courant" zou men hier niet te doen hebben (met een géval van verduistering ten eigen ;WEES MAAR GERUST S MEVROUW J JETWOLRIET^OE LEVER'S JtRIHPEflX ZEEP.W a FABRIKANTEN VAR SUfiUGHT ZEEP I bate. De directeur leefde zeer sober en stortte vaak zijn eigen salaris terug. Het tekort wordt voornamelijk toegeschreven aan het veel te isterk uitbreiden, met leen beheer dat verre van comlmercieel was. In Jan '21 stichtte het blad een eigen drukkerij, en sedert gaf het ook andere publicaties uit, echter alle mlet verlies. Ook de advertentie-contracten waren meestal nadeelig. De directeur wilde ech ter op die manier het blad erin btrengpn. En toen dat niet lukte, heeft hij' 'zicb'jnïet ontzien om) met een beroep (op de chris telijkheid van tallooze keine spaarders hen te bewegen obligaties te nemen, bok toen bij al mbest hebben geweten dat de zaken mis liepen. Een oude schipper die zijn scheepje had verkocht voor f 13.000 wist hij' te overreden ze aan hem' te gpven. Hij' is ze nu kwijt. En fcoo zijh er talrijke jg|evallen. Of de justitie redenen aanwezig echt om in te grijpen, is nog niet bekend. Evenwel is zeer zekér frauduleus het uitgeven van obligaties, die niet door den president-comimïssarïs waren geteekend, maar door den directeur en den boek houder. Zijn bedoeling daarmee 'was te voorkomen dat de commissarissen zouden bemterken dat het kapitaal zoo toenam. De liquidatïercomlmiissïe wil het blad voor f 12.000 over djaen aan twee chris telijke bladen, die het verder verschijnen hebben mogelijk gemaakt door bij te springen mlet geld. Het recht van uitgif te zoude grootste bate zijn. De Verwach tingen zijh dan ook gering, gelet op dat tekort van zes ton. M iddelb u)rg. Van 13—16 Oct. Getrouwd: I. Cats- man, 29 j. ,en A. M. van 'Boven, 24 Door notaris J. C. Blaupot ten Cate is Zaterdag in het café Schrier te D o rh- b u r g m het openbaar verkocht Een woonhuis en erf, staande en lig gende te Domburg aan de Heerenstraat wijk E 69, groot 97 c.A. Kojoper C. Bim- mel aldaar, voor f 1850.— Een schuur en erf, staande en liggende te Domburg aan de Weststraat, tusschen de woningpn wijk E 20 en '21, groot Ï37 c.A. Kooper J. Passenier Gz., votor f 749. Buitenland. HET RATMENAU-PROCES. Het Rathenau-proces', dat een week lang voor het ingesteld staatsgerechfeho# ingesteld bij de Wet tot bescherming van de republiek te Leipzig behandeld werd, is thans geëindigd mtet de volgende ver oordeelingen: i i Ernst Werner Techow', medeplichtig aan den moord, tot 15 jaar tuchthuis en 10 jaar verval van burgerrechten; Hans Gerd TechoW, medeplichtig han het be- ghnstigen van den moord: 4 jaar en één maand gevangenis; Günther, medeplichtig aan begunstiging van den moord: 8 jaar tuchthuis, 10 jaar verval van burgerrech ten; Salomon, medeplichtig' aan den moord, 5 jaar tuchthuis, 5 jaar verval van burgerrechten; Niedrig, medeplich tig' aan den moord: zelfde straf; Tillesen, wegens vergrijp tegen de openbare orde: 3 jaar gevangenisstraf; Ilseman: wegenis) het bezitten van verboden wapens: 2 maanden gevangenisstraf; Schütt en Die- stel, wegens begunstiging, elk 2 maanden gevangenisstraf; Plaas, wegens' vergrijp tegen de openbare orde: 2 jaar gevan genisstraf; Warnedke, Steinbeck en Vose zijn vrijgesproken. Het staatsgerechtshof, ingesteld bij de wet tot bescherming der republiek, is dezen zomer ingesteld als directe reactie! op den moord van Rathenau, wjaar elk»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1