lwink Maandag 2 October 1922. 165' Jaargang i n ii e ii 1 a n d. Uit Stad en Provincie. w&sch'f en verf) fegeiykerhjcJ Georgette, crepe de chine. aUe stoffen,hoe fijn en teer ook,kun nenindien verschoten, met Twint^ weder prachtige frissche kleuren krijgen. Fabpikanten van óunl/ght en Lux. No. 232. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. IMGING AAN DE DEPARTE MENTEN. Het tweede verslag is verschenen van de BezuinigingscormnPssie-Rnk, waarin weer merkwaardige voorbeelden worden gegeven van het gebrek aan zuinigheid bij somimige departementen. We laten er hier enkele aanhalingen uit vollgen: Allereerst Buitenlandsche Zr ken. Ten opzichte van den huishoudelijken dienst, waarvoor een hooge som van f 304.000 voor 1921 is uitgetrokken, kwam de comMissie tot de slotsom dat door gebrek aan voldoend toezicht en gemis vlan de vereischte spaarzaamheid de uitgaven onnoodigifioog zijn opgevoerd. De uitgaven voor Meubilair en eleo- trische installatiën in het gebouw bedroe gen over. 1919, 1920 en 9 miaanden van 1921 niet minder dan f 121.000, waarvan pl.nï. f 17000 werd betaald voor de in richting van de ambtswoning van den Mi nister van"buitenlandshhe zaken. Vier le veranciers, t. W. een eléctrotechnisch bu reau een meubelmaker, een behanger én stoffeerder en een timlmermian, ontvingen over genoemd tijdvak van 2 jaar en 9 maanSen resp. f 12.208, f 10.100, f2,5.000 en f 15'.'700. Hoeveel het voor de com'missie niet mogelijk was na te gaan of alle uitger voerde werkzaamheden noodiig! waren, en tegen redelijke prijzen zijn geschied', ves tigde bet onderzoek bij' haar den indruk, dal een in vele opzichten noodeloos kost baar beheer is gevoerd. Dit was veroor zaakt doordien de voor den h,uishloiude- Kjken dienst verantwoordelijke ambtena ren niet of onvoldoende toezicht hiel den, de prijzen van de leveranciers niet werden gecontroleerd, aan de wenschen van ambtenaren gtereedelijk wercf voldaan, en mededinging! bij' de bestellingen niet plaats had. Zoo werden in 1921 nieuwe electrische kabels in het g'ebou waange- legd, otoidat het bestaande kabelnet te zwaar was belast. De kosten bedroegen ongeveer f14000. De uitvoering van (lit werk is zonder voorafgaand overleg 'ge heel aan den leverancier overgelaten, terwijl ook niet aan vers'chillende instal lateurs te voren prijsopgaven zijn ge vraagd. De prijzen, welke de leverancier berekende, werden niet gecontroleerd en evenmin is van rijkisjwege op de uitvoering van dit kostbare Werk "deskundig toe zicht gehouden. "De comMissie merkte bovendien op, dat de aanleg van een nieuwe leiding wellicht geheel vermeden had kunnen Worden. Met betrekking tot de uitgaven van schrijf- en bureelbehoeften welke over 1920 en bedrag van f33.000 beliepen, zonder de kosten van buitenlandsche pas sen, nam de comMissie dezelfde gebreken waar als hierboven zijn geschetst Een duplicator, in 1920 aangekocht voor f 425, werd, na en half jaar te zijn gebruik!, vervangen door een ander toe stel, dat f 575 kostte. De eerste machine "welke nog in zeer goeden toestand ver keerde, was op den zolder .opgeborgen De voor het departement benoodigde schrijf- en bureelbehoeften, Werden, met uitzondering van enkele papiiersoorfen, in de laatste jaren steeds