FEUILLETON. No. 2i7 Hondev&ag 14 September 1922. 165° Jaargang BINNENLAND. Zuster Brettan's Liefde. UIT STAD EN PROVINCIE. •^eb MIDDELBURGSCHE COURANT. Abonnementsprijs per kwar taal: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten p. post f2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- singen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p, regel'. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder trieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255, m NIEUWE MINISTER VAN MA- RINE EN DE VLOOTWET. HeT"Hamd. verneemt ,uit de beste bron dat de heer E. P. (Westerveld, benoemd Minister Van Marine, zich met geen enkel woord heeft uitgelaten over "de Vlootwet, zoodat het bericht, volgens hetwelk hij een groot voorstander van de wet zou fijn, een fantasie, misschien een ballon d'esfljBa, moet wezen. Hij wenscht zich vooralsnog over geen enkel onderdeel ven zijn a.s'. taak uit te laten. Een „liberaal marine-officier" schrijft ons': Hangende de kabinetscrisis is door mij in tfw' blad de wenschelijkheid betoogd oto den foenlnUIigen minister van oor log la.i. marine, van Dijk', alleen te he llasten met de leiding bij Marine. Het W|as niet alleen de bedoeling om1 uiting te geven aan mijn, en dat, naar ik meende, van vele! andere marinemtenschen, oVer hetgeen van genoemden 'beWinds- nibn te verwachten was, indien hij: uit sluitend zijn ghoote Werkkracht aan ma rine. kon wijden; maar tevens is deze gje- ïeigenheid aangegrepen, ohi' te doen uit komten, dat op de vloot vast gerekend (werd op een afzonderlijk' ministerie van marine. De benberninjg v(an den heer Westerveld lot minister Van hiarine geeft echter ook voor de mlarine alle reden om de toe- konfst vol hoop en vertrouwen tegemoet te zien. Zoover mij blekend btehoort de nieuwe minister niet tot een der rechlsche par tijen, is tenminste geen in de politiek op den voongrrond tredende persoonlijk heid, en v|alt het daarom! zoo veel te mteer toe te juichen, dat de keuze van de Regeering gevallen is op den heer Westerveld, waarbij' dus klaarblijkelijk lalleen gelet is op den persoon en zijne denkbeelden aangaande de hervorming van onze marine-Weermacht. Zoover ik mij herinner, is bij: élke ka binetscrisis van de laatste tien, twaalf jaar, behalve bij' Se juist opgeloste, 'bij' de. mlarine de naam van den nieuw be noemden bewindsman bijna algemeen genoemd als de m'an die op liet kussen moest kom'en om de Marine weder te doen opbloeien. Dat 'bij de laatste crisis zijn naam, al thans bij mijn weten, niet genoemd is ge- worden, zal zijn oorzaak wel daarin vin den, dat bij vorige gelegenheden altijd ook geruchten liepen, dat de heer Wes terveld geen ministerschap ambieerde. Het bovenstaande loont reeds voldoen de aan, dat bij de marine de nieuWe titu laris algemteen geacht wordt als. the right man on 'the right place le zïjn en raten zijn ministerschap vol vertrouwen tegemoet ziet. Het moge dan ook wel zeer op prïjs gesteld worden, dat de directeur-generaal van posterijen en telegrafie, met ter zijde stelling van zijn persoonlijke hfelang'en zïjn hooge vaste positie heeft willen prijs geven om, nu er wtederom' een oproep tot hem1 gericht is, zijh Werkkrachten te igaan Wijden aan den opbloei van onze marine. Door het aanvaarden van zïjn nieuwe werkkring, volgens, indien ik mij niet vergis, den heer Schaper, het honden- baantje van Minister van Marine, vooral in dezen bezuinigingslijd, heeft Z. Exc. Westerveld igtetoond nog ^steeds veel voor de marine over te hebben, vooral daar het ministerleven Van een gelden aanvra- igtend departement in deze tijden aan een zijden draadje hangt. DE PROT.