Ho. 226. 16S* Jaargang Maandag 25 Septembep 1922< binnenland. UIT STAD EN PROVINCIE. tt?t MEDAILLE De minister vian Buitenlandsche Zaken heeft aan de commissarissen der Konin gin medegecieeld, dat op betrekkelijk rui me schaal een medaille zou worden ver spreid, welke een beleedigeud karakter draagt voior de Fransche bezettinigtetroe- pen in bet Duitsche gebied. Bovendien geeft zij een onzedelijke voorstelling! van een aas een paal gebonden vro-uw. De minister zal het ten zeerste waaij- deeren, indien de verspreiding' van deze mede-11e zooveel mög'eijk wordt tegengje- pmaü. EEN WOONSTAD IN HET GOOI Zaterdag is er een vergadering gehou den ran burgemeesters der verschillende GooiScfoe gemeenten in verband met het plan Tan den AmJsterdamls;chen wethouder De Miranda, tot stichting van een wtoon- stad in-het Gooi. Algemeen heers'chte er ontstemming over de wijze van voorbereiding van dit plan. Er is reeds sprake van onteigening!, zonder dat één der Gooische gemeente besturen om zijn oordeel is gevraagd. Wéit de zaak zelve betreft werd betoogd dat bet moeilijk is, een definitief oordeel te vellen, zoolang de plannen niet offi cieel bekend zijn. Voorzoover ze uit de dag'blatten bekend zijn geworden, heb ben zij scherpe afkeuring gevonden; ten eerste «mdat mien van tmeening is,, dat het bouwen van een stad van 20.000 wonin gen ,d. w. z. liet stichten Van een stad van 80 -a lOOjOOO zielen, een stad dug van de grootte 'van Haarlem ,het algemeen ksür rak ter van het Gooi niet zouder groote schade zou veranderen ,en ten tweede omdat deze biojuw niet zou kunnen ge schieden zonder een ernsjige aantasting van het natuurschoon. i Besloten werd, dat men stappen zal doen iOCGE officieele inlichtingen aangaande het plsri te verkrijgen. Algemeen stelde men het op prijs, djat imtr. Reymer het ini- Siatief tot deze vergadering heeft geno men, en hem' werd de leiding; van even tueel volgende bijeenkomsten opgedra gen. gemeente te nemen. Opgemerkt wordt, dat ook door belangstelling' van personen van bu.ten de gemeente de mogelijkheid niet .s uitgesloten, 't bezoek zoo groot zal zijn, dat de garantiesom1 onaangesproken blijft, „doch zoo schreef genoemde maatschappij de slechte toestand der financiën van de tentoonstelling' nood zaakt ons maatregelen te nemen tot vrij waring tegen groot verlies". De bladen te V1 i s s i n g' e n, die an ders eers;t 30 September gesloten wiorden zijn door het glure weer reeds Zaterdag igfesloten. Te Vlissingen konden door den herig'en regenval de riolen het water niet verzWelligen en liepen o.a. aan de Badhuisstraat, die geheel blank stond, kelders onder water. Te Vlissingen is een mian aan gehouden wegens diefstal van een rij wiel. Hij is ter beschikking Van-de jus titie gesteld. o Uit Wualdheren. Zaterdag' had te Domburg de ter aarde hestelling plaats van het stof felijk overschot van mevr. de douairière Elout—Rose, weduwe van den burger meester C. H. Elout, die dit ambt bekleed de van 10 Feblr. 1876 tot 14 Nov. 1879 en 31 October 1897 aldaar overleed. De 'belanigistelling1, ook van de zijde der bevolking, w'as zeer groot en de baar wlas onder (bloemen bedolven. De ge meenteraad was bijna voltallig aanwezig ■alsmede de igCinteen tersecretaris en de predikant. De burgemeester, de lieer L. J. van Voor[huysen, herdacht hjetgeen gnevr. Elout voor Domburg gedaan had en ge weest was gedurende de vele jaren van haar verblijf aldaar en gaf haren kinde ren en kleinkinderen de verzekering dat haar naam aldaar in dankbare herin nering zou blijven voortleven. De