241 Pondej»ftag IB Ctetober ldBü€ Uit Stad en Provincie. B 1 li 11 e n I a n 165° jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT HUISVESTING DER MARECIIAUSSEEIS. Hel vorig jaar vooral kwamen er tel kens berichten in de bladen, verwonde- rini' uitsprekend over den bouw van nieu we" en kostbare marechaussee-kazernes in verschillende plaatsen van ons land. Daarop is niet veel anders gfeantwo,ordi dan dat die kazernes noodig waren om een eind te maken aan het gebruik van gehuurde lokaliteiten. Of werkelijk, zooals velen beweerden, moeilijkbeden, waarvoor de regeering jsfbaal. Als er in handel en industrie op leving1 komt en hel geld Wordt opgevor derd, dan zou de kans beslaan, dat de Nederlandsche Bank haar krediet inboet te. Op die manier zou het vertrouwten in ons geld verloren gaan, tot schade vooral van de huisvrouw, die de eerste gevolgen van de daling ondervindt. Er is nog 'n ander dreigend gevaar, nl. dal de vlottende schuld zou toenpmen, doordal de beg'rooti.ng niet sluit, en de staat meer uitgeeft dan Ja-ij1 ontvangt. Nu, de nieuwe kazernes aan kapitaalrente j er een girooje k!ans, dat de inkomsten kn'éer kostten dan de hiuur der vroegeb^e- - 1923 blijven beneden de uitgaven, dat bruikte gebouwen, kunnen we niet uit maken. Maar als men de cijfers van (de onkosten leest, krijgt men toch sterk den indruk dal bij dien bouw dingen zijn [ge beuld. die aanleiding geven tot vraglen. Ais bijlage van de begrooting van Oor log wordt ieder jaar gevoegd een staat, vermeldende opgave van de lsositen v'an fle in het voorgaande lafgelolopen jaar voltooide (militare gebjouwen, met het be drag der raming en dat der werkelijke kosten. Uit pie tabellen van de begrootingen der laatste drie jaren haalden we (de vol gende telifers van de bedragen, besleed voor het bouwen van nieuwe marechaus see-kazernes. het tekort door- feenin|g|en Wórdt aangevuld 'mel bet gevaar, dat wij, evenals lil 1919: Raming In werke lijkheid Zutphen f 115.000 f 147.713 Loosdujnen 120.000 131.900 Geffen 50.100 59.089 O. Vroenhoven 48.300 56.135 In 1920: Nieuwe Schans 73.000 81.390 St. A. Parochie 66,600 67.299 Vlug'twedde 85.900 101.844 Wortnevveer 272.495 260.059 Hulst 64.000 80.880 Eysden 53.600 56.673 Horst 66.500 70.095 In 1921: Lensden 87.000 102.499 Bussum 102.300 116.498 Nij'kerk 82.550 87.567 BellingWoude 79.600 86.054 W-ezepi 100.200 105.612 Epe 83.000 88.142 Eibmten-Comp. 83.000 82.145 N. Aanstel 101.736 104.523 Beverwijk 91.800 84.231 Moerdijk 67.900 78.734 Gilze-JRijen 88.000 89.109 Dss 84.000 87.867 Sittand 176.900 188.617 Panningen 71.510 87.922 Totaal 2.316.791 2.502.597 Duitschland, naar den kelder gaan. Onze1 staatslieden staan dan voor de vraag, of de inkomsten moeten slijigen, of de uitgaven m'oeten dalen, of dat wij m'oe ten leenen. Niemland wil inflatie, maar nu komt de moeilijkheid: op welke wijze moeten 'wij bezuinigen Bezuinigen is een heel lastig 'werk voor onze huismoeders en ook voor de regfeeringl Schaft het le- gter a f, zeggensommigenmaar dan wordt Nederland aan den rand v,an den onder- Iglang gebracht. "Wij staan daar tegenover landers. Wij' (moeten onze vrijheid bewaren en dus ook verdedigten ,als het mbet. De regeering' wil bezuinigen en o. 0. de sa larissen verminderen. De ambtenaren eenigen aftrek voor pensioen. Nog 'cieelen wij (uw college mfede, dat over en en [ander geen overleg met eenige organisatie is gepleegdde verga