Binnenland. I it Stad m Provincie. KERKNIEUWS, m. 238 Maandag 9 Oetobep fSHIL 163* Jaargang Aboïnementsprijs per kwar- op de buitenweger om Middelburg, en voor de andere gemeo Aten p. post f 2.50; voor Middelburg ei agentschap Vlis- singen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentie n: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. régel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 1—1 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. WEER OPTIMISME OVER DEN VOLKENBON» We vermoeden dat te miidden van de beroering, in de afigeloiopen maand ont staan door de Turksjche kwestie, de ver slagen van de Volkenbondvergiadering te Geuève door velen slecht zijn gelezen, en dat menig schamper woord over de be- teekenis daarvan' is glesproken. We willen daarom! niet nalaten te ver melden dat prof. v. Eysinga, zelf een der vertegenwoordigers van ons land op die Volkenhondvergjaderinig, Zaterdag in een vergadering van de Vereenigjing voor Vol kenbond' en Vrede een ander oordeel uitsprak. 1 Hij' was van meening1 dat de hoofdin druk der Volkenbondsvergadering te Genéve een bij uitstek bevredigende is geweest. Die bevredigende indruk is moedgevend na den teruggang, dien de Vol kenbond in den afgeloopen winter on tegenzeggelijk heeft ondergaan. Gelukkig mogen wïj! constateeren, dat sedert dien, het weer bergopwaarts is gegaan. De mis lukking! vian Genua is üapraan ongetwijfeld bevorderlijk igeweest. De mogendheden beginnen in te zien welk een uitstekend en objectief werkend apparaat zij in den Volkenbond bezitten. Naast Genua heeft daartoe ook de Opper- Silezisehe kwes tie bijgedragen. Het behandelen van het Oostenrijksehe vraagstuk door den Vol kenbond was mede een bemoedigend tee- ken. En wellicht zal het probleem1 van de l)ardanellen en de Bosporus eerlang naar den Volkenbohnd worden verwezen. departementen van Financiën, Oorlog, Ko loniën en de Rijkspostspaarbank bijv. be droegen f 17.500, f 16000, f 12.900 en 13.700 met 12 a 18 werkvrouwen elk. Wellicht interesseert het te weten dat 1920 voor de directie van den Landbouw* 1000 en de overige afdeel ingen van het Departement 880, jezamen 1880 doosjes papierbinders werden aangekocht. Voor de ongeveer 65 ambtenaren van de direc tie van Landbouw werden in 1920 700 pollooden aangeschaft, waaronder 300 Kóh-i-noor ad f 3.50 het dozijn. Als een klein staaltje van de wijze, waar op de aan wijzingen van de be- zumigingseommissie werden ter harte ge nomen, moge het .verhaal dienen dat opi 29 Juni 1921 14ig riem oud-'Hollandsch papier werd aangekocht tegen f>24 per riem, niettegenstaande de oommissie 3 'miaanden tevoren per brief van 19 Maart 1921, den Minister had voorgesteld, het kostbare oud-IIollandsch minute-papier door goedkooper papier te vervangen. De uitgaven wegens drukwerk be droegen over 1920 ongeveer f 30.000, opgerekend de kosten van verschillende verslagen, welke niet uit de posten voor den huishoudelijken dienst werden be taald. Het drukken van het verslag der Staatscommissie inzake mond- en klauwzeer heeft 'gekost bijna f 6000; voor 50 exemplaren van het verslag eener looncommi ssie voor arbeiders werd f 529.15 betaald. Mooi is ook het volgende. Een tim merman rekende voor 28 zinken asch- bakjes van eenvoudige constructie