oudste zoon der overledene, de Door den Kerjkeraad der Vrije Evang'. gemeente, die baar kerkdiensten houdt te C ad z an d, Retranchement, Nieuw- vliet en Breskens, zal een predikant be roepen woi'den. (de Z. Geref Kerk Beroepen te Molenaarsgraaf-Brandwijk J. H. Kroeze, cand. te Middelburg). gen-aantal toeneemt, vooral wanneer een paar jaar "de examens goed zijn afgeloo- pen en de bezitters van het diploma er een betrekking door hebben gekre gen. De inspecteur zou dus willen voor stellen aan de met September 1923 te openen zevende-klassen-slchiool, in een dier klassen, als proef één taal en wiskunde te doen onderwijzen, of een paar talen. Bedankt voor h et bei'oep te Grij'pskerke Wordt de deelname daar voldoende, dan door ds. F.' L. Kroes te Workum. ONDERWIJS. Voor bet toelatingsexamen van de Theologische school te Kampen is ge slaagd de heer I. de Wolff alhier. Op de voordracht voor onderwijzer aan de O. L. school te A r n e m ubdipin zijn geplaatst: lo. J. P. Israel, te Groede; 2o. A. S. P. Verjaal te Zierikzee/ 3o. P. de Vries te Rotterdam. Geslaagd te Amsterdam' voor het examen politie-diploma met aanteekening de heeren S. Walraven, J. Zuid weg, ben den alhier, PI. Weertman, Ren es se en A. Visser, H a n sl W e r t. Tot tijdelijk onderwijzer te K1 o e- tinge is door B. en W. benoemd de heer J. v. d. Velde te Ellewoutsdijk. kan 'mén d ie 7de klasse laten volgden door een 8ste en ten slotte definitief tot op richting van een U. L. O. school over gaan. Te meer is dit de aangewezen weg, omdat de L. O. Wet wel een groeien-i de bijzondere U. L. O. school erkent, doph geen groeiende openbare U. L. O. school voor subsidie. Die moet in eens het volledig aantal leeringen hebben, en dat is er nu in geen geval. De inspecteur stelt dus voor aan de met 1 September 1923 te openen zevende-klassen-s'chool zoo deze er komt in een ldasse onder wijs te geven in den geest van de 1ste klasse eener U. L. O. school. reorgsjnisatiie van c. D e s c h o ia 1 G. Zoiocüs de inspecteur reeds aangaf, is het volgens hem wenschelijlc het wezen van schoiol G intact laten De resul taten van het onderwijs zijn goed en het toenemend aantal leerlingen bewijst de behoefte. Echter is sehpol G zooals ze 'geoutilleerd is in leerkrachten, voor de Geslaagd te Breda voor het exa- gemeente zeer duur. Het aantal leerlingen men hoofdakte, nïej. E. P. Hermans, te bedraagt plus minus 70, de school heeft O ss e nis se, de heeren C. A. de Keijzer, j clus- rijkssubsidie v,an 5 leerkrachten, ter- te Kapele en H. A. Mosselman terwijl zij er 6 heeft. Bijzondere .U L. O. Poortvliet. schoten- (Singelsjtraat en Heerengracht) T f hebben dus ook recht op één leerkracht Te Leiden xs plotseling overleden ZMclat) wanneer deze scholen er DE LEVER'S ZEE P-MY FABRL KAHTEÏ1 VAM SUMLIGHTZEEP (Iagez. Medl) prof. dr. J. P. Kuenen, hoogleeraar in de Natuurkunde en rector magnificus der universiteit te Leiden. gebruik v)an maken, de gemeente de kosten van drie leerkrachten U. L. O. on derwijs voor hare rekening krijgt. De in- I spccteur moet dus aanraden, den gemeen- j teraad een voorstel te doen om één der Vaste leerkrachten te ontslaan ,die dan op Reorgajiisiatie van het O. L. o n d e r w jij s te M i dl d e lb u r g Door den Inspecteur van het Lagerwachtgeld kooit. r, Onderwijs is 4 Juli aan B. en W. rapport i De onderwijzeressen voor Fransch, En- heer C. K. Elout, dankte voor de eer uitgebracht over enkele vraagstukken, degfelseh, D-uitsch en Wiskunde moeten na- onganisalie hier ter stede rakende, welk;fxnirlüj'k