Woensdagp October 1922, 165* Jaargang innenland. Uit Stad en Provincie. No. 234 aan> GROOTE HITTE veroorzaakt RIEKENDE HUID LIFEBUOY vefvydept onver wijld de onaangename reuk. en men gevoelt zich over f het cjansche lichaam ve- der aangena amen, frisch i Ir. COURANT. fS, ST. en lei' ais PsP fïH-P- |P p. fp. P- Abonnementsprijs per kwar taal: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten p. post f 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- singen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentie n: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk, Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. LOONSVERLAGING SPOORYVEfG- PERSONEEL. In de gisteren tusschen de Directie der Nederlandsche Spoorwegen en de vertegenwoordigers der vijf erkende or ganisaties gehouden conferentie, deelde, naar het U. D. ineldt, de Directie |mtede, dat een loon sV e r 1 a jgj i ng vail 8i/2 pCt. voor het personeel noodzake lijk was. 'i - i De Directie is echter bereid, om! niet tegenstaande dit voor de Maatschappijen veel omslachtigter is, het personeel de keus te g|even tusschen deze loonsverla ging of een heffing van korting voor lie pensioenen en wel: 3 ipCt. van het geheele bedrag der be zoldiging en bovendien (voor weduwen- pensioen) 51/2 pCt. korting, tot een maxi mum van f 3000. Dit komt dus voor een groote meerderheid van bet perso neel neer op een totale pensioenkorting: van 81/2 piCt. van bet loon. De maatschappijen zullen trachten de nieuwe jpensioenregleling zoo spoedig mo gelijk in te voeren. Mochten de organisaties de pensioen- korting kiezen dan moet door hen daar bij' tevens worden verklaard, dat zij1 de Directie geen woordbreuk zullen verwij - ten. Het personeel genoot sinds; de invoe ring van de nieuwe loonregeling premie- vrij' pensioen, waar echter tegenover staat dat de destijds door den Loonraald' voor gestelde bedragen met 4 pCt. werden verminderd. 1 DE KWESTIE-TACK EN DE NEDER LANDSCHE SCHOOL TE BRUSSEL. Het hoofdbestuur van het Alg'. Ned. Verbond heeft twee trieven geschreven aan den Minister van Onderwijs. In een daarvan betreurt het de beslis sing! om aan dr. Tac'k verlof te onthop den "Onderwijs te geven aan het Lyceum te Ens'dhede. Het vraagt gelegenheid om mondeling het verzoek toe te lichten op deze beslissing terug te komen. In het tweede schrijven zegt het be stilur met diep leedwezen te hebben ken nis genomen van het belicht dat de Ned. school te Brussel niet meer toegankelijk is voor andere dan Nederlandsche kinde ren. Het vertrouwt dat de Minister als nog zal Willen bevorderen dat de oude toestand op de school hersteld worde. rede, welke Z, D. H. Mgr. Diepen, bis schop van 's-IIertogenhosch, hield op den openingsdag der Missieweek, en waarbij bij, naar prof. de Louter samenvatte, bet volgende gezegd zou 'hebben over den godsdienstigen toestand in de Skandinavi- sche landen: „Op de vermelding, dat van de 12.000.000 inwoners 11.000.000 Lu- thersch-Hervormd zijh en niet meer dan 25.000 tot de Rooms ch-Katholieke Kerk behooren, volgen» eenige lezenswaardige mededeelingfen over den aanvang en den voortgang der missie op dit rijke arbeids veld, komende tot de bez'vVaren van kli- mlaat en afstand, van het gemis van een pers en literatuur in den geest der zen ding- bezWlai'en, waarmede schier elke zending allerwegen heeft te kampen volgen bovendien deze merkwaardige Wöorden: „De millioenen drinken er da gelijks het gif eener verkeerde leer. Nog gbooter bezwaren voor het tekeerings- werk vinden wij in de onzedelijkheid die volgt uit de godsdienstige beginselen, die de volkeren er daar op na houden. Zoo staat het, als geleerd wordt, dat de barmhartigheid van den Heer het doet en men verder hfaar doet, wat men wil", Wlaarop dan volgt, dat de uitgaande we reld in Kopenhagen bij' het bezoek van Hare Majesteit' niet onder deed voor de Wuftheid van Parijs en dat de Lutherstehe kerken slecht