Opening Zaterdag a. Maimn de Vrijdag 15 September 1922. 168* Jaargang binnenl and. lVf,mewle' In dit rapport wordt o.m gezegd, dat de heer Schaafsma in gezel schap van anderen te vele en zeer dure -eizen voor rekening der gemeente heeft gedaan Voorschotten, gedaan uit de ge meentekas, waren niet geheel besteed voor gemeentelijke uitgaven. m No. 218. der moderne speciaalzaak in Dames- en Kinder confectie, Dameshoeden en Pelterijen J. C. HENDR Lang edel ft 133-134 Middelburg Onze etalages geren U een trouw beeld nieuwe modes i O LANDBOUW. VERKEERSWEZEN, POST £N TELEGRAFIE. KERKNIEUWS. ONDERW1J&. LEGER EN VLOOT. DE KONINGIN IN NOORO.EUROPA. Over de politieke beteekenis van de reis der Koningin naar de drie Skandi- naristrihe Rijken, heeft ridder van Rap- pard, onze gezant te Kopenhagen en te Christiania, in een pei'sgesprek verklaard, dat er te Kopenhagen besiprekin-, gen hadden plaats gehad tusschen Minis ter van Karnebeek en den Deenscihen Minister van Buitenlandsche Zaken. Die besprekingen hadden een eeonomii Sc he basis. Het voornemen bestond ze te Stockholm en nu te (Kristiania met de Ministers van Buitenlandsche Za ken aldaar voort te zetten. v. Salmenverking op dit gebied is zeer gewenscht en het bezoek der Koningin zal er natuurlijk veel toe bajdragten Dim de betrekkingen tusschen Nederland en de Scandinavische Staten te versterken. Een samengaan dier vier kleine landen zou ook voor het buitenland van betee kenis zijn. Heden komen de Koningin en de Prins in Christiania aan. Na haar vertrek bit Stockholm hebben zij de beroemde streek der meren in Zweden bezocht. Dinsdagmorgen, zoo meldt Politik en, ging de reis naar Norsholm, Daar iwerd overnacht. Woensdagochtend naar Mota- la. Beide plaatsen liggen in Oost-Gotala bij het Rox- en het Glanf-meer. (Van jMo- ta'la wordt de tocht voortgezet naar Frvkstra in- Vermland, aan een smlal (meer ten Noorden van Karlstad. Van hier gaan H. M. en den Prins dan Vrijdagochtend om 9 uur op weg naar Christiania. De Tribune meldt dat het Tweede Ka merlid Van Ravestedjn de volgende vragen tot Minister van Karnebeek heeft gtericht: Wil de minister meedeelen, mtet welk doel hij in zijn ambtelijke functie de Koningin heeft vergezeld op de reis naar de hoven vian Kopenhagen, Stockholm en Christiania? Heeft het bezoek de bevordering' van comtalercieele en economische betrekkin gen len doel gehad of had het een ver dere strekking, namelijk een algemeen e politieke toenadering tpt de regeeringen der Scandinavische Staten? Kan de Minister meedeelen, welke kos ten voor den Staat der Nederlanden uit deze bezoeken voortvloeien? ONZE BETREKKINGEN MET TURKIJE. Naar de Tribune mededeelt, heeft het Tweede Kamerlid Van Raves teijn de vol gende vragen aan minister van Karne beek gesteld Wil de minister meedeelen, welke ver houding er thans bestaat tusschen de Nederitandsche regeeringt en die te An gora? Is het nog steeds zóó dat de Neöer- landsche regeering slechts betrekkingen onderhoudt met de Porte te Konstan- tinopel Zoo ja, acht de Nederlandsche regee ring het dan niet zeer noodig eindelijk (betrekkingen met de werkelijke Turksche regeerjng, die te Angora, aan te knoopen gen gedaan, die groote uilgaven voor de gemeente tengevolge moesten hebben. Van 12 Januari 1920 tot 23 April 1921 werd voor reizen in rekening gebracht f 3469. Prov. Blad no. 69 bevat een 'besluit van Ged. Staten van 8 September waar bij voor 40 jaar, en behoudens rechten van derden aan de Prov. Z. El. Mij. ver gunning word.t verleend voor den aanleg en de exploitatie van inrichtingen tol le vering van electrische stroom' in de pro vincie Zeeland'benevens de voorwaarden waaronder die vergunning is verleend. "Uit Middelburg. Het raadslid, de heer Paul, heelt de volgende vraag aan B. en