dering inleende dat dit overleg aan de ge meentebesturen diende te worden over gelaten. DE MALAISE IN DE NIJVERHEID. Zooals gemeld, hjopdt de Minister van Arbeid sinds de vorige week des Woens- dagisintiddagis in bet gebouw van liet De- plartem'.enl van Landbouw, N. en H. con ferenties, onn zich op id'e hioogte te stel len van den toestand in Verschillende lak ken van de nijverheid. Tot deze conferen ties worden vertegenwoordigers uitgeno-o- disjd van de lm(éèst in aanmerking ko- feilende werkgevers- en arbeidersorgani saties in den betrokken bedrijfstak. Voor gister waren vertegenwoordigers van den scheepsbouw en de miachinefa- brieken ui/tgenoodigd, terwijl de volgende week bet overige deel der 'm|e Laai nijver heid aan de beurt zal komen. schijnen Van de noodzakelijkheid daarvan op hel Departement van Onderwijs, K. •""CR In 'de algemeene vergadering' van hei partijgewést Zeeland der S. D. A.- P. werden voor de Sitaten ver kiezing de vol gende eandidiajten mei algemeene stem men gesteld Kieskring' 'Middelburg1: L. Onder dijk, G F. Lindeijer, A. M. Overhoff, A. C. de Pauw, \V. P. Coi'nelisse, Kieskringen Vlissjngen en Tholen: Gi F. Lindeijer, L. Onderdijk, A. M. Overhoff ,A. C. de Pauw J. Catshoek. Kieskring Hulst: A. C. de Pauw, G. F. fLtindeijer, L. Onderdijk, A. M. Overhoff., N. A. Hafmielink. Kies kring Sluis: G. F. Lindeijer, A. M. Over- liiofi, L. On'derdijk, A. C. de Pauw, J. Catshoek. („Het Volk".) DE NEDERLANDSCHE SCHOOIT, TE BRUSSEL. Naar het Hahd. verneemt heeft gisteren Wellicht werd er, toen men dezen ont- vangrlijfcen kazerne-bouw begon, nog niet zoo op een slordige paar ton gelet gtslnu in de dagen van versobering. Maar wan neer ïnen die posten bijeenzamelt en sa mentelt, dan is dat verschil toch wel iets dat de aandacht vraa(g!t. Maar daft totaalcijfer voor drie jaar ggeft ook te denken, te meer omdat (ér voor 1922 ook nog f 2.224.000 staat uit-, getrokken voor vernetering en uitbrei ding) der kazerneering van dit wiatpen; öjl, nog' 1377.000 op de besnoeide begroeting voor 1923. Blijkbaar is het nieuwe stel sel ook nu noig! niet volledig doorgevoerd. De bezuiniging riep ook daarhaltMaar dat daar gelaten doen die bouwkosten toch vragen of dat niet wat veel is (voor een korps dat buiten de officieren 1200 man sterk is, met 650 (paarden. Met helt bovenstaande lijstje voor ions komen de vroegere berichten met beweringen over onnoodigje kostbaarheid van verscheide- dene dezer kazernes weer in onze her- innerisg. niet overtuigd. Er wordt .gedreigd met verzet; daaraan doen onze mannen niet mede, al .Voelen ze ook het pijnlijke. Ande ren willen het vinden op onderwijs of er gens anders. Ieder 'wil bezuinigen, mam, verwijst naar zijn buurman om' daar te 'beginnen. Kunnen de inkomsten niet verhoogd! Worden? Met de directe belastingten is dat niet mogelijk, en als aan de indirecte belastingen gedacht wordt, dan ontstaat in het linksche 'kamp dadelijk een gewei dig kabaal, omdat het heilige huisje: de vrijhandel, Wordt aangeduid. Het komt spreker voor, diat de regeering in haar streven in de ingteslagen richting moet Worden gesteund. I (BEZUINIGING OP GEMEENTE- PERSONEEL. Zaterdag' is in den Bosch een ver gadering gehouden van vertegenWoordi 'gers van 16 'groote en !mb"(dden-gpoote ge meenten in Noord-Brabant, ter bespreking! Van de vraagt op Welke wijze bezuinigd zou kunnen worden op de uitgaven van hef gemeente-personeel. Als