Donderdag 21 September 1922e BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. "Uit Middelburg. ONDERWIJS, LANDBOUW, VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. StooUiTlftartlij|iDeD op N.1- Ata'er ikb. LEGEREN VLOOT. MM.II ZUINIG BEHEER VAN ftE GEMEENTEr FINANCIËN. De minister van binnenlandstche za ken heeft de volgende cirqulpire tot de Commissarissen der Koningin in de on derscheidene provinciën gericht „De nood der tijden noopt mij, hoewel mogelijk overbodig, uwe bijzondere aan dacht te vragen voor de [uitnemende belangen welke met uiterst zuinig be heer van 'de gfemeente-financiën zijn ge moeid. Hoewel de overgroote meerderheid der gemeentebesturen zich voldoende hiervan doordrongen betoont, is er toch voldoen de aanleiding voor de vrees dat de be* trekkelijke ruimte van middelen, welke fcuer en daar aan gemeenten zijn toege vloeid, tot min oordeelkundig! beheer fcsn leiden. i Het is vooral met het oog hierop, dat ik U. H. E. G. verzoek, de burgemees ters van uw gewest te wijzen op de noodzaak om elke uitgaaf, hoe gering ook, nauwgezet te toetsen, zich zooveel mogelijk schrap te zetten, als; de onver mijdelijkheid wel blijkt, en, mocht hun verzet in den boezem van het gemeen tebestuur niet tot de gewenschte uit komst leiden, zich te wenden tot hooger gezag. Zoo noodig kan dan art. 70 tweede lid Gemeentewet worden toe gepast. i 1 1 Wat de beslissingen van Ged. Staten in zake gjemeentefinanciën aangaat, reeds vroeger mocht ik, te allen overvloede hun medewerking tot een spaarzaam) be heer inroepen. Be opgedane ondervin ding inpakt het onnoodig, dit beroep te herhalen; maar het spreekt vanzelf, dat wanneer er eens een besjuit zou kunnen vallen, dat niet aan den zuinigheidseisch beantwoordt, ik van U. H. E. G. toepas-» sing vpn art. 32 tweede lid der Provin ciale wet verwacht. Eindelijk zou het mijn ambtgenooten en mij niet anders dan aangenaam) zijn, wanneer mijn aandacht werd gevestigd "op maatregelen van hoogér hand, welke gel delijke gevolgen voor de plaatselijke kas sen,' meebrengen, zonder dat hetzij het gewestelijk, hetzij het gemeentelijk be- sjtuur de onvermijdelijkheid erkent. Ik sal dan niet verzuimen, met den minister!, onder wiens verantwoordelijkheid zoo danige maatregel is genomen in overleg te treden. j TERUGKEER VAN 'T KON. ECHT- ECHTPAAR. Gisteravond om 8 uur zijn de Konin gin en de Prins op Het Loo terugge keerd. Zij werden op het perron begroet door de Prinses, die met haar ouders langs een talrijk publiek naar het paleis terug wandelde. In de vestibule werden de Koningin en de Prins verwelkomd door de Koningin-Moeder. DE GOOIKWESTIE. Naar wij vernemen heeft ook de cen trale commissie voor bezuiniging', inge steld door de Neerl. Mij', van Nijver heid en Handel te Haarlem1 zich in een schrijven aan den minister van waterstaat uitgesproken tegen den aanleg van elee- tr'sche spoorlijnen in het Gooi, volgens de nieuw ontworpen plannen. Naar de Gooi en Eemlander uit zeer betrouwbare bron verneemt zal het wets ontwerp betreffende de electrificatie van de Gooische stoomtram in geen geval voor Pasehen van het volgend jaar bij de Tweede Kamer in bespreking „worden genomen. Er moet in parlementaire krin gen een zeer sterke meening bestaan om) het wetsontwerp zonder meer af te wijzen. NEDERLANDERS IN SMYRNA. In verband met de jongste gebeur tenissen te Smyrna