No. 222 Woensdag 20 September 1922* 165e Jaargang BINNENLAND. t fikt beroemde t ROQDE tablet LBURG iWONIN GSCHADE DOOR VRACHTAUTO'S. Het verwondert ons niets, dat er ein delijk eens een ernstige poging wordt ge daan om paal en perk te stellen aan het toebrengen van ernstige schade aan de huizen door het dreunen van vracht auto's Er worden thans liandteekeningén ver zameld op het volgende adres, te zenden aan den gemeenteraad van Middelburg: „Aan den Raad der getoeente Mid delburg „Geven met eerbied te kennen, de on- „dergleteekenden, allen bewoners van de „„Rouaansche Kade alhier; „dat de door hen bewoonde, meeren- „deels oude huizen, niet bestand zijn „tegen de heftige trillingen, veroorzaakt „door het gebruik, zelfs in matigen gang, „van vrachtautomobielen, voorzien van „wielen met massieve banden, hetgéen „blijkt uit het ontstaan van hoogst veront rustende scheuren in muren en plafonds „van vele der betrokken gebouwen; „dat thans reeds een noodtoestand is „ingetreden, die dringend voorziening be- hoeft, „redenen waarom zij zich wenden tot „den raad met het eerbiedig! en zeer ern stig' verzoek om spoedig afdoende maat regelen te willen nemen, waardoor ver dere schade en eventueele rampen voor komen worden. „Hetwelk doende enz." Dit adres g'aat uit van bewoners van de Rouaansche kade. De personen, die het opstelden, meldden ons echter erbij„Het is niet de bedoeling om door dit request te kennen te geven, dat de beruchte vrachtauto's alleen aan de huizen op de Rouaansche kade schade aanrichten; uit talrijke klachten blijkt, dat men ook elders groote schade e n overlast heeft van dit vervoermiddel, dat niet geschikt is voor den drassigen, turfachtigen bodem van iWalcheren. Het lijkt het in het algemeen belang hoogst wenschelijk, dat het ge bruik van deze zware auto's gestaakt wordt op het eiland, maar vooral binnen de gemeente, waar de oude huizen door de trillingen ten zeerste lijden." We vermoeden dat de strekking van dit adres de instemming .zal hebben van ieder, die in zijn woning bijl het langs rijden van de hier bedoelde auto's den boel heeft voelen trillen zoodat de kopjes op de schoteltjes rinkelden. Maar nog méér van de huiseigenaars, die ernstige scheuren in hun perceelen zagen ont staan. ,We hebben onlangs reeds vermeld dat we werden binnengeroepen in een zeer goed onderhouden his aan een der Kaaien, waar de muren van het portaal geweldige scheuren vertoonden. En nu hoorden we van een huiseigenaar die van een te hulp geroepen deskundige de zorgwekkende mededeeling kreeg, dat zijn plafond gevaar liepi naar beneden te komen, daar het door en door gebarsten was. n Nu is het met dergelijke klachten eigenaardig gesteld. Wanneer in gewone omstandigheden iemand door zijn toe doen schade veroorzaakt aan het huis van een ander, dan heeft hij', tien tegen één, kans op een eisch tot schadever goeding. Maar wanneer men spreekt over de séhade veroorzaakt door het voior- bijdreunen van zware auto's, dan kan men heel vaak de tegenwerping hooren: ja, maar je kunt toch niet het moderne verkeer belemmeren omdat de huizen er niet op berekend zijn! Dan moeten de huizen zich maar aan die nieu\ve ver- keerseischen aanpassen. Hel zou ons echter op grond van wat we hoorden, niets verwonderen, als een wanhopig geworden huiseigenaar ten slot te trachtte zijn dure herstellingsrekenin gen vergoed te krijgen Van hen die hem dal aandeden. Of het hem zou lukken, durven we niet uitmaken. Al was het al leen reeds hierom, dat de bewijslast op den klager zou liggen ten opzichte van een speciaal gevat, "terwijl iedere 'te zware auto