-RECHTSCHE BLADEN OVER HET NIEUWE KABINET. In de persbesehouwingen over het nieuwe ministerie hebben we vooral be langstellend uitgezien naar heigeen de bladen der coalitie-genooten van den heer Buys zouden zeggen. Het instem mend oordeel der Katholieke bladen was wel reeds te voorspellen. De Standaard is Van meening, dat het blijvende oude ministerie zijn voor en zijn tegen heeft. Er vóór pleit, dat Ruys uit e,rvjaring weet wat hij aan zijn ambfcge- nooten heeft. Er tegen pleit, dat het voor deze ambtsdragers wel heel zwaar moet mil en een gansch anderen koers te stu ren dan tot nu toe gevolgd werd; gedeel telijk met eigen hand te moeten afbreken wat, met veel zorg en inspanning werd opgebouwd. Wij zijh niet zonder vreeze, dat dit nog wel eens tot moeilijkheden aanleiding zou kunnen geven. Want bij aanvangh voortgang en einde zal de werk zaamheid van dit Kabinet in het teeken staan van gestadig drukken "der uitgaven, omdat de inkomsten gedurende den gan- schen levensduur v,an het Ministerie gere geld door achteruit zullen gaan. De N e de rlah.d er vergelijkt zijn ge voelens met de gemoedsstemming waar in men een vriend tegemoet glaat bij zijn tweede huwelijk, met een oudere zuster vain de eerste vrouw, terwijl er lastige kinderen uit het eerste huwelijk zijn en geldzorgen. Hel blad meent, dat de heer Ruys zelf zal toestemmen, dat hij het zijn vrienden niet gemakkelijk getn'aaikt heeft, om hem en de zijnen met geestdrift en blijdschap te bezoeken. Het herbaalt, dat het liever voor de ka binetsformatie de keus 'had zien vallen op een nieuwen m|an, een protestant en een financier. Maar nu de heer Ruys eemriaal als door de Koningin aangewezen forma teur- js opgetreden, meent het blad' dat de Chr. Hist. Kaanerclub volkomen terecht zich in beginsel bereid verklaard bet tweede kabinet-Ruvs te steunen. Geautoriseerde vertaling naar bet Engel sch van LEONARD MERRICK. door e. h. (Nadriik verboden 42). móeder voelde en dat zal je niet zoo oil natuurlijk lijken." „O," zei hij, „stil! Zeg dat toch niet! Ik zal noo'l met Mary trouwen." „Ja, zeker" betuigde zij. ,',AK je dat beweert, zou je niet langter zelf het bes te over je Kven hebben beschikt, en dat door een toegeven aan spijtigheid. Maar daar zal ik wel voor zorgen, dat dit je leven niet bederft. Pliil, Phil, je bent zoowaar de laatste m)an ter wereld, van wien ;k verwacht zou hebben dat hij F.n dgn vervolgt het blad: Maar dat het nieuwe Kabinet, vrij wel een copie zou zijn van het vorig Ministe rie, alleen vier jaar ouder wij hadlden hel, niet kunnen denken. Tijdens de crisis verschenen vele be richten omtrent een o n 1 we r p -i'egee rings - program en de daaromtrent verkregen overeenstemming. Wij kunnen den in houd van dit program niet beoordeelen daarvoor z,uilen Ide Openingsrede van Dins dag a.s, en de Staalsbegrooling afgewacht moeten worden. Maar wij hechten aan zoodanige overeenkomsten niet zoo heel veel. Hel is nauwelijks constitutioneel; en bovendien wie telt de onverwachte omstandigheden, die zich in drie jaren kunnen voordoen? Meer hechten wij aan de personen der Ministers. Wij hadden gehoopt op meer nieuwe frisstehe krachten. Daar naar vraagt een volk in zoo zwiaren tijd. De samenstelling van hel Kabinet geeft niet datgene, waar op gehoopt'werd. De heer Ruys maakte het zijnen vrienden niet gemakkelijk. VROUWELIJK PERSONEEL OP BELAS