FEUILLETON 243 Zaterdag 14 OnfobdP ÜIie 163' Jaargang B L 3i n e n a n d. Zuster Brettan's Liefde. eerste blad. meisjes mulo-schooi. of middelbare school. ee* pleidooi voor t strijkgeld. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Nu is natuurlijk het karakter van deze school niet verkeerd omdat het blijkt niet te passen in het kader van de wets bepalingen voor het pijulo-onderwijst. The proof of the pudding is te eating! Men weet door het" eten of een pudding al of niet goed is,. En de ervaring van jaren heeft geleerd dat deze sjchoot zeer ge waardeerd werd door tal van ouöeiis, die hun meisjes wel een meer sügeaneene ontvsikkeling wilden geven na de lagere school. ni|aar ze niet wilden zenden naar een H.B.S. of een Gymnasium, hetzij uit bezwaar tegen co-educatie, hetzij omdat ze die Jiïfeisjes niet wilden bestemmen voor verdere studie. Maar die vijfde klas welke deze school bezit boven de vier Jnlulo-klassen wijst er tevens op dat zij niet een zuivere mulo-school is, wat. trou wens ook reeds bleek uit den aard van oe onderwijskrachten ,die middelbare bevoegdheid bezitten. Afceiiementsprijs per kwar taal: op de buitenwegel om Middelburg, en voor de andere gemeiAlten p. post f 2.50; roer Middelburg el agentschap Vlis- sinfem f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Aiverteniië n: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van I7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooier dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek i nu dringt zich bij die doodende moeten geplaatst worden, 85 cent bij gevolgen van de toepassing der ,m|ulïO;- vooruitbetalingF Advertentiën onder brieven of .bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. bepalingen op deze school vanzelf de 'vraag op: is deze school wel een mUilo school en is het niet beter haaf als een andere soorl school te erkennen, ter voorkoming zoodoende van de moeilijk heden die voornamelijk onl staan zijn, doordal er in naam een m'ulbschool van werd gemaakt maar in werkelijkheid niet"? In hel ad'res van de ouders wordt er op gewezen hoe die oorspronkelijk als meis jes-Ti.B.S. opgerichite school werd her doopt in een mhloschool terwille van de w ot die geen sjuhsidieering' van een der gelijke school kende; maai ook: dat het karakter steeds het oude is [gebleven. Fn het is deze opmierking In dat adres 'die ge reed e aanleiding' geeft o!m te wijzen op hetgeen mogelijk wordt wanneer de Elders in dit blad vindt men een adres ae nu eveneens bij de Tweede Kunner aan den Middel'burgschen gemeenteraad aanhangige nieuwe wet op 't Middelbaar van de ouders der leerlingen van de in onderwijs wordt aangenomen, den laatsten tijd zooveel besproken school G, vragtend om het voorstel van f" dit wetsontwerp toch wordt een B en iW. tot het op Wachtgeld stellen van S(X,rl school besproken, die wonderwel de onderwijzeres in het Nederlandsch, overeenkomt met school G, zooals die in te verwerpen, of anders een overgangs- werkelijkheid is. tijd van vijf jaar te .geven, waardoor Bij' de opsomming1 van de soort scholen zij voor hun kinderen het onderwijs kun- die onder het middelbaar onderwijs val- nen krijgen, waarop zij gerekend hebfcen leb: Lycea, Gymnasia,. H. B. S. met aur- toen zij die kinderen op deze school sussen van 3, 4 en 5 jaar, worden dan deden. ten slotte ook gtenhemd In de laatste vraag komen de adres-1 een hoogtere burgerschool voor meis- sanlen dus. op andere motieven, tot het jes met zesjarigen cursus, 'bestemd voor zelfde oordeel dat wij onlang's uitspraken, haar die verder willen studeeren, en al. het advies: laat de school voorloopig een middelbare school Voor meisjes onveranderd. - met Vijfjarigen cursus. Maar behalve dat geeft dit adres ons Die laatste school is precies, wat men een aanknoopingspunt om hetgeen wij hier