Worden 'bezocht. Naast goede trouw „ïs er een Heiden dom, gedekt door een uiterlijk vernisje van Lutheranisine Prof. de Louter teekende' protest aan „tegen een taal en toon die slechts haat kunnen zaaien en vijandschap ont ketenen". De Ms'b. van gisterenavond meldt, dat zij „ter bestemder plaatse" inlichtingen ingewonnen. En deze hebben, schrijft het blad, het vermoeden bevestigd, dat prof. de Louter zich door een niet katholieken verslaggever wat op den mouw heeft la ten spelden. Het blad schrijft verder o.a.: „Vergissen is menjsehelijk en achter af bleek ons, dat ook niet alle katholieke verslagen het gesprokene door mgr. Die pen correct Weergaven maar wat de liberale courantier, die prof. de Louter vooi'lichtte, er v,an maakte .raakt toch kant noch wal. Wanneer immers de Bossche Kerkvor,sl sprak over het „gif', Waarmee de bevol king der Noorsche landen wordt besmet, bedoelde Z. D. H. daarmede zeer heslist den verderlelijken invloed der pers. Het Ware ook te dWaas te veronderstellen, dat mgr. Diepen met het bezigten van dez'en term1 betoogde te stalalien op het godsdien stig' leven der 'Sciandinaviërs; immers 'hij sprak van „dagelijks indrinken" en ver- meldde in een adem1 het slechte kerkbe zoek. Ook het onderscheid dat Z. D. H,. mjaakte tusschen te gSoedei" trouw geloo- vénden en het modern heidensoh leven dat }yj signaleerde, daarbij' zich referee- rend aan hetgeen de Maasbode-redacteur over Christiania schreef, duidt voldoende aan, hoe de redenaar allerminst het oog merk had iets krenkends te zeggen over de Luthersche leer. Dat laatste heeft de liberale verslaggever slechts in de woor den vian mgr. Diepen „hineininterprer tiert" en zoo is deze tot eén „Weerigjive" van de bisschoppelijke rede gekomen, Waarbij eigen fantasie vrij spel bad." Dat de comimissje aan tie zangeres een bloemenhulde bracht, was te hegrijpen. Zij had dit blijk van waardeering zeker ten volle verdiend. Gedurende bet nu afgeloopen zomer seizoen is gebleken, dat het plaatsen van banken bij de openbare muziekuit voeringen ,op hef Molenwater en in de Abdij op prijs wordt gesteld, want niet tegenstaande het op het Molenwater dik wijls vrij frisch was om te zitten en een keer slechts enkele personen het tegen den regen volhielden werden op al die concerten te samen 3252 zitplaatsen ge nomen, waarbij nog' dient opgemerkt, dat in de Abdij steeds, meer liefhebbers dan plaatsen waren, ook nog toen het aantal banken was vergroot. f E v. Luth. Kerk. Beroepen fe Deventer ds. J. P. van Heest te Groede (Zeeland). ONDERWIJS, HERDENKING ONTZET VAN BERGEN OF ZOOM IN 1622. Gisteren is in de Groote Kerk te Ber gen op Zoom' het ontzet dier stad op 3 October 1622 herdacht in een openbare samenkomst van alle Protestantsche ge zindten en richtingen. De aanvankelijke plannen om den gedankdag] te vieren met de giansche burgerij, vond ook eerst van den kant van vooraanstaande R. Katholieken veel instemming. Voor de laatsten werd evenwel een verbod ten-en deze samenwerking' uitgevaardigd, zoodat het feest nu een uitsluitend Protestantsch karakter moest dragen. De herdenkingsrede werd gehouden door dr. H. T. Oberman uit Rotterdam', die door 'n overzicht der gebeurtenissen van dit beleg, de groote teteekenis in het licht stelde welke het ontzet had in die dagten. UIT DE PERS. Over een biSjsfchop- pelijke rede. Het „Utrechtsch Dagblad verleende Vrijdag' j.b plaatsing aan een protest van prof. de Louter, die zich in rijn Pro testantsch gemoed gekrenkt gevoelde over "Uit Middelburg. Zaterdagmiddag vergaderde te M i d- delfa'uFjfe 'de sectie Zeeland der Ge reformeerde vereenigiag voor 'Drankbe strijding, met den heer \V. C. F. Sehepsl van 's Gravenhage, propagandist dezer vereeniging en genoodigtden. Verschillen de zaken in verband staande met de te voeren actie in de provincie werden afge handeld. Een cömité van actie werd ge vormd bestaande uit de heeren