ïïy'n handen zijn thans niet meer rood en ruw zooals vroeger, omdat ik nu LUBBIMY-ZÊCP gebruik die de huid absoluut rein houdt en beschermt. UIT STAD EN PROVINCIE. No. 210 Woensdag 13 September 182&< £0*>e Jaarg Bij dil.nummer behoort een Bijvoegsel. Abonnementsprijs per kwar taal: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten p. post f 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- singen i 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent,- Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. sléchts vertegenwoordigd vinden door den minister, die, zoo niet het sterkst, dan toch sterk aan de politiek moet doen. Dat e en deel van den Handel naar Bui- tenlandsche Zaken overgaat, is zeker een vooruitgang. Er konden nu al merkwaar dige. staaltjes verteld worden van het dubbele, werk dat door dit departement en dat van L,, H. en N. werd verricht ten opzichte van de voorlichting van den Wuitenlandschen handel. En dat Nijverheid naar Arbeid over gaat, ja, daarvan kan gezegd worden dat het jammter is, dat niet eerder Mi nister Aalberse nauwer relaties had met de nijverheid. Misschien dat dan som- migë zijner Arbeidswetten een ander aanzien hadden gekregen. BINNENLAND. LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID. De erfenis van den heer v. IJsselsteijn is door minister Ruys |ad interim' aan vaard. En als de geruchten juist zijn beteekent dit dpt er geen nieuwe func tionaris meer voor het Departement Landbouw, Nijverheid en Handel zal wor den aangewezen, maar dat de inboedel z:al worden verdeeld over andere de partementen. Hef is eigenaardig met dat departe- j ïnent verloopen. Hef werd geboren in 1906 onder het minislerierde Meester, Toen liet Bin- nenlandsche Zaken Landbouw los, Wa terstaat verloor zijn afdeeling Handel en Nijverheid, en uit die deelen siamen werd een nieuw departement gefabriceerd. ■Maar de twee eerste leiders,: Veegens én Tal ma en daarna ook in den eersten tijd ■Treub, wiaren in die functie niet het minst ministers van Arbeid, belast met de leiding van de sociale kwesties. Na den overgang van Minister Treub naar Financiën, igiugen de sociale wétten dan ook "weer over naar Waterstaat (dr. Lely), en onder hel volgende kabinet kwam er een afzonderlijk ministerie van Arbeid onder Aalberse. Wat er overschoot van Landbouw, Han del en Nijverheid had in de oorlogsjaren onder Posthumia en v. IJsselstein reden Van afzonderlijk bestaan. Maar nu de crisi&zlaken langzamerhand zijn afgewik keld, wordt meer en meer de overtuiging versterkt dat het beter is dat alles niet onder een afzonderlijk ministerie te houden. Het heet dat er Sprake yan is om Landbouw weer hij Binnenlahdsche Za ken te brengen, Nijverheid bij' Arbeid, eri een deel van Handel 'Wij Arbeid, en de rest van den Handel blij Buitenland- j noL Ai 7«lrA*l "V I MINISTER WESTERVELI) EN DE VLOOTWET. Naar de Av'p. mededeelt, is de nieuwe minister van Marine, de heer Wesferveld, een groot voorstander van de Vlootwet in haar tegenwoordige gedaante. NEDERLAND S ANTWOORD INZAKE DE ONTWAPENINGSACTIE. De correspondent van bet Hbld. te Ge neve schrijft: Het rapport van de gemengde tijdelijke commissie voor de beperking van ontwa pening publiceert de antwoorden, welke van de verschillende regeeringen ont vangen werden naar aanleiding' van Üe recommandaties inzake de beperking van oe ws peiling. Hier volgen de beide Nederlandsbhe antwoorden. Op de recommandatie van de Eerste Assemblee in zake de beperking of lie ver de niet-verhooging vran de militaire uitgaven gedurende twee jaar, had onze fftgeering geantwoord, dat zij bereid isi de aanbeveling van de Assemblee in over weging^ te nemen, mits, lo. de andere le den van den Volkenbond gelijke verkla ringen afleggen2o. toeneming der Uitga ven ingevolge hoogjere kosten etc. niet beschouwd wordt als verbreking