heeft in school G. toen betoogden, aan te vullen met nog Alen leze slechts in de Memorie van een andere overweging. i Toe], wal de Minister over dit soort scho- i len schreef Het was toen vooral het aanhangig zijn „De middelbare school voor meisjes van de wijzigingsvoorstellen inzake de «s gedacht als d school voor meisjefs Idie Lager Onderwijswet, die ons deed schrijt- een algemeen vormend eindonderwijs ver ven wacht mtet het veranderen van het langen, een school, die, juist wijl zij1 geen onderwijs van school G totdat ge weet opleiding bedoelt te geven voor hooger wal er gebeurt hïj die wijziging van de onderwijs, nog meer dan de hopgere bur- Onderwijswet, waardoor waarschijnlijk gerschool vop-r meisjes met zesjarigen deze school als Mulo-school geheel ver- cursus, kan letten op de eischen, welke anderd zal moeten werden. het maatschappelijk leven aan de be- NVïj hebben er toen op gewezen dat schaafde vrouw in het algemeen de thans bestaande bepalingen voor 't stelt- In - verband daarmee beliooren de 'Mulo-onderwijs noodlottig werken voor mechanica, de oosmografie, de slaathuis- deze school, ohidat het aantal vergoede houdkunde en het lijnteelcenen niet tot onderwijskrachten berekend wordt naar de verplichte vakken, terwijl het onder- het aantal leerlingen en niet naar het wijs in wiskunde, staatsinrcïhtïng, na- aantal klassen en het aantal vakken. En tuurkunde, scheikunde en boekhouden We hebten tevens aangetoond, dat vol- minder ver zal behoeven te gaan dan gens de aanhangige wijzigingsvoorstellen in laatstgenoemde school. Daarentegen zal dat aantal leerkrachten nog' meer zou voor de letterkundige vakken en de vrou- moeten worden ingekrompen, zoodat de welijke handwerken meer tijd kunnen school geheel efn al het karakter zou worden beschikbaar gesteld, verliezen dat zij nu heeft en dat er se- „Al zal steeds in tegenstelling met dert jaren de bestaansreden van is. de huishoud- en industriescholen de nadruk moeLen valled op de intellectu- eele vakken, kan toch ook deze school voor het huiselijk leven voprbereiden, ter wijl mede de ontwikkeling van den kunst zin op deze scholen naar voren zal moe ten komen." Is een school als hier geschetst wordt, niet precies dc school die men nu in school G hier heeft? Maar is het dan ook niet des te \wen- schelijker om nu niets aan die school te veranderen en eerst te w'achten op de vermoedelijk binnen niet te langen tijd plaats hebbende openbare afhandeling van ook dit wetsvoorstel, waarvan hel eindverslag reeds is verschenen? I miners dan kan de school bijna zonder verande ring worden omgezet in een middelbare school voor meisjes volgens de wet, dus met subsidie. Zelfs opent ziclr dan dé mogelijkheid van een initiatief der ouders tot oprich ting; van een bijzondere school van difen aard, wanneer van gemeentewege zulk een school niet wordt gesticht Hel wets ontwerp stelt als, minimum aantal leer lingen voor zulk een bijzondere middel bare meisjesschool 40 leerlingen, terwijl school G er nu 70 heeft. Maar dat is 'van later zorgEerst dient vast te staan dat de school voorioiopigi niet van karakter verandert. Rest dan de v raag, wat er gebeurt als men nu niets aan die school verandert. Dat is een kwestie van tijdelijke uit- (Ingez. Med.) i j Tucht en Verkeer; v,an Corn. Veth oveT de Tucht in de carie.aluurvan prof. liet bestuur van de Fnesche Maat- I D Hulshoff pol |0ver Tuc^ schappij van Landbouw pleit in een adres Voll:spe7ondheid van mi, G L de Vrie» aan de leden yan .de Tweede Kamer vooi over Tucht en Overheid; van ér. het behoud van het strijkgeld bij puhhe- Ritter Jr over Tucht e'n vólks- ke verkoopmgten. Hel schrijft: wolzijn; van J. M. v. Hoogstraten pvèr I-Iet feit, dat onroerend goed bij vei- ;TllchJ, 'en Weerin(achtwan kap. P. W. koopmg tot zekere hoogte aaii plotse-j Sch Qver h en Lic£aiI^lijke lij'ke vraag is gebonden, wettigt al da-.