i s de daar gevestigde uit eenige bonderden personen bestaande Nederlandsche kolonie in grooten nood kombn te verkeeren. Het grootste gedeelte der kolonie is er in geslaagd, een toevlucht te vinden aan boord van een Nederlandsch schip, dat zich ter reede van Smyrna bevond, doch dat geen gelegenheid biedt, aan 'n paar honderd personenlogies en levensonder houd te verschaffen. He verwoesting van de stad is oorzaak, 'dat deze personen aan hulp de meest dringende behoefte hebben. Het ministerie van buitenlaud- sche Zaken doet, ingevolge ontvangen te legram van den Nederlandschen gezant, te Konstantinopel, een dringend beroep, op het Nederlandsche Roode Kruis om gelden in te z'amelen tot steun, daar de Nederlandsche vluchtelingen aan alles ge brek hebben. Het Nederlandsche Roode Kruis noo- digt derhave vale liefdadige landgenoo- ten uit, bij te dragen tot hulp van de Ne derlanders in het Oosten. Het vraagt in zending van giften zoo spoedig mogelijk aan het hoofdbestuur ran het Nederland sche Roode Kruis, Princessegracht 27, 's-Gravenhage, (postgironummer 22120), onder de {aanduiding1: Nederlanders in het Oosten. De directie van 'de Kon. Ned. Stoom boot Mïj. te Amsterdajmi heeft hedentnor;-i gen een telegram1 van den kapitein van het, s.s. „Deucalion", ontvangen dat het s.s(. 20 dezpr de Dardanellen is gepasr seerd, met bestemming naar Konstantino pel, om aldaar vluchtelingen uit Smyrna aan land te zetten. Zulks geschied' ,uit hoofde van opvordering van het schip door de Nederlandsche regfeering. Zondag' a.s. wordt, zoo als. uit een iadVer|tentie in dit numimer blijkt, al hier weder een bloemendag gehouden, uitgaande van de R. K. vereeniging So- hriêtas. Het doel het fonds te ver sterken voor het oprichten van een land- kolonie, waarin zij) worden opgenomen die aan de redasseering'sarbèid van de vereeniging Worden toevertrouwd en voor wie het niet gewensicht is, "dat zij) direct in de tajaatschappïj' terug keeren. Hierbij zij er met nadruk op gewezen, dat deze vereeniging haar arbeid uitstrekt over personen van alle gèzindten. Het wias van de week zeker niet te wachten geweest, dat het gisteren zulk een mooi nazomterweder zou zijn en een m'uziekuitvoering' op het Molenwater al. hier plaats zou kunnen hebben onder zulke omistandigheden als het geval is geweest. Het was droog en zoo goed als windvrij', toen het muziekkorps zijn verleden week Woensdag) uitgesteld con cert gaf, dat door een zeer talrijk publiek Werd bijgewoond. Ook van de zitplaatsen Werd een druk gebruik gemaakt. De uit voering' was, zooals wijl dit van den heer Mork's en zijn mannen gewoon zijn. Bij gunstig weder heeft reeds m' o r- gen (VrIjldag) a vo nd weder een uil voering plaats, terwijl het in het voor nemen liigft volgende wteek, op een nader te melden dag', het laatste Molenwater- concert in dit seizoen te geven. Bij' de politie was aangifte gedaan, dat jongens een groot aantal qteenen van een tuinmuur van een perceel in de Noordstraat afhaalden en deze in den tuin wierpen, waardoor planten werden beschadigd. Het is de politie gelukt een der jongens op heeterdaad te betrappen. Ook werden een drietal jongens be trapt, die ruiten in een laagstaande wo ning aan den Po ttenbakkerssinjgel in gooiden. o Uit Wal ch er en. Woensdag is op het Zui der strand bij paalhoofd 32 onder Westkapclle een mijn aangespoeld. Woensdag vergaderde de Chr. Werk lieden Vereeniging te Arnemuiden. Medegedeeld werd dat de inkomsten be droegen f 1119.30, de uitgaven, waaronder begrepen het op de rijkspostspaarbank geplaatste bedrag f 1091.25., aanwezig in kas f 28.05. Het totaal bezit bij' het be gin van het boekjaar bedroeg' f 617.70. Het totaal bezit bij' het eind van 't boekjaar bedroeg f 961.40. 