van de aanvaarde verplichting, en 3o. exceptio- neele omstandigheden behoorlijk in aan merking genomen worden. In antwoord op het verzoek om me- dedeeling le doen van de bijzondere omstandigheden in verband met de e'.scben van de nationale veiligheid, in ternationale verplichtingen enz., waarme de rekening gehouden moesj worden, en van de politie- en militaire macht, wel ke noodzakelijk geacht wordt voor hand having der binnenlandsche orde, schreef onze regeering den 21en Aug. 1922 het volgende I. Nederland heeft geen internatio nale verplichtingen van militairen aard op zich genomen. II. Van militair standpunt gezien, wordt het geografisch karakter van Ne derland en zijn situatie voornamelijk be paald door de landgrenzen, die ongèveer 400 K M. lang en geheel open zijn, on regelmatig' en zonder natuurlijke hin derpalen van beteekenis. Deze grenzen zouden de operaties van een invallend leger zeer vergemakkelijken; b. door de kustlijn, die ongeveer 350 ligheid van Nederland is thans opgedra gen aan de nationale en lokale politie macht en zekere eenheden van het leger In 1922 bedroegen de uitgaven voor de nationale politiemacht (met inbegrip van de Kon. Maréchaussee en de militaire politie) 13.500.000 gulden. Voor de handhaving1 van de binnenland sche orde en veiligheid zijn de volgende troepen beschikbaar en onontbeerlijk: in Nederl.-Indiê het koloniale leger en de gewapende politiemacht; in Suriname en Curasao zekere een heden van het koloniale 'leger. De kosten van de politiemacht in Ned. Indië btedraagt in ronde cijfers 7 millioen gulden per jaar. DE KATHOLIEKE STAATSPARTIJ. Naar aan de Avondster (het 'blad van den heer Juten) uit betrouwbare br,on wérdt verzekerd, heerschte er In de Zaterdag te Utrecht gehouden bijeen komst van het hoofdbestuur van den Bond vjan R. K. Rijbskieskringorganisa- ties in Nederland ernstige ontslein'ming over de houding' van de Katholieke Pers, die harhaaldelijk allerei anonylne niet- W'aardige critieken laat leveren op de faits el gestes der R. K. Kies vereen igiii- gOn. In het 'bijzonder wfekte wrevel het kwaadwillig gefantaseerde „Tijd"-bèrieht, inzake een voornemen, dat bij den Bondsvoorzitter, Mr. v. Wijnbergen zlwu beslaan om zijn ontslag te nemen. De heer Van Wijnbergen verzekerde integen deel laan de B o nd sjb est uu r d er endat hij er niet aan dacht, om heen te gaan, zoolang het belang' der Partij zijn aanblij ven eis ch te. Voorts vernam hel blad, dat ter verga dering ernstige en langdurige bespre kingen zijn gevoerd ter bevordering van het herstel der eenheid, opdat straks ook bij de Staten en Raadsverkiezingen het Katholieke kiezerscorps geen 'beeld yan tweedracht zou vertoonen. Deze fgedachtenwisseling, die zijn aan- knoopingspunt vond in de opdracht, dooi de laatste Bondsvergadering aan liet be stuur gegeven om een algemeen kies-re- glement Voor den hoofdelijken omslag' is uitge trokken f 430.000, op de aanvankelijk vastgestelde 'begrooting 1922 was dat f540.000 en op die voor 1921 f 625.000. Vergelen mag niet worden, dat op Ide begrooting voor 1921 een kwaad slot 1920 voorkwam van f 61.539.424/2 en thans een goed slot over 1921 kan worden geraamd van f 68.569.90, waarmede de lei' voor- loopigé vaststelling aan te bieden ge meente-rekening1 1921 sluit. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. Men deelt ons mede, dat de vracht rijders, woonachtig in de gemeente K a- p e 11 e een gezamenlijk verzoek hebben gericht aan den raad der gemeente o'm in aanmerking1 te mogen komen voor het vervoer van materiaal, benoodigd voor de restauratiewerken aan den toren. Het komt requeslanten vi'eelnti voor dat de heer H. P. Ganseman (raadslid), hier voor alleen in aanmerking' ko'nit, en dezen alle vervoer wordt gegund. o Uit N o o r d-B e v e liaji d. Door Ged. Staten is tot schatter (Dier pachtwaarde, bedoeld in art. 92 van hel •egjement voor de oalamïteuze polders of waterschappen, van de gronden, ge legen in den calamiteuzen Leenderl-Abra^- hampolder, benoemd de heer ,A. C. van Niéuw enh uijzen te Wis se kerke en is door den dijki'aad daartoe aangteWezen de heer N. M. Tazelaar te Colijins- plaat. o Uit Schouwe nt-D ui v e 1 a n kL De minister van financiën nilaakt be kend, dat ten behoeve yan "is Rijk!sSchat kist, is ontvangen bij den inspecteur dei- directe belastingen enz. te Z i e r, i k z e'e f 69.50 en f 15 Wegens te weinig betaalde inkomstenbelasting en verdedigingSbelas- ling' II over 1919-20. Uit Z eeu ws ch-V 1 aan üere n O. D, Maandag Werd op de nieuwe be- tjrasfplaats te Ter neuzen ter aarde besteld het lijk van den Zondagj opge- ischten Engelschen zeeman, vermoede lijk van het s.s. „Ezardian". De baar le ontwerpen. De vergadering was gedekt door de Engelsche vlag en 1 K.M. lang en gemakkelijk toegankelijk is loopén, ziai het j en Soede havens verschaft. Hét land sche Zaken. Als het zoo mécht veel teleurstelling brengen bij vooraan- j ^rdf bespeeld door de Noordzee, de staande personen in de landbouWwereld, belangrijkste zeeweg tusschen de bocht want daar heeft men gehoopt op een af- Helgoland en de Oostzee eenerzijds zonderlijk ministerie van Landbouw, om). en den Atlantischen Oceaan en het Ka- dat die afdeeling zoo vaak in het gedrang anderzijds; kwam bij ministers die nog zooveel an-. c door het feit> dat verscheidene in- dere zaken aan hun hoofd iiadden. jernationale waterwegen door Nederland Het is echter Waar, dat men nu bij yjoeien en op zijn gebied de Zee be- Binnenlandsche Zaken niet rheer den ont- red£en ziaglijken overvloed van zaken vindt, die d d'oor de sjmQte van bet grondge- daar behandeld werden toen Landbouw Med vvelke tot bijzondere voorzienin- daar ook ressorteerde. De geheele On- gen v0or zijn verdediging noopt, derwij smaterie is niet Kunsten en We-Verder irioet er (afan herinnerd wor- werd gevolgd door de bemanning vjan het in de haven liggende Engelsche stoom schip „Adam' Smith". De heer J. J. Ken- se, die veelvuldig bij plechtigheden als deze wordt genoodiigd, wijdde een woord aan het leven en verscheiden van (dezen zeeman, die gevallen als slachtoffer van zijn gevaarlijk beroep, ver van zijn (va derland aan den schoot del' aarde moest worden toevertrouwd. Het 'bovenstaande was reeds gtez'et, toen ons uit Vlissingen werd geméld, dat het lijk niet is Van een der opvarenden van de „Eziardian", doch van een Engel sch zee- .Imlan, die eeniigén tijd geleden te Antwer- fien. over boord is gesprongen. Dinsdagsmiddag klon een uit de Don- Zé Visserstraat te Terneuzem ko mende motorrijder in de Dijk straat niet sprak als haar oordeel uit flat dit regie ment niet alleen huishoudelijke en tech nische aangelegenheden heeft te regelen, miaar zoodanige regelingen behoort in te houden ,dat er geen reden blijft voor de grief, door sominigen geuit ,dat minder heden niet tot haar recht kunnen komen in de Partij. Men dacht zich ter vergadering een commissie van hoogstaande mannen, z.g. van „alle politieke smetten vrij", aan wie het ontwerpen van een dergelijk re glement kon worden opgedragen. Prof. Staatsraad Struycken zal wor den uitgCnoodigd om het voorzitterschap te hékleeden. Om de in een aanhef 'besproken een heidspoging zbo goed mogelijk te kun nen verwezenlijken, werd ter vergade ring overeengekomen, dat het dagelijksch bestuur alle bésturen der Provinciale 0oed zijn draai nemen en vloog tegen kieskring'-organisaties tot een 'besprekingden voorgevel van de melksalon, waarin uit te noodigen. drie gfroote ruiten braken, terwijl de (In verhand met het eerstgenoemde 1 rijder met zijn wiel vervolgens tegen een punt zij nog' gemeld dat volgens de Tijd daar naast staande heining vloog; welke mr. van Wijnbergen Zaterdag