| Qpvoedino. delijk een maatregtel, die een zekere prijs- 1 zetting in verhand met de werkelijke - waarde tracht te bevorderen. Wanneer Geautoriseerde vertaling naar het Engetsch van. LEONARD MERRICK. &KU* B. H.. (Nadruk verboden) 155). ■Ze zat voor zich uit te staren, mtet oogen die niets zagen. „Ik ging na hem weg," sprak de direc- •trice, „en troostte hem zooveel ik kon. H1j vUftte imjjn beide handen en streelde die i»ls een kind." „U isj een goede vrouw," zei hïj, „een brave vrouw. Ik had er ook niet bij (mjbeten blijven, daar Den ik niet op berekend. Maar toch ben ik blij, dat ik er bfj 'was!" -Ik 'zei Toen, dal hïj altijd maar hopen moest op hei beste; of het eigenlijk wel versj-andig wis, beta daarmee te vleien, weet ik nieit. 'Als het bij dj'phterilis tot luchtpijp-snede JcVgntt, is de kan^ niet.... Nh is dit eert heel flink kindje: hïj heeft kracht voor jtwee. En de man was zoo innig' bedroefd, dp.1 ik wel voor heta had kunnen huilen. (Toen hïj weg 'moest, hij mfoest in den schouwburg spelen zag hij zoo bleek als een doek. Hoe hij er overheen zal ko- ïnéu vat ik niet. Zoodra hij vanavond klaar is, komt hïj weer. En dan wil iiij (m|ij zien als hïj niet bij. het kind kan gaan." „Ik moet er heen" riep Mary. „Ik moet naar de barak!" Ze stond op, kramp achtig oe handen ineenslaand. „Ik mag! (toch bïj hem gaan, niet waar? 't Is nu tijd dat zuster Mainwaring mij komt af lossen waarom is ze er nog nieit?" De directrice bracht Mary zachtjes tol kalmte „Stil, je kunt immers naar hem [toe, zoioidra zij 'komt; maak er je nu niet zoo vreeselijk zenuwachtig' over, of ik heb er nog miaar spijt van, dat ik het je vertel de Zuster Bradley heeft zich ziek ge- kn'elfl; ik denk, dat dit eenig oponthoud gaf" glimlachte eens flauwtjes; haar heftigheid bedwingend. „Ik hen erg op het kind gesteld.' «nt- wöordde ze, op verontschuldigenden toon „en ik dank u wel, da!t u er mïj zooveel van verteld hebt." De zuster, waar met zooveel verlangen nU'«r uitgezien was, verdween nu; „Zuster Bradley kan niet komen .me vrouw," sprak ze. f „Gekheid! Wat heeft ze dan?" -„Een hoofdpijn, dat ze niet uit de Ook wanneer het nu aanhangige ont werp tot wijziging van de wet op het lager onderwijs wordt aangenomen ziooals ze nu is, kan die toestand nog enkele jaren onveranderd voortduren. De Minis ter heeft rekening' willen houden met de bestaande toestanden en wil den overgang naar den nieuwen toestand geleidelijk doen gjescliieden. Aan scholen waar een grooter aantal onderwijzers is dan volgens hel nieuwe voorstel door het Rijk worden vergoed, en trouwens ook als maximum worden toegelaten, mogen de vacatures niet ver vuld Worden, zoolang het wettelijk ver- eischte aantal is. overschreden. Maar nog drie jaar (gedurende de jaren 1923 tot en met 1925) zal het Rijk een vergoeding geven voor het aantal onder wijzers dat volgens de nü bestaande re geling in aanmerking komt. Aan school G dus voor één minder dan het aantal onderwijzeressen dat daar nu is. Een gevolg daarvan blijft natuurlijk dat de overeenkomstige niuloscholen dan aanspraak krijlgen op vergoeding uit de gemeentekas voor ook een kracht meer Hoeveel dat is, weten we nog niet. Daar over zullen in de volgende raadszitting -wel cijfers worden meegedeeld. Maar ook die vergoeding is lijdelijk wanneer de voorgestelde wetswijziging w'ordt aangenomen. Immers daarin wordt ten opzichte van het aantal leerkrach ten bepaald, dat er niet meer 'mogen zijn dan door het Rijk ver goed worden. Het befaamde artikel 100 vervalt dits. Alleen wordt als overgangs maatregel bepaald, dat die vergoeding uit de gemeeentekas aan de bijzondere scholen op .grond van dat artikel voor de laatste maal over 1924 mag worden toegekend Mogelijk blijft het dus school G te behouden