W. verzonden: Willen Burgemeester en Wethouders in de eerstvolgende raadsvergadering hun plannen mededeelen welke zij hebben, ten opzichte der thans heerschjende en toekomstige werkeloosheid? Wederom hebben wij eens een kijkje genomen in „Nieuw Middelburg", waar het sleeds een meer gezellige aanblik gjeeft. Nu op enkele na alle woningen ver huurd en betrokken zijn en alom helder witte gordijnen, bloemen voor de ramen v&i de zindelijkheid en huiselijkheid van de Nederlandsche huisvrouw getuigen, de Stralen tusschen de woningen gereed zijn en bij stortregens als gisteren bewijzen leveren goed te zijn gelegd, zoodat het w later spoedig naar de riolen afzakt, hel Van Eepenpark, al zal met de beplanting nog: wel moeten worden gewladht, reeds de vormen der perken aangeeft en een flinke, keurig: witte b|ank bij mooi weder tot een zitje noodigt, is Nieuw Middel burg een aangename, gezonde en nette woonbuurt geworden. Toch zal het nog verbeteren als ook de Jacob Catssfraai en de Zacharis Jansensfraat goed onderhan den zijn genomen en lals wï? goed gezien hebben is men aan deze laatste straat reeds bezig. Ook herhalen wij nog dat een flinke postbus, bijv. op den hoek van de Jacob Catsstraat en Tde Zacharias Jan- senstraat, waar de blokken der beide fcouwvereenigingen bij elkaar komen hu ast onmisbaar is in deze buurt, waar ook vele personen wonen, wier werkkring 'medebrengt <Lt 2ij nog al heel wal cor respondentie, ook des avonds te posten hebben. De verordening op de keuring van pee en vleesch werd na enkele wijzigingen opnieuw vastgesteld. Tot onderwijzer bij het herlialings- onderwijs werd de heer A. P. (Bosdijk m. a. st. benoemd. In de plaats van den heer 'Wagtho, die deze gemeente heeft verlaten, werd tot efgevaardigde voor de wijkverpleging m. a. st. benoemd de heer C. ..Zandee, burgemeester, die deze benoeming aan neemt. Bij de rondvraag waagt de heer Iloog- strate of B. en W. hebben -besloten dial de fundeering van de woonbarak uit nieu we steen moest bestaan, omdat daar voor oude steen is gebruikt. De Voor zitter zegt dat B. en Wi. niet ovefr pieu- wc steen hebben gesproken. Ook 'vraagt de heer Hoogstrate of, als de barak klaar is, de bewaarschool dan direct wordt ontruimd. De voorzitter z-egl dat dit zoo vlug mogelijk zal gebeuren. He heer Lenshoek krijgt den indruk, dat de menschen in de barak Sn (den winter het wel koud zullen hebben. De heer Trimpe merkt op, dat de heer Nan der Weert, gemeente-bouwmeester, heeft verzekerd, dat zulks niet het geval'zal zijn. De heer Lenshoek vraagt of er itn de plaats van den heer Wagtho, als vei'te- glenwoordiger hij de Zuid-Bevelandsche Waterleidingmaatschappij, moet worden voorzien. De heer Trimpe antwoordt dat B. en W. afgtevaardigden zijn en (dus niet de heer Wagtho persoonlijk. De burge-1 meester Zandee neemt dus diens' plaats in.e m r d P de n E s se n b u g- De heer Sti'aab vraagt of !B. en (W.j singel te Rotterdam, gevorderd zijn met de onteigeningsplan-j ze<il' f00 belangstelling; heelt nen aangaande stukjes grond - aan den aB ta Botterdam behan- Achterweg. De voorzitter zegt dat B. en ?eld, de aak tegen den 19-jarigen kan- W. hel terrein in oogenschouw hebbenforlfdleadfi C' Brouwer en diens broe- genomen. Hij stelt echter voor dit nog'der deu 24"Jarig«n ^udent Joh. Brouwer, (Ingez, Mod*) .tif geer? behoefte meer en de plannen daar voor zullen in de naaste toekomst wel 'blijven rusten. RECHTZAKEN. DE NIEUWE KATHOLIEKE PARTIJ. Naar „De Tijd" verneemt, heeft het bestuur der Nieuwe Katholieke Partij zich eenigten tijd geleden gewend tot het door luchtig episcopaat in verband met hel voortbestaan en de toekomstige actie van deze partij. Als gevolg! hiervan zou !de voorzitter van den bond van R. K. (kies- vereenigiugen opnieuw met