G. M. Fev, Middelburg, voorz. A. M. Wessels, vice-voorzitter, Joh. Versé, Goes, secre taris, P. J. de Jonge, Middelburg', pen ningmeester. Besloten werd in de maan den October en November op de volgende plaatsen te sprekenBaarland, Bors- sele, Driewegen, Heinkensjzand, "Kamper land, Kapelle, Krabbendïjke, Nieuwdorp en Wolfaartsdijk. Walcheren en de andere deelen der provincie zullen nadien worden bewerkt Als sprekers zullen optreden de lieeren ds. II Veldkamp, A. J. Polder en W. C. F. Scheps., De Commissie voor Arbeidsontwik- keling had gisterenavond in „Mercurius" 0011 zanp' en" muziekavond belegd, die werd bijgewoond door een groot aantal personen, die de zaal en ook de galerij geheel vulden. Met groote aandacht werd het door den pianist, de beide violisten en de zangeres op uitstekende wijze ver tolkte aangehoord. Wat deze dilettanten presteerden stond hoog en avonden als' deze kunnen niet anders doen dan hjet Kunstgevoel bij hen voor wie rij' bestemd rijn, ten zeerste verhoogen. Uit Wal clher en. De heer A. Jonkheer heeft tegen d Jan. a.s. eervol ontslag: gevraagd als ge meente-veldwachter te G r ij p s k e r k e. Dinsdag vergaderde de gemeente raad van O osütlkajpejlle. Afwezig dè A. Maljaars. Medegedeeld werd 'dat dooi den Cominiss^ris 'der Koningin tot zet ters rijn benoemd: de heeren Arend de Karn en Joh. Poppe. Van de landbouw- vereeniging' 'alhaar >vas een verzoek in gekomen om gebruik te mjogen maken Van een lokaal der openbare schoot tot het houden van een cursus in land- en tuin bouw gedurende de wintermaanden. Dit verzoek werd zonder hoofdelijke stem ming ingewilligd- Verder kwam weer in behandeling de vleeschkeur ing'swet. De moeilijkheden bij liet niet uitvoeren der wetsvoorschriften werden voorgehouden, waarna, na, eenige bespreking zonder hoofdelijke j3lemming besloten werd de uitvoering! te doen beginnen op Uiterlijk 1 November a.s. Vervolgens werd de begrooting 1923 artikels ge wij ze be handeld en vastgjesjteld, bedragende in onlvangist en uilgaaf f 3 1 7 6 8.995 met een post voor onvoorzien van f 792.85. -a U.it Zuid-Beveland. Zondagavond werd de h,ulp van de politie te W ejmield'j.nig'e door een caféhouder ingeroepen, voor een lastigten en onder den invloed van sterken drank verkeerenden persoon, een zekeren C. uit lerseke. Later op den avond maakte hij hel nog een andere caféhouder uit deze gemeente lastig, doordat hjij' zich -op liet sluitingsuur niet wilde- verwijderen. Er ontstond een worsteling, waarbij C. een mes trok en 'daarmede den caféhouder, onder groote vloeken, bedreigde. Laatst genoemde verweerde zich krachtig, zoo- dal C. zich in zijn gemeente onder heel- kundige hulp heeft moeten stellen. Er is procesverbaal van het gebeurde opge maakt. 1 Dinsdag jl. vergaderde de raad der gemeente Nis se. Afwezig de heeren J. Vermhe en C. van de Pas. De g'emcente- beg'rooting 1923 \verd voörloopig vast gesteld in ontvangst en uitgaaf op een be drag van f 29.375.331/2' met een post van onvoorzien f 843.681/2. D<^ post plaatse lijke belastingen in 1922.gas gesteld op if 9000, is nu gewordenJw000. De veror- dening' op de heffing, ciffnie op de inning van (keurloonen in verband met de Vleeschkeuring'swet werd ongewijzigd vastgesteld. Tot lid 'vam de jcomtoissie van plaatselijk toezicht op het Lager onderwijs werd benoemd de heer J. A. R. Bomimeljé en tot lid der cominissie tot wering! van schoolverzuim de heer Joh. van Liere. Beide 'benoemingen gteschiedden in de va caturen van den heer P. Meijers. De pen sioen grondslag van den Wegwerker werd vastgtesteld op f 400. Gesjaagd te Rotterdam vbor de akte vrije en ordeoefeningen der gymnastiek de heeren I. de Langje te Middelburg en M. B. de Meij' te Ritthem, {beide leei-f- lingten der Chr. Kweekschool voor on derwijzers te Middelburg. Naar wij vernemtn zal binnenkort de aanbesteding1 plaats hebben van het jbouiwen van de nieuwe R. H. B. S. te VI'is sin gen. Men hoopt dat de