aan zijn [tegen den stoot niet bestand bleek. fWon- medebestuursleden verzocht heeft instan- der boven wpnder kwamen rijder en rijk DE LEVEE'S ZEEP MV VlAARDINGeN fabrikanten van Sunlight en Twink (Ingéz. Med.) van den Boulevard en de De Hullustraat aan te besteden. De oplevering moet plaa ts hebben vóór 1 Mei a.s. en met de bestrating' fVan den Boulevard ïnag niet eerder begin nen worden dan na de bietencampagne. KERKNIEUWS. Ds. L. Plette, Ned. Herv. pred. te Zuidwolde, heeft tegen 1 Dec. &,¥j. emeri taat aangevraagd. Ds. Plette, geboren 28 Febr. 1874 te Winterswijk, was predi kant te Klever sik'e r k e van 9 AugS. 1903 tot 1908, daarna te Kuilenburg, en sedert 30 Jan. 1921 te Zuidwolde. (de Z.) Dinsdag is mén te Nis.se mét het bouwen van het nieuwe kerkgebouw der Nederduitsche gereformeerde gemeente begonnen. Dinsjdagjvoormiddagl is door den heer Johs. Hoogeland, wonende te Heinkenszand, ouderling bij genoemde ge reformeerde gemeente te 's-GravenpoldeT de eerste steen gelegd waarbij door hem tot de aanwezigen een toepasselijk woord werd gesproken. De Bisschop van Breda heeft be noemd tot deken van het dekenaat H o n- tenisse den heer L. de Meulemees- meester, pastoor te Hontenisse; tot pas toor te La mis; waarde den heer J. Wagem'akers; tot kapelaan te Hontenis se den heer Arn. Schoenmakers; tot ka pelaan te Westdorpe den heer Ant. Anasems, priester van het seminarie. o Geref Kerk Beroepen te Oo.itkapelle ds. S. van Dijken te Zweeloo; te Oostburg E. H. Woldring, cand. te Groningen; te Wijhe (Ov.) J. H. Kroeze, caad. te Middelburg. tëlijk zich bezig te houden met de vraag, of het niet gewenscht zou zijn dat het vol gend jaar een nieuwe bondsvoorzitter optreedt, opdat, Wanneer die wensche- lijkheid mocht blijken, de aanstaande bondsvergadering een bezonnen besluit kan nemen. Dit punt zal nogniKrtls ter sprake worden gebracht in dé volgende bestuursvergadering). EEN NIEUWIE INDISCHE LEUNING ES AMERIKA. Uit Weltevreden wordt gémeld: De regeering verzocht den adviseur voor de decentralisatie een volledig1 over- wiel er goed af en de «rijder nfem aan stonds maatregelen voor herstel van de toegebrachte schade. Dinsdag werd naar zijp woninjgj te Ter neuzen vervoerd schipper B Dooms Johz., die, met zijn schip te Gent liggende, in het ruim gevallen is, waarbij! hij ribben brak. De apimo voor de winkelweek', (die thans te Hulst plaats heeft, eP geor ganiseerd is door de vereenigipg tot be vordering van het vreemdelingenverkeer, moet het in glorie en belangstelling tver- van hare voorgangsters in het vorig jaar verliezen. Het aantal deelnemende win zicht in te dienen van den stand van de keiiers is veel kleiner en de reclaaneop- tenschappen naar een afzonderlijk de- derl) d;d Nederland gelegen is aan het plaatselijke leeningen, zoomede een op- tochl, waarmede de week geopend werd partement verhuisd, en wat er toen aan noor(tclïjke uiteinde van een mogelijk oor- gaaf van de nog uitstaande, door de bracht nevens het bestuur der veree- Arbeidszakén te behandelen was he- f.wi .ii nioaicoiiiVo rndpn hïi de Javasche F hoorde ook onder ken. Dat is nu dus heel werkelijk kans dat men aan Binnenland- 0f ajs invalspoorten naar het vasteland. Iconsolideering fan de vlottende schuld borden in den stoet' Niettemin hebben sche Zaken meer gelegenheid zal hebben jn „eVai van een Europeeschen oorlog in de plaatselijke ressorten, door in Ame-zjj; die weder aan de week deelnemen, a -v*. rt fn OOn /IO I O lan'rve n lil Ji 1 i mii - - 1 A T m d I r aL I 1 i 1 1 1 1mII - om z.ch aan de Landbouwzaken te wij- maakt dit het Nederiandsch grondgebied den, ook al heet de leidende minisiter van pljzonder strategisch belang, niet Minister van Landbouw. j ^Val Nederlandsch-Indlë betreft, het ge- Maar een bezwaar van anderen aard Qgrafiseh karakter en de ligging van is gister nog