de N. K. P. gfaan onderhandelen. De Marktdag van gisteren is in wer- kelijken zin in het water gevallen en de vreemdelingen, wier aantal op 400 is te schatten, die onze stad bezochten, heb ben van dat zij kwamen, tot dat ziji ver trokken niets gezien dan natte straten, wiaarop de regen bij stroomen neerviel. Wij hoorden dan ook van gasten, die niet verder kWtamen dan een hotel, café of winkel; anderen, die beter op den regen waren gekleed of die zich een parapluie aanschaften en weer anderen, die ook zonder bescherming' de elementen trot seerden, gingen toch trachten iets van Middelburg te zien, al koste het o. a. in het wit gekleede dames beslikte kleeren. De nazomer maakt het al niet veel beter dan de zomer zelf. Met de Staats Crt. van 14 Sept. zijn verzonden afdrukken van de akten be treffende de stoomtimmerfabriek „Zee land" a 1 h i e r. Uit Walcheren. De plaatselijke inkomstenbelasting te Oostkapellie bedroeg volgens de begiooting 1922 niet f 1000 maar f 10.000 zoosls in het verslag van den gemeente raad in ons numtnèr van 14 dezer werd gemeld. Uit Z u i d-B eveland. Donderdag jl. vergaderde de Raad der gemeente Nisse. De gemeen te-bé- jgrooting 1923 werd den Raad aange boden. «- De pensioengrondslag van den grafdel- Deatrijdmg, Welke vacature is ontstaan ver werd vastgesteld op f 35 door het aan jhr. Op ten Noort te fEde Tot hoofd der openbare school werd verleend eervol ontslag!, niet worden voor- benoemd de heer J. A. R. Boiriméljé, zien, maar zullen door een wijziging inonderwijzer te Nisse, met zes stemmen het ambtsgebied, de werkzaamheden wor- terwijl één stem werd uitgebracht op INSPECTIE VOOR DRANKREt- NTRIJDING. Niaar het Ned. Correspondentiebureau te 's Gravenhagte verneemt, zal in de va-* cature van i nspecteur van de volksge- zondheid, voor wat betreft den dienst, j belast met de zaken, rakende de drank- een tijd uit te stellen, want fels (straks de nieuwe verkeersweg er is, zal zulks niet meer noodig zijn. Tegen dit voor- sLel bestaat bij den raad geen bezwaar De heer Lenshoek komt nog eens terug op hel plaatsen van armen om1 het rver- keer voor automobielen langs bepaalde wegen te leiden. De voorzitter zegt Jat hij met den heer van der Have, 'vertegen woordiger (fer Ned. Auto Clbu, de zaak nog eens nader heeft bekeken, doch tdeze vindt het plaatsen van armen niet zoo gewenscht. De heer van der Have zou dit nog eens in de vergadering' (van ijle club te berde brengen, zoodal hij nog) een nader bericht van deze verwacht. Hierna gaat de vergadering' over in leen met gesloten deuren tel' behandeling van, reclames H. O. Te lerseke is Woensdagavond een vereeniging voor Christelijke winter- lezingen opgericht, zoo mogelijk drie in een winter. Bedoeld zijn lezingen op we tenschappelijk en maatschappelijk ge- gé bied. - Als comité van uitvoering' B aden toe de heeren J. Bierling, voorz., P. de Koeijer vice-Voorzitter W. Honders, secr., Joh. Kole, penningimeester, G, Schouwenburg, en Jacs. Nieuwexihuize. Ongeveer 50 per sonen traden toe. Uit Noor drB e v e 1 |u (n d. Naar men ons meedeelt hebben Ged. Staten aan de gemeenten op Noord-Beve- iiand gemeld, dat zij de> samenvoe ging van gemeenten voorloopig 1 a- ten rusten. De heer Alinkerk, rijks veldwachter te Colïjnsplaat, is als zoodanig (be noemd te Burgh. onwil tegen de opleiding voor zende ling, zijn studie in de talen en zijn voor liefde voor pessimistische lectuur, PI. las een correspondentie voor met dr. Bie- rens de Iiasn, waarin maatregelen over wogen worden om beklaagde maatschap pelijk weer op de been te helpen. Reeds is er f 1000 beschikbaar, om J. 33. te laten voortstudeeren aan de nuiversiteit tc Utrecht. Nasir Leiden kan hij' natuur lijk niel terug'. Dit gaf pl. fmoed om) (rle medewerking! van de