aangekocht bij een kleinhandelaar te 's-Gravenhage. Zijne vorderingten bedroegen over 1919, 1920 en een deel van 1921 te samten ongeveer f 45000; over 1920 alleen 'f',25.900. De ck»miniss.ie sprak er hare bevreem ding over uil dat aan dezen handelaar zulke 'belangrijke leveringen waren op gedragen, Zonder dat aan anderen de gelegenheid tot mededinging Was (gegeven Ten opzichte van het Dep. van Land 'b. Nijverh. en Handel gieeft de comi- missie een reorgjanisate aiajn, waardoor hij de directie van den landbouw het aantal ambtenaren zou kunnen worden verminderd van 68 op 41; bij de afd. nijverheid met 9 ambtena ren nou kunnen worden volstaan: bij! de afd. visscherijl 4 van de 5 amb tenaren zouden kunnen worden gemist; M| de afd. comptabiliteit liet ^aantal ambtenaren kan worden verminderd van 47 op 20; en bij de alg. secretarie 13 ambtena ren 'bespaard zouden kunnen worden. Afschaffing1 van d) e b o dj en bij' de 'departementen van algemeen bestuur ontmoette bij de regeering overwegende bezwaren. Zij erkende, dat het aantal boden te groot is en dus zal (moeten (wor den ingekrompen cloor, waar dit moge lijk is:, werkzaamheden welke thans dóór boden worden verricht, aan ambtenaren van lageren rang op te dragen, en door vervanging van boden door jongens. Voorfo! geeft de com'missie tal van be- ■zuiniginjgsimögelijkheden aan ten opzchte van- onderdeelen. De ontvangen inlichtingen over de inrichting' van het nieuwe gebouw van het Centraal Bureau voor Statistiek gaf S,an de comlmissje dfen indruk', dat niet al leen ten opzichte van den bouw, toaar ook van de inrichting te veel aan (den Rijks bouwmeester werd overgelaten en dat daarbij1 te weinig op den eisch van zui nigheid werd gelet. Voorts vond de com'missie aanleiding om bij'd e hoofden V|an alle dep|arlejmenten van algemeen bestuur aan te dringen op bezuiniging op de uitgaven voor envelope pen en lak. Zij' wees daarbij op enkele modellen van enveloppen, welke door den gevangenis-arbeid werden geleverd voor f 4 per 1000 stuks en die voor ide (mees|- te brieven van niet te grooten omvang gebruikt zouden 'kunnen worden. In overweging wordt gegeven om voorst hands geen nieuwe gebouwen voor huis vesting van de departementen te hu ren of aan te koopen. Uitvoerige mededeelingen worden ge daan over de briefwisseling met de re geering inzake het onderbrengen van den postchèque- en girodienst; en over de bezuiniging' op de statistiek van opbrengjst en gebruik, waarvan het nut de kosten niet rechtvaardigt. Slotsom. Aan het einde van haar verslag gekomen, erkent de couijmisjsie met wiaardeering, dat in sommige opzich ten maatregelen tot bezuiniging zijn lot sLand gebracht. Zij' kon nochtans niet ver klaren, steeds die medewerking te heb ben ondervonden, waarop zij! meende te mogen rekenen. In het bijzonder ten aan zien van de inkrimpng van het aantal ambtenaren en de strikte handhaving' van de regeeringsverklaringj betreffende de aanstelling van nieuw personeel heeft de comMissie niet den ndruk, dat de depar tementen van algemeen bestuur algemeen doordrongen zijn van het besef, dat be zuiniging onafwijsbare plicht is. VRIJHEIDSBOND Zaterdagmiddag is de Vrijheidsbond in Den. Haag bijeengekomen in een algemeen ne vergadering