op de vergjadering van den deze eilanden worden voornamelijk be* Zuivelbond in het licht gesteld door den pa aid door het feit, dat züj een uitgestrekt oud-minister PosthuiPa, die in t alge eilandenrijk vormen, gelegen op de be- meen de splitsing betreurde van de drie pmgrijkste communicatielijnen tusschen groote takken van volkswelvaart, en die den Indischen Oceaan en de Stille Zuidzee ten opzichte van den landbouw er op rika een gecombineerde Indische locale leening pan te gaan. getracht in het etaleeren hun beste (ga ven ten toon te spreiden, met name is de versiering van den winkel der (be kende firma A. Wilking keurig. Bij deze gelegenheid werd door het Vlasmse Yolkstooneel van dr. De Griiij- ler Zondag een openluchtveriooning ge- De Commissaris der Koningin ingeven van „üe schelmstreken van Sca Zeeland maakt in de Staatscourant van pin" en Maandag van „Jozef in Dothan". Uit wat hiér boven gezegd is over j T2 September bekend, dat het op 2 Sept. Hel gezelschap had groot succes en rede wees, dat hel Departement van Binnénl. de geografische positie van" Nederland 1.1. gezonken Engelsche s.s. „Ezardian", lijk bezoek. Die twee dagen waren ook Zaken veelal als hooM heeft den mi" en zjjn 'koloniën volgt dat het koninkrijk krachtens arit. 1 en 2 der wet van ,23 zeer veel vreemdelinen in de stad. nister. die optreedt als voorzitter van den een legér en een vloot van voldoende Juli 18S5 (Staatsblad no. 151) na ver raad van ministers, die dus in zich ver- S(erkte dringend noodig heeft tot ver- peisoonlijkt de politiek vtin de aan het zekering van zijn na'ion.ile veiligheid cn bewind zijnde regeering. Nu is, zoo zei handhaving van zijn neu'raliteit. de heer Posthumia, de landbouw met veel Wat de bijzondere om tandi: heden be middelen te bevorderen, maar met met treft, zou er op gewezen kunneft worden, de politiek, en als wij straks eenmaal dat de'kolon ën verdedbd moeten worden zonder ministerie van landbouw, nijver-0p zeer grooten afstand van het moe heid en handel zijn, dan zullen wij de dertand loop van 2 dagen na deze aankondiging van Rijkswege, voor zooveel noodig' zal worden opgeruimd. o I'll M i d 4 p h ii r 2 Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W. D De gemeenteraad \an Breskens heeft, naar we aan de Br. «Crt. ontlee- nen, ten opzichte \an de bestrating pan j denBoulevard en de De Hullustraat ten De ontwerp-begrooting voor 1923 slotte besloten het uitbreken en vervoer van onze gemeente wijst in ontvang van keien, alsmede het onder profiel en uitgaaf'n bedrag aan van f 1.396.654.66 brengen van de De Hullustraat in eifym landbouwbelangen in het openbaar j De handhaving der binnenlandsche vei- met'n post voor onvoorz. ad f 39.993.32s. beheer uit te voeren en de bestrating GE HEBT DE MIDDELBURGSCHE COURANT NOG NIET GOED GELEZEN, OF GE MOET HAAR AFSTAAN, OMDAT GE MET EEN ANDER SAMEN LEEST. EEN EIGEN ABONNEMENT VOOR U ALLEEN BETEEKENT RUSTIG LEZEN ZONDER OVERHAASTING. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Men meldt ons uit Scho ondijke: Nadat te Schoondijke was gecirculeerd mét een lijst ter inteekening om den heer Jee. Ros ook hier te doen optreden, bleek' de animo niet gjroot genoeg te zijn om een concert mogelijk te maken. Evenwel Dinsdagmiddag kwam' bericht, dal als nog het concert bij den heer Van Rosevelt zou plaats hebben. En zeker omdat dit zoo laat bekend was, was de opkomst niet zoo groot als wel verwacht kon worden. Na de uitnemende uiteenzetting van het ten gehoore gebrachte Maandagavond te Oostburg, achten we ons ontslagen van den plicht in finesses te treden. Hel zal zeker nog wel niet voorgeko men zijn of niet meer voorkomen, dat op een gewone plattelands .gemeente als 'st optreedt van de l>e» den heer Ros. Het programma werd afigewisseld doolt

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1