resultaat van deze besprekingten is aan alle gemeente raden van die provincie een eomimu niqué gezonden, Waarin de volgende op merkingen worden gemlaakt. De vergladering" achtte het vooral iri dezen tijd dringend noodzakelijk, dat het aantal ambtenaren en werklieden zoo veel mogelijk wordt beperkt en terug gebracht tot een getal als voor de goede behartiging van den gemeentedienst strikt noodzakelijk is. Rekening houdend met de jaarwedden en loonen, die worden uitgekeerd, wensch- te de vergladering aan gemeenteraden te adviseeren, thans niet tot eenigerlei. verlaging van die wedden en loo nen over te gaan; zïjr was van oordeel dat de gemeentebesturen zich op dit oogen blik niet moeten spiegelen aan hetgeen tengevolge van .abnormale toestanden thans met (fle loonen in de particuliere be drijven geschiedt. Om te bereiken dat het aantal amblte naren en weiklieden zooveel mogelijk De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekende bijdra gen voor woningbouw zullen -worden uit gekeerd aan de [gemeenten: Kerkw e'rive ten behoeve van II. j Viergever f 430; Oversl.ajg ten behoeve, van C. II. I? Lammers f535; I T.erneiu(zen ten behoeve van P. K. s Dees f 1200; van P. de Vos f600; 1 V lis •v,iinig"eü ten behoeve van II. Verton f 1200. Bij kon. besluit is met ingang van en W. een conferentie plaats gehad naar 16 0c£ nader aan„ewezen als ambts- aanleiom-g van verschillende vragen, de gebied voor den inspecteur van de v.olks- Nedertrndsclie sjdhool te Brussel betref fende, waarbij tegenwoordig1 Waren de Mi nisters van Onderwijs, van Builenland- sche Zu.ken en van Justiitie, 'de Ned. Ge- ztent te Brussel en drie bestuursleden van de Brusselsche school. DE WATERWEG NAAR DORDRECHT. De (gemeenteraad van Dordrecht heeft met 22 tegen 6 st. aangenomen het voor stel van B. en W. om: lo. de medewerking der gemeente te verleenen noodig om te geraken tot uit- j Uit "Walcheren, voerinjg van de wet van '26 Apiril '1918,5 Gisteren herdacht 't echtpaar A. Staatsbl. 275, waarbij o. m. is bepaald Louws—Meijers, wonende aan den Nieu gezondheid bij den dienst, welke is be last inlet de zaken rakende de drankbe strijding, J. M. Hermjans, te Roermond, de provinciën Gelderland, Limburg, Zee land en N. Brabant. Uit Middelburg. Gisteren werd op de Markt een 6-ja- rig| kind door een wielrijder aangereden en daarbij eenigszins verwond. Den wiel rijder treft geen schuld, daar het kind plotseling over de straat liep. o dat van rijkswege zullen worden uitge voerd de werken, noodig' voor het maken van een waterweg' van Dordrecht naar zee tot een diepte van 8.50 M. bij gewoon hoog' water lang' de OuJde Maa.s, de Noord- -geul tot den waterweg' van Rotterdam; naar zee en tot 'de uitvoering van welke werken niet zal worden overgegaan, dan nadat de naaste belanghebbenden bij het trifaken van bedoelden waterweg ten ge noegen van den 'minister van waterstaat zich hebben verbonden, een tiende ge deelte der kosteïi van die werken te dra gen. (De totale kosten van het plan z'ijn 'geraamd op 9i/s. millioen waarvan dan f 950.000 voor rekening' van Dordrecht zon komen) 2o. te aanvaard en de terzake aan de ge meente gedane schenking door de Maat schappij 'tot Exploitatie van Staatsspoor wegen (De Maatschlj. heeft f 100.000 toe- gtez'egdj 3o. hun het crediet te verleenen, noo- voor het weggraven van een gedeelte wen VU-ssingschen Weg te Koude ker ke zijn 50-jarigte