Werkzaamheden nog dit jaar zullen kun nen beginnen. Bij beslissing: van Ged. Staten is aan E. Vervaal te Kapelle overeenkom stig de bepaling bij' de nieuwe onderwijV wet een jaarl. tegemoetkoming' van f 30 toegestaan in de onkosten die hij maken moet voor het ter school liggen van rijn dochtertje op de R. K. school te Goes. Het gemeentebestuur had daarvoor f 5 gevoteerd, tegen welk bedrag| de heer V. bezwaar h ad gtemaakt bij' Ged. Staten. „(N. Z. Crt.) Benoemd tot hoofd der Chr. schopi te Othene de heer J. J. Verlinde van Vierdingen. Met hem' op de voordracht stonden de heeren J. Lokerse te Rijsoord, J. Geelhoed te Axel en J. Po uwer le Zevenbergten. (de Z.) Het beroemde £00D£ tablet in deroode dooïi Toespraak van een a,ardrij'kis-, k u n d e-1 e e r a a r. Een leeraar in de aardrijkskunde aan een H. B. S. komt een eerste 'klas Ibinnen vol nieuwe leerlingien en houdt de vol gende toespraak: Jelui zult voortaan van mij' aardrijkskunde leeren. Niet, zooals ik dat graag zou doen, maar zooals ik dat ambtelijk verplicht ben. Als ik mijn eigen inzichten kon vol'gen bij' het onderwijls, dan zou ik zeggen: Pak je 'hoek en (ga in de rij staan. Loop in de richting ;van de Linker Rottekade, totdat ik zal zeg gen: halt. Daarpa zou ik 'je beleefd Ver zoeken, op het comtaiando: wèg|! je boek erin te gooien en we zouden dan ver licht naar school gjanm, waar ik wel zou zorgen, dat je behoorlijk iets van aard rijkskunde te weten kwam. Maar nu moet ik je voor den volgenden keer opgeven de eerste bladzijde uit het hoofd te lee ren. Het Ildbl. staat er voor in, dat deze redevoering inderdaad door een Neder- landsch leeraar gehouden is. LANDBOUW. De suiker campagne is begonnen. Maandagochtend te half zeven spoelden de eerste bieten door de kanalen hef fabrieksgebouw van de Coöperatieve „Zee land" te Bergten op Zoom1 binnen. EnDinsr dag! is de Coöperatieve te Sas van Genjt begonnen. 0E IEVER'5 ZEEP MÜ VLAARO'NÖEJS febrikanten van 3unlight Z«ep en Lux7 Uit Zeenwscih-VIaanderen O. D. Men meldt aan Zelandia uit Bosch- kapelle dat men druk bezig is aan den steiger in het Hellegat met het uit diepen der vaargeul voor het verschepen Dit zal, zoo wordt er aan toegevoegd, wel de laatste maal zijn, daar, naar ver luidt, dit gedeelte van de Schelde met het aanstaande voorjjaar zal ingepolderd Wor den. 1 Ook in Midden- en Oost-Zeeuwsch Vlaanderen heeft zich, naar de Ned. meldt, een eomissie gevormd tot het herstel der Oranje-graven. In deze oom missie hebben o.m'. zitting! genomen de fourjgjemeesters van Axfel, ;Sas van Gent, T e r n e u z'e n, H ,ul'^'t en S t. Jansteen. Uit Zeeuwsch-Vtaanderen !W. D Te Breskens is een vereeniging opgericht ter verbetering van den kerk- izlang, Waarvoor zich reeds' een 40-tal personen opgaven, onder leiding' van den heer D. A. Crince. Lij'mbanden om' v ruchibooni-en De aandacht vjan belanghebbenden wordt hierbij wederom1 gevestigd op het aanleggen van lijmbanden, dat thans moet geschieden. Zooals bekend is', dienen de ze banden om de vrouwelijke winter vlinders, die geen vleugels bezitten en die dus loopende de takken moeten be reiken om daar hare eieren te leggen, het opkruipen teg'en den stam te belet ten. Daar alleen de vrouwelijke winter- vlinders geen vleugels bezitten kan de ze bestrijdinglsmethode alleen tegen deze vlindersoort worden toegepast. De rupsen, die uit de wintervlindereiel- ren te voorschijn komen zijh de zgn- trekmaden, die vooral aan kersen en ap|- pelboomen, maar ook aan andere vrucht- boomen zeer schadelijk kunnen worden door het aanvreten der jonge vruchten en door het vernielen der bladeren. In alle boomgaarden en tuinen, waar .'n het afgeloopen voorjaar de trekmiaden zijn waargenomen, dienen lijmbanden om de stamanen der boomen worden aange legd. In medeeling no. 3 van den Planten tenz'ektenkimdigen dienst is de wijze van uitvoering nauwkeurig' beschreven. Daar het resultaat, dat men bereiken