rechtbank te vra gen om mogelijk te maken, wat dr. (Bie ren s de Haan het beste vond inidezegaak. beklaagd van den moord, althans me- depüchtigheid aan den moord, subs, po- j ging' tot moord op den koopman HaJttolg'J Blaazer, die naar men zich herinneren i -. zal, den 3den Febr. j.l. op iden 'Essen- j b urgersingel doodgeschoten werd. Den eersten beklaagde was bovendien ten laste gelegd, dat hij zich /schuldig had gemaakt aan 'diefstal van f 1550 Hen nadeele van de firma F. en W. ivan :Dam', bij welke firma hij' werkzaam) wat Béide "beklaagden bekenden volledig'. De eerste bekl. zeide, dat hij op [een avond, nu 2 jaar geleden, overwerk hadj met een valschen sleutel heeft hij 'toen de kluis open gemaakt en daar f 1550 uit genomen. De diefstal was terstond Men meldt ons uit K a p e 11 e Waar de prijzen van fruit en aardap pelen zoo laag zijn en huurders van boomgaarden en pachters van duur land in de misère zitten, hebben enkelen al hier besloten hun zacht fruit en aard appelen zelf uit te venten en te verkoo- pen in de groote steden als den Haag, Amfeflerdam enz. - Er (wordt medegedeeld, diat in Oudenbosch dit jaar de St. Anlonie niet ontdekt, maar den dader kon (mén nietza* werken, ook de „Marken de fa- vinden. Beklaagde kende den köomnan 'briek van Daveiveldt wei ken alj sui- vinden. Beklaagde kende den koopman Har tog Blaazer uit de Leeuwenlaan, bij wien hij' wel eens wapens kocht ivoor zijn wapenverzameling. Blaazer scheen er achter te zijn gekomen, dat bekl. den i /i 1 f e f O 1 'VkH t»n V, V* *-% d rt rt I rt r,r,1 ^1 11 kerfajbrieken niet. Door de nieuwe kerkelijke kiesver- eeniging „Het Evangelie" (ethisch) is voor een vacature als predikant hij' de Ned. Herv. Kerk te Amsterdam' o. a. ge- noem ds. M. van Eihpel, alhier. Geref K e rk Beroepen te Brouwershaven, J. H. Kroeze, cand. te Middelburg. den verdeeld tusschen de beide andere inspecteurs van genoemden dienst. DE ZAAK-S CI IA AFSfl IA Leeuw. Crt. meldt, dat in de vol- w^de raadsvergadering het rapport zal - ™en behandeld, dat een raadscomimis- hie ,saIIUeni§esteldin de zaak van den achaaisma, destijds wethouder van Meermalen werden, zonder machtisina van B. en W., zeer belangrijke be steil in den heer A. J. Pauw', onderwijzer te Rot terdam. Vanwege de afdeel in g' van hel Nut is te Kapelle een naai- en verstel- cursus opgericht met aanvankelijk 12 le den. In de Donderdag' gehouden gemeen teraadszitting' van Kloetxnge werd o. a. medegedeeld een schrijven van Ged. Staten, meldend dat het 3e suppl. fkohier H. O. niet wordt goedgekeurd, op fglrónd dat het is vastgesteld na 30 Juni 1922. Omtrent deze aangelegenheid vroeg' de heer Lenshoek of tegen deze beslissing niet in beroep bij de Kroon Btan f.vor- den gegaan. Na eenige bespreking werd m. a. st. besloten bij de jKroon in be roep te Raan. j Geslaagd te Breda voor het examen diefstal bij van Dam had gepleegd en volgens bekl.'s verklaringen heeft Blaa-J zer hem gedreigd, de zaaik uit te bren- j Aan den leerling-kantoorbediende C gen, wanneer bekl. hem' niet f 1300 gfef. j jjees te Neuzen is op zijn Verzoek (met Uit vrees, dat de diefstal zou uitkomen,ingang van 16 September 1922 eervol heeft 'bekl. dit geld gegeven. (ontslag verleend. Pas het vorige jaar verklaarde bekt. t g aan rijn broeder dat hij den diefstal j had gepleegd. Deze was slecht bij kas d 1 s «h„e J 0 n e en zei. wel eens een flinke kraak' te r.Wl lS'. P' middags 12 p, willen plegen. Samen hebben ze toen Pll"slf 'e' Rf?tterd^" Ar - het plan opgemaakt om de bank van L RrotluS> P' KaaP deI ^im' n;, virion Pn Wr h,rn„»„ fmi- i Batavia ii. Amsterdam. Banda, 14 Sept. te Amsterdam v. JaVa:. Tjerimai, 13 Sept. v. Bataria n. Rot terdam. Saleier, 14 Sepl.l e Amsterdam' v. Java. Jaoalra, p 14 Sept. Gibraltar, Bataria' n. Rotterdam. Kawi, 13 Sept. te Perim, Batavia n. Rotterdam. Kedoe, mb. p. 14 Sept. Gibraltar, Ba tavia n. Amsterdam. Tambora, p. 14 Sept. Perim, Rotter dam n. Java. 1 Boeion, 14 Sept. v. Malta, Batavia, Ui Amsterdam'. Stoomvaartlij'men op N. Amerika. Noordam, p. 13 Sept. n.