blijVen, die kunnen onmiogelijk' stuk thans aan de raadsleden is voor-1gemist worden. Dan blijven over Geschie- gelegd en waaraan wij het volgende ont-dems en Aardrijkskunde en Neder- leenen:. j lïndsch. Hiervan kan het beste nog 'de a,. De zevende klas ,s: en - (school, onderwijzeres in het Neder Landlsich ontsla- aan zij'n moeder be'wezen. o- Uit Middelburg. De laatste muziekuitvoering' in dit seizoen dpor het Middelburgsch muziek korps op het Molen'wlater te geven is vastgesteld op a.s. Woenjsdagjavond. Mocht dien dlag door slecht 'weder de uitvoering (worden afgelast, dan zal zij' Vrijdag avond plaats hebben. In den nacht van Vrijdag op Zater dag' werd door de politie geconstateerd dat 'bij den caféhouder H., aan de La- tijnsdhe Schoolstraat te kwart over twee nog bezoekers aanWazig warén en hen nog bezoekers aanwezig waren en hen proces-verbaal opgemaakt wegens het na sluitingsuur nog bèzoekers in z'ijn café he'bben en tegen de drie bezoekers, ziekere A., C. en L., wegens het nog blaar aanwezig zijn. Gisterenmiddag' omstreeks 12 uur ontstond brand in een schuurtje achter de Woning' van H. aan den Noord weg', die bezig wlas kippen te roosteren. Hel schuurtje stond op 50 M. afstand van de woning', Zoodat gevaar voor uitbreiding knel bestond. Door de politie werd met minimezen en verder met emmers water *t vuur geblucht, zoiodat de mede uitge rukte slangtenwagen van de gemeentej- 'w'erkten niet (behoefde te worden gebruikt. Het Legen gisterenavond aangekon digde vijfde Zondagavondconcert moest wegens het slechte weder worden afge last 0 Uit Vlissingen. Maar aanleiding van het plan van de 'Maatschappij tol Exploitatie van Ten toonstellingsgebouwen om' de onder het bteheer van het Nederl. Roode Kruis sa mengestelde reizende tentoonstelling voor .Volksvoorlichting op hygiënisch gebied oo k te Vlissingen gedurende 14 dagen te doen houden, mits 1000 en tree's ad f 0.50 of 2000 ad f 0.25 wterden gegaran deerd en een lokaal met lichtgebruik be schikbaar gestéld, bësloot de gemeente raad op 28 Juli een lokaal af te staan, terwijl de <afd. van het Roode Kruis 400, ver jjei Groene Kruis 300 en iet Ziekenfonds Walcheren 300 entrée's haar rekening namen ad f 0.50. f ^er'cht ingekomen, dat liet nie nsogelijk zal zijn voor de Maatschap pij om voor het volgend jaar afsluitingen "ïonn1' wanneer niet een garantie V:fl t entrée's ad f0.50 wordt ge steld. Het ziekenfonds verhoogde de ga- ™he tot 6(K) entrée's en blijven er nog 700 voor f 350 te garandeeren B en W ovtertmigd, -dat met deze tentoonstelling een groot volksbelang! wordt gediend, stellen den naad voor, de overblijvende sgk ranfie ad f 350, voor rekenins der Uit Z'tfitt-lSe vettend. De raad van W o l p h a a r t s d if k vergaderde Vrijdagnamiddag. Afwezig met kennisgeving de heeren Nooteboom', Lin- denhergh en van Nieuwfenhuijze. Medegedeeld werd dat bij Kon. besluit ontheffing' is Verleend van de verplichting van keuring! van varkens enz. bij huisf süachtipg. Het verzoek van de Zeeu'ws'che politie honden-dresseervereeniging om subside Werd van de band gewezen. In verband mét bezwaren, gerezen te gen de jkeuringsverordening van vee en vleesch, Werd deze verordening gewijzigd nader Vastgèsteld. F.veneens werd njaar aanlei'dipg van een door Ged Statten gemaakte opmerking, de gewijzigde verordening op het brand weren opnieuw nader vastgesteld. Op voorstel v,an de commissie van on derzoek werd de gemteentelbegrooting voor 1923 met ia lgemeene stemmen vast gesteld in ontvang' en uitgaaf op een be drag van f 70.497.491/2'. De