f 238, zijnde f 8.50 per stuk, Natuurlijk zonder de sigaren, daarbij passende De levering van-brandstoffen kwant het departement in 1920 op f 27.600 te sttaan, terwijl Oorlog, Koloniën en Finan ciën, die ongeveer even groot zijn, het resp. met f 12.900, f 13.700 en f12.300 deden. Voor het aanleggen van de vuren der centrale verwarming werd eikenhout ge bruikt en wel 15.000 K.G. waarvoor in 1921 f 875.20 werd betaald. De uilgaven voor electrischen stroom over 1920 bedroegen aan Landbouw* f 13.427, waaronder f 5700 voor kracht stroom. Financiën, Oorlog, Koloniën en landsch Nansen Comité. Hoe noodig' verdere hulp nog is en hoe snood de onjuiste berichten, ver spreid door de Russen up de Hiaaglslc'he Gonfei'entie, wiaren, blijkt wel uit het volgende telegram', onlangs ontvangen: „Voeden thans den 21sten September te Dimitriefka en omliggende dorpen tien duizend menschen. Aantal vermeerdert snel. Toestand ten Zuiden onzer distric ten buitengewoon slecht. Ongeëvenaarde hongersnood wordt daar binnenkort ver. wlachl. Riemersm'a." Fjblbele Riemersma vertegenwoordiger van-het Nedertandsch Nansen Comité in Rusland, die reeds se dert 6 miaanden toezicht houdt op de distributie van een gedeelte der Neder- iandsche voedingsmiddelen.) Uitsluitend dus op grond van liefdadig- heidsmotieven worden verdere giften in- gewiacht. Iiet S.S.. „Vechtstroom" is zoo juist ver trokken met een lading' levensmiddelen' Petroglrad, waardoor onze kas ledig is en dringend aanvulling behoeft." Door den Gomlmjissaris der Ko ningin is met ingang van 1 Januari '23 aan A. Jonkheer eervol ontslag verleend als veldwachter in de gemeente G rij pa ke rke, alsinede toet ingang van den- zelfden datuim' aan I. H. Mullié als veld wachter te Cadzand. Uit Middelburg. De Walchersche Kanarievereenigïng „Onze Zangers" te Middelburg orga niseert wederom een nat. tentoonstelling met zangwedstrijd van kanarievogels, wel ke gehouden zal worden op 9 en 10 Decern 'ber a.s. in de groote bovenzaal van 'de Sociteit „St. Joris" Balans alher. Aan deze tentoonstelling i s eveneens' een ver loting verbonden, waarvan f 50 zal wor den afgedragen aan de vereeniging ter bestrijding der t.b.c. te Middelburg. Voor deze tentoonstelling zijn de navolgende eerepriizen beschikbaar gesteld. Zilveren medailles door den Com'mis- derging op verzoek vfan Ged. Staten een kleine Wijziging. De begrooting van het Burgert. Armbestuur dienst 1923 werd goedgekeurd in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van f 3753.241/2. Tot lid van het burg. armbestuur werd herbenoemd de heer A. Huizen Czn. Aan de politiehonden dresseervereeni- ging gevestigd le Goes werd een gratifica tie van f 10 verleend. Toen de heer Brouwer, veearts te Korlgene, met zijn motorfiets en zijn vrouw óp de duo-zitting' de weg van W o 1 f a a r t s d ij k naar het veer op reed, had h'ij liet onigeluk dat door de gladiipid van den weg' zijn rijwiel slipte en bei den kwamen te vallen, waarbij zijn vrouw zich zoodanig «.an een harer voeten be- Uit Tholen. Door het Bondsbestuur van den ALg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond is| lot den raad der gemeente Tholen een adres gericht, waarin verzocht wo'rdt om salaris verhooging voor den in functie zijn- den gemeente-bouwmeester In een vorige