echtvereeniging. De bu ren hadden Igtezorgd dat de dag niet on opgemerkt voorbij' 'ging). Behalve dat ver snapering en bloemen, en een geschenk in enveloppe werden aangeboden, hadden zij een aardige versiering aangebracht en was alom -aan den weg) gevlagd. Des avonds werd voor de w|oning| een gior- noverlichting ontstoken en kwam het mu ziekgezelschap „Voorwaarts" van Koude- kerke de oudjes een serenade brengen, hetgeen vrij' veel belangstellenden trok en de jeugd tot een rondedansje opwekte. Uit Tholen. In de vergadering van den gemeente raad te Scherpenisse, op Maandag j .1., kwam onder de overgelegde .stukken ook voior een verzoek van de Ned. (Ver. „Het Groene Kruis" óm subsidie, wat werd afgewezen. Het verzoek Van J. C. Krijger om (sub sidie voor zijn -auto-dienst Stavenï&se DE LEVER'S ZtEPRï VLAARDiriGErt. 'Fabrikanten van T-winKenlwt. (Imgez. Med.) van de 's-Gravendeels'che dijk (raming Tholen werd aangehouden tot de volgen- f ,60.000). 1 [de vergadering. Naar de burgemeester bij het debat op merkte is het met den toestand der Dordt- scbe waterwegen -maar allerbedroevendst Een gemeen te woning werd verhuurd aan Adr. van der Werff Cz. Het kohier der hondenbelasting 1922 danks de crisis. Spr. aclvtte het daarom' van bet allergrootste belang de verbin- ding met de zee te verbeteren. Hij meen- wordt verminderd, acht de vergadering d men thans ni t zou b4luiten uw college,den werktijd der gemeente ^dewerking lutvoerino van de werklieden zoodanig uit te breiden, ahr onherroepelijk de kurk op de flesch idit paar tden gees der Arbeidswet, geoor-?0U' Bebalve de f 100.000 van de loofd is, en er daarbij rekening mede,ss naar spr. to(eedeelde ,nog' toegte- te houden, dat voor arbeid buiten fa-j ^ur .Turgens f25.000, door Gip's 5ie,k«" ent werkplaatsen een lagere H^lhandel f 25°.000 döar Gerartl M;utrite i toe-e^aan ,dan vo^ fleren f 50Q0 cn door de Vereenigde chemische arbeid; het spreekt wel van zelf dat deze f jq 000 vermeerdering' van werkuren geen ver-| hooging van het weekloon dient tengevol ge te hebben. Voor de administratieve ambtenaren gesteld, terwijl de weg door 'het Slijkgat j werd vastgesteld op f 126, en de gemeen- niet op diepte is te houden. En niette- j tebegrooting vo(or 1923 op f 38.338.58 in gen-staande dien slechten toestand neemt ontvang en uitgaaf, do tonnenanjaal geleidelijk toe, ook on HANDHAVING VOGELWET 1912. In een circulaire aam de burgemeesters 30 Sept. j.l. van den Minister van ;L. N. en H„ waarin men leest: „Bij1 de handhaving van de Vogelwet 1912 werd als een moeilijkheid onden- Mr. DC VRIES OVER DE DREIGENDE INFiLATIE. <le igister gehouden Anti Rev. Pairtij- uaft heeft de oud-minister de Vries een re gehouden over den financieelen toe stand. Bestaat er, zoo vroeg' hij1 o.a., ook vóór ons tand gtevaar voor een groote inflatie, meent de vergladering te moeten advisee- j rwtJïfa van <len prijs9 ren, over 'te gaan tot invoering van eenin dit gewesl vestigt de Commissaris der dat dit gevaar, werkdag van 7i/2 ,uur en des Zaterdags van Koningin de aandacht op een brief van bestaat. Op het ooigtentlik staat het zoo,' 4 uur. dat onze vlottende schuld ongeveer 700 Voor toekenning van vacantiebij- mïllioen gulden bedraagt, welk bedrag slag achtte men in dezen tijd geen vol de Nederlandsche regeering door de z.g. doende reden aanwezig. VT ^etHvllLr-ek Van Ook sPrak [de vergadering als haar mee- vonden, dat de