'Alzoo een vooruitgang van f 343.70. Het ledental was gestegen van 90 tot 96 leden. a Uit Zuid!-Beve 1 and. Woensdagmiddag1 half zes. kwam de Raad van K a p e 11 e in voltallige zit ting 'bijeen. Allereerst kW|am' weder in behandeling' 't voorstel om verkoop1 van alcoholische dranken te Verbieden opi algemfeene Chris telijke feestdagen (den tweeden feestdag; inbegrepen), Nieuwjaarsdag; de dagen van de Kvuiningsehe 'kermis en Goer sche kermis eh Waarop in de gemeente volksfeesten worden gehouden. Zooals men wteet staakten in de vorige vergadering de stemmen. Thans werd het aangenomen 'met vier vóór en drie tegen: de heeren Vereeke, Ganséman én van Wingen. Tot onderwijzeres aan de Openbare school te Kapelle werd benoemd mëj. C. Rotter, in gelijke betrekking, te Wou- farugge, met 6 stemlmen, één Slem ver kreeg mej. A. C. Polderman. Als onderwijzer aan dezelfde school Werd btenoemd de heer J. G. Wondergetó met 4 stemlmen; de heer N. M. van de Velde verkreeg 3 stemmen. De laagste inschrijver voor üe geldlee- ning' groot f 12.000 voor deze gemeente wlas de heer C. D. Vereeke alhier tegen zes p'ct. met onderhandsche schuldbe kentenis. Wordt gegund. Bij de rondvraag vraagt de heer Ber- man of met de straatverlichting te Bie- zelinge geen begin kan gem'aaikt worden. 'Spv. wijst op Kapelle waar men al land baadt in vol licht. De heer ZuidWeg, zag gaarne dat een halve maand in het najaar éérder en in het voorjaar een halve maand langer straatverlichting werd gegund. De voorz. zegt alle medewerking toe. Met dankzegging beëindigde de voo'rz'. deze zitting'. Tot rijksveldwachter te B i e z e- li n g e is benoemd de lieer C. de Jonge, met ingang van 1 October a.s., thans in gelijke betrekking te Brouwershaven. Dinsdagnamiddag, ongeveer 5 uur, is op den weg' van hel station Kruiningen naar Ierseke, ongeveer een half uur buiten laatstgenoemd dorp door slippen een automobiel in een slopt g;ereden iwaarin twee heeren zalen, een uit Ant werpen, de (ander uit Baarle-Nassau. Deze kwiamen ei'" slecht af. Spoedig ingeroepen geneeskundige hulp maStte uit dat bei den een gevaarlijke armbreuk opgteloopen hadden, zoodat zij na voorloopige 'behan deling per auto naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom moesten vervoerd wor den. De eerstbedoelde auto werd den vol genden morgen met veel moeite uit de sloot getakeld en had veel schade. Uit Noord-Bevelgnd. Eindelijk is na wéken lang stil gé- staan te hebben, de nieuwe klok, die onlangs op de Ned. Herv. Kerk te K a rnr perland vanwege de gemeente ge plaatst is. weder aan den gang gemaakt. De zolder van den kerktoren Was niet bestand tegen dé zwaarte van de klok. Men kan nu de klok goed hooren slaan als mén in het midden van liet doi'pi Woont. De oude hoorde men alleen m'aar op het eind van het dorp. o Uit Zeeuwsch-Vlaanderen iWi. D Dinsdagavond vergaderde de Raad der gemeente C {a d z a n d Alle leden war ren aanwezig. De ingekomen stukken, wlaaronder de goedkeuring van H. M. de Koningin, tot ontheffing van