TINGKANTOREN. In een rondschrijven vestigt de Minister van Financiën er de aandacht op, dat hét in dienst hebben van vrouwelijk perso neel bij de belastingadministratie niet m'ag leiden lot ongewenschle toestanden, noch op ambtelijk noch op moreel ge bied. a Om een zuiveren toestand te behouden, zegt de minister, móet bij de beoordeeling- van hel werk eenzelfden maatstaf wor den aangelegd ien de hoofden der*bureaux dienen te zorgen, dat hel vrouwelijk per soneel geenerlei privilege geniet. Treedt ergens een ongtewenschte ver houding aan den dag, dan moei dadelijk een voorstel Worden gedaan om daar aan een einde te maken en speciaal op moreel gebied mlag niets door de vin gers worden gtezien. Ook is het niet toelaatbaar dal vrou welijk personeel door kleeding, manie ren of groote spraakzaamheid voor het mannelijk personeel oorzaak tot aflei ding wordt. Blijkt daarbij' een ernstige waarschuwing niet de gewensehte ver betering te brengen, dan moet een voor stel tot verwijdering worden gedaan of moet ontslag wórden gegeven, indien de betrokkene nog géén ambtenaar is. 1TAL1AANSCH BEZOEK AMSTERDAM. AAN Terwijl de commandant van den Ita- liaanschen oorlogsbodem1 gistermorgen de officieele bezoeken bij burgterlijke en ma rine-autoriteiten aflegde, bracht de Ita- liaansche kroonprins een bezoek aan het Rijksmuseum' en in den middag aan het Koninklijk paleis en de Nieuwe kerk. De Italia ansche consul, de heer Nicola Aphel, heeft 's middags in het Hotel Üe l'Europe een thee aan de ItaliaanSche gasten van het oorlogsschip Terrucio aangebodenen 's avonds gaf het gemeen tebestuur in Couturier een galamaaltijd. Aan het dessert hield burgemeester De Vlugt een toespraak tot de gasten waar in hij na een woord van Welkom ëijn verheugenis er over uitsprak, dat de Ita- liaansche regeering de oorlogsschepen naar Amsterdam' heeft willen zenden, hiermede blijk gevende van haar vriend schappelijke gevoelens jegens1 de Neder landsche natie. De (minister van Arbeid heeftgoedge- vonden dat vroeger toegekende bijdra gen voor woningjbbuvv, zullen worden uil- gtekeerd aan de gemeenten Baarland, ten behoeve van J. .1. Traas, f 1200; Bi'eskens, ten behoeve van de Ver. „Breskens Vooruit" (giedeellelijke bijdra ge) f3134; van Iz. Vergouwe f875; 's-Gï'iavenpolder, ten behoeve van P. J. Kousemaker f 1200; Gr o ede, ten behoeve van Ad. van Moer f 1069; Haamstede, ten behoeve van J. Zoeter, f 875; Hulst, ten'behoeve van B. Temmer- m[an, 1600. Kloeting'e, ten bélioeve van C. M. Droog'endijk, f 600; Ovezande, ten behoeve van M. Moerdijk, f 480; Sas van Gent, ten behoeve van M. J. M. de Smet, f 1200; Serooskerke (W.), ten behoeve v,an P. Kesteloo gted. der bijdrage) f 567; Waarde, ten behoeve van L. Traas f 1125; Westdorp e, ten behoeve van A. Vernaeve, f 1200. o TJit Middelburg. Gisterenmiddag kwamen ten huize van mevrouw' Quarles van Ufford al hier een 'aantal dames bijeen, daartoe uitigenoodigd door het comité dat zicli ten doel stelt, gelden bijeen te brengen om de restauratie van de omgeving der praalgraven van de Oranje's mogelijk te maken. Het comité 'beslaande uit de iiee- ren M. H. Boasson, 'P. de Bruijne, C. W). van der Kuip, mr. H. F. Lantsheer. C. Wi. d'huij', H. J. de Graaft', fcnb. ftVjMeeïy kamp van Embden, dr. H. J. Vernhout en ds. J. de Visser, wilde aan de dames de vraag voorleggen of er ook le Middelburg niet voor deze 'zlaak' taoet Wbrdenfgewerkt. De heer ds. de Visser, die de vergade ring' leidde, wilde eenige misverstanden weghemen. Zoo wees spr. er