die door den voorzittel* ml". D r e s is e 1 h {Li ij s werd geopend met een uitvoerige rede, waarin hjij de ver. kiezingen, het nieuwe kabinet, het li beralisme, de economische vrijheid en het herstel vtan handel en bedrijf besprak. Spreker eindigde aldus: Ik wilde u voor oogen stellen' h|oe de liberale ge dachte niet naar den wensch onzer te genstanders dood is, maar vol van krach tig1 leven en vooral is geplaatst voor grop,- tekhnsen en prachtigenarbeid; als zij wil en als zij werkt, wellicht de grootste fac tor in de scheppende krachten voor de komende wereld. Ziet men dit in, clan is er geen mjoede- loosheid in den Vrijheidsbond na den ge- leverden slag, maar geestdrift voor nieu wen arbeiddan zal onze bijeenkomst van heden er niet één zijn van bitter heid en critiek, vaji verwijt en strijd, Maar van wil tot verovering', Lot zege praal van ons aller zaak, een optrekken in die hppmOnie, welke noodzakelijk is voor het verwezenlijken van groote idea len tol heil van ons volk. NED. JOURNALISTENKRING. In een Zaterdag gehouden bijeenkomst van den Ned. Journalistenkring zijn met een toespraak van den voorzitter, den heer Hans de door den Chris van Geel herinnert, onlworpen eerediploma's uitgereikt aan de eereleden van den Kring. Een exem plaar is aangeboden aan de stichting „Het Kuyperhuis'.' ter nagedachtenis van dr. Kuyper, die in leven eerevoorzitter van den kring is geweest. De thans: nog brug; de personenauto werd daarbij be schadigd ,o. a. aan een der wielen. Gisteren herdacht te Vlissingen de „Vlissiingsche Pöistfjanfare" haar 10- jarig bestaan met een m'uzikale wandeling door de stad en een middaguitvoering in het Bellamy park, w'aarbiji hartelijke wóórden vang elukwensch* werden gespro ken, ook tot den directeur, de lieer Holla es, die dit gezelschap gedurende al clie jaren heeft gtedirigeerd. Zaterdagavond trad in het ConcerL- gebouw te Vlissingen voor den Cen- puoqua.iBuoijCpuv uoipspuepiapojq uap.q .als spreker 'op de heer F. Perdock Hz., die met klem' opfcwlam) tegen den aanval der regeerin'g op de positie der ambte naren, en mededeelde dat binnenkort in verschillende plaatsen, o.a. te Vlissingen en groote protestvergadering zat worden gehouden. Heden .of morgen zal vanwege den Waterstaat begonnen Worden met het op- ruimten van'het Wrak nabij den Dishoek, tengevolge v,an de aanvaring gezonken stoom'schip „Ezlardian". Uit WJalafieren. In de Vrijdagimiddag' gehouden raads vergadering van A r n e (fn u i d e n was in gekomen het verslag1 wan den keurings dienst ven Goes. De heer W. F. Th. van der Bijl maakte hierbij de opmerking dat 't mclkkeiiren niet meer zoo vaak ge beurt als voorheen en zag'.gaarne dat dit wat meer plaats vond. De voorzitter •zeide hierover te zullen schrijven. Verder deelde de voorzitter mede, dat tot zetters benoemd waren de heeren S. P.nijs en A. Buijs,, voorts dat de Jager genoegen neemt Met de gestelde voor waarden tot het bouwen van een motor gebouwtje. Thuis "kwam ter 'tafel de benoeming] onderwijzer O. L. school, vacature P. Ie Grand. De heer J. P. Israël te Gi'oede werd, zooals reeds; gemeld, met alle stemmen gekozen. In de plaats van den heer A. Govers.e als lid van de eomMis|sie tot wering van schoolverzuim (vertrokken) - werd