de huisslachting, tot Iw'e- Jderopzeggiug toe, werden vo,or kennis geving aangenomen. Op het verzoek vgn de Algemeene Nederlandséhe vereeniging „Het Groene Kruis", tot het verleenen van een jaar- lijksche subsidie, lajjsimède van het be stuur der Zeeuwsehe politiehonden dres- seervereeniging, tot het helpen steunen dezer vereeniging, 'werd afwijkend be schikt. De begrooting voor den dienst 1922 werd gewijizigd- De begrooting voor den dienst 1923 werd vastgesteld in ontvang en uitgaaf op een bedrag van f 29583.97, met een post van onvoorziene uitgaven van f 944.52. De Hoofdei. Omslag is hierin f 1000 minder geraamd als het vorige jaar, zijn de alzoo f 14000. Ten slotte werd vastgesteld een in structie voor den secretaris en werd het 25-jarig ambtsjubileum1 van den heer Joh. Risseeuw als wethouder herdacht!, Waarmede hij door den voorzitter en de leden van harte werd gefeliciteerd. De heer J. Dieleman, landbouwer te Biervliet, reed te {Waterland- kerkje mét zijn automobiel door een korte 'bocht, toen hij door een defect aan de rem in een sloot reed. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De auto mobiel echter bekwam veel schade, zoo ials 'bleek toen zij met behulp van een andere automobiel naar boven Werd ge trokken. De landbouwer P. Jansen te Wa terlandkerkje had het ongeluk ter wijl hij aan het appels trekken was," van de ladder te vallen, waardoor hij zich zoo danig bezeerde dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen, waarna Meek dat hij z'ijn rechterpols had gebroken. Donderdag 28 September a.s. be zoekt de Coïntmissiaris der Koningin de gemeenten Eede, Aardenburg St. Kruis en Waterlandkerkje. IN MEMORIAM {MEVR. DOUAIRIÈRE ELOUT—ROSE. Te Domburg overieed Woensdag op 81-jarigen leeftijd de weduWe van een van Dom burg's vroegere burgëmleesters', Mevrouw de Douairière Elout geb. Rose. Op 17 Mei 1921, bij de herdenking vian haai- 80sten geboortedag werd' zij' door den burgemeester van Domburg, in te genwoordigheid van het gemeentebestuur, gehuldigd voor hetgeen zij voor déze ge meente irt alle stilte en gedurende vele jaren gedaan heeft, en o. a. gewezen op haar weldadigheidszin in het verstrek ken van voedsel aan arme zieken en zwakken en op hare nooit verzwakkende belangstelling in het wel en wee vian de plaats harer inwoning. Het zou niet in den gjeest der overle dene zijn, daar thans veel aan toé te Voegen. Daarom slechts dit: hare kinde ren kunnen er zich van verzekerd houden dat Dolnburg mevrouw Elout niet zal ver gieten. Het voelt mèt hen het verlies van deze krachtige, karakteristieke, maar tevens warm-hariige persoonlijkheid. Domburg, 20 Sept. 1922. VAN VOORTHUYSEN. KERKNIEUWS, Dr. J. H. Gunning 7Hz1., pred. bij de Ned. Herv. gemeente te Seroos- kerke (W.) is voör eenigen tijd van noodigen rust baar het buitenland 'ge gaan. Einde October hoopt hij' terug te k'eeren. s- G Geref Kerk Beroepen te DeidschendamJ. H. Kroeze, eland, te Middelburg. Geslaagd te Amsterdam' voor het po- litiediplomla mèt aanteekening de heer E. L. Lafaan, voorheen te Poortvliet woonachtig, thans gemeente-veldwachter te Overschie. Op 5, '6 en 7 September had het schriftelijk en op 12, 13, 19 en '20 Sep- bèr het (üilondeling gedeelte plaats van het {alhier afgenomen examen voor wa terbouwkundig opzichter, uitgaande van de groep „Wiaterbbuwkundige ambtena ren in Zeeland" van den Bond van