zijn deel aan de scheu ren heeft bijgedragen. Maar iets anders is' het, om1 te over wegen of niet door "strengere voorschrif ten het nadeel voor de huizen aanmer kelijk kan wbftlen beperkt. De nu g erezen klachten betreffen voor namelijk drie vrachtauto's, die mé't vaste banden (men verzekerde ons zelfs met djzeren wielbanden) door onze straten rijden ter vervoer van ladingen platte zandsteenen), die langs deri Noord weg moeten worden verspreid ten behoeve van de katbelleglging naar Domburg. Maar ook wanneer die auto's leeg door 'de straat rifden voelt men een trilling1 in de huizen veel ergér dan die, veroorzaakt jdoor andere vrachtauto's. Dal doet de gevolgtrekking maken, 'dat de kwaal minder een 'snelheids- of een gewichlskwestie is dan wel een banden kwestie. Natuurljjk is de trilling bij" spel rijden nog erger. En ten opzichte van het gewicht is er ook nog wel iets op deze monsters te zeggen. De politie-verordening hier ter stede schrijft in art. 20 h. het ver bod voor„eenige vracht te vervoeren boven de 2500 kilogram". Nu staat op die auto's als draagvermogen vermeld een gewicht van 4500 kilo. Hoe zwaar die auto's zelf wegen, weten we niet, maar ze zullen allicht een 1500 kio, vermoedelijk meer, halen. En dan is er slechts een kleine vracht noodig om het gewicht over de 2500 kilo te brengén. Maar de hoofddzaak blijft voor ons de bandenkwestie, gelet ook al op de dreu ning die deze auto's ongeladen veroor zaken. Er is trouwens een ander feit dat ons in die meening versterkt. Toen de Autobus-dienst „Walcheren" begon, zijn er ernstige klachten gerezen over de groote bus met vaste banden. Toen de on derneming' daama een nog grootere bus aanschafte, heeft zij er een gtenomen mét luchtbanden. En zie, volgens algemeen getuigenis veroorzaakt die grootere en zwaardere bus veel minder ongérief dan die andere met vaste banden. Die overwegingen doen ons niet mee gaan mei de fonmileering in het boven staand bijschrift van 't adres over de wen- schelijkheid om het gebruik van" derge- lijke zware vrachtauto's op den slappen bodem van het eiland geheel te verbieden We zouden liever willen zeggen; om het gebruik van zware auto's met derge lijke vaste banden te verbieden op een bodem als dien van Walcheren, althans voor de meest hinderlijke banden, en overigens het gebruik van vaste banden aan strenge voorschriften te onderwer pen in verband met gewicht en snelheid. We gelooven graag dat het gebruik van dergelijke auto's met vaste banden niet de minste schade veroorzaakt in streken met rotsachtigen bodem'. Maar hier is het heel wat anders. En als er Wan door het rijden daarmee hier schade komt aan de huizen, dan is dat niet de schuld van den zwakken bouw van de huizen, maar van het rijden met zulke auto's op grond die er niet voor bere kend is. i j In die richting moet o. i. de oplossing vi n dit werkelijk niet denkbeeldige kwaad gezocht wolrden. En dan gemeentelijk! liefst zoo spoedig mogelijk, want de aan gebrachte schade reeds aanzienlijk1. Onze politieverordening dateert nog' uit da&en toen er niet aan auto's gedacht werd. |- Maar er is eveneens aanleiding om de zaak provinciaal onder de oogen te zien, ter wille van de aan de wegen wonende personen, xnlaar ook ter wille van de we gen zelf, d ie er meer van lijden wanneer een auto zich op zijn wielen over 't weg dek voortwringt, dan wanneer een wagen er dooi* een paard over getrokken wordt. De Provinciale Staten zijn steeds vol zorg geweest voor de bescherming van het wegdek tegen beschadiging door te zware vrachten. Het Prov. Reglement op de wegén en voetpaden bevat