be noemd de lieer 3. Joossc. Te Westkapelle zullen binnen kort de „Sjtzeren toren'' en het kleine kustlicht vóór het dorp op den dijk ook electriseh verlicht Worden. Met het aanleggen van kabels naar hel kleine kustlicht is dezer dagen reeds een aanvang .gemaakt. Uit Tholea. Te O u d-V o s s e ni e er'hverd Zater dagavond een hulde gebracht aan den Rijksveldwachter B. I. van Bezooijen, san wien op 1 October werd pensioen ver leend. Ruim 14 jaren was de betrokkene in deze gemeente werkzaam. Eenige personen hadden zich vereenigd om hem een blijvende gedachtenis lei" hand te stellen, wat door zeer ruime bijdragen van een aantal ingezetenen uil- muntend is geslaagd. Een prachtig gou den horloge met dito ketting wexvl hem Zaterdagavond door de comMissie over handigd, waarbij hartelijke woorden van waardeering werden geuit. In de kiast van het horloge is een inscriptie .gesteld, die aan een en ander denten voor de eerste maal ingeschre ven, tegen 391 verleden jaar. RECHTZAKEN. Te 'sGravenhage is op 65- jarigen leeftijd overleden de heer Mr. J. Z. Mazel, advocaat-generaal bii het Gerechtshof aldaar. De overledene was o.a. van Augustus 1896 tot Februari 1897 substituut officier van justitie alhier. LANDBOUW. In ons numtaer v.an Zaterdag' meld den Wij, 'dat de kring'tentoonsLelling der Z. L. M. in 1924 te T hol en zou plaats heb'ben, dit móet zijn 1923. Mond- en klauwzeer, in verschillende plaatsen in Oost- Frieschland heerscht mond- en klauw zeer onder het vee, waarom het houden van markten is verboden. Tentoonst. Pluimvee, enz. Voor de in December alhier te houden tentoonstelling van pluimvee, konijnen enz. van de M. T. V., zijn nog, als eere-prijzen ontvangen: Zilveren me dailles van den heer J. C. Blaupot ten Cate, van de Konijnenfokkersvereeni- ging te Middelburg (3 stuks), van de heeren J. P. Fiegen, J. Gabriëlse, en van de Konijnenfokkersvereeniging te Vlissingen; zilver eere-kruis van den heer D. M. Klaassen, zilveren eerekruis en 2 verg. br, med. van den heer A, A. de Troye; Verg. br. medailles van de heeren J. Hoogesteger, P. Maas, Koude- kerlce. W. de Pachter, K. Meertens, H. Luitwieler, Nieuwland, C. A. Polderdijk, Nieuwland, en C. M. van Sluys. Br. med. van den heer J. L. Wigard. Geldprijzen: f5.van den heer Ger- lach van St. Joosland te Koudekerke en van de Landbouwver. te Middelburg ei^ te Koudekerke; f2,50 van de Land bouwver. te Domburg en van den heer A. P. Dingemanses te St. Laurens; f 1. van de heeren J. H. Wigard en A. A, Clement. Ten slotte 10 maal 10 K.G. ochtend- voer van P. Sluys te Weespercarspel. In het vraagprogramma, dat eind Oc tober of begin November zal verschijnen, terwijl de inschrijving geopend zal zijn tot en met Zaterdag 25 November, zullen voor witte leghorns worden gevraagd Amerikaansch, Engelsch en nut'ypes, voor deze laatste oude en broed 1922, in patrijskleurige eveneens, en ook zoo voor de Orpingtons buf. De konijnen zullen worden verdeeld in klassen voor Weener in drie kleur- schakeeringen, en ook de zilverkonijnen en de Black en Tans zullen in meerdere klassen worden verdeeld. Voor de ad- spiranten afd. der vereeniging Nut en Sport te Middelburg zal een afzonder lijke klasse worden ingesteld. Voor de Sierdulven alleen alzonderlijke duiven en doffers gevraagd; in de ver koopklasse komen koppels voor. Het bestuur overweegt om diploma's met het Stadhuis er op te geven aan personen, die 5 of 6 inzendingen doen, terwijl tegen matigen prijsgewone di ploma's zullen beschikbaar worden ge steld. gesp e W&5Ch'f DE LEVÉR'5 ZEEP MV O VLAARDIMGEr-l. (Ingez. Med.) Wslcherenl tegen Vlissingen II met 7—0 tot uitslag. Voor de Zuidelijke eerste klasse waren de uitslagen: D. O. S. K. O.