tech nische ambtenaren in overheidsdienst. Er Werd deelgenomen door 48 oandidaten van Wie er 30 slaagden,nl. de heeren: W:. Biarentsen, Ritthem; W. D. Barentsen, Leiden; B. Bonesehanskèr, Apeldoorn; J. Boos, Numlansdorp; J. A. Bosselaar, Leiden; J. L. Dekker, Veere; L'. J. Dek ker, Rotterdam1; L'. Dieleman, Mirns; J. Fennemis, Stad Oinmen; J. Geldöf, Hen gelo; M. A. Jansen, Apeldoorn; A. Jobse Westk'apelle'J. W. Kools, Aardenburg; W. A. van Leeuwen, 's-Gravenhage; J. C. de Looff, Goes.;J. W). Mazure, Axel; J. Paling', Schiedam); Wi. H. Peetsold, 's-Gravenhage; C. de Rooijl, Velzèn; H. van Rooïjen, Rotterdam; A. K. Schipper, Dordrecht; C. van Staalen, 's-Gravenhage J. A. J. Vallentgoed, Halfweg; P. .W. Ca- derius vian Veen, Haarlem'; K. P. van der Velde, s-GravenhageM. P. Veringa, HaarlemJ. A. Visser, Goes; J. M. van der Voorde, WolphaartsdijkL. Wege naar, Leiden; en M. Zijlstra, Harlingen. Men meldt ons uit Arnejmuiden-. Werd verleden jaar alhier nog f 0.75 voor het bietenladen per last betaald. Thans bedraagt bij' de gehouden aan besteding dit bedrag' f 0.40 per last (of 2000 kilo). Maandagavond vergaderde de .groep Nisse van de coöpkun&tmestvereeni- glng. Als bestuurslid werd herkozen Joos Mol. De rekening over 1921 werd gedaan, de inkomisten W3ren f 164 en de uitgaven f 172 een tekort van f 8. Als afgevaardig de raar de districtsvergadering1 werd be noemd M. Nieuwenhuijse en tot ziijh plaatsvervanger Joos Mol. o De nood der tuinders. De burgemeesters v. Aandijk, Groote broek, Hoogkarspel, Bovenkarspel, Ven huizen en Wervershoofd, hebben een adres gericht töt de ministers v. binnen- landsche zaken, landbouw, nijverheid en handel a.i., waterstaat, financiën en ar beid, waarin zij wijzen op den onhoud- baren toestand, waarin de bevolking hunner gemeenten, hoofdzakelijk be staande uit groententelers en arbeiders in dat vak verkeert. Daar het noodzakelijk is, zoolang mogelijk den handel op Duitschland mo gelijk te maken en de kosten van ver voer in belangrijkheid toenemen, naar mate de mark en daarmede de groenten- prijs, daalt,noemen zij als het voor naamste middel om uit dezen ellendigen toestand te geraken: en verlaging van de vrachttarieven, van beteekenis, n.l. met ten minste 75 pet, o Stand der Landbouw gewassen, ln het in de St. Crt. van gister opge- 'omen overzicht van den stand der land bouwgewassen op 18 Sept. wordt, na 'een beschouwing over den abnormalen weerstoestand gezegd: De koude en de vocht werkten nadee- !ig op den oogst en de qualiteit van som mige gewassen. De qualiteit der tarwe liep er door terug en haveroogst ging in sommige streken met groote moeite ge paard, ln het algemeen was de oogst 3 we ken later dan gewoonlijk. In Gelderland en sommige andere deelen des lands staan nog aanzienlijke hoeveelheden ha ver buiten. De qualiteit van dit graan lijdt daaronder sterk. Ook erwten, boo- nen en blauwmaanzaad konden in ver schillende streken nog niet droog wor den binnengehaald. Waar de 2de snede van het gras wordt gehooid, levert het weer voor het hooien aanmerkelijke bezwaren op. Algemeen wordt met het oog op den landbouw naar droog, warm weer ver langd. Over ziekten en beschadiging van ge- Wassen wordt weinig geklaagd. De haver leed echter in verschillende streken van de fritvlieg; in Overijsel vooral richtte dit insect groote schade aan. Ofschoon de gewone aardappelziekte