uitvoerige zeer nauwkeurige bepalingen over het rijden over de wegen. Lange opsommin gen daarin Igeven aan de breedte van de velgén, hij die en die vracht, en bij be spanning met een of twee paarden. Zelfs werd nog' in '21 verboden mét meer dan twee paarden voor een bespanning te rijden, op grond van de overweging', dat, vooral in den tijd van het bietenver- voor „een bespanning met drie paarden ooi-zaak was van groote sichade aan de wegén, omdat mén daardoor in staat was die wagen;; bovenmatig1 te beladen". We halen dit aan als bewijs van de zorg die de Prov. Staten hebben voor vernie- Pijgl door te zware vrachten. Maar nu zijn er de vrachtauto's met vaste banden bijgekomen, die minst ge nomen toch zeker wel meer schade aan de wegen toebrengen 'dan een zelfs zéér zwaar geladen bietenwagen. Wordt het dan niet hoog tijd om ook dat reglement in overeenstemming; te brengén met liet moderne vervoer? En als men den terwille van het be houd der wegen een regeling maakt, die het autoverkeer houdt binnen de grenzen, die met onzen bodem overeenlcomlen, dan zal men tevens een weldaad bewijzen aan de huiseigenaars, die bijv. aan den Noordweg zeer ernstige en gegronde klachten hebben over de schade aan hun eigendommen toegebracht door het voerbij rijden van zware auto's met vaste banden. Want ook daar moeten verschei dene huizen het erg te verduren hebben. Om te beginnen zou mén eens kunnen controleeren of het vrachtvervoer met de moöerne vervoermiddelen niet verre overtreft het gewicht dat men in dat Re glement veroorloofd achtte. Maar we herhalen: in het gewicht zit het niet zoo zeer. Een (auto met luchtban den met een zware vracht zal minder schade doen, dan een licht geladen auto met vaste banden. Het nieuwe voertuig is er, en er zit een groot voordeel in het gebruik' ervan. Mfear dat wil nog niet zeggen, dat men ze nu maar vrijelijk moet laten rondrij den zonder te letten op het nadeel dat ze toebrengen aan de eigendomtaien van an deren iMILLIOENENNOTA EN STAATS- BlEGROOTING. De Millioenennota, begeleidende de in gediende stagtsbégrooting, is ditmaal nog uitvoeriger dim vorige jaren We zullen er-enkele der hoofdzaken uit aanstippen, wiaarbij we ons bepalen tot de gewone ■uitgaven. Dienstjaar 1921. Het jaar 1921 heeft een tekort gehad van 34 millioen. Dienstjaar 1922. De gewone uitgaven waren oorspron kelijk géraamd pp 641 millioen, deünkom- sten op 591 millioen; tekort 52 milioen. Sedert de vaststelling1 der begrooting zijn echter aanvullingscredieten toege staan, waardoor de uitgaven voor den gewonen dienst stegen met nog 3 mil lioen. De Minister oordeelt dat ten slop- te de gewéne uitgaven beneden het ge raamde bedrag' zullen blijven. En ook dat de raming van de midde len dit jaar zal bereikt worden. De Minister meent te rnogén aanne men, dat het tekort op den gewonen dienst, na aftrek van de, in de vorige millioenennota in uitzicht gestelde bij drage van het Leeningsfonds ad 15i/2 millioen, met welk bedrag, te verwachten is, de 'batién van dat fonds, zijne verplichte uitgaven 'inderdaad zullen overschrijden, omstreeks f 34 a 35 millioen zal 'be dragen. Dienstjaar 1923 De gewone q n t v a n g' s t te n zijn ge mamd op 567 millioen, d. i. 23 milP lioen minder dan aanvankelijk over 1922 werd geraamd. i Daarvan is de opbrengst der Rijksmid delen (belasting«n" 42 millioen lager ge raamd). Maar de overige middelen zijn 18 mil lioen hooger geraamd, in hoofdzaak door pens ioenbij dra ge, n.l. door het ver halen op de burgerlijke en militaire landsdienaren van 5i/2 pet. der wedden (tot een maximum van f 3600) voor we