ïn'. Cape Race, Rotterdam n. New-York. Veendijk, 13 Sept. n.m.t e Baltimore, New-York n. Rotterdam. Rotterdam, 14 Sept. v.m .v. Plymouth, Rotterdam n. New-York. Davidson en Spier te herooven. Ook Blaazer hebben ze gevraagd mee te doen, maar hij weigerde. Met hun beiden hebben toen de broeders besloten BI. uit den weg te ruimen, omldat hij ite veel wist en gevaarlijk werd, daar h,ij| tel kens dreigde hen te zullen verraden. Zij spraken af, Blaazer van huis te halen en mee te nemen naar een buitenwijk onder voorwendsel, dat BI. daar van iemand f 240 kon krijgen, welk geld hij' noodig' had voor de oprichtingi van een bioscoop te Katendrecht. Het O. M. eischte tegen C. Brouwer 12 jaar gevangenisstraf, tegen Joh. Brou wer 6 jaar. Na het uitspreken van den eisch zei C. B., met giroote inspanning zich kalm' houdende, dat hij zijn verdediging aan rijn raadsman overlaat. J. B. legde zeer kalm de volgende 'ver klaring af: Door het liestudeeren van gnostische lectuur ben ik tot de absolute negatie gekomen. Bij mlij heeft geenszins de idee vooijgezeten mij goud of goed te ver werven. Alleen het zoeken naar iets in deze wereld, dat „absoluut" is, heeft (mij Het wetboek van militair stfeaf- de cTl ^Th aanaezel, iets te doen, dat in'strijdfwasrecht en de wet op de Krijgstucht zullen wijzer aan de O. L. school te Hoede- me{ al]e moraal Het sIechtsle volgens j ia werking' treden op 1 Januari 1923. kenskerke; C. van de Velde, Ou de- lande, J. P. Naessens, Koewacht); E. J. F. Lansu, Glinge en J. Dey, Goes. Geslaagd te Amsterdam voor hél politie-diploma met aanteekening (Alg. Ncd. Politiebond) de heeren A. Heystek, alhier en G. L. C. v. d. Heyde te Vlissing'eU. Vdör 'tgewone diploma de heeren M. Francke te Hansweert en A. J. Hage, te Terneuzen. o de menschelijke opinie heb ik uitigeko zen: diefstal en moord. Mijn broer heeft onder mijn suggestie gehandeld. Ik ben de moordenaar. Geef mij de 12 jaren; ik heb alles verloren, wat mij nog) (dier baar was in de wereld. Alles is rond mij weggevallen. In mijn broer leeft ie ven wel nog een aandrift tot leven. 'Zijn optimisme beziet het leven anders. Geef hem gelegenheid in de maatschappij te rug te keeren. Zeer zeker bestaat dan de mogelijkheid, dat h'ij zijn houding te genover de samenleving wijzigt. Mr. W. Nolst Trinité trad op (als (ver dediger van den eersten bekl. en 'betoog- Geen studentenhuis te' Delft De klamernood te Delft is thans geheel de oat de opzet van den (moord (berustte geweken, zoodat er voor studeerenden j bij zijn geestelijk onevenwichtigen broer, aan de Technische Hoogeschool kamersMr. F. A. M. Cavadino, verdedi- te kust en te keur zijn. ger van den tweeden bekl., besprakfeiit- Aan een groot studentenhuis is thans voerig de zielstoestand van dezen, zijn Hel voor Indië bestemde moeder schip voor onderzeebooten de „Pelikaan" is Woensdagmiddag' uit Amsterdam'ver trokken tot het maken van een 5-daagj- schen oefentocht in de Noordzee. '1 Beperking opleidiing hoog ere onderofficiersrangen. De minister van oorlog heeft, naar de Tel. verneemt, in een geheime aan schrijving tot de korpsen o. a. gemeld: Geiet op het groot aantal onderoffip eieren, hetwelk op de eandidatenlijsten voor sergeant-majoor (opperwachtmees ter) voorkomt en in afwachting' dat in ver band met de loopende reorganisatie van het leger ëen aantal onderofficieren voor dienstverlating in aanmerking zal moeten Worden gebracht, acht ik het niet ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1