—B. V. V" 0-4, Willem II-P. S. V. 4-0, Ni <A. C', VelocifcSiS 6—1: M. V. V.—N. O. A. D' 1—1; Eindhoven— Bredania 2—1. B Voor de tweede klas's,e A werden nog _de volgende uitslagen behaald: 't Zesde Wi2em2 II 1—2; Velocitas IIN. A. C. II 2—7; N O. A. D. II—Middelburg 12; Alliance—Breda 3—1. Te O u d-V o SvS e me ei" werden Za terdagavond de serie w e ds, l rij den. uitge schreven door de vereeniging) V. I. O. S. aldaar, voortgezet. Uitslag O. V. V. en 'V. I. O. S, 0—21. Te Thoien zijn de twee voetbal clubs T. V. V. en Stormvogels, ontbonden en is een nieuwe opgericht onder den naam Sparta. KERKNIEUWS. Zondag nam ds. C. Ie Cornu, voor levende eere-leden zijn mr. L. J. Plemp eeu Alrijke schare toehoorders afscheid van Duiveland, oud-president van den 1 V3'x de Waalsche Semeente alhier, spre- ■hoofdredacteur van de jj. r - en de eereleden mr. R. 1 Hoofdst' 9 vers' ,6^ "Malheur a ooi, si oud-bestuurslid van den Pf 11 an™"ce Pf lEvai^ i Aan 1 einde 7 - r«.oy* u'nf cHipncfnotPininoi Hpii qphpi. kring en oud-hoofdredacteur van Nieuwe Courant Macalesler Loup, krinlgi en oud-hoofdredacteur van het Va derland, Charles Boissevain, oud-voorzil- ter van den kring! en oud-hoofdredacteur van het Algtemeen Handelsblad en P. A. Haax'man, oud-redacteur van de Nieuwe Courant. "Uit Middelburg. Woensdagavond zal in de Bogardzaat alhier, de heer V. H. Viokerniann, een Duitsche student uit Jena, die door'ons lsnd reist om! door zangavonden zijn stu die- en reiskosjen te verdienen, een avond van gewijde muziek geven. Hij zal be geleid worden door mejuffrouw - B. De zang zal door andere rnjuzieknuhlmcTs' fworden afgewisseld. o Uit Vlissingen. Zaterdagmiddag wilde een bestuur der van een personenauto op 'de Keer sluis te Vlissingen een vrachtauto passeeren en raakte daarbij bekneld tus j kende naar aanleiding) van Corinthe I LEGER EN VLOOT. "B i 1 jarien. De gisteren te Vlissingen gehouden vriendschappelijk wedstrijd van den W,aL- cherschen Biljartbond, tusschen de ver eeniging „V. O. V." van Souburg en „Kunst en Vermaak" te Vlissingen, werd gewonnen door „V. O. V. met 368 punten legen K. en V. 320 punten. Zondaig a.s. zal over de Vlissingsche Biljarten, aangesloten bij' den bond een wedstrijd 'volgen van de koningen der vereenigingen, waarvoor van de vereeni ging ,,Ons Genoeglen" le Vlissingen, ,de heer L. Mondeel zal uitkomen. Opening schietbaan te Rctran- chement. Zaterdag" had te Retranchement de opening .plaats van de schietbaan der ge wapende Burgerwacht alclaar, met het houden eene plaatselijke personeele korpswedstrijd, welke om '3 uur een aan vang' nam. Hoewel het weer zich minder gunstig' liet aanzien, kwam de zon (door en kon de wedstrijd een goecl verloop hebben. De Nederlandsc.lie Bond van vrij wil lige Burgerwachten was