lijst van kooiv-ogels, vooi- de Nederlandsche bank tpdehj'k geleend ning uit, dat bezuinigd kan worden door komende in artikel 6 van het Koninklijk heeft. De Nederlands-die Bank heeft zoo aan ambtenaren geen betaling van o v e r- besluit van 18 November 1913 (Staatsbl. Steed alts mets geleend; leenen zou voor werk te verstrekken; men zag hier een no 412- zoo uitgebreid was tear crediet ook zeer gevaarlijk zijn en wezenlijk verschil lusschen de taak van j Nu deze bij het Koninklijk besluit daling' van de waarde van den gulden een ambtenaar en die van den werkman. I van 4 Sentember '22 belangrijk is verkort tengevolge hebben. Op dit oogenblik is .In gemeenten waar het loon wordt ge-'ZOude ik het zeer op prijs" stellen, indien die 700 milboen gulden in hoofdzaak acht te z'ijn een g e z i 11 s 1 o o n (een loon UIIEG zou willen bevorderen dat de ondergebracht H? het publiek, particu- berekend voor een gezin van man, vrouw gemeentepolitie met deze verandering, ime banken, enz. Dat is aan de eenezlijde en een gemiddeld aantal kinderen), be- -waarbij levens hel gebruik van kunstlicht gelukkig, maar aan den anderen kant hooft de kinderbijslag naar het oordeel en geblinde of verminkte lokvomis is is het een bewtij's dat handel en industrie dei vergadering niet in te gaan bij het uitgesloten, werd in kennis gebracht en daar ze ®e^d zelf niet noodig eerst kind. j daarbjj de verwachting uitgesproken, dat ueteten. Waai evengemelde mlaatregelen vooral een - krachtiger toezicht op de naleving De handel en de industrie gaan dus in de groote gemeenten reeds een aan Van de bepalingen der Vogelwet hiervan aenteruit. Wordt het geld opgeêisoht, dan merkelijke hesparing1 zullen meebrengen,bej gevolg zal ziin.' zou de staat bij' 'de Nederlandsche ban., achtte de vergadering het niet wenscbe- moeten aankloppen. Dat is een gevaar lijk, gelijk ook op de bestaande sala- ■cfet thans dreigj, een van de .grootste rissen en loonen, thans over te gaan tot Uit Ze e uwsoh-Vïa a n d e r e n O. D. Met de Staats Cri. van 11 Oct. zijn verzonden afdrukken van de akten 'betref fende de Eerste Nederl. Coöp. Beetwor- tels'uikerfabriek „Sas, van Gent" te Sas van Ge|n)t. Uit Zeeuwsefe-Vlaanderen W. D Met ingang van 16 October a.s. is tie kom{mieS; P. Geensen te O o s t- b'urg verplaajst naar Nieuwerkerk (Z.). i o Besmettelijke ziekten. Hel aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 17 October in de Prov. Zeeland bedroeg: Febris typhoïde.a (buiktyphus)Ierseke 1. 'Roodvonk: Middelburg 1, Westtdorpe 1; diphteritus: IJzendijke 1. Directe belastiugen. Verplaatst met ingang van 1 October C. P. Boigte, kommies 2c kl. van Sluis naar Aardenburg; ingang 2 October P. Vermaas, komlmies te water 2e ld. van Zierikzee naar T e r n je ;u z e n. VOORZIENING VAN ZEEUWSCH- VLAANDEREN MET WATER UIT NOORD-BRABANT. (Slot). 'Op technische détails, van den bouw eener waterleiding voor Zeeuwsch-Vlaan deren met waterwinplaats in Noord Bra, bant, zal ik niet ver inglaan. Slechts zij vei mela dat ik een pompstation nabij de putten wenschelijk acht om het ui den bon cm opgepompte water eerst te voeren laa.greservoir ,dat op een geschikt punt in Zeeuwscli Vlaanderen gebouwd kan woraen. Van daai\ kan het water dooft* een tweede stel pompen verder worden fts'tuwd naai' de watertorens, voor zoo ver uilen 'die -althans daar nu no!S zou ma ken en naar de consumenten, in wel ken mthoek van bet