op, dat het niet de praalgraven zelf zijn, die ge restaureerd móeten worden, noch de i-afkelders, maar het koor, d.i. het ge deelte vón de kerk, waarin die graven ge- pLaatst zijn. De staat, die jaarlijks geld 'beschikb'aar stelt voor het onderhoud van monumenten en gebouwen kan in dezèri tijd Van noodzakelijke bezuiniging niet zulk een belangrijke som toestaan om deze groo te restauratie in korten tijd te doen geschiedenEn inmiddels ver keert het koor in zulk' een .droevigen, ai-inoedigen toestand, dat zelfs vanuit het buitenland zich stemmen hebben doen hooren, die hierover schande rie pen. Moeten wij1, Nederlanders ons hier over niet schamen? vroeg spr. Een volk eert zich zelf, wanneer het zijn geschie denis eert, laten wijl ons dan vereeriigen en trachten aan dezen noodtoestand zoo- spoedig' mogelijk een einde te maken. Na deze inleiding was de vergadering eenstemtoijg v,an oordeel, dat men ook in Middelburg niet stil móest zitten, maar trachten zou geld bijeen te bbengen, op dat door vereend pogen een der schitte rendste monumenten Van ons land zoo spoedig mogelijk in eere hersteld moge Worden. Een waardig huldeblijk, dat het volgend jaar aan H. M. de Koningin zal kunnen Worden aangeboden. Van de verschillende wijzen om geld bïjteen te brengen koos men dezelfde, die indertijd ook gevolgd werd voor 't verjaarsgeschenk aan Prinses "Juliana, n'.'l. het plaatsen van busje's in verschillende winkels, opdat ieder, die daartoe lust gevoelt, zijn gave, groot of klein, zal kunnen offeren. Ook de kleinste Mj>- draige zal Welkom rijn. Tot de winkeliers ml het Vriendelijk verzoek wórden gericht in deze hun medewerking' 'te willen verleenen. Bij Kon. besluit van 4 Septembex-, no. 72, is met ingang van Sept. ij.!, bevorderd tot Rij'kszuivelvisiteur le kl. de Rijks-zui vel visiteur te Middelburg de heer Jos. L. M. Tru'ijens(.\ Er vertoeven thans in onze stad een drietal jong'elui die in Volendamuïer kos tuum met een Woonwagen op een groote rondreis zïjln. Ze zijn ook in België en X. Frankrijk geweest. Twee hunner voor zien in hun onderhoud door muziek, en de (derde ial's leekenaar. Heden, ochtend stonden ze met hun wöonwtaigen 'bij liet Stadhuis. Heden avond zullen ze op de Vischm'arkl een plaats krijgen. Tot tweemaal loe móest gisteren de politie een einde nikken aan een Vechtpartij of ruzie. Eerst bracht een agent een leerling van de ambachtsschool thuis, die ruzie had met zijh kamóraden, die mtet hein! aan het vechten waren ge raakt. Gisterenavond maakte een agent een einde aan een ruzie iusschen twee buurvrouwen in de Volderijlaagte, waar bij een zich reeds met een hakbijl had geWlapend en daarmede haar buurvrouw te lij'f wilde. r i Uit Wal óh er e n. - Voordat het stoomschip „Ezardian" gtebroken was, hadden Engelsche assu radeuren inschrijvingen gevraagd bij' Ne- derlandsche en Belgische bergingjsjin&at- schappijén, om schip' en lading te ber- gten. De onderhandelingen duurden echter zeer lang en, na liet breken van,' liet ^chip en door de ongelukkige ligging1, wilde 'oteen herginglsmaa tschappij het werk on dernemen. Alleen de Nieuwe Berging Mij. heeft nog aangeboden de ladinlgl te ber gen. De Nederlandstehe Waterstaat heeft thans 'beslag gelegd op bet schip éii (be sloten. het te doen springlen, en ide ^tuk ken le verwijderen, daar het wrak' een groot gevaar oplevert voor de scheep vaart. (N. R. fCrt.) Woensdag, vengaderde de raad dei- gemeente Oostkaipplle. Afwijzend werd' beschikt op een Ver zoek van den bond van Zeeuwsciie po- 