duwen- weezenpensioen en van 3 pet. der wedden voor eigpn pensioen. Een en ander geeft een bate van bijna 16 millioen Van de belastingen zijn lager geraamd; de inkomstenbelasting f 18.000.000, de di vidend en tantièmebelasting' f 3.000.000, de vermogensbelasting' f 1.000.000, de zoutaecijns f 200.000, ge geslachtac cijns f3.500.000, de speelkaartenbelas- tinj f20.000, de zegelrechten f 1.000.000 en zulks niettegenstaande de op 1 Maart 1922 in welrking ^getreden uitbreiding van de Zegelwet, de registratierechten f (20.000.000, f de successierechten 1 f 8.000.000, de inkomsten uit domeinen en uit jacht en vis sc he rij f 1.166.000. Daarentegen zijn van deze groep hoo ger geraamd de grondbelasting f 710.000, der personeele belasting f 3.000.000, de suikeraccijns f 4.000.000, de wrjn accijns f 300.000, verder de gedistilleerdaccijns f 1.500.000, de bieracöijns f 500.000, de tabaksaccijns f 2.000.000, de invoerrech ten f 1.000.000, de loodsgelden f 704).000. Wat de gewone uitgaven betreft, daarvan is bet eindcijfer 620 millioen te gen 643 millioen voor 1922, een vermin dering' dus met 23 millioen. Deze bezuinigig is verkregén in weer wil van de verhooging van de onderwijs- begrooling' met 3.7 millioen als nood zakelijk gevolg' van de stijging van subsi dies en van de doorwerking der pensioen wet; en van een verhooging van de be grooting van Financiën met 18 millioen voor de benoodigide rente voor de Staats- leeningen 1922 A en B. Bij de opmaking der begrootingen is daar de aanvankelijk opgemaakte be grootingen de inkomsten verre overtrof fen een rantsoeneering toegepast. Er werd, op grond van de middelenraming een besnoeiïngspercentage vastgesleld van 17 pet. opj de totaalbedragen van '22. Dit percentage werd bereikt bij de hoofdstukken: Buitenlandsphe zaken, Jus titie, Binnenlandsche zaken, Marine, Wa- terst- at, L., N. en H. (behalve de Mijnen) en Koloniën. Bij andere moest ten deele volstaan worden met het openen ran het per spectief, in zoover eerst na enkele jaren j de doorwerking hetzij van een aangevan gen reorganisatie hetzij van een inmid dels tot stand te brengen wetelijke voor ziening het beoogde resultaat volledig zaï kunnen effectueeren. Met name geldt dit de hoofdstukken Onderwijs, Oorlog en Arbeid. Onder de 17 pet. die op hoofdstuk Oorlog zal bezuinigd worden maken de daar ruiml 12 millioen kit ruini 6 millioen wegens ;afvloeiïng! van het be roepskader. Tengevolge van de noodza kelijke uitkeering van wachtgelden zal hiervan aanvankelijk slechts één vijfde deel concreet Worden bespaard. Het ove- r je, ongeveer 5 millioen, is perspectief. Onder de 17 pet., die op hoofdstuk Arbeid bezuinigd zal worden, 'ma kende daar ruim' 10 millioen zit ruim 3ij-j millioen ingevolge voorgenomen wijzi gingen der verzekeringswetten. Dit is dus op het oogénblik perspectief, at zal een deel daarvan waarschijnlijk reeds aan het budget van 1923 ten goede kun nen komen. Bij hoofdstuk Onderwijs, K. en W., deed zich de eigenaardige moeilijk heid voor, dat de aanvankelijk ingediende 'begrooting, hoewél ook deze reeds zoo krap mogelijk gehouden was, een eind cijfer van "10 millioen hooger vertoonde dan de toegestane faming voor 1922. De werking' der 'nieuwe pensioenwet en het automatisch accres van de wettelijk opgelegde uitgaven, met name "ten aan zien van het lager en middelbaar "on derwijs, hadden hier dit bedenkelijk eind resultaat. Daar 17 pet. van de voor 1922 toegestane uitgaven een 'bedrag van 25 millioen uitmaakte, moest hier op de aanvankelijk ingediende begi'ooling der halve 35 millioen bespaard worden. Ongeveer 20 millioen daarvan zal ver- verkregen worden uit de bij de Tweede Kamér a&nbangige Lager Onderwijswet. Daarnaast .