So. 236 Vrijdag 6 October 1921 165* Jaargang i n ii e 11 I a n d. PATENT VERRAKKIN& Uit Mad Provincie. Kt'SSEkri aV don Bcnl A- m ONDERWIJS. RECHTZAKEN. Abonnementsprijs per kwar- j gemeentebesturen het verzoek gericht laaihébben bij het opmaken der begroeiing op de buitenwegen orn Middelburg, en jj geen bedrag1 te ramten voor de z_gj.n. voor de andere gemeenten p. post f 2.50; j „nooduitkeering'' daar de Staatsfinanciën voor Middelburg en agentschap Vlis- niet zouden toelaten, dat het Rijk1 deze gingen 12.30; juitkeering ook in 1923 zio.u doen: weekabonnementen in Middelburg 18 f Hel Haag'sche Correspondentiebureau cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van i—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 een!. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk, Advenentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255, GEEN INVOERBEPERKING. Naar de Msb. verneeMt is ;iiit de bespre kingen, die de cornjmissie van overleg voor be schpen- en lederindustrie heeft gehouden mjet de verschillende recht- sche Kamerfracties;, gebleken, dat de Ka mer naar alle waarschijnlijkheid niet zal zijn te viniden voo'r eene in voe r beperking, omdat daaraan nood zakelijk moet zijn verbonden ofwel eene vrij loting met consenten, ofwel invoer uit niet verboden landen met verklaringen van oorsprong waaraan zeer gfoote be zwaren zijn verbonden. I 1 Op aanraden van Mgr. Nolens is een nieuw adres gericht tot de Tweede Ka mer, waarin niet meer wordt gesproken van de wijze hoe onze industrieën zullen möclen geholpen, maar waarin in het al gemeen op krachtige hulp wordt aan gedrongen F.r is gebleken, -uit de besprekingen, «lat wel kans'zou bestaan op een rech;t, dat de door valuta-verhoudingen abnor male lage productiekosten van elders nivelleert met de productiekosten van hier. In de R. K. Kamerclub is het denk beeld geopperd om zelf Imet een ontwerp regeling te komen, zulks ter voorlichting van Regeering' en Kamer. meldde echjter in strijd hiermee, van be voegde zijde g'ejmachltigjd te zijn het vol gende méde te deelen. Omtrent de vraag1, of de nooduitkeerinjg aan de jgemeenten over 1923 zal worden verlengd en, zoo ja, in welken Vorm1, is nog geen beslissing; genomen, daar over het advies wordt ingewacht van de Staatscommissie voio,r de regeling der fi- nancieele verhouding tusschen Rijk en ge meenten. Deze commissie heeft op 23 Mei van dl jaar aan den minister van fi nanciën bericht, niet tijdig te zullen ge reed komen met een voorstel tot defi nitieve herziening der financïeele ver- verhouding en daarbij aangeboden om trent een herziening: der nooduitkeering van advies te dienen. Rij' brief van 17 Juni nader aangevuld bij dien v(an 13 J,uli heeft de minister aan de co'ml-i missie m(edeg>edeeld, dit advies gaarne te zullen 'legpmoet zien. Naar aanleiding van deze tegenspraak schrijft men nu echter weer aan de Msb.: „Het bericht van het Haagsche Corres- pondentiebiureau vormt allerminst een te genspraak op de eerste mededeeling. Vaststaat: 1. dat niet bekend is, of de nooduil- keering, die de gemeenten over 1921 en 1922 ontvingen, ook over 1923 zal wobden genoten 2. dat in tusschen op de Staatsbegi'ooj-ing voor 1923 geen bedrag daarvoor is uitge trokken 3. dat van de zijde van het deparLemtent van Financiën geen voorstel tot eene nooduitkeering1 zal worden gedaan, daar ae staatsfinanciën zulks niet toelaten; 4. nat Gedeputeerden van Zuid-Holland gezien het bovenstaande de gemeen tebesturen hebben uitgcnoodiigd, .op de ge meen tebogrooting dienst 1923, de rijksjuit- keering ,uit te trekken rachtens de art. 1 tol en met 10 der wet van 24 Mei 1897 (Stbl. 156) dus op den voet der oude be palingen. Deze vier punten worden door liet Haagsch Corres;pondentiebureau in 't ge heel niet betwist. 