raadsvergadering' is reeds' vastgesteld, dal deze functionaris voor laan drie volle dagen per week in dienst der gemeente werkzaam zal zijn. Adressanten instemmend met het ge nomen besluit zijn van meening, dat, gezien de salarissen, welke voor de ver vulling van dergelijke belangrijke en ver antwoordelijke functies door andere ge meenten en in particuliere betrekkingen worden betaald en mede in verband met de salarissen, welke de overige ambte- zeerde, dat rij met de Groene ICruis-auto nare» ea werklieden der 'gemeente ont -- onri - on hof hmnitfA caiQi'lC flh^filUUT AM - naar Middelburg ter behandeling moest worden overgebracht. De r.aad der gemeente W o 1 phaartsdij k besloot in rijn vengade- ring van Vrijdag tot het aangaan van een geldleening groot f 7000 a pari tegen een rente van ten hoogste vijf procent, af te jaar electrischen stroom en gas voor resp. f 2900, f 6700, f 5000 en f 4700. De 'Stroom voor eleotrische kachels vorderde een uitgaaf van ongeveer f 4000 per jaar. Deze werden ook gebruikt als de cen trale verwarming' in werking was. Van deze kachels Werd ook veelvuldig ge profiteerd voor het 'bereiden van koffie, thee en .andere dranken ten behoeve "van de ambtenaren, terwijl voor dat doel ook electrische kooktoestellen op de lichtlijnen werden ingeschakeld. De com missie acht het niet wenschelijk dat laan de ainbtenaren de vrije hand wordt gelaten in het opwarmen van hun kliekje. In het gebouw zijn 3 telefoon-cen trales, waarop 23 netlijnen zijn aan ge- F^ aT*VVTmTT,Würueu sloten- benevens een groot aantal toe- Een dear gelukkigste teekenen echter acht- .,tellcil; wteIke eigendom rijn van het Rijk de Rijkspostspaarbank verbruiken in dat l (j?' ^onihgin ïn Zeeland, jhr. mr. te sipr., dat op de jongste vergadering; gei bleken 'is, dat Poincaré er over denkt de bij' uitstek moeilijke vraagstukken op economisch en financieel gebied uit han den van den Oppersten Raad aan den Vol kenbond over te geven. Als een der donkere punten noemde de spr. bet geïntrigeer om een zetel te heb ben in den Conseil. Het rouleeren van zetels in dit lichaam' is niet behoorlijk geregeld. Men wil zijn zetel niet opga ven en tracht dit te bereiken door fver- grootimg van het aantal zetels. Tegjen deze slechte regeling is door geen en kele delegatie tnet zooveel kracht opge komen als door de Nederlandsche, even wel zonder resultaat. Toen het op stern en wlaarvoor dus geen huur aan de meente 's-Gravenhage behoeft te worden betaald. Het leveren en aanbrengen van deze toestellen keelt in 1919 f 30.000 gekost. De hootcLgpbo uwen, van Financiën, Oorlog en Koloniën doen hel resp. met 7, '11 en 6 lijnen. WACHTGELD AAN BURGERLIJKE RIJKSAMBTENAREN Bij Kon. besluit is ingesteld een com missie ,als bedoeld in art. 12, bet kón. be- sluil van 3 Augis. tot regeling van de toe kenning van wachtgeld aan burgerlijke rijksambtenaren. J. W. Quarles van Ufford; de vereeniging „Handelsbelang'"; de MiddelburgscheTen toonstelling^ vereeniging]; den heer mr. J. Kool en den heer G. J. Hoek. Verguld bronzen medailles door de heeren J. Willemse, A. Stouthart, H. C. Hengst- mangers, M. Geljon, L. Janse, Chr. A. Holthuijzen (2 stuks) en C. Joziasse; verg. bronzen door den heer J. Kraamer, bron zen medaille door de heeren Haaijman, v. d. Mijle