-al gezamenlijk 10 milroen op het lager onderwijs kunnen worden bespaard dco: nader voor le .sie'ien voor zieningen ten aanzien van: het minimum-aantal kinderen dat in voor de oprichting van een school ver- eischt wordt; de opleiding der onderwijzers; de mlargé, gjenoten 'bij! het U. L. O.; de li< bamelijke oefening 'en een gewijzigde classificatie van de ge meenten in het bezoldigingsbesluit. Bij: het middelbaar- en het nijverheids- en handelsonderwijs zal 3.6 millioen wor den bespaard door opvoering van het ahn'tal leerlingen waarbij splitsing van klassen wordt toegepast; een vermeer dering van het aantal door de leeraren le geven lesuren; een omzetting van de lesuren van 50 minuten in uren van 60 minuten; de voorgenoemde herklassifi- catie van de gemeenten; en een voorge nomen technische herziening van de sala risregeling van het "personeel van het nij ve rh eidsonde rwijs Bij het hooger onderwijs wordt een complex van maatregelen voorbereid wlaaronder een economischer distributie en dientengevolge beperking van het aan tal leerstoelen waaruit op den duur een bate van 1 millioen wordt verwacht. Op de afdeeling' kunsten en wetenschap pen ten slotte werd, na 'de aanvankelijk reeds aangebrachte besparingen, op de begrooting voor 1923 nog een kwart mil lioen geschrapt. Een en ander zal le zamen een ver mindering brengen van ongeveer 35 mil lioen, waarvan evenwel slechts f 5.285.000 (lager onderwij's) plus een kwart millioen (kunsten en wetenschappen), d. i. teza men ruim 6 'millioen aan de hegrooting van 1923 ten goede komen en de rest mlakende 29 Millioen eerst in de volgende begrootingen zal kunnen worden tot uit drukking gebracht. De bezuinigingen bij de overige de partementen zijn o. a. verkregen: bij Buitenl. zaken (9 ton) door beper king' van salarisuitgaven en opheffing van militaire attaché's; hij Justitie (6 millioen) door verminde ring van rechtskosten; van uitgaven voor rijkspolitie en marechaussee; poor in krimping' der subsidie voor 'kinderop voeding!; door achterwege faten van bouwwerken; bij Binnenlandsche zaken'(1.5 millioen) o. a. door "schrapping'van een post Van 9.3 ton subsidies aan Krammningenge- sticbten; en van jj ton voor subsidie &an gemeenten voor armenzorg;: Dij Marine (7.9 millioen) door beper king van aanschaffing van materiaaldoor 't brengen van den nieuwen vlootbouw op den buitengewonen dienst; door beper king van aanbouw en afschaffing van loodsvaprtuigen; bij Financiën (ruim 2.5 ton) door ont slag' van tijdelijk personeel, en bezui niging bij' den aankoop van gebouwen; bij' Waterstaat (8 millioen) door het wegvallen van het tekort op het Staats bedrijf der' Posterijen, en door het niet opnieuw ter hand nemen van waterstaats werken bij Oorlog' (7 millioen) door verlaging van den rantsoenprijs, en niet meer toe kennen van vergoeding wegens gemis aan levensmiddelen bij afwezigheid met ver lof, door verminderen van de kostwin nersvergoeding, besparing op de lucht vaart. jp op 't materiaal der artillerie. bij L., N. en H. (4.6 millioen) door ach terwege laten van nieuwe gebouwen en materieele uitglaven voor de Landb. H. School, door niet uittrekken van geld voor boerderijen op woeste gronden bij' Arbeid (6.8 millioen) door de ge- volgén van de wet van 21 April '22, waardooi' 4.8 millioen der Arbeidersver zekering niet meer ten laste van 't Rijk komt; door het wegvallen van den post van bijna 2 millioen voor verruiming van werkgelegenheid bij Koloniën (1.2 millioen) door