begrooting voor het burgerlijk arm bestuur voor 1923 werd goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op f 12.300.78fk. Aan den heer W. L. Kalkman te Goes werd èervol ontslag' verleend ais keur meester voor noodslachtingen, met in- Door de ministerieele circulaire, bevat tende de „soepele opvatting!" der leer plichtwet, is van dit jaar de facto dë leerverplichting voor ouderen dan 12 jaar vervallen. Wie een 7de klasse doorloopt, doet dit vrijwillig, Volstaan kan dus wor den mei de thans aan school C be staande 7de klasse. Wordt de gewijzigde leerplichtwet in 1923 ten volle uitge voerd, dsn eerst kan na den afloop der klassen, dal plus minus September 1923 van een zevende klassen-school spra ke zijn. De inspecteur stelt in dit ver band voor, den gemeenteraad te advisee- ren lol het volgende najaar te wachten met de instelling der bedoelde school. b. De oprichting eener jongen s LT. L. O. school. De resultaten van het onderzoek maar eventueele leerlingen gen worden, daar dit vak tenminste voor een U. L. O. examen zeer wel kan gege ven worden dloor iemand mét een middel'- bï re akte van een vreemde taal, terwijl Geschiedenis en Aardrijkskunde veelmeer stud.e zullen eischen van degenen, aan woe deze vlakken nieuw opgedragen Wor den. Te bejammeren is het feit wel, doch daartegenover staat, dat de inspecteur geen U. L. O. school in Nederland kent, [waaraan de docenten in de talen en daarmede geheel vereenigt. Wat de zevende klassen school betreft, vernam de oommissie tot haar groote vreugde, dat B. en W1. bereid zullen ge vonden worden reeds dit jaar over te zullen gaan tot het oprichten van een dergelijke school, wanneer er natuurlijk voldoende behoefte aan blijkt te bestaan. En wiat school G betreft, betreurt de comnussje het zeer dat deze in zijn tegen- woiord'gen vorm niet zal kunnen blijven besfcaan, juist nu ze een tijdperk van bloei tegemioet gaat. Finaneieele overwe- bg.ugen maken het evenwel noodzakelijk, dat de commissie zich neerlegt bij liet be doelde advies van den inspecteur en dat ze de oplossing! daarin gegeven als de beste beschouwt. Een der leden meende, en werd daarin door velen gesteund, dat nu misschien het. o,ogenblik aangebro ken was, wederomi de vraag aan de orde te stellen, of combinatie van de scholen G en J., uit een paedagogisch en finan cieel oogpunt beide, niet wenschelijk v ore. Opheffing openb, school te Heille In de jongste raadsvergadering van Sluis was, naar we aan een verslag in Zelandia ontleenen, ingekomen een kennisgeving van den heer J. Th. J. Kromme, dat hij de benoeming als hoofd der school in de wijk Heille niet aan neemt. Uit den inhoud van het schrijven van den heer Kromme blijkt, dat bij infor matie gebleken is, dat de O. L. School v(7- 7 1 r u- a 1 "i 1 op de wijk Heille slechts 9 leerlingen Wiskunde, Geschiedenis en Aardrijksknn- dat hevolki van Heüle oyger. dealen een Middelbare bevoegdheid be- wegend Katholiek is en dat er vlak bij zitten. Dan resteert daar nog het vakonder wijs, Nuttige Handwerken, Teekenen, Gymnastiek, Natuurlijke Historie en Scheikunde, dat geheel voor rekening' der eener dergelijke inrichting! zijn van eengemeente komt, en automatisch percents- zeer twijfelachtig resultaat. Voor een eeij- ge wij ze uitgekeerd wordt aan de bifzon- ste kt. hebben zich aangemeld 12 teer- jdere U. L. O. scholen. Hiervan zijn Tee de O. L. school eene R. _K. bijzondere school is. De voorzitter deelde hieromtrent mede, dat er thans op de O. L. school te Heille slechts 8 leerlingen schoolgaan, waaronder