en door N. N. Luxe Voorwer pen door de heeren Rozemond en Van Herwijnen. Nog werden geldprijzen toegekend van f 5, door Uit het Volk—-Votor het Volk, f 3 door den heer Gerlach van St. itoos- land, f 2 door den heer Mijnsbergen te Goes, en 7 K.G. Erfurter rupszaad door den heer K. Meer tens Jr. De vraagprogramma/s met inschrijfbil- jetten zullen in de eerste helft van ,d.e volgende maand verzonden worden. Op aanvraag worden ze g aarne toegezonden door den secretaris-penningmeester der Tentoonstelling, C. A. J. van Herwijnen, Korte Noordstraat E 2 alhier. In den nacht van Zaterdag op Zon- daj> is Van het veerhuisje aan de Maisbaai lal hier door onbekenden het dak ge deeltelijk vernield, terwijl ook het hekje bij het huisje zeer werd beschadigd. Het huisje is eigendom van de gemeente. Door de politie alhier is proces, verbaal opgemaakt tegen 9 jongens van 14 lot 19 jaar, Wegens strooperij, namelijk vangen, het huidige salaris absoluut on voldoende is en verzoeken mitsdien, dit minstens te willen brengen op f 900, welk salaris met twee eenjaarlijksche verhoogingen kan opklimmen tot f 1100. In de Vrijdag te Stavenisse ge houden gemeenteraadsvergadering werd vastgesteld de jaarwedde van den keur- Sri TLT a m f f Tp die commissie zijn benoemd: tot het w8balen van aPP<-ds uit een boom- Lowkm die tegenstemde. Achteraf heb-|Iid ,en voorzitter mr r! .1 fT i S^rd. ben mannen met klinkende namen allen raadsheer in den in "telden; (o, leden „r. dr. J. Donner, O Uit Walcheren. ^ö^vmkenliond'ri^werat^Apbfa^f raa.a.s!adviseur het departdement, van j Bij de Donderdag en Vrijdag gehou Zij'zeiden bin; i.< T.t i;:(i r justitieani. R. van Veen advocaat en j den verkiezing van twee commissarisser -ij' WnJ ha^er^L?n JUfflritr procweur' oud lid van de Tweede Ka- van den polder Walcheren, werden geko- r— -«et anael nanaelen' W1J Zlt" Ener. f zen de heeren mr. Th. Portheine te Mid- lossen in ten hoogste hen jaar, voor de dienst, ingevolge het betaling' van de kosten Wegens aanschaf lAfelal dijk f°2750 (voor- frng' van een mo tor brand spui het leggen; aar,JDe desbetreffende van een straat te Oud-Sabfcinge en het inst^c{ie werd hJiermedc aangevuld. Af- volstorten op twfee aandeelen in net ka-| w end werd tjesc,hiliL ee°n vertoek pitea1 der bank voor Ned. Gemeenten. de ,A1 Ned Ve, Gvoen6 Kruis" XT BlJ fe,r w n3? 1)eSpraf de,a Van!om een jaarlijksche subsidie van f 10. Nieuwenhujze het presentiegeld van de veiJek steun v,m de Zeeuwsche leden van den raad; hij zou gaarne zien hoüdendres.seervereciU£,'ia!, te Goes Werd om' al vast te gacm bezuinigen da het yoor kenllisgevi aangenomen, presentiegeld Werd afgeschaft Ook de Besloten aan den heer Krijger heeren Overbeekc en Lmdenbergh zijn lot wederopzeggens toe, een snbsidie van het daaimede eens. Door den heer Kloos- f 5QC a]s en jaar te teianan wordt daarentegen aangevoerd aaQ (jen ,lulodiensL „stavenisse-Tholen". dat dit bedrag voor bezuiniging al heel Vast teld wel.d"de g€meentebegroo- 3® heeft op een begrootmg van voo,- 1923 in ontv^gst en uitgaaf f70.000 en dat daardoor bovendien voor -f 44166 34l/ en ig0edgekeui'd die fooi- een zekere oategone van menschen de. b lijk ax-mhestuur in ontvangt gelegenheid wordt benomen onr hd van. eQ af f 1%9 76 den raad te worden. Hij