1 iiteh ondendiressuur om subsidie, en op dat van hel Ned. Groene Kruis om een jiaarlijks'clie sób'sidie van' f 10. Een verordening op het financieel ge bied van den keuringsdienst werd vast gespeld om ter goedkeuring aan Ged'. Sta ten te woirden opgezonden. Wedenoim! was evenals in de vorige vergadering, Veel gediscussieerd over hét inwerking.' doen rteden der vleeschkeuringsWet. Dé voorzitter stelde voior 'dit te doen plaats hebben op 1 Oc|ober a.s. Hij was dooi" een plaatselijk slachter ingelicht, dat het zeer waarschijnlijk moeilijkheden zal op leveren met het vervoeren van geslachte dieren, wanneer nog langer mtet inwer kingtreding wordt .gewachtWeth. Poppe meende dat het doel Van den Slachter }.fc Zijn mes aan beide zijlden te laten snijden en Imeende dial hij opgeruid' was! door den. veearts, hoofd van dienst, omi zijn iu- diensjtreding" te bes'poedigten. Spr. wil „En ik verzeker je Van wel." btetuiigtie zij. „Wamt, hoe meer ik er over nadenk, hoe meer ze mij toch de geschikte voor komt. Je kon je vergooid hebben aan het een of ander onbeduidend sjchepseltje, dat om niets dan oml haar Mee ren geeft. En zij :^telt belang in je vak. Je hebt er altijd met haar over bunnen praten; ze begrijpt die dinlgen beter dpn fk." „Hoor mij aan!" riep hij met onder drukten hartstocht. „Luister naar mij en bedenb, wat (u daar zoo even zelf ge. zich iets zou hebben loten ontglippen, jzegd heeft: d&t ik, als' man, over mijn Ik' heb Waar verloren," antwoordde Een vrouw zegt altijd „neen" om! mee te éigen leven zal weten te beschikken hif- „Ik volg u zeer goed. meent dat ik beginnen. Meisjes, die zoo makkelijk te een prinses had bunnen trouwen en dat icrijgen zijn, worden niet d# be^te vrij-u- zou u oob eenige ellende hebben be- Wen, zij die het moeilijkst te winnen zijn, zorgd. U zoudt mij aan Misp Brettan wil-1 bunnen in öeu regel het meest waardig Jen geven en dat met groote ellende; worden tol huisvrouw te wórden teaar u zendt mij haar gunnen, omjdlat u gemaakt. Neem' haar antwoord niet aan denkt, dat ik haar noodig' heb. Phil. Ik zal baar wel overreden, om' hier „Zoo is 't- Maar zoo'n „groote ellende' j te blijven. En in het eerst hoef je dan I jzegd: er werd op geantwoord en het is, 2J0U hel niet wezen; ik weet, dat iedere ;nïet dikwijls te nomen; niet meer dan nu uit." Hij beet het puntje van zijh sigaar, mteh het best over rijn eigen leven kan en wanneer je dan komt, zal ik je wel rookte even en beheersjChte toen wéér gé- beschikken. Natuurlijk het hoorde in 't helpen en je zeggen, wat je doen móet. heheel zijn toon van spreken. Ieder, voor II móet Mis,s Brettan niet vragen, om te blijven en n ytnoet ook niet denkerq dal 'het haar weg|g|aan, is, dat mij ongeluk kig maakt. Mijn hoop heb ik opgegeven Het zou nooit tot een huwelijk tnsschen ons bunnen bomen, al bleef ze nu ook jaren. Wat er gezegd kan worden, is ge geheel .geen ellende te zïjn. Ik géloof ock niet dat er van ellende sprake kan rijn; npar enkel van een kleine teleur stelling. De geliefde van haar zoon is altijd van het eerste oogenblik af een mededingster voor rijn moeder. Phil En ik denk, dlat het altijd de schuld van die moeder is. Maar ééns, als je met Mary getrouwd zult rijn en je eigen zoon vat liefde op voor een vreemd meisje, den »d je vrouw je vertellen ,hoe rij dat voelt. Ze zal het je zeggen, beter dan ik dal nu kan en <dan zal je weten, wat je Ze zial van je «aan houden, je zult de vrouw' heliben, die je verlangt. Ik be loof je baar!" f „Moeder", zei hij', terwijl