'Als reeds th,ans door het departement van Financiën is te kennen gegeven, dat de Staatsfinanciën eene hernieuwde nooduitkeering aan de gemeenten niet toelaten, dan is van het ter zake uit te brengen advies van de Staatscommissie voor de gemeenten zeer weinig! heil te verwachten. I.aten de gemeenten dps op haar hoede zijn." i IN DEN AMSTERDAMSCIIEN RJjAD. Wijnkoop heeft Donderdag bijl den aan vang der zitting een verklaring afgelegd, waarin hij zei de „oogenblikkelijke ob structie", waartoe de communisten ge bracht waren door de wijze van behan deling van het onderwijs voor stel, niet te zullen voortzetten, daar hun doel be reikt is, nl. het voorkomen van 't zoo maar aannemen van een voorstel dat op een belangrijk punt plotseling glewij'zigd was. Zoolang echter de onwettigheid van de bedoelde stemmingen niet wordt aange nomen, behoudt de comlmniustische frac tie zich het recht voor, bij elke stem ming, wanneer dat haar past, gebruik te maken van het nieuwe, door den voorzit ter, zij' het dan onwettig', ingestelde recht gevolge op de oude bedragen terugge bracht. De post plaatselijke inkomsten belasting1 werd behouden op het uitge trokken bedrag1, niettegenstaande Gedep. Staten op- verhooging, in verband met an dere ramingten, aandrongen. Kennis werd genomen van het ver zoekschrift van den heer H. J. Eilers, 'fa brikant van chemische preparaten të Lei den aan H. M. de Koningin inzake de door hem verrichte genezingen van lij ders aan tuberculose. De wensch werd uitgesproken dat het den heer Eilers mogje gelukken de over tuiging te kunnen vestig|en en het bewijs te kunnen leveren dat hij' het middel !tot genezing heeft gevonden. Op een vraag .van het lid Meulenberg naar de voorwaarden van het in gebruik om als aanwezig lid toch niet aan de j geven van het kantoortje van den ha- stemming: te behoeven deel te nemen. OP HET HUIS, DOORN Om, het Huis Doorn, z|oo meldt het Hand. gaat een andere wind waaien. Tot dusver leefde Keizer Wilhelm! daar zeer op zich zelf. Slechts enkele .uit verkorenen uit de omgeving: werden af en toe op „Het Huis te Dpora" ontvangen en aan enkelen werd af en toe een legen- visite gebracht- Heden was nagenoeg de ganse he elite ■uit Doorn en .omgeving' lot een thee g-e- noodigd. Ruim' een 40-tal, uit verschillen de kringen, had deze uilnoodiging aange nomen. De Keizer was zeer ingenomen, dat zoo velen zijn uitnoodiging1 hadden aanvaard, m.a.w. hem als Doornsch Burger erken den. Hij hoopte, dat wanneer hij binnen kort getrouwd zo.u zijn ,men hem dik wijls zoiuaen komen bezoeken. :Onder de aanwezigen werden opge merkt de heeren graaf' Van Lijnden van Sanvei'btuiTg, baron Schimmelpenninck' van der Oye, prof. jhr. Van der Wii.jck, baron Van Tuijl van Serooskerken, F. Laho.u- cliere, jhr. de Pesters/, jhr. Van Rie.ms- enz. enz., de meesten Imet dame 4. De heer Labouchere ,o.ud bewioner van j Het Huis Doorn, werden de voornaamste j veranderingen in het Huis getoond. De Keizer onderhield zich druk met al zijn g;asten. Gemeld wordt dat de a.s. echtge- noote van den ex-keizer den titel zal dragen van koningin van Pruisen. CIGARETTES AfiqaoLucKa.es venmeester, ten behoeve van agenten van suikerfabrieken, deelde de voorzitter me de, dat dit, bij gebrek aan ge schikter localiteit, gratis is afgestaan ten behoeve der agenten, die zulke belangrij ke sommen wegens havenrechten in de .gemeentekas storten. Het luiden van de torenbei, hetwelk te veel van yde krachten eischt van Iden luider, zal zoodanig worden ingericht naar een systeem van een der wethouders dat dit voortaan zonder bezwaar en zon der al te |g|roote krachtsinspanning zal kunnen geschieden. 3 De verbetering! in 1921 aangebracht blijkt geen gemak te liëbhen gebracht voor den klokluider. 