verzorgingsgebied deze ook wionen. Dit laag-reservoir zou tevens kunnen dienen om de schonwn'elin- gert in het dagverbruik te ondervangen. Maar nu de kosten. In Juli 1.1. werd miij' „Is prijs v,an dergelijke buizen 'met door snede van 80 fmiM., geleverd in lengten van 200 miM., elk voorzien met koperen koppelingen aan de einden, opgegeven 20 gulden per 'mteter franco plaats van be- ^temming. Aannemende dat de Schelde, tei' plaatse waar d'e buizen overigens het best gelegd zouden kunnen worden, 3500 b'M. breed is, zouden 10 buizen dius f 700.000 kóstten ,,met daarenboven, stel f 50.000, voor leggingiskiOjsJten. Dit be drag is geenszins onaanzienlijk. Maar liet is toch geen zaak van millioenen ,die bet leggen van eene enkele groote buis, naar ik heb gehoord ,zou vorderen. Er zijn echter bezwaren, zegt Imen. Als bezwaar heeft men niet aangevoerd dat de binnenwand der buis uit lood be. staat. In Brabant kan water van voldoen de bardheid worden verkregen om aan tasting van het lood te voorkomen en er kunnen zoo noodig daartegen nog ver schillende andere maatregelen worden ge- notejen Een der beste zal zijn de straks noigin|aals te noemen ontluchting'. Het eenige bezwaar ,dat nijen mij dusver heeft tegengeworpen is djat er zich m de buizen als deze de oneffenheden van den bode/m volgen, daar waar zij helt hoogst liggen, luchtkusjsens zullen wor- ■mte-ndie zoodanigen weerstand zullen veroorzaken dat de buizen feitelijk geen water meer zullen doorlaten; terwijl het niet mogelijk zal zijn, omdat die toppen nog verscheidene meters onder water hg- geuj, 'de anders gebruikelijke ontluch- tingskranen aan te brengen. .Ik heb dit bezwaar met verschillende deskundigen besproken. Velen geloofden er niet aan. In elk geval- meende -men dat het onder- vangen kon worden door ontluchtinig van het water, gelijk mien rdit nu reeds vaak om andere redenen doet. Daarvoor be staan toestellen. Op eene in dezen zomer !te Essen gehouden 'tentoonstelling, zag] ik een apparaat van Ferdinand Broder, aldaar dat zeer bevredigend scheen te werken Ook de firma Balcke in Bochuin verzekerde mij dat zij voor dit doel goede •toestellen kon vervaardigen. Velen met mij meenen, dat het boven beschreven bezwaar niet bestaat, of a'l- ,th,ans ondervangen kan worden. Enkele andere mogelijkheden om het te onder vangen noemde ik nog niet. Men kan im'mters de buis zoo leAgen dut slechts éénmaal een diepere geul ge passeerd behoeft te worden en er dus van verschillende toppen geen sprake is. Dit is, blijkens de kaart van de Schelde, welke ik door de welwillendheid van den vorigen Inspecteur van het Loodswezen te Vlissingen kon raadplegen, op verschil lende plaatsen mogelijk. Men kan ook nog verder ggian en de buizen leggen door een der geulen, die in den Sehelde- bodem voorkomen en in welke de buizen nagenoeg horizontaal zullen kunnen lig gen. Zoo'n geul ligt er bijvoorbeeld tus- schen Hansweert en het punt, genaamd de Magere Merrie, be'westcn Walsoorden. Het is wiaar, dan zou een lange buis leiding van het Brabantsehe pompstation tot Hansweert ook noodig zijn, die veel zal kosten. Samenwerking' met de Zuid- Bevelands'che Waterleiding ware dan mis schien te overwegen. Maar ais het bezwaar der zich vor- over de ontijzeringsinrichting en de fil- iiters en daarna weg te persen tot in een mten.©e iiicMkiissfins. zonalvik verwacht.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1