in denzelfden toestand, tot dat er een beslissing gevallen is over de wet op het middelbaar onderwijs. En we hopen dat de raad, met die nieuwe vooruitzichten voor oogen, niet den weg daarheen zal afsnijden door de school nu te veranderen. ooj0en kan zien." Dit bracht de ontsteltenis, die altijd volgt in een ziekenhuis, als er een van den staf ongesteld is; een over.gtangj, waar bij de een de ander met de grootste ver slagenheid aanstaart. „Dan hebben we vannacht te weinig hulp IJ komt hier aflossen, zuster Main waring? „Ja. mtevrou'w." „En zuster GayDoor wie wordt die af gelost?" „Door zuster Bradley". „Ik zal haar aIloss,en". verklaarde Ma ry. „Ik verlang niets liever." „Je hebt je nachtrust net zoo goed noo'Jig En hij luchtpijp-snede kan je niet eens even indom(melen, daar moet voortdurend bij gewaakt worden." .,Ik zal niet indommelen; ik denk er niet aan. Een van allen 'moeten we toch onze nachtrust misjsen; waarom ik dan niét?" „We zullen het best zonder je kunnen Stellen .„Maar ik zal het juist .als, een gunst beschouwen. Ik ben heel dankbaar, dat de gelegenheid zich voordoet." '„Nu, goed. Die ig'unst zal je dan toe- geistaan worden, met een ander. Jij kunt de eerste helft nemen, en..." „Neen," drong ze ,dat is hard voor toevallig1 weinig gegadigden voor een per ceel op het oogenblik van de veiling aanwezig zijn of ais een poging tol kunst- matig laag houden van den prijs g'edaajn I zou worden, staal de verkoioper hierte genover vrij'wel machteloos. Het eenigte wat hem te doen staat is: inhouden. UIT DE PERS. A c h t e r s ta n d b ij1 d e uitvoering der L. O.-Wet. Een burgemeester schrijft aan de 'Fefe* BuilengteW'oon stroef werkt de Lagjfcr Onderw'ijiswel. Op dit oogenldik wacht In de tweede plaats is 't srijkgeld zelf alleen nog op de vaststelling' der niet een zoodanige premie, dal het mid- FÖjksvergoeding voor de onderwijzerssala- del erger is dan de kwaal. In tegenstel- rissen door den Minister voor het jaar lin^ met de verhoogigelden is het percen- 1921, doch ook de vaststelling voov 1920 tare gering en 'kan hier niet zoozeer van bïeel uog' sleeds uit. Ook deze zal wellicht een opdrijvend, doch meer van een prijs- j n°S eenigen tijd achterwege blijven wan- zeltend karakter worden gesproken. j neel' ik '°l op het feit, dat de vasiselLing' Voorts wordt gewezen op de belangen vo<)' 1^19 mij n.b. eerst in Juli jl. be- van de hypotheekverstrekkers hij het 1 eikte strijkgeld. Niehtoewijzing bij den vrijwil-: 00Sept. jl. moest ik de reke- ligen publieken verkoop is 'l eenïge mïd- Qin§ 1921 dei gemeente aan Ged. Staten del, dat men noodgedwongen zou kunnen inzenden, hetgeen mij echter niet mogelijk toepassen als verweer tegen een abnor- 1 was- dilar tegenwoordig volgens de wet maal laag hod. Dit middel faalt echter de mandaten der onderwijzers jaarweddén bij executie waardoor dan tevens de uit- aan den Minister in Jan. voor de controle slag' van de publieke verkooping als mid- moeten worden ingezonden. Deze man- del tol waardebepaling van onroerende daten zijn tot heden echter nog' rsteeds goederen in het algemeen ernstig aan be- nie* teiug ontvangen. Het inzenden van teekenis verliest deze mandaten is een novum' in de ad- Hoewel het bestuur der Friesche Maat- ministiatie, waarmede de gemeentebestu- sehappii van Landbouw geenszins wil be- len hel algemeen weinig zijn ingeno- weren, dat het strijkgeld nooit een te rr!en' doordat men zijn wettige kwitanties hooge prijszetting tengevolge heeft, is liet handen moet geven. Temeer is dat toch van meening, dat zijn voordeelen de onaangenaam, wanneer men hierdoor een aanklevende nadeelen verre overtreffen, onnoodig lange vei Raging moet onder- In een tweede adres roept het de me- vmden. Deze vertraging is voor mijn ge- dewerking' van de leden van de Tweede meente te onbegj