geeft den raad; Vas^estel5 ,werd nog de pensioen, om wanneer er leden zich bezwaard ge ds^ voor enkele geme7nte.alnJb. voelen het presenhegteld terug te stor- de docnwel 1922. ten in de ge.meentekas. Ook bung, en wetn. achten het ge-j wenscht het presentiegeld er op te hou-j den, zoolang blijkt dat er leden zijn diej er prijs op stellen. f Bij de op 7 Oei. j.l. gehoiindexi f verkiezing voor 2 notabelen bij de Ned - De raad der gemeente Kruinin- HePv Gem te Heinkien^and' wor gen kwam Vrijdagnamiddag tojeen De deu kozeQ de heereQ c Ch Q voorzitter deelde mede dat tot zeilers2 r°r d t der belastingen n\jn herbenoemd de hee- rem van der Straatenen Nieuw enhnij se. j Vrijda^vond 6 0ctober herdachf Het verzoek van het Burgerlijk Arm- fde ChrJ ztndagsschnoi te Aarde»- jarig beslaan. Be- en i i r~ aa a i i I o dat IJ I llsi CLL Ik DUb LadU opkorten termijn, gl-oot f 5000 tot dek-|sU;ur, perspneel ,kinde(re.n, ouders king der tekoiten van de diensten 19.-i jcf.-noo'diicHp.n twnmm fimi-trw» Ktimor en 1922 werd door den raad toegestaan De rekening van het Burgerlijk Arm bestuur van 1921 werd gewijzigd, goed- i genoodigden kwamen daartoe samen in het mooi versierde Gercf. kerkje. In op gewekte, dankbare stemming werd lier- n„_ -dacht al hetgeen in deze vijftig jaren ge- gekeurd met een ontvang van i 8306.80uoieü was In het bijzonder werd herin. en een uitgaaf van f 7809.67. Zijn begioo- aelxi aan de oprichtster, aan alle Aarden- ting van 1923.0P een bedrag van f 8a51 .92 b rs beketld ondei. den aaam van in ontvang en uitgaaf vastgesteld, werd j Mif|jc I èijs die 2Q0 veel mor de eveneens goedgekeiu-d. Zotidagssphool heeft gedaan. iWanueer angebo- oud A a rd cnhurger-s, daar ook thans woon- Vervolgens stelde de raad de den begrooting, over 1923, hier en daar gewijzigd vast op f 144.590.94 in ontvang achtig, den naam Mietje Leijs hooren, oenken ze onwillekeurig aan de Zondags- ei|g|enlijk gelijk, maar .„ars handelen. Wij* zit- compromissen; de mensche- pjke felheid, is nog le sterk. NOG ETS UIT HET BEZUINIGINGS- RATPOUr. BSj het dooi'hladereti van het rapport van de Bezmni^ingscomhiissie-Rink vond DE HULP AAN DE RUSSISCHE HONGERLIJDERS. delb. en A. P. Koster te Grijpskerke, ter j wijl verschillende andere personen een j i of twiee stemmen verkrasen. of tWtee stem'men verkregen. Wederom is uit het wrak van de j De lieer D. Hudig, secretaris van het' „Ezórdian" een lijk te voorschijn ge Nansen-Comité, sölirijft ons als volet i bracht, het is naar Vlissiitaden overne en uitgaaf. Met het oog oj> de tijdsomstan- scbooi ter,ug s dig'heden hebben L. en A\ bij de samen Ook het werk van den heer Sta verman stelling de grootst mogelijke zuinigheid juil ,\msterdhm werd herdacht betracht. Niettegenstaande dat vond de Tot aandenken ontvingen de kinderen raad het beter nog' te bezuinigen op de bijbeltje en een mooie tekst, posten straatverlichting, onderhoud van straten en wegen, terwijl de post voor betaling van de pensioenpremies voor de gemeenteambtenaren werd geschrapt. o- schrijft ons als volgt: i bracht, het is naar Vlissingden o verge „Er is in den laat&ten tijd meermalenbracht en naai' het lijkenhuis op de be de nm .iUi-'" "T") V'JUU ba de bladen melding gemaakt van het feit graafplaats vervoerd, de Msb nog' een aantal