hij nu bleek zag tot in de lippen. „Om Godswil, zeg dat toch niet! Praat toch niet van wat niet zoo wezen kan. Er valt hier geen misverstand uit den weg te ruimen. U bunt xnSj niet helpen bij een hofmakerij. Ib verzeker u, dat u mij net zoo min Misjs Brettan tot vrouw kunt geven, als dat u mijn jeugd voor m'ij zoudt kunnen terugroepen." wien rijn gelaat verborgen was, zou die woorden flinker hebben vinden klinaen, dan toch het gevoelen was, dat ze ingaf, „En nu nog iets: na vanavond moeit u mpar niet meer ovër haar spreken Dat hoor ik niet graag, 't Is mij' niet aan genaam:. Wilt u mij een blijk geven van uw genegenheid, doe dit dan daarmee Terwijl rij er nog is, ban 1k u oók niet komen opzoeken en, als ze weg is laat het dan is onze gesprekken samen rijn, of ze er nooit geweest is. Het uiterlijk van den man toonde aan welk een geduchte inspanning hem; die voorgewende kalmte had jgekost. En die kalmte dan ook nog meer dan het gespro kene zelf, overtuigde zijh móeder van liet oprechhgemeende van zijh beweren; wat haar echter verontrustte, omdat ze het in zóo hoogte miate onverklaar baar vond. Ze .streek de plooien Van haar japon glad, van tijd tot tijd een blik vol bte zörgdheid en meelijden op hem wterpend en ten slotte sprak ze op den toon iemland, die dan maar berust in iets, dst hij totaal niet begrijpt/ „Ja, natuurlijk, ik zal doen, zooals je verlangt. Maar jullie hebt beiden dan al hoogstèigenaardige begrippen van wat moet. Dat is zeker: ook schijn je alle twee evenzeer afkeerig' van hulp." j „Waarom zegt tt dat?" vroeg de dok ter. „Wat voor soort hulp heeft Miss Brettan dan (geweigerd?" „Ze wbs er afkeerig van, om iemand naar mij te verwijzen, toen ik daar toe- valPg1 vandaag' van sprak. Maar dat is dan zeker ook iets „onkiesch", waar ik liever over zwijgen moet!" „De referentiën?, Dus daar wil zte geen gebruik van maken?" „Ik kreeg althans zóo den indruk, of ze het daaromtrent nog volstrekt niet met zichzelve eens was. Ik zei: „Watt ral er in 's Hemelsnaam zonder refe rentiën van u worden?" En zij: (ant woordde: Ja, dat begreep ze ook wel maar... Maar iets, dat ik nu niet meer precies weet...." „Maar dat is onzinnig)," sprak hij' ge biedend. „Zonder dat staat ze hulpe loos. Ze is uW gteztelschapsdame geweest en u heeft niets op haar aan te merken gehad; dat kunt u geheel naar waarheid verklaren." Hij stond op en schudde de tasch, die van rijn sigaar gevallen was, voorzichtig vjan rijln jas. „Er heeft niets plaats gehad tusschen Miss Brettan en mijl, dat haar het recht kan benemten op een getuigschrift van u voor de twee jaar, dat ze hier bij' u is geweest," ging hij' toen voort. „Het z'ou mij aangenaam' Wezen, als zij! wist, dat ik dit zoo had gezegd." „Ik zlal het haar overbrengen." sprak rijln moeder. „Wat ga jedoen?" ,,'t Is |al laat. A propos, er is nog iets anders, 't Kan lang duren, voor ze weer wat vindt; ze moet niet denken, dat ik er de hand in heb1 gehad, maar ik zou graag hebben, dat ze wat 'geld aannam', eer ze gaat, om' baar voor gebrek te bewlaren.... Waar heb ik mijn hoed ge laten?" „Je zou dus graag zien, dat ik haar bewoog, "wat geld aan te nemen, of het yan mij kwam?" „Ja; of het van u kWanï vijftig pond, otoï haar voor (gebrek te4vrijwaren... Misschien heb ik hemt builen opgehan gen?'" Zijn móeder trad op hem toe en sloeg haar armen om' rijln hals. „Kan je zooveel missen, Phil?" „Ik ben al een tijd aan het sparen ge weest," antwoordde hij'. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1