1 Uit Z e e uw&eh-VI a a n d e r e n O. D. Zelandia vernam' dat het ,,'s Lands- CAtftO EGYPT (Ingez. Med., bijgestaan door een tolk, den heer J. Hoekveen te Delft. Om de beklaagden uit elkander te hou den, had men ze voorzien van een num mer, dat sommigen op de borst droegen. Na de voorlezing) van de lange dag vaarding' vangt onmiddellijk het getuigen verhoor aan. De eerste getuige was de 34-jarige sto ker Chiong! Chun. De tolk las een eedsformule voor, die de Chinees nazei, waarna, deze de twee brandende kaarsen, die aan weerszijden van liet getuigenliekje waren geplaatst, uitblies. De volgende getuigen waren doktoren, huis" te Hulst thans door het Rijk die hulP' verleend hebben aan de beide getroffen Chineezen, Van wie een over leed; de andere had een schot gekregen in den arm en in de borstholte, doch thans hersteld. I Vervolgens werd een reeks Chineezen gehoord, die van het onder hen afgespeel de drama ooggetuige waren geweest, doch wier verklaringen niet altijd even stellig] en duidelijk waren. De inspecteur van politie de Vries Ha- van de [gemeente is overgenomen. Behalve voor het kan tongter eclit, zal het gebouw •worden ingericht voor kantoren van de ontvangers der registratie en domeinen en der directe belastingen, invoerrechten en .accijnzen. KERKNIEUWS. DE PENSIOENKORTING. Op de vragen van den heer Ketelaar betreffende het voornemen der Regeering tot het heffen van premie van het Rijks personeel voor eigen en voor weduwen- en weezenpensioen en aangaande het hef fen van een korting) voor weduwen- en weezenpensioen van de reeds gepen- sionneerde, antwoordde de Minister van Financiën: dat bet niet juist is, dat het in het voornemen der Regeering ligt, met 1 Nov. a.s. reeds te doen ingaan de |n de Pensioenwet gegeven bevoegdheid tot korting van 51/2 pCt- der wedden, tot! een maximum van) f 3000 voor het weduwen- en weezenpensioen en van 3 pCt. dei- volle wedden voor het eigen pensioen. Het ligt in het voornemen der Regeering bedoelden maatregel te doen ingaan 1 J ,a n. 1 9 23. Het antwoord op de vraag', of de Mi nister voornemens is korting voor weduwen- en weezenpensioen tot een ge lijk bedragi op de jaarwedden v,an vrou welijke als van mannelijke ambtenaren toe te passen, luidt bevestigend, in aan sluiting ,aan de redactie van art. 36 der Pensioenwet, hetwelk ten dezen geen on derscheid imaakt, en op .grond van de over weging welke ook aan die redactie teit grondslag heeft gelegen dat de pen- sjoenkorlingen kunnen beschouwd wor den als een collectieve last, door de ambt o Ned. H e r v, Kerk. Beroepen te Vlissing'en, ds. Dönzelmann te Work urn'. A. A. Wij herinneren er onze lezers aan, dat in den nacht van Zaterdag op [Zon dag de zomertijd weer wordt opgehe ven en de normale zonnetijd ingevoerd. Te drie uur 's nachts wordt lief] be- TEGEN NOODiELOtOZE VERSNIPPEI- RING VAN SCHOLEN. - In de vacature-Van Putte is als dia- M' d{fld? ™fde f van Chineezen jge ken in de Ned. Herv. Kerk te S t a v e n i s-1boord le heb,ben> dat °P het ho°fd se benoemd de heer C. L. Polappel Pzn. den vermoorde een premie van f 20.000 'was gesteld. De eisch legen de twee eerste beklaag den luidde 6 jaar gevangenisstraf; legen de anderen werd 1 jaar geëischt, be halve tegen een hunner die een grooter belhamel dan de anderen was; tegen dezen requireerde het O. M. 2 jaar. De moord te Houtdorp. Voor bet LIo[f te Arnheml heeft gister de advocaat-generaal legen Emmer ge ëischt: vernietiging van het vonnis ïn eersten aanleg en' opnieuw' rechtdoende veroordeelin.g van beklaagde Lot 12 jaar gevangenisstraf onder aftrek der preven tieve h echtenis sinds Nov. 1921. Tijdens het requisitoir ziat Emmer De heeer W. IC. Kuiler, onderwijzer aan de O. L. school J alhier, herdenkt heden den dag waarop hij voor 40 jaren hij het onderwijs in dienst trad. Van het hoofd en de onderwijzers der school ontving' de jubilaris bloemen en ook van tal v.an andere zijden werden j schouwd nog maar 2 uur le zijn. Bij 'het naar bea gaan Zaterdag dient hein vele blijken v,an belangstelling, o.a.j voortdurend te lachen. Bij het hooren van I men dus