in vele streken optrad, bleef zij meestal tot het loof beperkt, zoodat haar scha delijke invloed tot heden niet bijzonder groot is. Ten opzichte van den stand wordt van de verschillende gewassen, speciaal wat Haver betreft, gemeld: tarwe vrij goed; rogge goed; wintergerst en zomergerst goed tot vrij goed; haver, in Zeeland vrij goed tot goed; kanariezaad in Zeeland goed; veldboonen in Zeeland vrij goed; erwten vrij goed, bruine en witte boo- nen vrij goed tot goed; vlas, in Zeeland bijna geheel mislukt; koolzaad nabij tot 'vrij goed; mosterdzaad vrij goed; consumptie-aardappelen goed tot zeer goed; suikerbieten goed, voederbieten goed; koolrapen goed; cichorei vrij goed; uien zeer goed; blauwmaanzaad goed; karwij zeer goed tot goed; herfstknollen goed. **- Aan den assistent I. van 't Hof te Middelburg (postkantoor) is. mèt in gang van "1 October a.s. eervol ontslag verleend. Bezuiniging bij de spoorwegen. De directie der Nederlandsche spoor wegen zal met ingang van den a.s. win- terdienst als bezuinigingsmaatregel be langrijke wijzigingen brengen in het ver voer van bestel- en ijlgoederen, waardoor ook het bestelgoederenvervoer in som mige gevallen sneller zal kunnen gebeu ren. Het vervoer van ijlgoederen zal dan geschieden met de snelgoederentreinen van de z.g. nachtverbinding, terwijl op de baanvakken waar geen snelgoederen treinen loopen, de aansluitende geschikte personentreinen voor vervoer van ijlgoe deren zullen aangewezen worden. Met deze treinen, vormende de ijlgoederen- verbinding zullen ook bestelgoederen worden verzonden. Overigens zal het vervoer van bestelgoederen (gewoon vervoer) en daarmede ten opzichte van het vervoer gelijk gestelde goederen, alsmede bepaalde ijlstukgoederen, ge schieden met alle reizigerstreinen, be halve snel- en exprestreinen en nog enkele andere uitzonderingen op som mige baanvakken. Het gevolg hiervan zal zijn dat een aantal dagsnelgoederentreinen zal ver vallen. Indische Stoomvaart- Venezuela p. 17 Sept. Ouessant, Am sterdam n, W.-Indië. Grotius p. 17 Sept. Gibraltar, Batavia n. Amsterdam. Banka, 18 Sept. v. Suez, Amsterdam n. Java. Boeton, p. 18 Sept. Gibraltar, Java n. Amsterdam, Jacatra, 20 Sept. n.m, te Rotterdam v. Java. Kedoe mb. 20 Sept. te Rotterdam v. Java. Stentor, 16 Sept. v. Port-Said, Batavia n. Amsterdam, Insulinde 19 Sept. n.m. 6 u. v. Mar seille, Rotterdam n. Java. Promotheus, p. 20 Sept, Perim, Am sterdam n. Java. Prinses Juliana, 19 Sept, v. Southamp ton, Amsterdam n. Batavia. Van Rensselaer, 19 Sept. te Havre, West-Indië n. A'dam, Parigi, 19 Sept,^ te Batavia v. A'dam, Vondel, 17 Sept, te Sabang, Amster dam n. Batavia. Java, 16 Sept. v. Port-Said, Java n. Amsterdam. Prins der Nederlanden, 18 Sept. van Suez, Amsterdam n. Batavia, Sumatra, 18 Sept. te Genua, Amster dam n. Java. Madioen, 17 Sept. v. New-York naar Rotterdam. Rotterdam p. 19 Sept. n.m. Cape Race, R'dam n. New-York. Westerdijk, p. 20 Sept. v.m. Lizard, New-York n. R'dam. Rijndam 20 Sept. n.m. v, Boulogne, R'dam n. New-York. Bij Wesdhikkinjg1 Van den minister Van Marine is de le luitenant der ma riniers, T. C. W. Michiaëlis; dienende aan Woord vjan Hr. Ms. „Zeeland", mei 23 September |a.s. ter beschikking gesteld. I Oj Dienst weiger in g. Maandagmiddag weigerde een militair, die in een troep mee marcheerde, op de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1