bijzonderheden, dat de Sovjet-Regeering de buitenlandsehe j Itiitf tf vanhun artikel laten volgen: I hulp ter leniging van den hongersnood' Zaterdagavond omstreeks 10 uur Naaf fP m, Van en H vvil vastknoopen aan de z@. actie voor tboorde de gebrs. V. le Zo u te^ande n|£l H aar rlp» i olT-uilrn omlMnnonen Aïn s J commiw de lfürii'ke ambtenaren, die de den eöonomSschen oi>houw:%an Rusland.een luia rumoer in het kippenhok. Toen T, .m verschillende nfdeelingen •- r v»-•- -*-» - - vin<it, gepasseerd te rijn, stui- op een heel leger werkvrouwen. Liet is in dit verband Wenschelijk nog z'-> ïAugen kijken bemerkle ze dal er eens duidelijk te zeggen, dat het Neder. fcen holld de kippen whs ,en reeds een j Dit denrn-lf m" xvrouwen. landsch Nansen-Comité met de z g eco- 12 tai kippen- had dood gebeten, ook bij door niet mini 'Wordt ^hoonglemaakl nomische opbouwtewegin« hoe hoffelijk een bl!uriman waren 3 kippen dood ge- fin 1920* rip i dan 26 werkvrouwen deze ook moige ziijn, niets te maken maakL Voorzeker geen prettige ontdek - - ue Kosten van het schoonhou- ,"i— J1CL riVHU «ton C' f™ °oi JKikS rme,sae In andere instellingen van ongeveer gelijken omVang werd blijkbaar niet zoo drnk geplasd en gebezemd. De uitgaven ««oor het schoonhouden van lokalen der heeft en zich zuiver blijft stellen op het kin" liefdadigheids standpunt. Het doel van het Nederlandsch Nansen j U i f Z u i d-B e ve 1 ia n d. Comité is, dezen Winter zijn werk, zoo In de Zaterdag' gehouden raadsver- mogelijk, te voltooien in de districten ghdering van Baarland whren alle le- waar het met de hulp der Zweden reeds den tegenwoordig!. duizenden van den hongersnood gered Onder meer werd medegedeeld dat de heeft. Werk voor den economischen op- gemeente rekening dienst 1921, door Ged. bouw ligt op den weg van anderen en ge-. Staten was goedgekeurd, schiedt niet onder de via© van het Neder-j De gemeen te-be grootinc dienst 1923 <->n C, J. V. Naar wij uil „De Jongelingsbode", het T orgaan van het Nederlandsch Jongeling». - In de raadsvergadering van Dondcj. veG)ond lez 2al in vedband ^el °d& oag ie lersoke is nog t volgende behandeld Ten allen tijde is hier de dorps klok geluid om v.m. 8 uur, «ïidd. 12 u. en 's av. 7 uur. (Het laatste alleen 1 April t Oct.). Dil jaar zijn bij 'l begin v,an den 'zomertijd die lui-tijden een uur verlaat, met 'de bedoeling om bij hel einde van den zomertijd weer de oude gewoonte te volgen. De heer Willemsen stelde nu bij de ronovraag voor dit laatste niet te doeu, j taaar te 'blijven luiden oim 9, 12 en S u. j he(. tweetal te siiedreeht komt voor Hij meende dat het luiden daardoor meer de heer ds A Verliagen alhier, zin kreeg. om«at 9 u. en 1 uur de G e r e f K e rk scholen beginnen en 9 u. ook het begin j BcQankt v0<'r Middelburg ds. P. C. de var. een schafttijd der werklieden be- j Bruijn te oudewater. j gint. f De raac. nam dit voorstel aan. j internationale „Gebedsweek" in ons land van 12—18 November, de Ijeer Phildius, oud-algemOen-secrelaris van den Wereld bond, zes voordrachten komen houden over den Wereldbond, waarvan ook één te Middelburg'. De heer Phildius, die in hel Fransch, zial spreken, zal daarbij yvorden vertaald I in het Holtandsch. G e r e fG em.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1