de klokken en horloges éénook in den vorm v.an bloemen, toege- j cien eisch vertrok hij' geen spier. r> J uur terug te zetten, om Zondag den 1 jonden. li 1 Bij het verhoor ontkende hij dat alles S I ï^en tijd te kennen. f gebeurd is zoo,als hij bij zijn eerste ver- reed 3 ingediend, en deze week in de Ka'merafdeelingen te onderzoeken ont werp tot wijziging der Onderwijswet als nog verscherpt door de gemeenten te ver- deelen naar het zielenaantal in 6 in plaats van in 3 aategloriën, voor de vraag welk minim'um-aantal leerlingen ver- eischl zal zijn voor de oprichting van een bijzondere lagtere school. Bovendien is dat minimum voor de hoogtere categoriën belangrijk opgevoerd. Uit Middelhui-g. Door de politie alhier is een steek proef gehouden ter controleering naai de vrachten die met auto's worden ver voerd. D,aarhij1 bleek dat op een dei- vrachtauto's 4000 IC.G. was geladen. Des- wegte is proces-verhaal opgemaakt. Uit Z u i d-B e v e 1 .a n d. In de raadsvergadering van E11 e - woutsdijk d.d. 5 October 1922, werd door den voorzitter namens de wed. Van Hattum aangeboden een portret van den overleden ambachtsheer, welk geschenk DE ZEGE.LPLAKKING. Onlangs werd meegedeeld, dat de Mi nister van Arbeid bezig is een ander stel sel van .ouderdomsrente-verzekering tedoor den raad dankbaar aanvaard werd, vervaardigen, waardoor wellicht liet ze-[en hetwelk een eereplaats in een deryver- gelljes plakken overbodig zou worden. trekken van het gemeentehuis zal blijven Naar het Vaderland verneemt, makeninnemen, de werkzaamheden goeden voortgang. Overgelegd werd het schrijven van den heer ICoole, waarin deze mededeelt ont- I slag le nemen als raadslid. Tot lid van de commissie tot wering S van sehooi verzuim werd benoemd de Cister heeft de Am'sterdam'ache ge- jieer j meenteraad een daar gerezen broodprijs-' BROODPRIJS EN BOYCOT. Geslaagd voor het machinisten- dipl C., F. W. L. -Germing, leerling van de „De Ruijt®school" te Vlissing'en. Tot hoofd der R. K. M. jU. ,L. jO[ school le Vliss'ingen is in plaats van wijlen den lieer R. G. van Nieuwkuijk fje- kiaring voor den rechter-comnvissaris heeft verteld. 1 Als eerste getuige werd gehoord de rechter-commissaris hij' de Zwollsche rechtbank, jhr. 1111-. de Savornin Loliniau. Deze verklaarde dat hij er van overtuigd w!as dat held. toen de waarheid heeft ge noemd de heer w. L. van Geleukcn,Spro]^en. Emmer leg'de zijn verklaringen thans onderwijzer aan diezelfde school.v^0j. af De hekl. be'weerde nu dat De Graaf Onaer leiding van een der leeraren brachten de leerlingen der derde klasse van de Rijks Hoojg]ere Burgerschool le Oostburg Woensdag een bezoek aan Dammte, om het standbeeld van Jacob van Maerlandt en de .andere bezienswaar digheden van dit historische plaatsje in oojgenschouw te nemen. en DijksLaig', de beide andere in deze zaak betrokkenen, hem! alles verteld hadden; van den moord; zelf wist hij niets. 'Hiji vond het voor zijn vader verschrikkelijk dat diens zoon beticht werd van dingen die hij niet gedaan heeft. LANDBOUW- van Zweeden. u,„,. uv T-j 1 Goedgtekeurd werd de begrooting van kwestie totesproken Er is daar een fcgi- hel Bui^rlijk Armbestuur voor 1923 mtet Houtman, die zijn brood levert tegeneen tot£[alcijfer van f 13778.50. Tot le. De Chineezen te Amsterdam. Gisteren werd voor de Amsterdamische rechtbank behandeld de zaajk van he g[roor le vechtpartij onder de Chineezen van de St. Mij. „Nederland". Niet minder dan zeventien beklaagden stonden in deze zaait terecht. Twee be klaagden stonden terecht den Chinees Pang Lin door revolverschoten te heb ben vermoord, een derde wegens moord aanslag met een revolver op den Chinees Tj°n Kow. wedden, al sluit de maximum-pensicxm- '.'