vertegenwoordigt door haar bestuurslid, den lieer F. J.L. van' Waesberghe, burgemeester van Hulst. De voorzitter dei" Burgerwacht, de heep naiar voren en Vrijdagmiddag is Hr. Ms. mijnen- legtfer „Medusa", ihuisbehoorende te j De voorzitter dei" Bur gr Willemsoord, van Vlissingen te Hel- J- A. van Houte, trad levoetsluis aangekomen. Zij zal hier een j schetste de vele moeilijkheden, die de paar dagen vertoeven en daarna haar j vereeniging ontmoette, alvorens tot den reis vervolgen. der godsdienstoefening: werd den schei denden leeraart oe.gczongen Psalm 1341 Officier-machinist 2e kl. H. G van vers Niel wordt te Vlissingen geplaatst f voor toezicht bij den afbouw van Hr. Ms. Ned. Herv, Kerk. Zondag 29 October hoopt ds. C. \Y. Bastiaanse, Ned. Herv. predikant, afscheid ie nemen van z'ijn tegenwoordige ge meente V r o u w e 'p o 1 d e r, en op: Zondag 5 November zijd intrede te doen te 't Woud, 'bij Delft. ONDERWIJS, B'ij hel gtehouden examen te Bergen op Zoom slaagde als gyminastiekleider de heer L. Willeboer, te K ape lie. Het departement lersekc van 't Nut besloot plannen le beramen tot net net stichten van een bewaarschooleen 'comité van uitvoering werd gekozen op de Vrijdag gehouden deparlementsverga- dering. Voor den cursus 19221923 zijn kruiser Java. Benoemd tot opperwachtmeester dei- Kon. marechaussee te Breskeuls de heer De Voogd thans als zoodanig' in functie ie Ossendrecht. SPORT. Bij bet exaonten, gehouden te Bergen op Zoom op Zaterdag 30 Sept. en Zondag 1 Oct. slaagden de heeren J. A. Bal van „Mediohurgum", C. .van Loo van „Ons Huis" en P. van Roo van „Excel sior" voor den leidei" in lichaams oefeningen van het Kon. Nederl. Gyrnn. Verbond. Voetbal. Voor de Zuidelijke tweede klasse moest gisteren te V1 i q s i n g e n de wedstrijd Vlissintgénl—Roosendaal I paals hebben, het terrein werd echter afgekeurd. Voor de Zuidelijke derde klassje speelde schen de iiaüto en de leuning van de aan de Technische Hoogeschool 288 stu- ?op het gemeentelijk sportterrein alhiel" bouw eener schietbaan kon worden over gegaan, doch dank zij de vele bemoei ingen van den heer J. I. de Bert te 's-Gravenhage werden overwonnen. Spr. dankte den heer W. J. Almekinders, burgemeester, de aanwezige wethouders en raadsleden clcr gemeente voor hun tegenwoordigheid en de door hen aange boden prijzen, alsmede aan de heer van Waesberghe, die den tocht van Hulst niet te ver vond, teneinde de inwijdngj (bijf te wonen. Voorts werd clank gebracht aan het bestuur der „Watering' Cad- zand'' voor het beschikbaar stellen van het terrein der baan. Hierop werd door burgemeester Al mekinders het eerste schot gelost en dooi den heer van Waesberghe het tweede schol, waarmede de baan geopend was. De eerste serie werd geschoten dooi den heer P. A. Basting, secretaris der; Burgerwacht. Hiermede werd de wed strijd ingezet, die gehouden werd op 50 meter en 100 meter, resp. voor ongte- oefenden ën geoefenden. De prijzen voor ohgeoefenden werden als volgt toegekend: le prij's I. Luteijn, 40 punten; 2e pr. A. de Ridder Izz.,|33ip.; p.: 3e pr. I. Kense, 39 p.; en 4e prL. Eversdijk, 38 p. De prijizen voor geoefenden werden toegekend: le prijs J. J. de Bruijue,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1