er een is, die in Maart van dit jaar 13 jaar is geworden, alle klassen ghng van den datum der inwerkingtreding Ider bezet, van den keuringsdienst voor vee en, Na de lste-klasse gaat men nog dik- vleesch voor de combinatie Goes. iwijls naar H. B. S. of gymnasium'. De /groote vraag is dus, of het aantal leer lingen uit Middelburg en 3 van buiten kenen en Handwerken op een dergelijke ^oorlo°Pen t en mf êeregeld naar Middelburg; voor een 2de'en 3de klasse school onontbeerlijk; het •aantal uren s<ï?10u%ko,m gaan f J?aaTr 7 Jeer/ geen enkel. Vermoedelijk zullen dus plus j Gymnastiek, dat nu zeven uren be-;pip' L>e kinderen naar de O. L. schooi, minus 15 leerlingen een eventueele lste j draagt, zou bij het aanstaande ontslag1gaat de onderwijzeres, die klasse U. L. O. volgen. Tweede en derde! van mej. Beugel op drie voor de gehèele ,?ans as "jdelijk hooid fungeert, met 1 klassen dier inrichtingen zijn vaak min-school kunnen worden gebracht, door' we£< omdat de wet met toelaat, dat Uit Tholen. Te Tholen zijn Langs de s,ingels en in de wandeling circa 200 boomen ling'en, wanneer de school compleet is, het wettelijk minimum voor een LT. L. O. school bereiken zou, te meer nu de met rood gemerkt, om gerooid te wor- aanstaande wetswijziging dit aantal wahr- den. Alle ernstig aangetast door de iepen- sp ntkever. x Tol ontvanger en ambtenaar ter se cretarie te Zoetermeer is benoemd de heer J. G. Koole te St. Annaland (De Z Te A n n ia J a c' o ba p 01 d e r, waar men tot lieden een begraafplaats miste, ".s Vrijdag de nieuw aangelegde dooden- akker in gebruik genomen. De begraafplaats voorziet in een lang gevoelde 'behoefte. Een commissie heeft zich beijverd om' een geschikt terrein uit te zoeken; de raad der gemfeente St. Pliilipstand werd 'bereid bevonden, om de 'middelen te verschaffen, waar door de aanleg' enz. mogelijk werd. KERKNIEUWS. schijn lijk niet onaanzienlijk zal verhoo- gen. In de gegeven omstandigheden durft de inspecteur dus niet adviseeren over te g aan tot onmiddelijke stichting'eerier jon^ens-U. L. O. school. Jongens loeïaten op de meisjes U. L. O. school, dus deze laatste omzetten in een gemengde LT. L. O. school, schijnt combinatie der kleine klassen (één uur iemand, zonder hoofdacte langer dan per klasse) en opgedragen worden aan j eei.\e imaancJ a-s koofd mag besturen den leeraai' der H. B. S. oT van de October zit de gemeente dus weer Rijkskweekschool. (zonder onderwijzer op Heille en het is De heer de Smidt die tijdelijk leer-ln'e'~ vo<?rz^en' er SeSacii^<ien zul- aar is - heeft 9 uur, n.l. 3 uur schei-1 en gevonden worden, die genegen zijn kimde en 6uren Nat. Historie. Hiervan ^olncfteeren, laat staan een eventu- zouden 2 uur Nat. Historie (klasse 4 en jee}? aanvaar^ei}- 5) krinnen gecombineerd worden en zou B. en W. hebben gemeend dit alles aan Scheikunde in de hoogste klassen (4 en len raad te moeten mededeelen en daar- 5) ook 1 uur gecombineerd kunnen ge- om bevat de oproepingsbrief voor deze geven worden. Dit zou een besparing "vergadering dan ook o.m.: „Besprekingen medebrengen vian vier uur gymnastiek, i^- b- school in de wijk Heille 1 uur Natuurlijke FHstorie en 2 uur J De heer Breyaert is van oordeel, dat Scheikunde. Verder durft de inspecteur j bet nu de geschikte tijd is, dat prul- te gaan me( het oog' op het be-schooltje op te doeken, zulks in belang niet c.