ijpelijker wanneer men Kamer in, om1 bij de voortgezette behan- aanmerking' neemt dat het personeel deling' van het wetsontwerp inzake af- dei Openbare School alhier uit slechts schaffing van prijsopdrijvende premiën drie leerkrachten 'bestaat. bij verpiachtinig! ook de éénjarige open bare verpachtingen te doen verdwijnen Het zou wenschen, dat openbare verpach tingen voor kortoren termijn dan cfrje ja Hoe buitengewoon de wet voorts werkt moge blijken uit de circulaire welke Ae gemeentebesturen eenigé dagen geleden van Ged. Staten ontvingen, waarin ver ren geen bindende ki-acht zullen hebben, z<K'ht werd van elke vaststelling van ver- i gordingen van onderwïjzerswedden door - den Minister een afschrift aan hen in te j zenden. Om redenen van administratie ons volk en de tucht. i ven aard is het den Minister onmogelijk. Naar aanleiding van het de volgende dit zelf rechtstreeks te doen. Wat die week te Utrecht te houden eerste na- redenen kunnen zijn, is mij. volmaakt on- 'itionaal congres van de Tuchtunie lot begrijpelijk Het behoeft echter geen he- hestrijdu]* van de tuchteloosheid bij het toog, dat op een dergelijke manier door Nederlandsche volk, verscheen bij den ieder gemeentebestuur werk wordt ver uitgever Joh. Morks een verzameling van richt, hetwelk veel vlugger en veel gemak- de prae-adviezen voor dat congres, n.l_ I kelïjker in eens door het Departement Van prof. J. Bemlelrnan.s over Tucht en kan worden gedaan. Zedelijkheid; van dr C. EasjLon over: Deze administratieve grieven zouden de andere en gedeelde gunst voor mij.-Sta ze 'mij geheel toe. De directrice loste het vraagstuk op met een. '„Zuster Brettan treedt in plaats van van zuster Gay." In de barak lag het ventje roerloos, of hij reeds dood was.. Uit den nijond kwam niet lsnger adem en enkel, wanneer men de hand hield voor de [Opening!, waar het buisje in was aangehrachj, kon :m<en waarnemen ,dat er nog adem gehaald werd. Toen Mary naast hem plaats nam, liet dc- Kracht van arrftrtsgewoonte zich wel gelden, in den tmeest pr,actisehen vorm. Ze h;aa gevraagd, om dezen extra plicht met bijna koortsachtige opwinding; ze aanvaardde dien bedaard; zichzelve mees 'ter. Een vreemde zou gemeend hebben „een vrouw- van nauwgezet karakter; inl.uu' ervaring heeft haar gevoeligheid verelam!pt." Op tafel lagen enkele veeren en met één daarvan mtoest ze, gedurende den nacht, het buisje blijven vrijhouden. Een overgeven aan slaperigheid, lioe kort ook was onder de gegeven omsitiandig- heoen onmogelijk. Onafgebroken aan dacht te schenken aan de wijze, waarop de doortocht van de lucht tot de longen piaats had, dit was niet alleen vrin .groot gewicht m,aar het was een levenskwestie. Sitren e ,geen minuut uit het oog ver toren waakzaatnjheid werd vereischt en hiertoe had de pleegzuster, die toch al vermoeid was door haar gewone dagtaak, zichzelve nu verplicht als plaatsvervang ster. ts Om hialf tien had ze het huisje al tweemaal schoongemaakt. Om tien uuy verscheen Kincaid. Ze stond op, toen hïj-- bin a en kwam'. „Ik heb zuster Gay afgelost," zei ze. „Zuster Bradley is ongesteld!." Hij trao aan de kribbe en overtuigde zich, «lat alles in orde was. i ,,'t Zal zeer vermfoeiend voor u zijn; was er niemland, om, het werk mee to- deelen?" „Ik wilde het alles zef doen." „O, ja, ik begirijp het; :u keilt den va«er Dit was zijn eerste toespelling op liet verzoek van den vader om haar, en ze 'meende iets vragends op te merken in den toon van zijn stem. Zwijgende hoogs ze; gedurende dien eenigen keer, dat lijjrJ" alleen was; geweest met haar; sinds haar aanstelling, stonden ze samen naar Ca- j row's zoon te kijken. Zij verlangde niet te spreken. En hij, die veel zou hebben willen zeggen, werd' «foor de t>ins|Rmdiglieden tot terughouding

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1