aal, zeer afhankelijk is van de kwaliteit (langen duur van de kleefkracht) der ge bruikte lijm, bepalen men zich, tot de aan schaffing van een der .goede handels;soor- ten. Inlichtingen hierover wiorden gaarne verstrekt door den PI an tenkundg^eu d.enst te Wageningten en door de op ver- sch llende plaatsen werkende ambtenaren van dezen dienst. KERKNIEUWS. Beroepen hij' de Ned. Herv. Gem. te St. Annaland, ds. J. Enkelaar te ©lesj- keusgraaf. U i i RECHTZAKEN. (Ingez. Med.) |tol 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld, evenwel imet in mindering' brengen van de preventieve hechtenis. 1 HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ, Het conflict in de sig'a- renin dus trie. Ter toelichting' van het omvangrijke con flicl thans ontstaan in de sigarenindps- tüe, laten we hier enkele meedeelingéu volgen, ontleend aan een gesprek dat eten verslaggever van „Het Volk" had mtet v. d. Hoeven, den algf. secretaris! van den modernen Bond van Sigarenmakers. Den 2den April j.l. voerden de werk gevers een loonsverlaging in van 15 pet wat door de kath. en chr. vakbonden werd aanvaard ,en ten slotte ook dloor den modernen Bond en de Felderatie om:-: dat in dien tijd de groote werkloosheid en de slechte vooruitzichten in het bedrijf den .uitslag van een staking' twijfelachtig maakten. Den 21 Juli stelden de werkgevers een nieuwe loonsverlaging vopr van 5 pet-, en een verlenging van den werktijd tot 48 uur per week. De kath. vakbond stelde voor daarover door arbitrage le doen beslissen, im'aar dit werd door de werkgevers verworpen, die 20 Septem ber een ontwerp-oontract aan de vakbon den voorlegden waai-in die 5 pet. loons- verlaginki en verlenging van den arbeids tijd waren opgenomen. De katholieken aanvaarden de verlea- aingt van arbeidstijd en de 'mbdernen ga ven toen ook lijun verzet daartegen op Maar wel werd het verzet volgehouden tegen de loonsverlaging!, en werd op dien gtrond de staking, afgekondigd. Gisterenmiddag' is, te Utrecht een con ferentie belegd tus's'chen de samenwer kende Werkgeversorganisaties van Noord en Zuid, en de vier .arbeidersorganisaties. De conferentie heeft niet tot een over eenkomst geleid, zoodat de staking voort duurt. Namens de patroonsorganisaties werd op deze conferentie van de arbeidersver. tegten'woordigers gevraagd de verklaring dat rij principieel Waren vóór de 48- urigte werkweek met loonsverlaging. !Was deze verklaring' afgelegd, dan z'ou over de verdere patrooneisc'hen kunnen worden mandaat te liebben. De bestuurders. v;an de vakbonden zei den voor een dergelijke verklaring geen maandaat te hebben. De Christ, werknemersbond deed nu het volgtende voorstelDe arbeidersorga nisaties aanvaarden de 48-urige Werkweek doch de patroons schorten de loonsverla- ;injg twee weken op1. Werd dit voorstel aangenomen dan zou het werk allerwegle worden hervat en de werknemersorganisaties hadden veertien dagen tijd, om' te antfwborden op de vraag of zij het principe v,an loonsverlaging kon den aanvaarden. De werknemers gingen op dit bemidde lingsvoorstel niet in en handhaafden hun eisch: principieele bereidverklaring; tot 48 uren te wekken miet loonsverlaging. De arbeidersvertegenWoordigers gingen daar niet, op in, en verklaarden, de con ferentie ;als geëindigd te beshou'wen. Naar het Persbureau Vaz Dias ver neemt van het verbond: van vereenig^n- gen van sigarenfabrikanten in Neder land, is naar aanleiding! 'vjan de weigerinjgj Het gerechtshof te s'-Gravenhage veroordeelde heden tot 1 jaar gevange nisstraf wegens verduistering van een rijwiel te Midjdelbiufg de dienstbode R. V. N., weduwe vah J. P. Z5j' was! door de rechtbank te Middelburg eveneens zijnde een 48-urigp werkweek, door 'alle verbonden van patroons! unaniem' "be sloten alle fabrieken gesloten te "houden, tot de werklieden berichten, dat rij' op de gestelde voorwaarden het werk Willen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1