het vervallen van de bijdragé in de bouwkos ten van het Kol. Instituut, en door veria- ging van de bijdrage aan Spriname en Cu rasao (met 6 ton). Het tekort. Het tekort op de géheele begi'ooting wordt geraamd op 42.5 millioen. waar- 'Ingez. Med.) van 37.5 millioen bij doorzetting van de beoogde, en ten deele reeds in werking gebrachte maatregelen zal verdwijnen. Beschouwing1 van den Minister. De minister van Financiën vertrouwt, dat dde noodige medewerking! van de Staten-Generaal tot de voorgenomen maatregelen zal worden verkregen en dat ook de bij deze begrooting reeds aange brachte besparingen zullen worden be zien in het licht van de volstrekte nood zakelijkheid om te komen tot een slui tend budget. Te ontkennen valt niet, dat: belangen van allerlei aard, cultureele, hy giënische, sociale, defensieve, daardoor, minder afdoende zullen worden behar tigd dan in normale omstandigheden het géval had kunnen zijn. Doch bedacht behoort te worden, dat het grootste cultureele, hygiënische, so ciale en defensieve belang op dit oogen- Mik is de veiligstelling van eten gulden. Wanneer deze zijn gaafheid verliest en dan om' de bekende redenen in steeds sneller tempo, zullen Bl die belangen, en vele andere bovendien, bin nen afzienbaren tijd op de meest be nauwende wijze in het gedrang'komen. De „zedelijke beperking", waartoe thans de regeering parlement en volk oproept bij de bepaling' der collectieve behoeften, is de onmisbare grondslag om in de toe komst hoogere wenschen te vervullen; de volstrekte voorwaarde ook (Om' in het heden, althans in een zeer nabij zijnden tijd, een geweldige automatische ver slechtering van bestaansvoorwaarden voor het overgroote deel der bevolking te voorkomen. Hel schijnt nauwelijks noodig aan het bovenstaande toe te voegen, dat tegen scheppen van nieuwe uitgaven met de meeste angstvalligheid zal dienen te wor den gewaakt. Ook wanneer deze worden vermeden, zal de bezuinigingsnoodzaak met het voorafgaande allerminst zijn uit geput. Afgezien van het tekort van 5 millioen, 'dat ook bij' den boven geschets- ten loop van zaken zal overblijven en dat trouwens op zich zelf niet onrustbarend is, omdat in die schets! nog niet is rekening' gehouden met somimigé nieuwe bezuiniging.sapparaten als de centralisa tie van de gebouwendienst, waarvan de zeer gunstige werking zich reeds begint af te teekenen, dient met tweeërlei ge rekend. Eenerzijds zal de hevigheid en lange duur van de huidige depressie in komende jaren hoogstwaarschijnlijk tot 'n ncy verderen teruggang; van de middelen^ met name van de opbrengst der inkom stenbelastingen, leiden dan reeds' thans geraamd moest worden. Anderzijds zaL zonder verlaging van sommige al te drukkende belastingen een blijvend her stel van het economisch leven bezwaar lijk zijn te 'bereiken. Op voortgaande vér* sobering1 ran den publieken dienst zal dan ook in de eerstvolgende jaren de volle aandacht der regeering zijn gevestigd. JIIK. MR. P. VAN F< IR EEST f Uit Alkmaar wordt 'béricht het over lijden van jhr. mr. Pieter van Foreest, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor het district Alkmaar. DE VERLOVING VAN DEN EX-KEIZER. De verloofde van den ex-keizer, een dochter van den overleden vorst van Heuss oudere linie, is 35 jaar oud. Uit haar huwelijk met den prins van Schönaich-Carolath, die verleden jaar ge storven is, zijn vier kinderen getto ren. De monarchistische „Deutsche Tagés- zeitung" spreekt anet beslistheid de in enkele bladen opgenomen bewering te gen, dat de zonen van den keizer tegen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1