.nnviv-1 ]uezel pagm1 per cu l(ie qians functie zijnde onderwijzers Ten slotte luidt de acte van beschui- grens van f 4000 een daarmee corres-in<rrediënten°te leveren^n daad die^rffer^ 1en de onderwijzeres benoemd, evenwel diging tegen de veertien andere beklaag- pondeerende bate uit. Slechts de in art. i n()~ „fi-mirino hoort ,rt' 1 i-t l- - a onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat den, dat zij tezamen en in vereeniaing 36 der wet voorgeschreven grens van d f 3 1 v?n ,en indien .door wetswijziging eventueelopzettelijk behulpzaam zijn geweest bij of f 3000 voor de korting, voor het weduwenr i RaT werd o£cht door ^n "iSf m0chl worden bepaaId' dat de kosten opzettelijk gelegenheid hebben verschaft latie van movi- Pothuis—«t ivan dit ondei-wijs worden gebracht hoor tot het plegen van bovenbedoelde mis drijven. Bovendien worden alle zeventien be klaagden subsidiair er van beschuldigd, dat zij' hebben deelgenomen aan een de 3 pCt. kortingeÏÏnTlde Wto hebben getracht hemf te boy-jSl Tot onderwiiz P-K-l-ü-, Ee„ door hed «evormd geheven over het volle hedrais dnr „t ,i„ hoogstio j van verweer heeft dezer dagen per cir- pensioen Imaakt o'p deze gedachte inbreuk Het ligt niet in het voornemen van den Minister ook voor de reeds g e p e n s io- n e e r d e n de bovengenoemde korting voor weduwen- en weezenpensien te hef fen. Dit zou naar tie meening van Hen 'Mi nister zelfs in strijd met de wet (zijn. »E „NOODUITKEERING" AAN DE GEMEENTEN (Benige dagen gjeleden 'werd gemeld tfat Ged. Staten van Zuid-Holland tot de van mevr. Pothuis—Smit. Wethouder de Miranda antwoordde o.a. rJenui« deF fra^nte' dat het heele college van B. en W„ vanlwlJS' met ^nzelfde tijdstip oordeel is, dat van° gemeentewege mbet alï ^aar^P die vergoeding ophoudt, o,ok worden ingegrepen en aat hakkers die als wo stopgezet,, totclat dooi den ge- de heer Houtman helemlmerd worden hun meen.t.eraad 6611 reSelmS te dezer zake;aanval of vechterij, waarin zij' met een - rrnl miv* .nlotnAf Pon owo F'ninooTrvM itfownM nlrtitr(L_ brood tev erkoopen vjoor den prijs dien hij mogelijk acht, moeten geholpen wor. den. Zoo noodig zlal dus aan dit slacht offer van den boycot van gemeentewege het meel worden geleverd, dat hij noo dig heeft. zal zijn .getroffen. aantal andere Chineezen -waren gewik- De gemeentebegrooting 1922 onder- j keld, welke vechterij den dood van den ■ging een administratieve wijziging. Chinees Pang Rin tengevolge heeft gehad. De gemeentebegrooting voor 1923, doior j Aan alle zeventien beklaagden waren Ged. Staten met een drielaf opmterkingOn raadslieden toegevoegd. Het aantal getui- leruiggezonden, werd gewijzigd. De jaar-jgten, dat gedagjvaard is, bedroeg niet min- wedde van d en secretarie-beambte en die der dan 30. van den gemeentebode werden dienten-Bij het verhoor wordt de rechtbank j Het Dag., bestuur der Z. L. fil'. heeft j in een circulaire aan grondeigenaren, f kerkvoogdijen en rentmeesters in deze provincie de aandacht gevestigd op liet Centraal Zeeuwscli Pachtbureau, en op de 'bedoeling!, die bij'Idle oprichting voorzat Het bestuur spreekt den wensch uit dat deze uiteenzetting aller medewerking zal verwerven om in den tegCnwoordi- ;gen tijd van malaise het landbouwbedrijf zooveel mogelijk vo|or noodlottige gevol gen, die liet pachtstelsel thans aankle ven, te vrijwaren. Boomgaarden in Kapelle- Bi ezel inge. In haar jl. gehouden vergadering wérd door de leden vian de vereeniging van leerlingten der TuinhouWlcursussen o.nr. besloten tot verkrijlging van een speci fieke opglave van het aantal H. A. boom gaarden in Kapellc-Biezc 1 inge wassende. Dit is /met»nauwkeurige zorg hen gelukt. Onder 126 fruitkweekers of -telers zijn 411 H.A. en 36 Aren in cultuur. Hiervan bedraagt het aantal met on derbeplanting als: pvraimiden, hessen, frambozen en aardbeien 290 H.A., waar van 60 H.A. 85 Aren k'weekerijen zijn. 't Aantal H.A. zonder onderbeplanting bedraagt 121 H.A. 36 Are. Hier valt te constateeren dat in do

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1