__D t theoretisch de aangewezen weg. Tocli lang van h et onderwijs. j van het Rijk, van de gemeente en van de moet de inspecteur zich hier t^gen ver-Resumeerende adviseert de inspecteur aldaar schoolgaande kinderen zelf. Alle klaren, omdat hel (gevolg zijn zou, dat! dus den raad voor Je stellen: (kinderen, welke de openbaie school be de meisjesschool alhier ,die in den loop j a. mej. van der Feen tegen 1 Januari j .oeken, zijn Katholiek en om zoo te zeg- der tijden een speciaal karakter ge- 5 1923 eervol iontsla;g te geven, i 8en vlak er langs ligt de R. K. bijzondere kregen heeft, dit karakter zou verliezen,b. het waai-dooi" hei; waarschijnlijk zou worden, j wijzigen, dat de ouders der nu schoolgaande leer- Per leerplan van school G zoo te f chool, die goed bevolkt is en twee leer- dat er drie ui-en gymnastiek i vrachten heeft; Als men bovendien weeL week gegeven wordt, 5 uur Nal -Ut de ouders der op de openbare schooi- linpen der meisjesschool, hunne kinderen 1 Historie en 1 uur Scheikunde. Alles in gaande kinderen, niets voor die school daar af zouden nemen en overgaan vorming eener schoolvereeniginp, tot lot Ds. C. Ie Cornu hoopt op Zondag 1 October, des morgens ten IO1/2 uur, afscheid te nemen van de Waalsche ge meente alhier en Zotidag daaropvol gende zijn intrede te doen als predikant bij de Waalsche gemeente te Amsterdam. Gisteren was het 20 jaar geleden dat dr. E. J. W. Posthumus Meyjes, Ned. Herv. predikant zijn intrede deed in de Ned. Herv. gemeente te 's-Gravenhage. Ds. Posthumus Meyjes diende -achtereen volgens de gemeenten Heinenoord, M i d- d elb u,rg' en 's-Gravenhage. (Nederl. stichting eener bijzondere meisjesschool. We zouden dan even ver zijn, alleen de gemeente op groote kosten gfejaagd hebben. Practisch kleeft hieraan ook nog het bezwaar, dat het gebouw der meisjes- school geen ruimte h eeft voor verdere opname van leerlingen. Evenwel meent de inspecteur, dat men toch een poging' moet wagen, om' tot een jongens U. L. O. school te komen, het II. L. O. onderwijs is m de tegen-i woordige maatschappij van zooveel be ling, clat in een stad als Middelburg! toch eigenlijk een dergelijke opleidings school niet ontbreken kan. Bovendien leert de ervaring, dat als eenmaal een dereeliike instelliua bestaat, het Wriin- le gaan met 1 Januari 1923. Natuurlijk is dit laatste maar een tij delijke maatregel, omdat de nu aanwe zige leerkrachten öf geen bevoegdheid hebben öf geen kennis hebben van de vakaen, waarin nu vakonderwijzeressen doceeren. De inspecteur stelt zich voor. voelen, en er uitsluitend terwille van geld of eenigszins gedwongen hunne kin deren naar toe sturen, dan mag men, nu. de vorige hoofdonderwijzer, die thans en goed heenkomen gevonden heeft, en lie zich het bestaan der school finan- ieel aantrok, weg is, gerust zeggen dat zoodra er vacatures komen onder het j de openbare school in de wijk Heille vaste personeel, waarvoor toch geen per-i geen reden van bestaan meer heeft. sonen meer zullen sollicileeren met Mid delbare bevoegdheid, in overteg met het hoofd der school, onderwijzeressen iop te roepen met hoofdakte, die geheel of ge deeltelijk het vakonderwijs voor haar re kening kunnen neme. Naar a/111 leiding van dit rapport heeft de commissie van toezicht op het 7 O ri. rL .Silf uJi. jd2Gh3:; ",i~K De heer Hesseling werpt zich op als /en voorstander van het openbaar on derwijs en hij is dan ook tegen opheffing der school. Zij voorziet z.i, in eene be staande behoefte daar ter plaatse. Nu is de bevolking van Heille wel Ka tholiek, maar blijft dit zoo? Is het niet mogelijk, dat er zich na eenigen tijd pro testanten vestigen, waarvoor de open- eislïAnl if -

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1